Bài 1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản cho hoạt động nhóm docx

24 409 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 18:20

. Bài 1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản cho hoạt động nhóm PSD101_Bai 1_v1.0011104207 1 BÀI 1. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN CHO HOẠT ĐỘNG NHÓM Mục tiêu  Giải.  Kiến thức cơ bản về nhóm;  Kỹ năng cá nhân nền tảng để làm việc theo nhóm;  Kỹ năng cá nhân trong phối hợp với các thành viên khác.  10 tiết Bài 1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản cho. hưởng khi nhóm hoạt động.  Nhóm có quyền tự quyết định tới đâu? Nhóm có thể giải quyết những vấn đề gì? Vấn đề cần có ý kiến của ai… Bài 1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản cho hoạt động nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản cho hoạt động nhóm docx, Bài 1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản cho hoạt động nhóm docx, Bài 1: Kiến thức và kỹ năng cơ bản cho hoạt động nhóm docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn