Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh ppt

69 873 19
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 14:20

       !"#$  !"#$ PGS.TS. Dương Thanh Liêm Bộ môn Dinh dưỡng Khoa Chăn nuôi – Thú y Trường Đại học Nông Lâm  1. 1. Kháng sinh có thể nhiễm vào thức ăn do tiếp xúc với môi Kháng sinh có thể nhiễm vào thức ăn do tiếp xúc với môi trường có chứa kháng sinh. trường có chứa kháng sinh. 2. Kháng sinh có thể tồn trong sản phẩm chăn nuôi do sử 2. Kháng sinh có thể tồn trong sản phẩm chăn nuôi do sử dụng thường xuyên trong thức ăn chăn nuôi: dụng thường xuyên trong thức ăn chăn nuôi: + Kháng sinh cho vào thức ăn với mục đích kích thích tăng + Kháng sinh cho vào thức ăn với mục đích kích thích tăng trọng cho gia súc (liều thấp). trọng cho gia súc (liều thấp). + Kháng sinh cho vào nước uống để phòng bệnh trong mùa + Kháng sinh cho vào nước uống để phòng bệnh trong mùa dịch bệnh (liều trung bình). dịch bệnh (liều trung bình). 3.Kháng sinh có thể cho thẳng vào thực phẩm với mục đích ức 3.Kháng sinh có thể cho thẳng vào thực phẩm với mục đích ức chế, tiêu diệt vi sinh vật, để bảo quản thực phẩm. chế, tiêu diệt vi sinh vật, để bảo quản thực phẩm. 4.Kháng sinh sử dụng chữa bệnh cho gia súc (liều cao), sau đó 4.Kháng sinh sử dụng chữa bệnh cho gia súc (liều cao), sau đó hạ thịt, không có thời gian cách ly cần thiết. hạ thịt, không có thời gian cách ly cần thiết. Tất cả những nguyên nhân trên làm cho sản phẩm chăn nuôi, Tất cả những nguyên nhân trên làm cho sản phẩm chăn nuôi, thủy sản tồn kháng sinh, có ảnh hưởng không tốt đối với thủy sản tồn kháng sinh, có ảnh hưởng không tốt đối với người tiêu thụ. người tiêu thụ. %&'( %&'( )* )* +,-./01,.2 +,-./01,.2   !"#$%&'()*+, -&./0123 -&./0123   4&/.50123 4&/.50123   6./.0123 6./.0123   -$.50123 -$.50123   7/.50123 7/.50123   8$.50123 8$.50123 9$0123 9$0123     :./."01;3 :./."01;3   <$.="01;3 <$.="01;3 www.citizen.org www.clemson.edu www.mobot.org www.mobot.org Tình hình sử dụng kháng sinh trong Thú y thức ăn chăn nuôi ở Mỹ trong năm 2002: • 92% heo có sử dụng kháng sinh (thông báo của CAFO, USDA • 4-5 triệu bản Anh (lbs) tiêu hao cho tylosin macrolide. • Trong chăn nuôi công nghiệp, người ta thường sử dụng kháng sinh bổ sung vào thức ăn để phòng ngừa bệnh đường hô hấp đường ruột. • 100 mg/kg cung cấp qua đường miệng  40% thải ra ngoài qua phân nước tiểu vẫn còn hiệu lực sẻ gây tính kháng thuốc cho vi sinh vật ở môi trường. Từ môi trường lại tiếp tục vào cơ thể. Kháng sinh thải ra môi trường gây ô nhiểm môi trường, tạo ra các dòng vi khuẩn kháng thuốc 5  !"#  !"# $%%& $%%& 1. 1. Phá vỡ cân bằng tự nhiên của hệ vi sinh vật đường ruột gây rối Phá vỡ cân bằng tự nhiên của hệ vi sinh vật đường ruột gây rối loạn quá trình tiêu hóa thức ăn của vi sinh. loạn quá trình tiêu hóa thức ăn của vi sinh. 2. Làm giảm hiệu quả điều trị của kháng sinh do tạo ra dòng vi 2. Làm giảm hiệu quả điều trị của kháng sinh do tạo ra dòng vi khuẩn kháng lại kháng sinh. khuẩn kháng lại kháng sinh. 3. Vi khuẩn kháng thuốc sẽ phát triển rất mạnh dưới sự bảo vệ của 3. Vi khuẩn kháng thuốc sẽ phát triển rất mạnh dưới sự bảo vệ của kháng sinh, khi nó đã đề kháng được. kháng sinh, khi nó đã đề kháng được. 4. Tăng mức đào thải salmonella, C. perfringens, E. Coli, 4. Tăng mức đào thải salmonella, C. perfringens, E. Coli, Campilobacter, những vi trùng gây bệnh trong phân, làm tăng Campilobacter, những vi trùng gây bệnh trong phân, làm tăng nguy cơ lây lan bùng nổ dịch bệnh bởi những vi khuẩn gây nguy cơ lây lan bùng nổ dịch bệnh bởi những vi khuẩn gây bệnh kháng thuốc. bệnh kháng thuốc. 5. Tồn kháng sinh trong thịt, ảnh hưởng xấu đến người tiêu thụ. 5. Tồn kháng sinh trong thịt, ảnh hưởng xấu đến người tiêu thụ. Tác hại thứ I Tác hại thứ I Kháng sinh sử dụng thường xuyên Kháng sinh sử dụng thường xuyên trong thức ăn làm tổn hại cho trong thức ăn làm tổn hại cho hệ vi sinh vật có lợi trong hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột đường ruột Cân bằng sinh học hệ vi sinh vật đường ruột trong một cơ thể bình thường 3#4 !"# 3#4 !"# +54672 +54672 3#48! 3#48! +9:; !"# +9:; !"# 9:; !"#2 9:; !"#2 3#4"< 3#4"< =&:: =&:: /7(): /7(): >0 >0 &=7 &=7 Bacteroidaceae Bacteroidaceae 10 10 9 9 - 10 - 10 10 10 / g / g Peptostreptococcus Peptostreptococcus Eubacterium Eubacterium Propionibacterium Propionibacterium Lactobacillus Lactobacillus Bifidobacterium Bifidobacterium 10 10 5 5 - 10 - 10 8 8 / g / g Escherichia coli Escherichia coli Streptococcus/ Streptococcus/ Enterococcus Enterococcus Clostridium Clostridium Staphylococcus Staphylococcus Pseudomonas Pseudomonas < 10 < 10 4 4 / g / g E. coli, enteropathogen E. coli, enteropathogen Proteus Proteus Bacterioides fragilis Bacterioides fragilis Serpulina/Brachyspira Serpulina/Brachyspira Campylobacter Campylobacter Yersinia Yersinia Clostridium perfrigen Clostridium perfrigen '( '( )&( )&( *+# ,-./ 012345 6(& 6(& 7 08945:; 7 08945:; *</: *</: 7 " 7 " -./083:3945: -./083:3945: * / *=*7  -/>$$?@*./@ABBC0/??3 3? @  @ AB3? @  @  !"? @  3? @  @ AB3? @  @  !"? @  C6? @  @ &= @ D @ $ C6? @  @ &= @ D @ $ ,"7> *=*-./ E* E* =F?&D =F?&D 3#4&=7 3#4&=7 G(/! CH IJK L/F 5"M# L"(( N ,OO ,OO ,OO C0P$H0/ N ,OON N IH"0/ N ,OO ,OO ,OO 5 !"# C(/0((PP$ N NN N 9$P0H0 N ,OO ,OO ,OO Q$( N NN N CP$0 ,OO ,OO ,OO ,OO Hoechst Roussel Vet. 2000 ?@/(!"! ?@/(!"! !-./0!A!5 !-./0!A!5   BC BD E/ ,F/ 4 G&-($ H:IH I3:99 IH:HJ 933 K! 0L $%5 I:ML MJ:9J I3:IN NN:N3 G 0I,O5 H:IH LL:9J LP:J9 J3:J3 Q 0H3,O5 M:MM N:9J 99:I2 LH:L3 * 09H,O5 9:MJ J:MJ P:PL 9J:23 Hoechst, 2000 [...]... lại kháng sinh bài thải ra môi trường, gây khó khăn cho công tác điều trị nhiểm trùng của BS Thú Y BS Nhân Y Mối nguy của sự sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi chính là sự đề kháng kháng sinh của của vi khuẩn Theo FDA, có 3 phương thức kháng thuốc kháng sinh: (Link Video Clips) Video Clip: Cơ chế kháng kháng sinh của vi khuẩn Cơ chế truyền DNA Plasmid kháng thuốc Cơ chế truyền plasmid kháng. .. biology/CellChapter25 .PPT Sự bám dính của E Coli bởi sensor protein lên bề mặt tế bào để thực hiện sự sinh ng Vi trùng phá hủy tầng tế bào lông nhung Lớp tế bào nhung mao còn nguyên vẹn dài Lớp tế bào lông nhung đã bị vi VK gây bệnh phá hủy Sự rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột khi sử dụng kháng sinh sử dụng kháng sinh trong thức ăn để phòng trị bệnh đường ruột Gây rối loạn hệ vi sinh vật ở ruột kết tràng Làm tăng... kể vi khuẩn Clostridium difficile ở ruột kết Sản xuất nhiều Toxin A Toxin B Gây tiêu chảy vi m ruột kết tràng, nếu kéo dài có thể gây ung thư ruột kết tràng Nguồn tài liệu: Ciaran P Kelly Harvard Medicical School, 2006 Tác hại thứ II Một số loại thuốc kháng khuẩn với liều cao có thể gây hại cho sức khỏe vật nuôi, nếu sử dụng liên tục trong thức ăn có thể gây ra tồn trong sản phẩm chăn nuôi gây. .. hợp chất này tồn trong thịt sẽ có nguy cơ gây ung thư da cho người tiêu thụ Ngộ độc Olaquindox trên heo ở MN VN Heo táo bón đi tiêu phân dê Heo ngộ độc Olaquindox ở MN VN Vi m dộp da ở mang tai Bệnh tích trên tim dạ dày heo bị ngộ độc Olaquindox Các loại kháng sinh thường tồn trong sản phẩm chăn nuôi, cần phải được kiểm tra Các loại kháng sinh hóa chất thường sử dụng trong chăn nuôi ở Mỹ... polyketide) Kanamycin (aminoglycoside) Vi khuẩn Kháng lại Aminoglycosides (formerly a protein kinase?) Vi khuẩn biến đổi cấu trúc hóa học của thuốc, làm cho thuốc rất khó khăn để gắn với RNA trong ribosome, từ đó ngăn chặn thuốc không cho ức chế tổng hợp protein vi khuẩn Kháng thuốc bằng bơm đẩy kháng đa thuốc (MultiDrug Resistance Pumps) Vi khuẩn sử dụng nguồn năng lượng ATP cho bom protein màng... khi tiêu thụ SP: - Phản ứng quá mẫn đối với người nhạy cảm KS, - Gây dị ứng sau khi tiêu thụ thịt tồn KS, • Ảnh hưởng muộn hơn khi tiêu thụ thịt tồn kháng sinh: - Tạo ra thể vi sinh vật gây bệnh kháng thuốc kháng sinh - Gây khó khăn cho công tác điều trị nhiểm khuẩn - Gây tốn kém về mặt kinh tế - Làm giảm sự đáp ứng miễn dịch của cơ thể thú Dị ứng với penicillin http://www.druginfozone.nhs.uk/Documents/Compilation... Plasmid: 2 1 Truyền qua sex Pilus khi 2 vi khuẩn gần nhau 1 2 Vi khuẩn chết giải phóng plasmid ra môi trường 3 3 Virus mang plasmid bơm vào vi khuẩn Di truyền plasmid do biến đổi DNA Các tế bào vi khuẩn nhận được plasmid kháng thuốc tiếp tục truyền cho các thế hệ sau của chúng 30 Phân loại kháng sinh theo cơ chế sát khuẩn (1) Ức chế sự tổng hợp sinh học ở thành tế bào vi khuẩn có: Penicillins (β-lactams)... lipophilic xâm nhập ra ngoài - như vậy vi khuẩn chung sống với kháng sinh, mà không bị thuốc đầu dộc chúng Phương pháp đề kháng thuốc hùng mạnh này giúp cho vi khuẩn sẽ thích ứng với nhiều loại thuốc khác nhau bởi “bơm đẩy ra” Vi khuẩn là nhà vô địch chiến thắng kháng sinh, ở đây là Erythromycin Kháng sinh có vòng macrolide với 3 nhóm-keto của erythromycin, là kháng sinh có cấu tạo thay đổi, nó sẽ -... 2002 .ppt? id=503283 Dị ứng với sulphonamide Stevens Johnson Syndrome with sulphonamides http://www.druginfozone.nhs.uk/Documents/Compilation of slides from Homerton college July 2002 .ppt? id=503283 Tác hại thứ III Sử dụng kháng sinh bổ sung thường xuyên trong thức ăn nhằm phòng bệnh kích thích tăng trọng, thường với liều thấp, không đủ sức để diệt khuẩn nên rất dễ tạo ra các dòng vi khuẩn gây bệnh kháng. .. rào phòng ngự tự nhiên trong đường ruột ở hai trạng thái (Stress bình thường) VK gây bệnh, A VK có lợi (Probiotics) Tế bào niêm mạc ruột Thành ruột VK gây bệnh B VK có lợi trong đường ruột Tế bào niêm mạc ruột Thành ruột A Trạng thái đường ruột stress B Trạng thái đường ruột khỏe mạnh 11 Cơ chế cạnh tranh giữa hệ vi sinh vật bình thường hệ vi sinh vật gây bệnh http://imm.med.ncku.edu.tw/others/94a . tồn dư trong sản phẩm chăn nuôi do sử dụng thường xuyên trong thức ăn chăn nuôi: dụng thường xuyên trong thức ăn chăn nuôi: + Kháng sinh cho vào thức ăn với mục đích kích thích tăng + Kháng. điều trị của kháng sinh do tạo ra dòng vi 2. Làm giảm hiệu quả điều trị của kháng sinh do tạo ra dòng vi khuẩn kháng lại kháng sinh. khuẩn kháng lại kháng sinh. 3. Vi khuẩn kháng thuốc sẽ phát. môi Kháng sinh có thể nhiễm vào thức ăn do tiếp xúc với môi trường có chứa kháng sinh. trường có chứa kháng sinh. 2. Kháng sinh có thể tồn dư trong sản phẩm chăn nuôi do sử 2. Kháng sinh có
- Xem thêm -

Xem thêm: Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh ppt, Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh ppt, Kháng sinh sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, sự tồn dư và tính kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh ppt, Sự bám dính của E. Coli bởi sensor protein lên bề mặt tế bào để thực hiện sự sinh dưỡng, Sự kháng Olaquindox biểu hiện trên E. coli được phân lập từ động vật và người ở Denmark, Sự đề kháng KS của E. coli dung huyết trên người (Nguyễn Trọng Chính (Bệnh viện TWQĐ 108 (1999-2000)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn