Luận văn: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC THÔNG QUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN potx

73 392 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 13:20

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HOÀNG VĂN THỂ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN ĐÀO TẠO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC THÔNG QUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SỸ GIÁO DỤC HỌC Ngƣời hƣớng dẫn: PGS - TS PHẠM HỒNG QUANG THÁI NGUYÊN, NĂM 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. do chọn đề tài 1 2. Mục đích của đề tài 3 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Phương pháp nghiên cứu 4 7. Phạm vi nghiên cứu 4 8. Cấu trúc của luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN 5 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 5 1.1.1. Khái niệm về quản 5 1.1.2. Quản giáo dục 11 1.2. Vai trò của công nghệ thông tin trong quản giáo dục 16 1.2.1. Khái niệm công nghệ thông tin 16 1.2.2. Công nghệ thông tin có những đặc điểm sau: 16 1.3. Những vấn đề liên quan đến quản đào tạo 19 1.3.1. Đặc điểm của công tác quản đào tạo vừa làm vừa học 19 1.3.2. Ứng dụng CNTT trong quản đào tạo 21 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 28 2.1. Đặc điểm chung của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên . 28 2.2 Tình hình cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên 33 2.3. Năng lực sử dụng CNTT và nhu cần ứng dụng CNTT vào quản đào tạo . 35 2.4. Một số nhận xét về thực trạng ứng dụng CNTT và quản đào tạo 36 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 39 3.1. Nguyên tắc đề xuất 39 3.2. Nội dung các giải pháp 40 3.3. Khảo nghiệm các giải pháp 62 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 65 1. Kết luận 65 2. Khuyến nghị 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNTT Công nghệ thông tin CP Chính phủ GDTX Giáo dục thường xuyên GS Giáo sư LAN Local network area – Mạng nội bộ NĐ Nghị định Nxb Nhà xuất bản PGS Phó giáo sự TCVN 3 Tiêu chuẩn Việt Nam 3 TS Tiến sỹ WEB Trang thông tin điện tử [...]... việc ứng dụng CNTT vào quản không có hiệu quả Tóm lại, CNTT có vai trò quan trọng trong quản giáo dục nói chung, quản đào tạo nói riêng Việc ứng dụng CNTT vào quản đào tạo vừa làm vừa học có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản đào tạo, chất lượng quản đào tạo được nâng cao dẫn đến chất lượng đào tạo được nâng cao Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên. .. những hình thức học tập của giáo dục thường xuyênđào tạo theo hình thức vừa làm vừa học Đó là hình thức mà người học vẫn công tác tại đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhưng vẫn có thể tham gia học tập tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân Do vậy, đào tạo vừa làm vừa học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên có những đặc trưng sau: - Giáo viên: Trung tâm đào. .. vụ quản tài chính - Khối đào tạo đáp ứng nhu cầu của ngành giáo dục: bao gồm đào tạo nâng chuẩn, đào tạo bằng hai các ngành như toán học, văn học, sinh học, ngoại ngữ (Tiếng Trung và Tiếng Anh), giáo dục công dân, quản giáo dục, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non, âm nhạc, mỹ thuật, sư phạm tin học Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 32 - Khối đào tạo. .. tra, giúp cho nhà quản nhanh chóng nắm bắt được những biến đổi của hệ thống, có được các quyết định điều chỉnh kịp thời, làm cho hiệu quả công tác quản được nâng cao Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 27 + Điều kiện để đảm bảo ứng dụng CNTT trong quản đào tạohiệu quả Để đảm bảo việc ứng dụng CNTT vào quản đào tạohiệu quả cần có hai yếu... bàn tỉnh và một số tỉnh lân cận - Chủ thể quản lý: Chủ thể quản trong đào tạo vừa làm vừa học là sự kết hợp giữa Trung tâm và trường liên kết đào tạo thực hiện Trung tâm chịu trách nhiệm tổ chức quản hoạt động học của Trường liên kết quản chuyên môn, phối hợp với Trung tâm quản việc dạy của giảng viên - Nội dung quản + Hoạt động dạy: Khi các trường liên kết cử giáo viên đến giảng dạy, Trung. .. mức độ cao nên thông tin được truyền đi nhanh chóng, rộng khắp Nhờ CNTT, thông tin quản được truyền đến người quản hầu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 22 như tức thì, trực tiếp không thông qua khâu trung gian nên người quản nắm bắt được thông tin một cách nhanh chóng, chân thực Từ nguồn thông tin đó, người quản có thể xử thông tin quản kịp... đạo của Bộ Giáo dụcĐào tạo và của Tỉnh ủy, năm 1992, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái (cũ) ra quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng vừa làm vừa học Đến năm 1994 được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Thái Năm 1997, tỉnh Bắc Thái được tách thành hai tỉnh Thái Nguyên va Bắc Kạn, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên - Nhiệm vụ chính... đề tại này, khái niệm “CNTT” được hiểu ở mức độ phạm vi là quy trình sử dụng các phần mềm ứng dụng và hệ thống mạng máy tính trong việc lập kế hoạch, tổ chức đào tạoquản kết quả học tập 1.3 Những vấn đề liên quan đến quản đào tạo 1.3.1 Đặc điểm của công tác quản đào tạo vừa làm vừa học Quản quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản đến đối tượng và khách thể quản. .. viên, công nhân viên Trung tâm - Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác tổ chức đào tạo, nâng cao thêm chất lượng đào tạo cho trong Trung tâm 2.2 Tình hình cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin tại Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên tỉnh Thái Nguyên - Về cơ sở vật chất về công nghệ thông tin gồm + 01 phòng máy tính phục vụ việc học. .. cách quản lý, trong đó có quản đào tạo Công nghệ mới đòi hỏi phải có cách quản phù hợp Công nghệ thông tin là một công nghệ mới, cách thức quản cũ không còn phù hợp nên phải thay đổi - Công nghệ thông tin làm cho hướng lưu chuyển các luồng thông tin thay đổi cơ bản Trước đây, thông tin thường đến với các lãnh đạo trước rồi được chuyển qua nhiều cấp đến nhân viên thực thi, thông tin ngược từ . TẠO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC THÔNG QUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 05 LUẬN. niệm công nghệ thông tin 16 1.2.2. Công nghệ thông tin có những đặc điểm sau: 16 1.3. Những vấn đề liên quan đến quản lý đào tạo 19 1.3.1. Đặc điểm của công tác quản lý đào tạo vừa làm vừa học. luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 5 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 5 1.1.1. Khái niệm về quản lý 5 1.1.2. Quản lý giáo dục 11 1.2. Vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC THÔNG QUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN potx, Luận văn: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC THÔNG QUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN potx, Luận văn: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC THÔNG QUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƢỜNG XUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay