Bài giảng vật liệu xây dựng cầu đường doc

139 550 4
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 13:20

BÀI GIẢNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 1 CHỈÅNG I ──────────────────── TÊNH CHÁÚT CÅ L CA VÁÛT LIÃÛU XÁY DỈÛNG §1. CẠC TÊNH CHÁÚT VÁÛT L CH ÚU CA VÁÛT LIÃÛU XÁY DỈÛNG * Nhọm cạc tênh cháút liãn quan âãún cáúu tảo bn thán váût liãûu I. KHÄÚI LỈÅÜNG RIÃNG: 1. Khại niãûm: - Khäúi lỉåüng riãng l khäúi lỉåüng ca mäüt âån vë thãø têch váût liãûu åí trảng thại hon ton âàûc (khäng cọ läù räùng) sau khi âỉåüc sáúy khä åí nhiãût âäü 105 o C ÷ 110 o C âãún khäúi lỉåüng khäng âäøi. - K hiãûu γ a 2. Cäng thỉïc tênh: Khäúi lỉåüng riãng âỉåüc tênh theo cäng thỉïc sau: a a V k G = ; g/cm γ m 3 khä V a - thãø têch hon ton âàûc ca máùu thê nghiãûm 3. Cạc h γ a khạc nhau. häng cọ dảng hçnh hc xạc âënh: Phỉång phạp váût liãûu chiãúm chäù cháút lo 0,2mm, Cán xạc âënh G k , dng phỉång úm chäù cháút lng âãø xạc âënh V a . . ng üc vo thnh pháưn cáúu tảo v cáúu trục vi mä ca khäúi lỉåüng riãng âỉåüc láúy bàòng khäúi lỉåüng riãng trung 3 , kg/l, t/ trong âọ: G k - khäúi lỉåüng máùu thê nghiãûm trong trảng thại h xạc âënh: Ty theo tỉìng loải váût liãûu m cọ nhỉỵng phỉång phạp xạc âën a. Váût liãûu âỉåüc coi nhỉ hon ton âàûc chàõc: thẹp, kênh - Âäúi våïi máùu cọ dảng hçnh hc xạc âënh: Phỉång phạp cán âo bçnh thỉåìng. - Âäúi våïi máùu k íng xạc âënh V a . b. Váût liãûu khäng hon ton âàûc chàõc: gảch, âạ, bãtäng, vỉỵa . . . - Nghiãưn nh máùu váût liãûu âãún mỉïc nh hån phạp váût liãûu chiã 4 héa: - Khäúi lỉåüng riãng ca váût liãûu chè phủ th nọ nãn biãún âäüng trong mäüt phảm vi nh . - Dng âãø tênh toạn cáúp phäúi váût liãûu häùn håüp, mäüt säú chè tiãu váût l khạc - Âäúi våïi váût liãûu häùn håüp, bçnh xạc âënh theo cäng thỉïc sau: n γγγ n n hh a G GG GGG γ +++ + + + = 21 21 váût liãûu thỉåìng gàûp : 21 - Khäúi lỉåüng riãng γ a ca mäüt säú loải Âạ thiãn nhiãn : 2,5 ÷ 3 g/cm 3 Giaùo aùn Vỏỷt lióỷu xỏy dổỷng Trang 2 Gaỷch ngoùi õỏỳt seùt nung : 2,6 ữ 2,7 g/cm 3 Vỏỷt lióỷu hổợu cồ (gọự, bitum, chỏỳt deớo, v.v ): 0,9 ữ 1,6 g/cm 3 G THỉ TấCH: Khaùi óứ tờch: laỡ khọỳi lổồỹng cuớa mọỹt õồn vở thóứ tờch vỏỷt lióỷu ồớ traỷng thaùi tổỷ thaùi tổỷ nhión sau khi õổồỹc sỏỳy khọ ồớ nhióỷt õọỹ 105 o C ữ 110 o C õóỳn khọỳi lổồỹng khọng ứi. ồỹng cuớa mọỹt õồn vở thóứ tờch vỏỷt lióỷu daỷng haỷt ỡi raùc ỷng thaùi tổỷ nhión. Kyù hióỷu o x , o dd Ximng 2,9 ữ 3,2 g/cm 3 Bótọng nỷng : 2,5 ữ 2,6 g/cm 3 II. KHI LặĩN 1. nióỷm: - Khọỳi lổồỹng th nhión (kóứ caớ lọự rọựng). Kyù hióỷu o tn , o W - Khọỳi lổồỹng thóứ tờch tióu chuỏứn: laỡ khọỳi lổồỹng cuớa mọỹt õồn vở thóứ tờch vỏỷt lióỷu ồớ traỷng õọ Kyù hióỷu o tc , o - Khọỳi lổồỹng thóứ tờch xọỳp: laỡ khọỳi lổ rồ õổồỹc õọứ õọỳng ồớ tra 2. Cọng thổùc tờnh: tn o o V G = ( g/cm 3 , kg/l, t/m 3 , ) k o k tc o G = ( g/cm V 3 , ) 3 , kg/l, t/m thuỡng thuỡng trong VL x V G o = ( g/cm 3 , kg/l, t/m 3 , ) trong õoù: G tn , G ón G - khọỳi lổồỹng mỏựu thờ nghióỷm trong traỷng thaùi khọ V o tn - thóứ tờch cuớa mỏựu thờ nghióỷm ồớ traỷng thaùi tổỷ nhión hờ nghióỷm ồớ traỷng thaùi khọ Phổồng phaùp cỏn õo bỗnh thổồỡng. ỷt lióỷu daỷng haỷt rồỡi raỷc: xaùc õởnh khọỳi lổồỹng thóứ tờch xọỳp ỡng õong G. W -khọỳi lổồỹng mỏựu thờ nghióỷm ồớ traỷng thaùi tổỷ nhi k V o k - thóứ tờch cuớa mỏựu t 3. Caùch xaùc õởnh : a. Vỏỷt lióỷu coù daỷng hỗnh hoỹc xaùc õởnh: b. Vỏỷt lióỷu khọng coù daỷng hỗnh hoỹc xaùc õởnh: Phổồng phaùp vỏỷt lióỷu chióỳm chọự chỏỳt loớng: boỹc parafin hoỷc ngỏm mỏựu baợo hoỡa nổồùc. c. Vỏ Phổồng phaùp õọứ õọỳng: ọứ õọỳng vỏỷt lióỷu vaỡo mọỹt thuỡng õong coù dung tờch bióỳt trổồùc ồớ mọỹt õọỹ cao nhỏỳt õởnh. Cỏn khọỳi lổồỹng vỏỷt lióỷu coù trong thu Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 3 4. ng ọ thãø âạnh giạ så bäü mäüt säú tênh cháút ca váût liãûu nhỉ âäü âàûc ì trë säú γ ût liãûu, kho bi hay tênh cáúp phäúi - Khäúi iãún âäøi trong phảm vi ráút låïn. - Khäúi ãûu thỉåìng gàûp : + Âạ thiãn nhiãn loải âàûc chàõc: 2,6 ÷ 2,8 g/cm 3 ïi âáút sẹt nung : 1,3 ÷ 1,9 g/cm 3 ãtäng nàûng : 1,8 ÷ 2,5 g/cm 3 1. Khại äú giỉỵa pháưn thãø têch hon ton âàûc so våïi thãø ch tỉû nhiãn ca máùu váût liãûu. Âäü âàûc âỉåüc k hiãûu â, thỉåìng tênh bàòng %. lãû giỉỵa pháưn thãø têch räùng so våïi thãø têch tỉû nhiãn ca máùu váût liãûu. iãûu r, thỉå ên bàòng % 2. Cäng thỉïc tênh: â = héa: - Khäúi lỉåüng thãø têch phủ thüc vo kãúït cáúu näüi bäü bn thán váût liãûu, khäúi lỉåüng thãø têch xäúp phủ thüc vo kêch thỉåïc hảt v sỉû sàõp xãúp giỉỵa cạc hảt. - Biãút khäúi lỉåüng thãø têch ta c , âäü räùng, cỉåìng âäü, âäü hụt nỉåïc, hãû säú truưn nhiãût ca váût liãûu, v.v Ngoi ra, tỉ o , γ o x ta cọ thãø tênh toạn dỉû tr âỉåüc phỉång tiãûn váûn chuøn vá ca váût liãûu häùn håüp. lỉåüng thãø têch ca cạc loải váût liãûu xáy dỉûng b lỉåüng thãø têch γ o ca mäüt säú loải váût li + Gảch ngo + B III. ÂÄÜ ÂÀÛC , ÂÄÜ RÄÙNG: niãûm: Âäü âàûc hay máût âäü ca váût liãûu l t s tê Âäü räùng l t Âäü räùng âỉåüc k h ìng t h %100× o a V V = %100%100 / a k o GV γ / ×=× o k a GV γ %100×= r V r o V −=−= − == 11 áao r VVV V r â ooo VVV %1001 × ⎟ ⎟ ⎞ ⎜ ⎛ −= o r γ ⎠ a γ trong âọ: V a - pháưn thãø têch hon ton âàûc ca máùu thê nghiãûm o - thãø têch tỉû nhiãn ca máùu thê nghiãûm 3. Phá Läù räùng kên l läù räùng riãng biãût ,khäng thäng våïi nhau v khäng thäng våïi bãn ù räùng âãún cạc tênh cháút khạc ca váût liãûu: Âäü räùng l mäüt chè tiãu k thût quan trng vç nọ nh hỉåíng nhiãưu âãún cạc tênh cháút khạc ca váût liãûu nhỉ: cỉåìng âäü, âäü hụt nỉåïc, kh nàng truưn nhiãût, kh nàng chäúng tháúm, chäúng b ⎜ ⎝ V V r - pháưn thãø têch räùng ca máùu thê nghiãûm n loải läù räùng: ngoi. Läù räùng håí l läù räùng thäng våïi nhau v thäng våïi bãn ngoi. 4. nh hỉåíng ca âäü âàûc, räùng, tênh cháút lä - àng giạ v chäúng àn mn Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 4 * Nhọm cạc tênh cháút liãn quan âãún mäi trỉåìng nỉåïc IV. ÂÄÜ ÁØM: 1. Khại niãûm: lãû nỉåïc cọ tỉû nhiãn trong váût liãûu åí trảng thại tỉû nhiãn tải thåìi âiãøm thê nghiãûm 2. Cän ãn trong máùu váût liãûu ại khä. Âäü áøm l t . K hiãûu W. g thỉïc tênh : Âäü áøm âỉåüc tênh bàòng t lãû pháưn tràm giỉỵa khäúi lỉåüng nỉåïc cọ tỉû nhi åí thåìi âiãøm thê nghiãûm so våïi khäúi lỉåüng máùu váût liãûu åí trảng th %100%100 × − =×= k vl k vl tn vl k vl tn n G GG G G W G vl k -_khäúi lỉåüng máùu thê nghiãûm åí trảng thại khä âënh: háưn ca hå o näüi bäü a váût liãûu v bn cháút ỉa nỉåïc hay k nỉåïc ca nọ. øm hồûc l khi âäü áøm ca váût liãûu thay âäøi thç mäüt säú tênh cháút ca hay âäøi theo nhỉ: cỉåìng âäü, kh nàng dáùn nhiãût v dáùn âiãûn, thãø têch . ÂÄÜ HỤT NỈÅÏC: Âäü hụt nỉåïc theo khäúi lỉåüng: l t säú pháưn tràm giỉỵa khäúi lỉåüng nỉåïc cọ trong váût ho häúi lỉåüng váût liãûu trong âọ : G vl tn - khäúi lỉåüng máùu thê nghiãûm åí trảng thại tỉû nhiãn 3. Cạch xạc - Cán máùu åí trảng thại tỉû nhiãn tải thåìi âiãøm thê ngiãûm. Sáúy khä máùu âãún khäúi lỉåüng khäng âäøi. 4. nghéa: - Âäü áøm l âải lỉåüng thay âäøi liãn tủc ty thüc âiãưu kiãûn nhiãût âäü v âäü áøm mäi trỉåìng, váût liãûu cọ thãø hụt áøm hồûc nh áøm ty theo sỉû chãnh lãûch giỉỵa ạp sút riãng p i nỉåïc trong khäng khê v trong váût liãûu. Âäü áøm cng phủ thüc vo cáúu tả c - Khi váût liãûu bë á váût liãûu cng t - Biãút âäü áøm ca váû t liãûu âãø âiãưu chènh lỉåüng dng váût liãûu cho håüp l. V 1. Khại niãûm: Âäü hụt nỉåïc l kh nàng váût liãûu hụt v giỉỵ nỉåïc trong cạc läù räùng åí âiãưu kiãûn nhiãût âäü v ạp sút thỉåìng (p = 1atm v t o = 20 ± 5 o C ). 2. Cäng thỉïc tênh: liãûu khi âỉåüc bo ìa trong âiãưu kiãûn nhiãût âäü v ạp sút thỉåìng so våïi k åí trảng thại khä. K hiãûu H p , xạc âënh theo cäng thỉïc sau: %100%100 × − =×= k vl k vl bh vl k vl bh n p G GG G G H trong âọ : G vl bh - khäúi lỉåüng máùu thê nghiãûm â bo ha nỉåïc k - khäúi lỉåüng máùu thê nghiãûm khä G vl Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 5 Âäü hụt nỉåïc t heo thãø têch: l t säú pháưn tràm giỉỵa thãø têch nỉåïc cọ trong váût liãûu khi âỉåüc bo ha trong âiãưu kiãûn nhiãût âäü v ạp sút thỉåìng so våïi thãø têch tỉû nhiãn ca ïi khä. K hiãûu H v , xạc âënh theo cäng thỉïc sau: váût liãûu åí trảng tha %100 / %100%100 ×=×=×= k vl bh n bh n bh n GGGV H / k vloan oano v GV VV γ γ an pv HH γ ×= tc o γ . Cạc thỉåìng âäúi våïi máùu cọ kêch thỉåïc låïn. . Cạc úu täú nh hỉåíng âãún âäü hụt nỉåïc v nghéa: hüc vo cáúu tảo bn thán váût liãûu (âäü âàûc, âäü räùng, tênh cháút läù ïc hay k nỉåïc ca vát liãûu. iãût v dáùn âiãûn tàng, thãø têch tàng I. ÂÄÜ nỉåïc cao nháút ca váût liãûu åí âiãưu kiãûn a sút. 2. Cän : a khäúi lỉåüng nỉåïc cọ trong áût liãûu 3 h xạc âënh: - Phỉång phạp ngám tỉì tỉì åí âiãưu kiãûn bçnh - Phỉång phạp ngám mäüt láưn åí âiãưu kiãûn bçnh thỉåìng âäúi våïi máùu cọ kêch thỉåïc bẹ. 4 - Âäü hụt nỉåïc phủ t räùng), bn cháút ỉa nỉå - Khi váût liãûu bë bo ho nỉåïc thç mäüt säú tênh cháút ca váût liãûu cng thay âäøi theo nhỉ: cỉåìng âäü gim, kh nàng dáùn nh V BO HO NỈÅÏC: 1. Khại niãûm : Âäü bo ha nỉåïc l kh nàng hụt v giỉỵ cỉåỵng bỉïc vãư nhiãût âäü hồûc ïp g thỉïc tênh Âäü bo ho nỉåïc theo khäúi lỉåüng: l t säú pháưn tràm giỉỵ v khi âỉåüc bo ha trong âiãưu kiãûn cỉåỵng bỉïc so våïi khäúi lỉåüng váût liãûu åí trảng thại khä. K hiãûu H p max , xạc âënh theo cäng thỉïc sau: %100%100 max − =×= bhdbkcb vl bhdkcb n GGG × k vl k vl k vl p GG H G vl bhâkcb - khäúi lỉåüng máùu thê nghiãûm â bo ha nỉåïc åí âkcb k - khäúi lỉåüng máùu thê nghiãûm khä ûu åí ûu H v max , xạc âënh theo cäng thỉïc sau: trong âọ : G vl Âäü bo ho nỉåïc theo thãø têch: l t säú pháưn tràm giỉỵa thãø têch nỉåïc cọ trong váût liãûu khi âỉåüc bo ha trong âiãưu kiãûn cỉåỵng bỉïc so våïi thãø têch tỉû nhiãn ca váût liã trảng thại khä. K hiã %100 / / %100%100 max ×=×=×= k vloan k vl bhdkcb n oano v VV γ bhdkcb n bhdkcb n GV GGGV H γ an tc o pv HH γ ×= maxmax γ áût liãûu khi âỉåüc b ùng ca váût liãûu. K hiãûu C bh . Hãû säú bo ha nỉåïc: l t säú pháưn tràm giỉỵa thãø têch nỉåïc chỉïa trong v o ha åí âiãưu kiãûn cỉåỵng bỉïc so våïi thãø têch läù rä %100%100 / %100 VVV C orr bh / max ×=×=×= r HVVV vo bhdkcb n bhdkcb n Giaùo aùn Vỏỷt lióỷu xỏy dổỷng Trang 6 trong õoù : H v max - õọỹ baợo hoaỡ nổồùc theo thóứ tờch r - õọỹ rọựng cuớa vỏỷt lióỷu 3. Caùc mHg - Phổồng phaùp ngỏm trong nổồùc nhióỷt õọỹ 100 o C ớnh hổồớng õóỳn õọỹ baợo hoaỡ nổồùc vaỡ yù nghộa: 1. Kha - Tờnh thỏỳm laỡ tờnh chỏỳt cuớa vỏỷt lióỷu cho nổồùc thỏỳm qua chióửu daỡy cuớa noù khi giổợa bóử ỳng g cho nổồùc thỏỳm qua chióửu aỡy cu noù khi giổợa ónh lóỷch vóử aùp suỏỳt thuyớ tộnh. h xaùc õởnh: - Phổồng phaùp ngỏm mỏựu trong õióửu kióỷn aùp suỏỳt khọng khờ laỡ 20m 4. Caùc yóỳu tọỳ a - ọỹ huùt nổồùc phuỷ thuọỹc vaỡo cỏỳu taỷo baớn thỏn vỏỷt lióỷu (õọỹ õỷc, õọỹ rọựng, tờnh chỏỳt lọứ rọựng), baớn chỏỳt ổa nổồùc hay kyủ nổồùc cuớa vỏt lióỷu. - Khi vỏỷt lióỷu bở baợo hoaỡ nổồùc thỗ mọỹt sọỳ tờnh chỏỳt cuớa vỏỷt lióỷu cuợng thay õọứi theo nhổ: cổồỡng õọỹ giaớm, khaớ nng dỏựn nhióỷt vaỡ dỏựn õióỷn tng, thóứ tờch tng VII. TấNH THM NặẽC: ùi nióỷm: hai mỷt õọỳi xổùng coù sổỷ chónh lóỷch vóử aùp suỏỳt thuyớ tộnh. - Tờnh chọ thỏỳm laỡ khaớ nng cuớa vỏỷt lióỷu ngn khọn d ớa hai bóử mỷt õọỳi xổùng coù sổỷ ch 2. Caùch xaùc õởnh vaỡ cọng thổùc xaùc õởnh: a. Tờnh thỏỳm: óứ õaùnh giaù tờnh thỏỳm ta duỡng hóỷ sọỳ thỏỳm nổồùc K tn )( 21 ppF aV K n tn = ùc thỏỳm qua mỏựu vỏỷt lióỷu; m 3 ỳt thuyớ tộnh giổợa hai bóử mỷt õọỳi xổùng; m cọỹt nổồùc ựu vỏỷt lióỷu coù chióửu daỡy 1m , tióỳt tộnh ồ ai bóử mỷt õọỳi xổùng laỡ 1m ngổồỡi ta duỡng maùc chọỳng thỏỳm. Maùc chọỳng thỏỳm õ où nổồ chổa thỏỳm qua õổồỹc mỏựu n quy õởnh. ỷng hỗnh truỷ, khọỳi: caùc dióỷn rón dổồùi õóứ trọỳng. Aùp lổỷc nổồùc ban õỏử u p o , sau t giồỡ tng thóm p nổợa cho õóỳn khi xuỏỳt hióỷn vóỳt thỏỳm. trong õoù : V n - thóứ tờch nổồ a - chióửu daỡy thỏỳm cuớa mỏựu vỏỷt lióỷu; m F - tióỳt dióỷn chởu thỏỳm; m 2 - thồỡi gian thỏỳm; h (p 1 - p 2 ) - chónh lóỷch aùp suỏ * Hóỷ sọỳ thỏỳm nổồùc laỡ thóứ tờch nổồùc thỏỳm qua mỏ dióỷn 1m 2 trong thồỡi gian 1h khi chónh lóỷch aùp suỏỳt thuyớ cọỹt nổồùc. b.Tờnh chọỳng thỏỳm: ớ h óứ õaùnh giaù mổùc õọỹ thỏỳm cuớa vỏỷt lióỷu ổồỹc õaùnh giaù bũng aùp lổỷc nổồùc lồùn nhỏỳt maỡ khi õ vỏỷt lióỷu coù kờch thổồùc quy õởnh trong mọỹt khoaớng thồỡi gia * Vỏỷt lióỷu laỡm vióỷc ồớ daỷng khọỳi: Mỏựu thờ nghióỷm coù da ùc Bồm nổồùc mỏựu tờch mỷt bón cuớa mỏựu õổồỹc boỹc vỏỷt lióỷu caùch nổồùc, t Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 7 má ù u * Váût liãûu lm viãûc åí dảng bn mng: Máùu thê nghiãûm hçnh trn cọ chiãưu dy bàòng chiãưu dy lm viãûc. Mỉïc nỉåïc ban âáưu l 100mm giỉỵ trong 5 âãún kh Mỉïc âäü tháúm hồûc kh nàng chäúng tháúm ca váût liãûu phủ thüc vo cáúu tảo bn thán váût liãûu ( ỉåïc ca vát úm cn phủ thüc vo ạp lỉûc nỉåïc tạc dung lãn váût liãûu v thåìi gian tháúm. phụt, sau âọ cỉï t phụt tàng thãm ∆h nỉåïc cho i xút hiãûn vãút tháúm. 4. Cạc úu täú nh hỉåíng âãún tênh tháúm v nghéa: - âäü âàûc, âäü räùng, tênh cháút läø räùng), bn cháút ỉa nỉåïc hay k n liãûu. - Sỉû thá - Tênh tháúm âàûc biãût quan trng âäúi våïi váût liãûu lm viãûc trong mäi trỉåìng chëu nh hỉåíng ca mỉa giọ, thỉåìng xun áøm ỉåït hồûc trong nỉåïc. * Nhọm cạc tênh cháút liãn quan âãún mäi trỉåìng nhiãût IX. TÊNH TRUƯN NHIÃÛT: 1. Khại niãûm: Tênh truưn nhiãût l kh nàng ca váût liãûu âãø nhiãût truưn qua chiãưu dy khäúi váût liãûu tỉì ãư phêa co n. 2. Cän Tênh uưn û säú truưn nhiãût λ. Hãû säú truưn nhiãût l lỉåüng nhiãût truưn q m, tiãút diãûn 1m 2 trong thåìi gian 1h khi nhiãût âäü chã phêa cọ nhiãût âäü cao v ï nhiãût âäü tháúp hå g thỉïc tênh: - tr nhiãût âỉåüc âạnh giạ bàòng hã ua váût liãûu cọ chiãưu dy 1 nh lãûch giỉỵa hai bãư màût l 1 o C. τ λ Qa = ; Kcal/m.h. tF∆ C út 2 ût âäü giỉỵa 2 bãư màût âäúi xỉïng; o C áúu tảo bn thán váût liãûu: Âäúi våïi nhỉỵng váût liãûu khä trong khäng äng thỉïc kinh nghiãûm sau: o trong âọ : Q - lỉåüng nhiãût truưn qua máùu váût liãûu; Kcal a - bãư dy máùu váût liãûu; m F - tiã diãûn máùu; m ∆t - chãnh lãûch nhiã τ - thåìi gian truưn nhiãût; h 3. Cạc úu täú nh hỉåíng: a) nh hỉåíng ca c khê (W=1 ÷ 7%) cọ thãø tênh λ theo γ o bàòng c 14,022,00196,0 −+= o γλ ; Kcal/m.h. 2 o C ü bçnh qn ca váût liãûu: Khi nhiãût âäü t = 40 ÷ 70 o C ta s u : b) nh hỉåíng ca nhiãût âä tênh λ theo t bàòng cäng thỉïc a ( ) t ot 002,01 + = λ λ trong âọ : λ t - hãû säú truưn nhiãût åí t o C o C ía máùu váût liãûu; o C λ o - hãû säú truưn nhiãût åí 0 t - nhiãût âäü bçnh qn cu Giaùo aùn Vỏỷt lióỷu xỏy dổỷng Trang 8 c) Anh hổồớng cuớa õọỹ ỏứm: W kW + = trong õoù : W - hóỷ sọỳ truyóửn nhióỷt cuớa vỏỷt lióỷu ồớ traỷng thaùi ỏứm - gia sọỳ truyóửn nhióỷt õổồỹc sau khi õun noùng. Kyù hióỷu Q. yớ nhióỷt laỡ óỷu õóứ noù tng lón 1 o C. Kyù hió 2. Cọn k - hóỷ sọỳ truyóửn nhióỷt cuớa vỏỷt lióỷu ồớ traỷng thaùi khọ W - õọỹ ỏứm cuớa vỏỷt lióỷu X. NHIT DUNG, TY NHIT: 1. Khaùi nióỷm: Nhióỷt dung laỡ nhióỷt lổồỹng maỡ vỏỷt lióỷu thu T nhióỷt lổồỹng cỏửn cung cỏỳp cho 1kg vỏỷt li ỷu C. g thổùc tờnh: Nhióỷt dung õổồỹc tờnh theo cọng thổùc sau: ( ) 12 ttCGQ = ; Kcal Tyớ nhióỷt cuớa mọỹt loaỷi vỏỷt lióỷu õổồỹc tờnh theo cọng thổùc sau : ) trong õoù : C - tyớ nhióỷt, Kcal/kg. o C G - khọỳi lổồỹng vỏỷt lióỷu õổồỹc õun noùng; kg t 1 - nhióỷt õọỹ vỏỷt lióỷu sau khi õun noùng; o C t 2 - nhióỷt õọỹ vỏỷt lióỷu trổồùc khi õun noùng; o C ( 12 ttG Q C = ; Kcal/kg. o C ỷt lổồỹng vỏỷt lióỷu thu õổồỹc sau khi õung noùng; Kcal ọỳi lổồỹng vỏỷt lióỷu õổồỹc õun noùng; kg ; o C õun noùng; o C 3. Caùc yóỳu tọỳ aớnh hổ trong õoù : Q - nhió G - kh t 1 - nhióỷt õọỹ vỏỷt lióỷu sau khi õun noùng t 2 - nhióỷt õọỹ vỏỷt lióỷu trổồùc khi ồớng õóỳn tyớ nhiỷót: * Anh hổồớng cuớa õọỹ ỏứm: W WCC C nk 01,0 W 01,01+ + = trong õoù : C W - tyớ nhióỷt cuớa vỏỷt lióỷu ồớ õọỹ ỏứm W C k - tyớ nhióỷt cuớa vỏỷt lióỷu khọ C n - tyớ nhióỷt cuớa nổồùc W - õọỹ ỏứm cuớa vỏỷt lióỷu (%) ỡng hồỹp vỏỷt lióỷu họựn hồỹp do nhióửu thaỡnh tyớ nhióỷt cuớa noù tờnh theo cọng thổùc: *Anh hổồớng cuớa thaỡnh phỏửn cỏỳu taỷo: trổồ phỏửn cỏỳu taỷo nón thỗ n nn hh GGG CGCGCG C +++ +++ = 21 2211 trong õoù : C hh - tyớ nhióỷt cuớa vỏỷt lióỷu họỳn hồỹp Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 9 thnh pháưn pháưn XI. TÊNH CHÄÚ NHIÃÛT: : + Váût liãûu dãù chạy 2 - Tênh chëu nhiãût l kh nàng ca váût liãûu chëu tạc âäüng ca nhiãût âäü cao trong mäüt ng bë phạ hoải (thỉåìng l bë chy). ỉï vo kh nàng chëu nhiãût, váût liãûu xáy dỉûng âỉåüc chia thnh 3 nhọm : khọ chy: chëu âỉåüc tạc dủng ca nhiãût âäü tỉì 1350 ÷ 1580 C. ÁÚT CÅ HC CH ÚU CA VÁÛT LIÃÛU XÁY DỈÛNG ûng l tênh cháút ca váût liãûu bë thay âäøi hçnh dạng v kêch thỉåïc dỉåïi . Phá ung. ênh cháút häưi phủc vãư hçnh dạng v kêch thỉåïc ban âáưu ca váût liãûu sau khi b ngoải lỉûc ỉåïc ban âáưu ca váût liãûu C 1 , , C n - t nhiãût ca tỉìng váût liãûu G 1 , , G n - khäúi lỉåüng ca tỉìng váût liãûu thnh NG CHẠY, TÊNH CHËU 1. Tênh chäúng chạy: - Tênh chäúng chạy l kh nàng ca váût liãûu chëu âỉåüc tạc dủng trỉûc tiãúp ca ngn lỉía trong mäüt thåìi gian nháút âënh m khäng bë phạ hoải. - Càn cỉï vo kh nàng chäúng chạy, váût liãûu xáy dỉûng âỉåüc chia thnh 4 nhọm + Váût liãûu khäng chạy,khäng bë biãún dảng + Váût liãûu khäng chạy nhỉng cọ thãø biãún dảng nhiãưu + Váût liãûu khọ chạy . Tênh chëu nhiãût: thåìi gian di m khä - Càn c + Váût liãûu chëu nhiãût: chëu âỉåüc tạc dủng ca nhiãût âäü låïn hån 1580 o C + Váût liãûu o + Váût liãûu dãù chy: chëu âỉåüc tạc dủng ca nhiãût âäü dỉåïi 1350 o C. §2. CẠC TÊNH CH I. TÊNH BIÃÚN DẢNG: 1. Khại niãûm: - Tênh biãún da tạc dủng ca ti trng. - Thỉûc cháút ca biãún dảng l khi chëu tạc dủng ca ngoải lỉûc cạc phán tỉí s thay âäøi vë trê cán bàòng v cọ chuøn vë tỉång âäúi. 2 n loải biãún dảng: a. Càn cỉï vo kh nàng phủc häưi biãún dảng: * Biãún dảng ân häưi: l biãún dảng bë triãût tiãu hon ton khi b ngoải lỉûc tạc d T gi l tênh ân häưi. * Biãún dảng do (biãún dảng dỉ): l biãún dảng khäng bë triãût tiãu hon ton khi b ngoải lỉûc tạc dủng. Tênh cháút khäng häưi phủc âỉåüc hçnh dạng v kêch th sau khi b ngoải lỉûc tạc dủng gi l tênh do. b. Càn cỉï vo thåìi âiãøm xút hiãûn biãún dảng: * Biãún dảng tỉïc thåìi: biãún dảng xú t hiãûn ngay sau khi âàût lỉûc. * Biãún dảng theo thåìi gian : biãún dảng chè xút hiãûn sau mäüt thåìi gian âàût lỉûc. . BÀI GIẢNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 1 CHỈÅNG I ────────────────────
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng vật liệu xây dựng cầu đường doc, Bài giảng vật liệu xây dựng cầu đường doc, Bài giảng vật liệu xây dựng cầu đường doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn