Anh (chị) hãy cho biết ý kiến của mình về luận điểm sau Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc. pdf

2 845 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 10:20

. Anh (chị) hãy cho biết ý kiến của mình về luận điểm sau: Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc. Bài làm Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa. nghĩa đế quốc, phải đồng thời cắt cả hai cái vòi của nó đi, tức là phải kết hợp cách mạng vô sản ở chính quốc với cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa; phải xem cách mạng ở thuộc địa như. trong những cái cánh của cách mạng vô sản& quot;; mặt khác, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản. - Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh (chị) hãy cho biết ý kiến của mình về luận điểm sau Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc. pdf, Anh (chị) hãy cho biết ý kiến của mình về luận điểm sau Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc. pdf, Anh (chị) hãy cho biết ý kiến của mình về luận điểm sau Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc. pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn