Luận văn: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT KHOAI TÂY TẠI HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG ppt

125 492 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 09:20

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN HOÀNG TIẾN HÙNG NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT KHOAI TÂY TẠI HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Trồng Trọt Mã số: 60.62.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN NGỌC NGOẠN THÁI NGUYÊN, 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết quả nghiên cứu trình bày trong luận văn này là trung thực chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả Hoàng Tiến Hùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn, người đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài, cũng như trong quá trình hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cám ơn các thầy cô giáo Khoa Sau Đại học; Khoa Trồng trọt (Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên); Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Phòng Nông Nghiệp, Trạm Khí tượng – Thuỷ văn đóng trên địa bàn huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang; UBND các xã, thị trấn bà con nông dân huyện Hiệp Hoà (tỉnh Bắc Giang); các bạn bè, đồng nghiệp, gia đình người thân đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong thời gian thực hiện đề tài hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp. Tác giả Hoàng Tiến Hùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ix MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 3 3. Ý nghĩa khoa học thực tiến của đề tài 3 3.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài 3 3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 3 4. Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3 4.1. Đối tượng nghiên cứu 3 4.2. Phạm vi nghiên cứu 4 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5 1.1. Giới thiệu chung về cây khoai tây 5 1.1.1 Một số nghiên cứu về guồn gốc cây khoai tây 5 1.1.2. Giá trị dinh dưỡng ý nghĩa kinh tế của cây khoai tây 7 1.2. Tình hình sản xuất khoai tây trên thế giới ở Việt Nam 9 1.2.1. Tình hình sản xuất khoai tây trên thế giới 9 1.2.2. Tình hình sản xuất khoai tây ở Việt Nam 12 1.2.3. Tình hình sản xuất khoai tây ở các tỉnh miền núi phía Bắc 14 1.3.Tình hình nghiên cứu khoai tây trên thế giới ở Việt Nam 16 1.3.1. Một số nghiên cứu về giống 16 1.3.2. Một số nghiên cứu về biện pháp kỹ thuật trồng khoai tây 25 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn iv 1.4 Tình hình sản xuất phát triển sản xuất khoai tây tại tỉnh Bắc Giang qua một số năm qua. 36 1.4.1. Tình hình sản xuất khoai tâyBắc Giang 36 1.4.2. Vị trí cây khoai tây trong sản xuất nông nghiệp Bắc Giang 39 1.4.3. Một số hạn chế đến sản xuất khoai tây tại Bắc Giang 40 1.5. Những kết luận rút ra từ phần tổng quan tài liệu 41 Chƣơng 2: NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 2.1. Nội dung nghiên cứu 43 2.2. Phương pháp nghiên cứu 43 2.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp 43 2.2.2. Thiết kế thí nghiệm đồng ruộng, chỉ tiêu phương pháp theo dõi 43 2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 49 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 51 3.1. Điều kiện tự nhiên – Khí hậu thời tiết tỉnh Bắc Giang 51 3.1.1. Vị trí địa lý, địa hình 51 3.1.2. Khí hậu thời tiết tỉnh Bắc Giang 52 3.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Bắc Giang 53 3.3 Kết quả các thí nghiệm 55 3.4.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu tình hình sinh trưởng năng suất của một số giống khoai tây nhập nội trong điều kiện vụ Đông tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 55 3.4.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển năng suất khoai tây giống Solara vụ Đông năm 2007 tại huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang. 66 3.4.3 Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển năng suất khoai tây giống Solara vụ Đông năm 2007 tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 70 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn v 3.4.4 Thí nghiệm 4: Ảnh hưởng của lượng phân bón N, P, K đến sinh trưởng, phát triển năng suất khoai tây giống Solara vụ Đông năm 2007 tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 74 3.4.5 Kết quả xây dựng mô hình trình diễn vụ đông năm 2008 tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 83 Chƣơng 4: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 86 4.1. Kết luận 86 4.2. Đề nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT LĐ : Lao động GTSX : Giá trị sản xuất GTGT : Giá trị gia tăng CPTG : Chi phí trung gian Ha : Héc ta Đ : Đồng Kg : Kilogam Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG 1.1. Giá trị dinh dưỡng của một số sản phẩm 7 1.2. Tình hình sản xuất khoai tây trên thế giới 9 1.3. Diện tích, năng suất, sản lượng khoai tây của Châu Âu 10 1.4. Diện tích, năng suất, sản lượng khoai tây của Châu Á 11 1.5. Diện tích, năng suất, sản lượng khoai tây khu vực Đông Nam Á 11 1.6. Tình hình sản xuất khoai tây ở Việt Nam 12 1.7. Tình hình sản xuất khoai tâymột số tỉnh Miền núi phía Bắc năm 2005 14 1.8. Liều lượng Phospho khuyến cáo dựa trên cơ sở hàm lượng phospho vôi có ở trong đất 30 1.9. Diện tích, năng suất, sản lượng khoai tây tỉnh Bắc Giang qua các năm từ 2000 - 2006 36 3.1. Một số chỉ tiêu khí hậu huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang 52 3.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2006 dự kiến đến năm 2010 của tỉnh Bắc Giang 54 3.3 Một số chỉ tiêu sinh trưởng của các giống tham gia thí nghiệm 55 3.4 Đặc điểm hình thái của một số giống khoai tây thí nghiệm 61 3.5 Tình hình bệnh hại chính của các công thức thí nghiệm 62 3.6 Các yếu tố cấu thành năng suất năng suất của các công thức thí nghiệm 63 3.7 Một số chỉ tiêu sinh trưởng của khoai tây giống Solara ở các mật độ trồng khác nhau 66 3. 8 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến tình hình bệnh hại khoai tây giống Solara 67 3.9 Các yếu tố cấu thành năng suất năng suất khoai tây giống Solara của các công thức thí nghiệm 68 3.10 Một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống khoai tây Solara trong các công thức thí nghiệm 70 3.11 Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tình hình sâu bệnh hại 71 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn viii 3.12 Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến yếu tố cấu thành năng suất năng suất khoai tây 73 3.13 Một số chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của khoai tây Solara trong các công thức thí nghiệm 76 3.14 Tình hình bệnh hại chính của các công thức thí nghiệm 78 3.15. Các yếu tố cấu thành năng suất năng suất của khoai tây Solara trong các công thức thí nghiệm 80 3.16 Hiệu quả kinh tế của các công thức thí nghiệm 82 3.17 Nội dung xây dựng mô hình trình diễn 83 3.18 Các yếu tố cấu thành năng suất năng suất của mô hình 83 3.19 Hiệu quả kinh tế của mô hình trình diễn 84 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 1.1 Diện tích trồng khoai tây giai đoạn 2000-2006 của tỉnh Bắc Giang 38 1.2 Thời vụ của cây khoai tây trong các công thức luân canh 39 3.1 Bản đồ hành chính huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang 51 3.2. Diễn biến một số yếu tố khí hậu ở Hiệp Hoà, Bắc Giang 53 3.3 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Hiệp Hoà năm 2006 dự kiến năm 2010 55 3.4 Chiều cao cây của các giống tham gia thí nghiệm 57 3.5 Năng suất củ tươi của một số giống khoai tây nhập nội vụ Đông năm 2007 tại Bắc Giang 65 3.6 Chiều cao cây số thân chính/m 2 của các công thức thí nghiệm 67 3.7 Chiều cao cây số thân chính/khóm của các công thức thí nghiệm 71 3.8 Chiều cao cây số thân chính/khóm của các công thức thí nghiệm 77 [...]... khả năng thích ứng của một số giống khoai tây nhập nội một số biện pháp kỹ thuật Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2 http://www.Lrc-tnu.edu.vn đến sinh trưởng, năng suất khoai tây tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 2 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định một số giống khoai tây nhập nội, có năng suất cao phù hợp với điều kiện vụ Đông để đưa ra sản xuất đại trà - Xác định biện pháp kỹ thuật. .. vụ: 2 lúa 1 màu tại tỉnh Bắc Giang để nâng cao hệ số sử dụng đất cũng như tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người nông dân 4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu - Đề tài đánh giá khả năng thích ứng của 8 giống khoai tây nhập nội trong điều kiện vụ Đông trên đất ruộng hai lúa một màu tại huyện Hiệp Hoà - Thí nghiệm nghiên cứu biện pháp kỹ thuật sản xuất khoai tây thương phẩm... có năng suất khoai tây thấp nhất chỉ đạt 6,6 tấn/ha Về cơ cấu giống, số liệu bảng trên cho thấy giống chủ lực được trồng ở các tỉnh Miền núi là VT2 giống Trung quốc khác, một số tỉnh trồng giống KT2, KT3, giống nhập nội từ Hà Lan Theo đánh giá của các địa phương, giống KT2, KT3 có năng suất không cao bằng giống nhập nội từ Hà Lan nhưng giá giống rẻ, khả năng chống chịu tốt, thích ứng rộng, năng suất. .. làm giảm năng suất khoai tây ở các đời sau Do vậy việc nhập nội theo chu kỳ 3 – 4 năm một lần cũng là một hướng giải quyết vấn để giống khoai tây ở nước ta (Trương văn Hộ cs, 1990)[6] Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 24 http://www.Lrc-tnu.edu.vn 1.3.2 Một số nghiên cứu về biện pháp kỹ thuật trồng khoai tây 1.3.2.1 Một số nghiên cứu về thời vụ trồng khoai tây Để xác định số lượng... thuật trồng khoai tây trong điều kiện vụ Đông huyện Hiệp Hoà là tài liệu tham khảo cho cán bộ trong ngành nông nghiệp của huyện Hiệp Hoà nói riêng của tỉnh Bắc Giang nói chung 3.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài - Xác định một số giống khoai tây có triển vọng trong điều kiện vụ Đông góp phần nâng cao năng suất, sản lượng khoai tây của huyện Hiệp Hoà - Thúc đẩy mở rộng diện tích cây khoai tây trong cơ cấu... đông Một số huyện có diện tích trồng khoai tây lớn như: Hiệp Hoà, Việt Yên, Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng Diện tích khoai tây hàng năm của Bắc Giang đạt trên 3.000 ha, chiếm khoảng 12% diện tích khoai tây của cả nước khả năng mở rộng diện tích Tuy nhiên, tình hình sản xuất khoai tâyBắc Giang trong những năm gần đây lại giảm sút cả về diện tích trồng trọt lẫn năng suất Một số nguyên nhân dẫn đến. .. tích thì năng suất lại có xu hướng biến động thất thường, năng suất khoai tây đạt cao nhất vào năm 2002 là 11,76 tấn/ha, thấp nhất năm 2001 (10,53 tấn/ha), năm 2007 là 10,57 tấn/ha, giảm 1,19 tấn/ha so với năm 2002 Nếu so sánh, năng suất khoai tây của nước ta chỉ bằng 61,3% năng suất bình quân chung của thế giới, bằng 62,9% năng suất khoai tây của châu Âu bằng 22,7% năng suất khoai tây của Bỉ *... Trung tâm Khảo nghiệm Giống cây trồng Trung ương đã tiến hành khảo nghiệm 25 giống, kết luận Lipsi là giống tốt được Hội đồng Bộ Nông nghiệp công nhận là giống quốc gia năm 1990 - Năm 1987 – 1989: các tác giả Trần Như Nguyện cs, (1990)[16] đánh giá 30 giống khoai tây nhập từ CIP Viện cây Lương thực, Thực phẩm Úc, 28 giống nhập nội từ Viện nghiên cứu Thực vật Úc 38 giống khoai tây nhập nội từ... vụ là một yếu tố ảnh hưởng quyết định đến sự thành công trong sản xuất khoai tây Nghiên cứu của nhiều tác giả đã kết luận, khoai tây trồng an toàn thời tiết vụ Đông ở miền Bắc nước ta (từ 15/10 trở đi) Tuy nhiên việc xác định thời vụ còn phụ thuộc vào yếu tố đất đai khí hậu từng vùng (Trương văn Hộ cs, 1990)[6] Vì vậy để tăng năng suất diện tích khoai tây tại Bắc Giang cần nghiên cứu kỹ thời... mỗi loại đất của từng vùng sinh thái, mỗi loại giống cần nghiên cứu để có liều lượng, phương pháp bón phân kỹ thuật canh tác thích hợp - Công tác bảo vệ thực vật còn hạn chế, nhiều loài sâu bệnh gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất khoai tây - Nông dân chưa có thói quen ăn khoai tây, thị trường tiêu thụ khoai tây rất khan hiếm, chưa ổn định 1.3.Tình hình nghiên cứu khoai tây trên thế giới ở Việt . NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT KHOAI TÂY TẠI HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ NÔNG NGHIỆP Chuyên. phần vào việc giải quyết những vấn đề nêu trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số giống khoai tây nhập nội và một số biện pháp kỹ thuật Số hóa. http://www.Lrc-tnu.edu.vn 3 đến sinh trưởng, năng suất khoai tây tại huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang . 2. Mục tiêu nghiên cứu - Xác định một số giống khoai tây nhập nội, có năng suất cao phù hợp với
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT KHOAI TÂY TẠI HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG ppt, Luận văn: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT KHOAI TÂY TẠI HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG ppt, Luận văn: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY NHẬP NỘI VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƢỞNG, NĂNG SUẤT KHOAI TÂY TẠI HUYỆN HIỆP HOÀ, TỈNH BẮC GIANG ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay