Luận văn: CHẨN ĐOÁN SỚM BIẾN CHỨNG THẬN BẰNG XÉT NGHIỆM MICROALBUMIN NIỆU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx

79 813 2
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 09:20

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Hồ Hữu Hóa CHẨN ĐOÁN SỚM BIẾN CHỨNG THẬN BẰNG XÉT NGHIỆM MICROALBUMIN NIỆU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội Mã số: 60 72 20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Th¸i Nguyªn - N¨m 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Công trình hoàn thành tại: Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Kim Lương Phản biện 1: PGS-TS. Dương Hồng Thái. Phản biện 2: TS. Nguyễn Mạnh Trường Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn cấp nhà nước họp tại: Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. Vào hồi 13 giờ 30 ngày 03 tháng 12 năm 2009. Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. Trung tâm học liệu Đại học Thái Nguyên. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC HỒ HỮU HOÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC THÁI NGUYÊN - NĂM 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 2 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC HỒ HỮU HOÁ Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60.72.20 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN KIM LƢƠ NG THÁI NGUYÊN - NĂM 2009 LỜI CẢM ƠN Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 3 Hoàn thành khóa học và luận văn tốt nghiệp cao học này, tôi xin chân thành cảm ơn Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Sau Đại học và bộ môn Nội Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Kim Lƣơng người thầy đã hết lòng dạy dỗ, dìu dắt, trực tiếp hướng dẫn và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc, phòng Kế hoạch hợp tổng, tập thể các bác sĩ, y tá khoa Khám bệnh, khoa Sinh hóa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Sở Y tế Yên Bái, Trường trung cấp Y tế Yên Bái đã tạo mọi điều kiền thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Đặc biệt tôi xin tỏ lòng biết ơn tới gia đình, các đồng nghiệp và bạn bè đã cổ vũ, động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Thái Nguyên, tháng 12-2009 Tác giả Hồ Hữu Hóa Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 4 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng, biểu đồ ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3 1.1 Đái tháo đường 3 1.2. Cấu trúc và chức năng thận. 5 1.3. Những diễn biến tự nhiên của bệnh thận do ĐTĐ 8 1.4. Những rối loạn chức năng sớm của thận 9 1.5. Vai trò của microalbumin niệu bệnh nhân ĐTĐ 10 1.6. Cơ chế bệnh sinh bệnh thận do ĐTĐ 13 1.7. Các phương pháp định lượng microalbumin niệuđiều kiện thu mẫu 16 1.8. Tiêu chuẩn chẩn đoán và phân chia giai đoạn bệnh thận do ĐTĐ 19 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1. Đối tượng nghiên cứu 22 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 22 2.3. Phương pháp nghiên cứu 22 2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu . 23 2.5. Kỹ thuật thu thập số liệu 24 2.6. Xử lý số liệu 28 2.7. Đạo đức trong nghiên cứu. 28 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 5 3.1.Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu 29 3.2. Kết quả định tính MAU và một số mối liên quan. 33 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 43 4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 43 4.2. Nhận xét kết quả bán định lượng MAU. 44 4.3. MAU và một số mối liên quan bệnh nhân đái thái đường týp 2 46 4.4. MAU và kiểm soát đường máu. 51 4.5. Nhận xét kết quả xét nghiệm lipid máu và mối liên quan với MAU. 53 KẾT LUẬN 55 KHUYẾN NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 6 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADA : Hiệp hội đái đường Mỹ (American Diabetes Association) BCT : Biến chứng thận BN : Bệnh nhân BMI : Chỉ số khối cơ thể (Body mass index) DCCT : Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng về kiểm soát bệnhbiến chứng đái tháo đường (Diabetes Control and Complications Trial) ĐTĐ : Đái tháo đường IDF : Hiệp hội đái đường quốc tế (International Diabetes Federation) HA : Huyết áp HDL-C : Cholesterol tỷ trọng cao (High density lipoprotein- cholesterol) LDL-C : Cholesterol tỷ trọng thấp (Low density lipoprotein- Cholesterol) MAU : Microalbumin niệu MLCT : Mức lọc cầu thận RLLM : Rối loạn lipid máu TC : Cholesterol toàn phần TG : Triglycerid THA : Tăng huyết áp B/M : Chỉ số vòng bụng/vòng mông UKPDS : Nghiên cứu về đái tháo đường của Vương quốc Anh ( United Kingdom Prospective Diabetes Study). Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 7 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Đặc điểm về tuổi và giới . 29 Bảng 3.2: Phân bố theo nhóm tuổi 30 Bảng 3.3: Phân bố theo thời gian phát hiện đái tháo đường. 31 Bảng 3.4: Tỉ lệ tăng huyết áp 32 Bảng 3.5: Tỉ lệ MAU các bệnh nhân ĐTĐ týp 2 có macroalbumin niệu (-) 33 Bảng 3.6: So sánh tỉ lệ một số triệu chứng nhóm MAU 34 Bảng 3.8: Liên quan giữa BMI và MAU 35 Bảng 3.9: Liên quan giữa vòng bụng và MAU . 35 Bảng 3.10: Liên quan giữa chỉ số B/M và MAU 36 Bảng 3.11: Thời gian phát hiện bệnh xếp theo nhóm MAU 36 Bảng 3.12: Liên quan giữa MAU với giới 37 Bảng 3.13: Phân bố nhóm tuổi bệnh nhân theo MAU. 38 Bảng 3.14: Liên quan giữa huyết áp với MAU. 38 Bảng 3.15: Tỉ lệ tăng huyết áp giữa hai nhóm MAU 39 Bảng 3.16: Liên quan giữa MAU với tăng huyết áp 39 Bảng 3.17: Liên quan giữa glucose máu lúc đói nhóm MAU 40 Bảng 3.18: Liên quan giữa HbA1c với MAU 40 Bảng 3.19: Tỉ lệ rối loạn lipid máu và liên quan với nhóm MAU 41 Bảng 3.20: Liên quan giữa triglycerid với MAU. 41 Bảng 3.21: Liên quan giữa HDL-C với nhóm MAU. 42 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 8 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố theo giới . 29 Biểu đồ 3.2 Phân bố theo nhóm tuổi 30 Biểu đồ 3.3 Phân bố theo thời gian phát hiện bệnh 31 Biểu đồ 3.4 Tỉ lệ THA bệnh nhân ĐTĐ týp 2 32 Biểu đồ 3.5 Tỉ lệ MAU bệnh nhân ĐTĐ có macroalbumin niệu (-) 33 Biểu đồ 3.6. Thời gian phát hiện bệnh sắp xếp theo nhóm MAU 37 [...]... vực bệnh tim mạch và nội tiết chuyển hoá MAU được coi là yếu tố dự đoán biến chứng thận và tim mạch bệnh nhân đái tháo đường [35] Để đánh giá vai trò của MAU trong chẩn đoán sớm biến chứng thận bệnh nhân đái tháo đường týp 2 chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Chẩn đoán sớm biến chứng thận bằng xét nghiệm Microalbumin niệu bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa. .. http://www.Lrc-tnu.edu.vn 29 Chƣơng 2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2. 1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng được chọn vào nghiên cứu là các bệnh nhân được chẩn đoán đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Khoa Khám bệnh Bệnh viên Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 2. 2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu - Thời gian: Từ tháng 01 /20 09 đến tháng 09 /20 09 - Địa điểm: Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 2. 3... Trung ƣơng Th¸i Nguyªn” Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là: 1 Xác định tỉ lệ biến chứng thận sớm bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng xét nghiệm Microalbumin niệu 2 Xác định một số yếu tố liên quan bệnh nhân đái tháo đường týp 2Microalbumin niệu (+) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 11 Chƣơng 1 TỔNG QUAN 1.1 Đái tháo đƣờng 1.1.1 Dịch tễ học Đái tháo. .. người bệnh đái tháo đường, đặc biệt là do đái tháo đường týp 2 thường được phát hiện muộn Nhiều nghiên cứu cho thấy có tới hơn 50% bệnh nhân (BN) đái tháo đường týp 2 khi được phát hiện đãbiến chứng [35], [39] Biến chứng thận (BCT) là vấn đề hết sức nghiêm trọng đối với bệnh nhân đái tháo đường Theo báo cáo năm 20 00 thì ĐTĐ chiếm gần một nửa trong số các nguyên nhân gây suy thận mạn giai đoạn cuối tại. .. týp 2, có thể do bệnh nhân ĐTĐ týp 2 cùng tồn tại bệnh thận không do ĐTĐ, đặc biệt do Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 17 bệnh nhân tăng HA, diễn biến biến chứng thận do tăng HA thường chậm so với biến chứng thận do ĐTĐ [37], [39] Để đơn giản có thể chia ra các giai đoạn diễn biến tự nhiên biến chứng thận bệnh nhân ĐTĐ theo 3 giai đoạn sau đây cho cả týp. .. biến chứng thận bệnh nhân ĐTĐ týp 2 Na+ có ảnh hưởng tới tác dụng điều trị của Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 21 thuốc ức chế men chuyển trên thực nghiệm ĐTĐ bằng Streptozocin, và bệnh nhân bị bệnh cầu thận không do ĐTĐ [27 ] Rối loạn chuyển hoá lipid thường gặp bệnh nhân ĐTĐ, người ta thấy rằng: lipoprotein quyết định tính di truyền có thể tăng ở. .. khoảng 124 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, năm 20 00 có 151 triệu, năm 20 06 có 24 6 triệu và con số này dự đoán sẽ tăng khoảng 300330 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, chiếm 5,4% dân số toàn cầu năm 20 25 [7], [8], [10] Bệnh đái tháo đường gây ra nhiều biến chứng mạn tính nguy hiểm Các biến chứng này không chỉ để lại nhiều di chứng nặng nề cho người bệnh mà còn là một trong những nguyên nhân chính... tăng số lượng bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối do ĐTĐ là một vấn đề có tính thời sự toàn cầu [68] Tại Việt Nam, theo thống kê cuả một số tác giả tỉ lệ biến chứng thận tiết niệu nói chung do ĐTĐ là 30% Năm 1989, theo Thái Hồng Quang: Trong số bệnh nhân ĐTĐ týp 1 điều trị tại Bệnh viện biến chứng thận là 57,14%, týp 2 là 42, 85% trong đó 14 ,2% suy thận giai đoạn cuối [35] Số hóa bởi Trung tâm Học... tổn thương thận bệnh nhân ĐTĐ Những nghiên cứu gần đây cho thấy mối liên quan này cũng đúng với ĐTĐ týp 2, nhưng tiến triển của bệnh nhân nhóm này diễn ra từ từ, MAU có giá trị dự đoán về tử vong hơn là dự đoán về tiến triển của bệnh nhân ĐTĐ bệnh nhân týp 2 [10], [35] Biến chứng thận do ĐTĐ (mà đặc trưng là prrotein niệu, tăng HA và suy giảm chức năng thận) gặp khoảng 40% bệnh nhân ĐTĐ týp 1,... của biến chứng này trên lâm sàng Về tốc độ giảm hàng năm mức lọc cầu thận, các tác giả cho thấy mức lọc cầu thận bệnh nhân ĐTĐ týp 1 tốc độ giảm nhanh gấp 2 lần so với ĐTĐ týp 2 (1,1ml/phút týp 2 so với 2, 4ml/phút/năm týp 1) Mức lọc cầu thận khi mới bắt đầu bị bệnh ĐTĐ đều tăng cả hai týp 1 và týp 2 ĐTĐ Đối với ĐTĐ týp 1, mức lọc cầu thận bắt đầu giảm khi MAU khoảng 70microgam/phút [64] điều . hành nghiên cứu đề tài: Chẩn đoán sớm biến chứng thận bằng xét nghiệm Microalbumin niệu ở bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Trung ƣơng Th¸i Nguyªn”. Mục. định tỉ lệ biến chứng thận sớm ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng xét nghiệm Microalbumin niệu 2. Xác định một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có Microalbumin niệu (+) NGHIỆM MICROALBUMIN NIỆU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội Mã số: 60 72 20 TÓM TẮT LUẬN VĂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: CHẨN ĐOÁN SỚM BIẾN CHỨNG THẬN BẰNG XÉT NGHIỆM MICROALBUMIN NIỆU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx, Luận văn: CHẨN ĐOÁN SỚM BIẾN CHỨNG THẬN BẰNG XÉT NGHIỆM MICROALBUMIN NIỆU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx, Luận văn: CHẨN ĐOÁN SỚM BIẾN CHỨNG THẬN BẰNG XÉT NGHIỆM MICROALBUMIN NIỆU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn