Luận văn: XÁC ĐỊNH CÁC ĐỘT BIẾN GEN KatG LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG THUỐC I SONIAZID CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LAO TẠI VIỆT NAM pdf

59 300 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 09:20

Luận văn XÁC ĐỊNH CÁC ĐỘT BIẾN GEN KatG LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG THUỐC I SONIAZID CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LAO TẠI VIỆT NAM Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦ U 1. L do chn đ ti Nhiễ m vi khuẩ n lao (Mycobacterium tuberculosis) l mt trong nhng nhiễ m trù ng phổ biế n nhấ t ở loà i ngườ i . Hiệ n nay tỷ lệ nhiễ m vi khuẩ n lao đượ c xá c đị nh là chiế m 1/3 dân số thế giớ i . C khong 9 triệ u ngườ i mắ c lao mớ i và hơn 3 triệ u ngườ i chế t do lao mỗ i năm . Tuy vậ y tỷ lệ phá t hiệ n chỉ đạ t 37% số bệ nh nhân ướ c tí nh . V vy cn rt nhiu bnh nhân lao không đưc chữ a trị và đang tiế p tụ c là m lây lan bệ nh cho c ng đng. Hiệ n nay, bệ nh lao đang trở nên nghiêm trọ ng hơn vớ i đặ c trưng là khá ng đa thuố c. Trong cá c trườ ng hợ p bệ nh lao khá ng đa thuố c, kh khăn không ch l điề u trị thấ t bạ i cao , dẫ n đế n lan truyề n nhanh chó ng vi khuẩ n lao khng đa thuố c mà cò n chưa tìm ra đượ c nhữ ng thuố c thay thế hiệ u quả và hợ p lý , trong khi cá c thuố c chố ng lao thự c sự có hiệ u quả chỉ tậ p trung có 5 thuố c. Nhữ ng bệ nh nhân bị nhiễ m cá c chủ ng vi khuẩ n lao khá ng đa thuố c rấ t kh điu tr. Do đó việ c phá t hiệ n sớ m cá c chủ ng vi khuẩ n lao khá ng đa thuố c s gp phn đng k trong điu tr bnh lao . Để ch n đon vi khun lao khng thuc , hiệ n nay cá c cơ sở trong nướ c vẫ n phả i dự a và o nuôi cấ y vi khuẩ n và là m khá ng sinh đồ . Thờ i gian chuẩ n đoá n lao khá ng thuố c cầ n í t nhấ t 4 – 6 tuầ n. Vớ i thờ i gian dà i như vậ y sẽ khó khăn cho công tá c điề u trị , kh đp ng yêu cu gim st v thanh toá n bệ nh lao . Khắ c phụ c nhữ ng nhượ c điể m đó , việ c ứ ng dụ ng sinh họ c phân tử đang to ra nhng đt ph trong chn đon vi khun lao khng thuc . Thờ i gian chẩ n đoá n có thể rú t ngắ n xuố ng cò n và i ngà y , vớ i độ nhậ y và độ đặ c hiệ u cao, to điu kin cho việ c kiể m soá t bệ nh lao dễ dà ng hơn . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 Cc nghiên cu v sinh hc phân t trong chn đon vi khun lao khng thuc đ ch ra rng mi loi khng thuc l do cc gen tương ng chu trch nhim. dụ, nế u chỉ ra đượ c độ t biế n ở gen KatG cng c ngha l chng lao đó khá ng isoniazid . Xuấ t phá t từ nhữ ng lý do trên , chng tôi tin hnh đ ti : "Xc đnh cc đt bin trên gen katG liên quan đế n tí nh khá ng thuố c i soniazid củ a mộ t số chủ ng vi khuẩ n lao tạ i Việ t Nam". 2. Mc tiêu nghiên cu 1. Nhân bả n đoạ n gen katG từ cá c chủ ng vi khuẩ n lao nghiê n cu. 2. Pht hin đt bin trên gen katG liên quan đế n tnh khng isoniazid ở cc chng vi khuẩ n lao nghiê n cứ u. 3. Nộ i dung nghiên cƣ́ u - Nhân bả n đoạ n gen katG từ cá c chủ ng vi khuẩ n lao nghiên cứ u . - To vector ti t hp v bin np vector ti t hp vo t bo vi khun E. coli. - Tch dng gen katG. - Gii trnh t gen katG. - Pht hiệ n, phân tch độ t biế n trên gen katG liên quan đế n tính khá ng thuố c isoniazid ở cá c chủ ng vi khuẩ n lao nghiên cứ u . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 CHƢƠNG 1 TỔ NG QUAN TI LIU 1.1. Tnh hnh bnh lao 1.1.1. Tnh hnh bnh lao trên th gii Bnh lao gắn lin với s pht trin x hi loi người từ hng ngn năm nay, trên th giới chưa bao giờ v không c mt quc gia no, mt khu vc no, mt dân tc no không c người mắc bnh lao v cht do lao [1]. Do s pht minh cc thuc ha hc chng lao khin vic cha lao đơn gin hơn v hiu qu hơn, đng thời đ pht sinh tâm trng ch quan ca y giới, đ lm lng quên căn bnh nguy him ny. Ngy nay, bnh lao đang xut hin trở li v cùng với đi dch HIV/AIDS trở thnh mt trong nhng căn nguyên gây mắc bnh v t vong ch yu, đặc bit ti cc nước đang pht trin. Năm 1993, T chc Y t th giới (TCYTTG) đ tuyên b tnh trng khn cp ton cu ca bnh lao v mi him ho ca n trong tương lai l bnh lao khng thuc [22]. Hin nay, trên th giới c khong 2,2 tỷ người đ nhiễm lao (chim 1/3 dân s th giới). Theo s liu công b ca TCYTTG (2004), ước tnh trong năm 2003 c thêm khong 9 triu người mắc lao mới v 2 triu người cht do lao. Khong 95% s bnh nhân lao v 98% s người cht do lao ở cc nước c thu nhp vừa v thp, 75% s bnh nhân lao c nam v n ở đ tui lao đng. Trong đ, c khong 80% s bnh nhân lao ton cu thuc 22 nước c gnh nặng bnh lao cao [1,22]. Hin nay, tỷ l điu tr thnh công trên ton cu đt 82%, nhưng tỷ l pht hin ch đt 37% s bnh nhân ước tnh. Như vy, cn rt nhiu bnh nhân lao không đưc cha tr đang tip tục lây bnh cho cng đng, v theo Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 ước tnh ca TCYTTG, mi năm c thêm 1% dân s th giới b nhiễm lao (65 triu người) [22]. Hơn 33% s bnh nhân lao ton cu ti khu vc Đông nam Châu Á. Dưới đây l ước tnh bnh nhân lao mới mắc năm 2002 theo khu vc [22]. Bng 1.1: Ƣc tính bnh nhân lao mi mắc năm 2002 theo khu vực Khu vực Số BN (nghn) Tỷ l/100 000 Tử vong do lao (bao gồm cả nhiễm HIV) Các thể AFB (+) Các thể AFB (+) SL (nghìn) TL/100000 Châu Phi 2354 (26%) 1000 350 149 556 83 Châu Mỹ 370 (4%) 165 43 19 53 6 Trung Đông 622 (7%) 279 124 55 143 28 Châu Âu 472 (5%) 211 54 24 73 8 Đông nam Châu Á 2890 (33%) 1294 182 81 625 39 Tây Thi Bnh Dương 2090 (24%) 939 122 55 373 22 Ton cu 8797 (100%) 3887 141 63 1823 29 Mc đ nặng n ca bnh lao đ nh hưởng tới thu nhp quc dân v ch s pht trin con người ca cc quc gia. Cc nghiên cu v kinh t y t cho thy, mi bnh nhân lao s mt trung bnh 3-4 thng lao đng, lm gim 20-30% thu nhp bnh quân ca gia đnh. Nhng gia đnh c người cht sớm v bnh lao c th s mt tới 15 năm thu nhp. Bnh lao đ tc đng mnh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 tới 70% đi tưng lao đng chnh ca x hi, lm lc lưng sn xut b gim sút, năng sut lao đng gim v mùa mng, ch ba s không tham gia đưc. Diễn đn cc đi tc chng lao ln th nht diễn ra năm 2001 ti trụ sở ca ngân hng th giới ở Washington D.C với s c mặt ca đi din cp B trưởng từ cc quc gia c tnh hnh bnh lao nặng n đ nhn đnh, bnh lao l nguyên nhân ch yu lm nghèo đi dai dẳng v l trở ngi đi với s pht trin kinh t x hi [22]. Bnh lao l bnh ca người nghèo, lây lan nhanh trong cng đng c điu kin sng cht chi, thiu v sinh, thông kh v dinh dưỡng kém. Trên 95% s bnh nhân lao, 98% s cht do lao trên ton cu thuc cc nước c thu nhp vừa v thp, 75% s người mắc bnh lao ở cc la tui 14-55, là tui lm ra nhiu ca ci nht trong cuc đời [1, 22]. Bnh lao l kt qu ca nghèo đi v nghèo đi li l nguyên nhân lm cho bnh lao pht trin. 1.1.2. Tnh hnh bnh lao  Vit Nam Ở nước ta, bnh lao cn ph bin v ở mc đ trung bnh cao. Vit Nam đng th 13 trong 22 nước c s bnh nhân lao cao trên ton cu (TCYTTG, 2004). Trong khu vc Tây Thi Bnh Dương, Vit Nam đng th ba sau Trung Quc v Philipinnes v s lưng bnh nhân lao lưu hnh cng như bnh nhân lao mới xut hin hng năm [1]. Năm 1995, trước nhng bin đng xu đi ca tnh hnh dch tễ bnh lao ton cu, công tc chng lao thc s bắt đu phi đi mặt với nhng thch thc mới l bnh lao khng thuc v Lao/HIV, Nh nước v B Y t Vit Nam đ quyt đnh đưa Chương trnh chng lao thnh mt trong nhng Chương trnh y t quc gia trng đim. Cùng với s đu tư pht trin các Chương trnh y t quc gia ni chung, B Y t v Chnh ph đ ưu tiên đu tư đng b lưng rt lớn cn b, kinh ph v trang thit b cho Chương trnh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 6 chng lao. Ban ch đo Chương trnh chng lao v chnh quyn đa phương cc cp đ tham gia tch cc trin khai công tc ny, cùng với s hp tc v gip đỡ c hiu qu v ti chnh v kỹ thut ca cc t chc quc t [4]. Năm 1996, Chương trnh chng lao quc gia (CTCLQG) với s h tr v kỹ thut v ti chnh ca Chnh ph H Lan, hip hi chng lao hoàng gia Hà Lan, uỷ ban hp tc y t H Lan - Vit Nam, CTCLQG đ hnh thnh v xây dng k hoch phng chng lao giai đon 1996-2000. Đn năm 1999, chin lưc DOTS (điu tr bng ho tr liu ngắn ngy c kim sot trc tip) đ đưc bao ph 100% s huyn trên c nước [4]. Trong giai đon 1997-2002, CTCLQG đ pht hin đưc 532.703 bnh nhân lao cc th, tỷ l pht hin đt 82% s bnh nhân ước tnh (so với mục tiêu ca TCYTTG l 70%), CTCLQG đ điu tr 260.698 bnh nhân lao phi AFB (+) với tỷ l khỏi l 92% [3]. Năm 2002, khu vc Tây Thi Bnh Dương pht hin 806.460 bnh nhân lao cc th, 372.220 bnh nhân lao phi AFB (+) mới. Trong đ, s bnh nhân do CTCLQG Vit Nam pht hin chim 12% bnh nhân cc th v 15% s bnh nhân lao phi AFB (+) mới [1]. Với nhng kt qu đt đưc trong ch tiêu pht hin v điu tr bnh nhân, năm 1996, Vit Nam l nước đu tiên ở Châu Á đ đt đưc mục tiêu ca TCYTTG. Vit Nam đ đưc TCYTTG v ngân hng th giới đnh gi cao thnh tch đt đưc trong mi hot đng chng lao. Từ năm 1997, TCYTTG và hip hi bài lao và bnh phi quc t cùng phi hp với CTCLQG Vit Nam t chc 8 kho hc v qun lý Chương trnh chng lao cho cc hc viên quc t ti Vit Nam. Mô hnh hot đng chng lao ở Vit Nam đưc xem l mô hnh đ hc viên cc nước hc tp [4]. V l mt trong s t nước sớm nht đt đưc cc mục tiêu phng chng lao do TCYTTG đ ra, nhng kt qu đt đưc c tnh bn vng, nên thng 10 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 7 năm 2003 vừa qua CTCLQG Vit Nam đ nhn đưc gii thưởng ca hi chng lao hoàng gia Hà Lan (KNCV) nhân lễ kỷ nim 100 năm ngy thnh lp t chứ c này. Nhân ngày th giới chng lao, 24/3/2004, ti diễn đn cc đi tc chng lao ln th 2 do TCYTTG t chc ti New Dehli, CTCLQG Vit Nam l mt trong 6 nước trên th giới (bao gm: Vit Nam, Peru, Madives, Cuba, Tunisia v Morocco) v l nước duy nht trong 22 nước c gnh nặng bnh lao cao đưc nhn gii thưởng ca TCYTTG v thnh tch đ đt đưc mục tiêu ca TCYTTG v kt qu c tnh bn vng trên 4 năm [4]. Hin nay nguy cơ nhiễm lao hng năm ở nước ta ước tnh l 1,5% (ở cc tnh pha nam l 2%, ở cc tnh pha bắc l 1%). Ước tnh với dân s 70-80 triu, hng năm ở nước ta c mộ t s  lưng lớ n người b mắ c lao mớ i . S lưng người mắc lao mớ i đưc th hiệ n qua bng 1.2. Bng 1.2: Bng ƣc tính s bnh nhân mắc lao mi qua mi năm  Vit Nam S mới mắc lao (mi th): 130.000 S lao phi BK dương tnh mới: 60.000 Tng s trường hp lao: 260.000 Tng s lao phi BK dương tnh: 120.000 Nước ta thuc loi trung bnh v dch tễ lao so với cc nước vùng Tây Thi Bnh Dương, vùng dch tễ lao vo loi trung bnh trên th giới. Trên thc t c th ch s nguy cơ nhiễm lao hng năm c th cao hơn 1,5% như vy cc con s nêu trên c th cn lớn hơn. Điu đ s tăng thêm s kh khăn đi với công tc chng lao không nhng trong nhng năm tới m c th cn trong thời gian kh di, ngay c khi đ bước sang thiên niên kỷ mới. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 8 1.1.3. Tnh hnh lao khng thuc Theo bo co da trên thăm d lớn v lao khng thuc ton cu ca TCYTTG công b ngy 26/2/2008, tỷ l nhiễm lao khng nhiu thuc hin nay ở mc cao chưa từng c. Mi năm c khong na triu ca lao kháng đa thuc, theo ước tnh ca TCYTTG, chim khong 5% trong s 9 triu ca nhiễm lao hng năm. Cng trong bo co ny, ln đu tiên lao khng thuc cc mnh đưc đ cp, đây l mt dng gn như không cha lnh đưc [5]. Theo TCYTTG, hin nay bnh lao khng thuc l mt vn đ ton cu, đặc bit nghiêm trng l tnh hnh khng đa thuc. Bnh lao khng thuc xut hin khi c vi khun lao khng với mt hoặc nhiu loi thuc chng lao, nguyên nhân l do bnh nhân không hp tc, không tuân th đng nguyên tắc điu tr đưc quy đnh ca chương trì nh chố ng lao , mt nguyên nhân khc hay gặp l do thy thuc kê đơn không đng do không phi hp đy đ cc thuc chng lao, liu lưng thuc không đ, hướng dẫn bnh nhân không đng cch, điu tr không đ thời gian Kt qu điu tr với bnh nhân khng thuc thường không cao, nht l đi với bnh nhân khng đa thuc. Chi ph điu tr bnh nhân lao khng đa thuc tăng lên 100 ln so với bnh nhân lao không khng thuc v thm ch không điu tr đưc ở mt s trường hp. Tỷ l khng đa thuc trong bnh nhân lao mới ở khu vc Tây Thi Bình Dương dao đng trong khong 1% đn 10,8% (theo mt s nghiên cu trong khu vc) [4]. Dự á n nghiên cứ u khá ng t huố c lao trên cơ sở toà n c u đượ c thự c hiệ n từ năm 1995 vớ i mụ c tiêu là xá c đị nh đượ c tổ ng số bệ nh nhân lao khá ng thuố c trên thế giớ i bằ ng nhữ ng phương phá p thố ng nhấ t thử độ nhạ y vớ i thuố c lao ca vi khun . Năm 1998, TCYTTG đã công bố kế t quả khả o sá t tình hì nh vi khuẩ n lao khá ng thuố c ở 35 nướ c và khu vự c trên thế giớ i [6]. Theo công bố nà y, tỷ l khng thuc tiê n phá t trung bình vớ i riêng từ ng loi thuc c khc nhau , cụ th l : khng isoniazid 3,2%, rifampicin 0,2%, Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 9 ethambutol 0,3%, steptomycin 2,5% %, trong đó khá ng steptomycin ở vù ng Ivanovo (Nga) l nơi khng đơn thuc cao nht . Tỷ l kh ng thuc tiên pht trung bì nh là 9,9 % trong đó khá ng 1 thuố c chiế m 6,6 %, khng 2 thuố c chiế m 2,5 %, khng 3 thuố c chiế m 0,6 %, khng bn thuố c chiế m 0,2 %, khng đa thuố c trung bì nh là 1,4 %. Tỷ l khng thuc tiên pht cao n hấ t 40,6 % ở cng ha Dominica, thấ p nhấ t là 2% ở cng ha Séc [6]. Tnh hnh khng thuc mắc phi với từng loi thuc cng khc nhau : khng isoniazid trung bình 6,3 %, rifampicin 0,7 %, ethambutol 0,4 %, steptomycin 2,6 %. Khng thuố c mắ c phả i vớ i steptomycin ở Cuba có tỷ lệ cao nhấ t 57 %. Tỷ l khng thuc mắc phi trung bnh trên ton th giới l 36 %, trong đ khng 1 loi thuc 12,2 %, 2 loi thuc 9,7 %, 3 loi thuc 5,4 %, 4 loi thuc 4,4 %. Lao khá ng đa thuố c mắ c phả i có tỷ lệ trung bì nh là 13 %. Khng đa thuc mắc phi cao nht ở Latvia , c tỷ l 54 % [6]. Vi khuẩ n lao khá ng đa thuố c là mộ t thá ch thứ c lớ n , đe dọ a công cuộ c phng chng lao trên ton cu , v cc thuố c chố ng lao có hiệ u quả hiệ n nay đang bị vi khuẩ n lao khá ng lạ i nhấ t là khá ng đa thuố c . Trong khi cá c thuố c chố ng lao hà ng đầ u chỉ có năm thuố c thì cá c thuố c chố ng lao loạ i hai lạ i thườ ng có độ c tính cao và giá thà nh đắ t [5]. Việ c nghiên cứ u lao khá ng thuố c ở Việ t Nam đượ c tiế n hà nh khá sớ m . Năm 1958 Phm Ngc Thc h và cộ ng sự đã công bố t ỷ lệ khá ng thuố c mắ c phi v ới isoniazid l 53 %, vớ i paraminosalicylic acid l 26 %, vớ i steptomycin là 59 % [6]. Bo co ca CTCLQG năm 1998 cho thấ y tì nh hì nh khá ng thuố c củ a vi khuẩ n lao ở Việ t Nam là mộ t vấ n đề đá ng lo ngạ i . Tỷ l khng thuc tiên pht l 32,5 % đứ ng thứ tư trong khả o sá t củ a TCYTTG sau Latvia (34%), Thi Lan (36,6%), v Cng ha Dominica (40,6%). Qua cá c nghiên cứ u đã cho thấ y Việ t Nam là mộ t trong nhữ ng quố c gia có tỷ lệ bệ nh lao khá ng thuố c cao trên thế giớ i [6]. [...]... chiêm đên 65,6% Genome cua vi khuân lao co chưa t i 90,8 % trình tự ́ ́ ̉ ̉ ́ ́ ́ mã hóa protein va chỉ co 6 gen gia [28] ̀ ́ ̉ 11 Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.3 Gen KatG và tính kháng thuốc isoniazid ở vi khuẩn lao Gen katG là một đoạn DNA có kích thước 2223 bp, năm trên nhiêm săc ̀ ̃ ́ thê cua vi khuân lao va chị u trach nhiêm mã hóa... 1.4 Chân đoan vi khuân lao khang Isoniazid ̉ ́ ̉ ́ Vi khuân lao khang isoniazid đươc xác i nh theo phương pháp ̉ ́ ̣ chân ̉ đoan kiêu gen Các phương pháp chẩn đoán kiểu gen đều dựa trên cơ sở xác ́ ̉ i nh đôt biên ơ cac gen co liên quan khang thuôc tương ưng ̣ ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ Đê xac i nh đôt biên trên gen ̉ ́ ̣ ́ katG hiên co nhiêu phương phap , song ̣ ́ ̀ ́ gia i trình gen vẫn là phương... đô i chứng ̀ ́ - Thưc nghiêm labo co đ i chưng ̣ ̣ ́ ́ ́ đô nghiên cƣu ̀ ́ DNA (Tách từ vi khuẩn lao đa đƣơc xac i nh tí nh ̃ ̣ ́ kháng thuốc) Nhân ban đoan gen katG ̉ ̣ sƣ dung m i đăc hiêu ̉ ̣ ̀ ̣ ̣ Sản phẩm gen KatG Tách dòng gen KatG Sản phẩm vector có đoạn gen KatG Xác i nh đột biến liên quan đên tí nh khang INH ́ ́ Gia i trình tự gen KatG 17 Số hóa b i Trung tâm Học liệu... - peroxidase Ngư i ta nhân thây co khoang 95% các chủng vi khuẩn lao kháng ̀ ̣ ́ ́ ̉ isoniazid có đột biến trên gen này [28] Gen katG mã hóa cho enzyme catalase-peroxidase Enzyme này hoạt hóa isoniazid bằng cách kết hợp axyl isonicotinic v i NADH để tạo thành phức hệ axyl isonicotinic-NADH Phức hệ này liên kết chặt chẽ v i enzyme ketoenoylreductase (mã hóa b i gen InhA), theo... liên quan đên tí nh khang ́ ̉ ́ ́ thuôc isoniazid ơ các chủng vi khuân lao nghiên cƣu ́ ̉ ̉ ́ Các chủng vi khuẩn lao sau khi đọc trình tự được xử lý kết quả qua phân mêm BioEdit So sanh trì nh tư nucleo tide và acid amin tư cac mâu bênh ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̃ ̣ phâm v i trì nh tư nucleotid e và acid amin cua chung dai H 37Rv chung t i thu ̉ ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ đươc kêt qua đôt biên trên cac chung lao. .. thê tiêp tuc truyên bênh cho ̃ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ngư i khac Vi vậy vi ̣c phát hiện và ngăn chặn sự lan tràn của các chủng lao ̀ ́ kháng đa thuốc là vấn đề quan trọng nhất trong chiế lươc i u trị lao hiên nay n ̣ ̀ ̣ 1.2 Vi khuân lao ̉ 1.2.1 Đặc i ̉m phân loai ̣ Vi khuân lao thuôc gi i Bacteria ̉ ̣ ́ , ngành Actinobacteria , bô ̣ Actinomycetales , phân bô, họ Mycobacteriaceae,... , sư dung chương trì nh phân ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̣ tích sinh học Star View v5.0 để xác i nh các mô i liên quan kháng thuốc 24 Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG 3 KÊT QUA NGHIÊN CƢU VÀ THẢO LUẬN ́ ̉ ́ 3.1 Kêt qua nhân bản gen katG các chung vi khuân lao nghiên cƣu ́ ̉ ̉ ̉ ́ Sư dung căp m i katG F và katG R nhân ban đoan gen katG băng kỹ ̉ ̣ ̣... trình này làm ức chế sự tổng hợp axit mycolic cần cho thành tế bào vi khuẩn lao Cơ chế phân tử của tính kháng isoniazid chủ yếu có liên quan t i đột biến thêm đoạn/mất đoạn hoặc các đột biến nhầm nghĩa/vô nghĩa, trong đó chủ yếu diễn ra ta i codon 315 và 463 (S315T) của gen katG mã hóa catalase-peroxidase Nếu có sự biến dạng hay đột biến ở base thứ 2 ta i. .. giông Mycobacterium [18] ̣ ́ Tên khoa hoc cua vi khuân lao là: Mycobacterium tuberculosis ̣ ̉ ̉ Các chủng vi khuẩn lao được chia làm tuberculosis gôm bôn ̀ ́ 2 nhóm : Mycobacterium loa i có khả năng gây bệnh ở ngư i , và nhóm Mycobacteria other than tuberculosis gôm nhiêu loai không gây bênh ơ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ngư i [6,7] ̀ 1.2.2 Đặc i ̉m hình thể Vi khuẩn lao có hình trực khuẩn , kích... AGC  ACA) [34] ̣ Đê giai trì nh tư gen katG, hiên nay ngư i ta co thê thưc hiên trưc tiêp ̉ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ tư san phâm PCR Khi san phâm PCR la đơn nhât va co đô da i thích hợp cho ̀ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̣ vi c phân tí ch kêt qua thì co thê thưc hiên giai trì nh ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ gia i trình tự thông tư trưc tiêp Cũng có thể ̣ ̣ ́ qua tach dong , găn đoan gen katG cân nghiên cưu vao ́ ̀ ́ ̣ . Luận văn XÁC ĐỊNH CÁC ĐỘT BIẾN GEN KatG LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG THUỐC I SONIAZID CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LAO T I VI T NAM Số hóa b i Trung tâm Học liệu – Đ i học Th i Nguyên. dng gen katG. - Gi i trnh t gen katG. - Pht hiệ n, phân tch độ t biế n trên gen katG liên quan đế n tính khá ng thuố c isoniazid ở cá c chủ ng vi khuẩ n lao nghiên cứ u . Số. nhanh v chnh xc cho vi c pht hin cc chng M. tuberculosis kháng isoniazid. 1.4. Chẩ n đoá n vi khuẩ n lao khá ng Isoniazid Vi khuẩ n lao khá ng isoniazid đượ c xc đnh theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: XÁC ĐỊNH CÁC ĐỘT BIẾN GEN KatG LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG THUỐC I SONIAZID CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LAO TẠI VIỆT NAM pdf, Luận văn: XÁC ĐỊNH CÁC ĐỘT BIẾN GEN KatG LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG THUỐC I SONIAZID CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LAO TẠI VIỆT NAM pdf, Luận văn: XÁC ĐỊNH CÁC ĐỘT BIẾN GEN KatG LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH KHÁNG THUỐC I SONIAZID CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN LAO TẠI VIỆT NAM pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay