Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam potx

114 187 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 07:20

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ĐẶNG HOÀNG AN DÂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NG DN KHOA HC TS. PHAN THỊ MINH CHÂU TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010 LỜI CÁM ƠN      i hc kinh t ng dng du kin tht thi gian theo hc ti lp cao hc kinh t c t chc t-2009. - TS Phan Th  ng d ng chm lut nghin thit thc cho lu n Tng nghip t tr   LỜI CAM ĐOAN   liu, kt qu u trong luc, ni dung lun  trong bt k  ĐẶNG HOÀNG AN DÂN MỤC LỤC L MC LC DANH MC CH VIT TT DANH MNG LI M U   N V CC CNH TRANH CA NHTM TRONG BI CNH HI NHP 1 C CNH TRANH CA NHTM 1 1.1.1 c cnh tranh ca NHTM 1 1.1.2 Nhc cnh tranh 4  c cnh tranh ca NHTM 9 1.1.3.1 ng cu t thu 9 ng cu t thu 11 u t ni b ca NHTM - Chu ca NHTM 12  16   C KINH NGHIM V    C CNH TRANH CC 14 1.2.1. Cc khi gia nhp WTO. 14 c kinh nghim v c cnh tranh ca h thng NHTM Trung Quc trong bi cnh hi nhp. 14 KT LU 16   THC TR  C CNH TRANH C  N VIT NAM 17 2.1 TNG QUAN V       N VIT NAM 17 n 17 u t chc 18 2.1.3 Kt qu hong ca BIDV nh 19 C CNH TRANH CA BIDV : 23 c tru t ni b ca BIDV 21  21 2.2.1.2 Nguc 23   25 2.2.1.4 H thng m 27 c qun tr n tr ri ro 28 n phch v  32 2.2.2 Nhm mnh, m yu v c cnh tranh ca BIDV 36 m mnh 36 m yu ca BIDV 37 NG CU T NG 38 ng cu t  38 i th cnh tranh 42 nh ch  42 nh ch  46  TH CA BIDV TRONG H THNG NHTM VIT NAM 45 2.4.1 Ma trnh cnh tranh 51 a BIDV 54 2.4.3 V th ca BIDV trong h thng NHTM Vit Nam 54  57  GIC CNH TRANH CA N VIN 2015 58   N DCH V N 2015. 58 M CA  N VIN 2015 60 C CNH TRANH BIDV 62  62 3.3.1.1 Gin 62 3.3.1.2 Gi  xu - ch bi k  64 u qu qun tr  65   65 3.3.2.2 Gii b 65 3.3.3  68 3.3. 72 3 72  75 u qu mi 78  80 3.3.4.5 X 81  82  83  84 KT LUN U THAM KHO PH LC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ACB i C Ph AGRIBANK  APEC Di khu v-  ASEAN Hip h ATM n t ng BIDV n Vit Nam CAR H s n CBTD  ng CN  CNTT   CSTT n t CSTK  CPH C ph CTG  DATC  n DNNN Doanh nghip nc HSC Hi s  ICB  IFRS Chun mc kic t GDP Tng thu nhp qu NH  NHNN c NHNNg  NHTM i NHTMCP  mi c phn NHTMQD i quc doanh PGD ch SCB Sacombank SIBS H thp d liu ca BIDV SX-KD Sn xut kinh doanh TCTD T chng TTCK Th ng ch TTQT c t TMCP i C phn TW  UNDP T chp cp quc UNESCO T chc, khoa hp quc VAS Chun mc k t Nam VCB t Nam VTC Vn t  VCSH Vn ch s hu  Vu l WB  gii WEF Di Th Gii WTO T chi th gii XNK Xut nhp khu  DANH MỤC CÁC BẢNG BNG 2.1 S LING CA BIDV T 2005 - 2009 23 BNG 2.2 U VN T - 2009 26 BNG 2.3 CH S CAR CA BIDV T 2005  2009 26 -2009 30 BNG 2.5 M 2009 31 BNG 2.6 HIU QU KINH DOANH BIDV T N 2009 33 BNG 2.7 H S A BIDV 2005 - 2009 33 BU THU NHP CA BIDV 2008  2009 34 B BIDV T 2007  2009 35 B S THANH KHON CA BIDV 2008-2009 36 BNG 2.11 NGUNG BIDV T 2004  2009 37 B NG CA BIDV 2005  2009 38 BNG 2.13 S -2009 46 B  46 B T S NHTMCP 2009 48 BNG 2.16 CH  PHN LN NHT TRONG H THNG NHTM 52 BNG 2.17 MA TRNH CNH TRANH 54 DANH MỤC SƠ ĐỒ; BIỂU ĐỒ  13  2.2 CHU CA BIDV 14  22 9 47 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài:  t khi Vit nam gia nhp t chc i th gii (WTO) , v th ca Ving quc t  i m g vi s n ca c c,     n du kinh t  hic. t ng ca h thng NH trong nht s hn ch tht v tin t  i mi tric cu qu kinh doanh ca h th     (trích phát biểu của Thủ Tướng Phan Văn Khải tại buổi lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành NH Việt Nam). Trong bi cnh cc lit, khi s m ca h th i nhnh ni lt l m dn s bo h ca   tu ki rng hong kinh doanh ti Vii x ngang bc ti hu qu i mt vi nhi th mnh (v u, v nghc, kinh nghim, sn ph  cn i th   t Nam Vit Nam.  a BIDV Vit Nam, vi k vng hong BIDV Vit u qu  ng nh, bn v  ch C CNH TRANH CN VI  cm lut nghip. [...]... khăn của môi trƣờng cạnh tranh Trên những cơ sở đó xác định vị thế của NHTM phân tích trong hệ thống NHTM Đây là cơ sở đề ra những giải pháp phù hợp về năng lực cạnh tranh - 19 - CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam có... luận cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng + Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam, những kết quả đạt đƣợc những yếu kém, vị thế của BIDV Việt Nam để tìm ra nguyên nhân của những yếu kém + Hình thành giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam đảm bảo an toàn phát. .. mới, từ đó đƣa ra những giải pháp xây dựng chiến lƣợc nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV Việt Nam trong thời gian tới CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh của NHTM  Khái niệm cạnh tranh Trong Thế kỷ XX, nhiều lý thuyết cạnh tranh hiện đại ra đời nhƣ lý thuyết của Micheal Porter, J.B.Barney,... thƣơng mại - Chƣơng 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam - Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam đến 2015 6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Xác định vị thế cạnh tranh của BIDV Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, rút kinh nghiệm trong hoạt động thời gian qua, nghiên cứu vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể trong tình... phần nâng cao sự mạnh cạnh tranh của NHTM đó trên thƣơng trƣờng 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM Nếu chỉ xem xét các yếu tố cấu thành nêu trên rút ra kết luận về năng lực cạnh tranh của một ngân hàng sẽ rất phiến diện Với cùng một quy mô, một ngân hàng -8- sẽ có năng lực cạnh tranh cao hơn nếu môi trƣờng cạnh tranh trong ngành mang tính độc quyền cao có lợi cho ngân hàng. .. khách hàng mà còn thể hiện trong việc nâng cao hiệu quả các yếu tố bên trong nhƣ công nghệ, cải tiến quy trình hoạt động … Sự kết hợp các hoạt động chính các hoạt động hỗ trợ trong 1 NHTM tạo nên các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của NHTM 1.1.4 NHTM PHẢI LÀM GÌ ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH Từ những cơ sở lý luận về Năng lực cạnh tranh , có thể thấy việc nâng cao Năng lực cạnh tranh của. .. quyết định đối với năng lực cạnh tranh của một NHTM Chất lƣợng nguồn nhân lực là kết quả của sự cạnh tranh trong quá khứ đồng thời lại chính là năng năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong tƣơng lai Có một đội ngũ cán bộ thừa hành nhân viên giỏi, có khả năng sáng tạo thực thi chiến lƣợc sẽ giúp ngân hàng hoạt động ổn định bền vững Có thể khẳng định nguồn nhân lực đủ về số lƣợng đầy về chất... yếu vị thế của NHTM cũng như những thuận lợi, khó khăn của môi trường là luận cứ đề ra các giải pháp thích hợp 1.2 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRUNG QUỐC 1.2.1 Cải cách ngành ngân hàng Trung quốc khi gia nhập WTO Nhận thức năng lực tài chính của các NH còn yếu, nợ quá hạn (nhất là NHTM nhà nƣớc) cao, thị trƣờng tiền tệ - tài chính kém phát triển, năng lực. .. số vấn đề cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh các yếu tố tác động đến năng lực canh tranh của các NHTM Qua khảo sát kinh nghiệm của Trung quốc trong lĩnh vực ngân hàng, đề tài đã rút ra một số bài học có giá trị tham khảo tốt cho các NHTM Việt Nam Đây là cơ sở để phân tích năng lực cạh tranh của BIDV trong Chƣơng tiếp theo Qua phần trình bày của Chƣơng 1, ta nhận thấy để có những giải pháp khả... sau:  Mức độ cạnh tranh của ngành ngân hàng Mức độ cạnh tranh đƣợc đánh giá thông qua số lƣợng đối thủ trong ngành, thành phần đối thủ cạnh tranh, nhận dạng khả năng của đối thủ, rào cản gây trở ngại cho việc thoát ra Sự phát triển của thị trƣờng tài chính các ngành phụ trợ liên quan với ngành ngân hàng trong nƣớc phát triển mạnh là điều kiện để các ngân hàng phát triển gia tăng cung vào một ngành . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ĐẶNG HOÀNG AN DÂN GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐẾN 2015 . chi c cnh tranh ca BIDV Vit Nam trong thi gian ti. - 1 - CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1.1. c canh tranh c Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng do chính ngân hàng tạo ra trên cơ sở duy trì và phát triển những lợi thế vốn có, nhằm cũng cố và mở rộng thị
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam potx, Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam potx, Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay