Luận văn nghiên cứu khoa học: Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới pot

225 490 0
  • Loading ...
1/225 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 04:20

Luận văn nghiên cứu khoa học: Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới Mục lục Trang Lời giới thiệu 1 Tổng quan các nghiên cứu đ có 4 Chơng 1: Mối quan hệ giữa chính sách cung tiền với một số nhân tố 7 1.1 Phân tích chính sách tiền tệ thông qua các hình cho tiềnsở khả dụng 7 1.2 Phân tích mối quan hệ giữa tiền tệ và thu nhập 21 1.3 Phân tích mối quan hệ giữa tiền tệ và giá cả 27 1.4 Phân tích mối quan hệ giữa tiền tệ và cán cân thanh toán 30 1.5 Mối quan hệ nhân quả giữa tiền tệ và các nhân tố 41 Chơng 2: Phân tích định lợng ảnh hởng của chính sách cung tiền tới một số nhân tố của việt nam trong giai đoạn gần đây 52 2.1 Kinh tế Việt namchính sách tiền tệ trong giai đoạn 1995- 2006 52 2.1 Phân tích chính sách tiền tệ thông qua các hình cho tiềnsở 56 2.3 ảnh hởng của lợng cung tiền tới thu nhập 77 2.4 ảnh hởng của tiền tệ đến giá cả 94 2.5 ảnh hởng của tiền tệ đến cán cân thanh toán 111 Chơng 3: Tổng kết và các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực của chính sách tiền tệ 131 3.1 Tổng kết 131 3.2 Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực của chính sách tiền tệ 137 Kết luận 142 Danh mục các công trình của tác giả 144 Danh mục tài liệu tham khảo 145 Phụ lục 156 MụC LụC CHI TIếT 219 Danh mục các chữ viết tắt Viết tắt Nguyên văn tiếng Việt Nguyên văn tiéng Anh Br BP C CB CDMB CE CGG CP CPI (P) CSTT D DC DD DGDP Dir DMB Dr Khối lợng tiền vay từ NHTW Cán cân thanh toán Khối lợng tiền mặt Tín dụng của các NHTM Tín dụng của các NHTM Tín dụng cho các doanh nghiệp Nhà nớc Khối lợng tiền theo yêu cầu Chính phủ Tín dụng cho khu vực t nhân Chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam (Tính theo năm 1994 = 100%) Chính sách tiền tệ Tổng d nợ của các NHTM Tín dụng trong nớc Tổng tiền gửi không kỳ hạn Chỉ số giá DGDP (GDP deflator)(Năm 1994=100%) Li suất chiết khấu của NHTW Tiềnsở khả dụng Li suất tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng Commercial Banks borowing from ther Central Bank Balance of Payment Curency Credit of Commercial Banks Credit to Deposit Money Bank Credit to Government Enterprises Claims on General Government Credit to Private Sector Consumer Price Index Monetary Policy Total Deposit at Commercial Banks Domestic Credit Demand Deposit Deflator GDP Discount Interest Rates Disposable High Powered Money Deposit Interest Rates ER GD GDP GDPAG GDPNA GE GNP LA Lr M1 M2 MABP MB NCG NDA NFA NHNN Tổng tiền dự trữ vợt trội của các NHTM Nợ của Chính phủ Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam (Tính theo giá hiện hành) GDP của khu vực sản xuất các sản phẩm nông nghiệp (theo giá hiện hành) GDP của khu vực sản xuất các sản phẩm công nghiệp và dịch vụ (Theo giá hiện hành) Tổng chi tiêu của Chính phủ Tổng sản phẩm quốc dân Các khoản cho vay và trả trớc của các NHTM Li suất cho vay có kỳ hạn 3 tháng của các NHTM Tổng lợng tiền thu hẹp Tổng lợng tiền mở rộng Phơng pháp tiếp cận tiền tệ tới cán cân thanh toán Tổng lợng tiềnsở Tín dụng ròng cho Chính phủ Tài sản nội địa ròng Tài sản ngoại tệ ròng Ngân hàng Nhà nớc Excess Reserves Held by Commercial Banks Gross Domestic Product (at Market Price) Agricultural GDP (at Market Price) Non- Agricultural GDP (at Market Price) Government Expenditure Gross National Product Loans and Advances of Commercial Banks Lending Interest Rate Narrow Money Stock (C+DD + OD) Broad Money ( M 1 + SD + TD) Money and Balance Payments Monetary Basis Net Credit to the Government Net Domestic Assets Net Foreign Assets The State Bank NHTM NHTW NNML OD OiN Pe P f Q R RR Rr SD TD TL X Ngân hàng Thơng mại Ngân hàng Trung ơng Các khoản tài sản phi tiền tệ ròng Các khoản nợ khác của các NHTM Các khỏan phải trả khác ròng tại các NHTM Lạm phát kỳ vọng (đợc tính là trễ một chu kỳ của CPI) Chỉ số giá quốc tế Thu nhập thực (GDP thực tính theo giá 1994) Lợng tiền mặt dự trữ tại các NHTM Dự trữ bắt buộc Li suất tái cấp vốn Tiền gửi tiết kiệm tại các NHTM Tiền gửi có kỳ hạn tại các NHTM Tổng tài sản của các NHTM Tỷ giá hối đoái giữa VND với USD The Commercial Bank The Central Bank Net Non-Monetary Liabillities Other Deposits at the Commercial Banks Other Items Net Expected Rate Inflation Foreign Price Index Real GDP Reserves Held by Commercial Banks Required Reserves Held by Commercial Banks Refinancing Interest Rates Savings Deposits at Commercial Banks Time Deposits at Commercial Banks Total Liabillities of Commercial Banks Exchance Rate Between VND and USD Danh mục các bảng biểu Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Tóm tắt thống kê của các nhân tố tiềnsở (Quí 1/1996- quí 4/2004) Kết quả kiểm định tính dừng của các nhân tố của tiềnsở Kiểm định tính dừng của các khối lợng tiền cung ứng Các kết quả hồi quy cho biến phụ thuộc C/DD (1996:1 2004:4) Các kết quả hồi quy cho biến phụ thuộc T&S/DD (1996:1 2004:4) Tóm tắt thống kê chủ yếu cho các số liệu hồi qui của thu nhập (quí 1/ 1995 quí 4/2006) Kiểm định tính dừng của GDP, GDPAG, GDPNA, GE, M1, M2 Tóm tắt thống kê chủ yếu cho các biến giá (quí 1/1995 quí 4/2006) Kiểm định tính dừng của các chuỗi số P, lnP, DGDP, lnDGDP, TYGIA Các kết quả hồi qui giữa tiền tệ và giá cả ( 1995:Q1 2006:Q4) Bảng cán cân thơng mại của Việt Nam 1997- 2005 Tóm tắt thống kê chủ yếu cho cán cân thanh toán Kiểm định Dickey- Fuller cho các biến trong cán cân thanh toán Kết quả kiểm định Granger cho mối quan hệ nhân quả giữa tài sản nội địa ròng và dự trữ ngoại tệ ròng Trang 57 59 60 65 66 79 79 96 97 98 112 114 115 125 Danh mục các đồ, đồ thị đồ 1 Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Các kênh truyền tải của chính sách tiền tệ Đồ thị của GDP và các bộ phận cấu thành Đồ thị của GDP và các bộ phận M1, M2 Đồ thị của DGDP và CPI Trang 8 78 80 94 1 Lời giới thiệu 1. Đặc điểm chung của nền kinh tế Vào giữa những năm 1980 của thế kỷ 20, nền kinh tế Việt nam rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng với lạm phát tăng nhanh tới 3 con số, hàng năm tăng trởng kinh tế chỉ xung quanh 2 phần trăm. Để phản ứng cuộc khủng hoảng này, Chính phủ Việt nam đ đa ra chính sách đổi mới kinh tế vào năm 1986 mà trong đó cơ chế thị trờng đ đợc thừa nhận. Sau hơn 20 năm theo đuổi chính sách kinh tế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nớc, nền kinh tế Việt nam đ đạt đợc những thành tựu to lớn. Từ một nền kinh tế với tỷ lệ lạm phát có tốc độ phi m, ngày nay kinh tế Việt nam có tốc độ tăng trởng cao, ổn định trên 7%, tỷ lệ lạm phát thấp và luôn giữ mức dới 10%. Kết quả cho thấy sự điều tiết của Chính phủ đối với nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế đang chuyển đổimột vai trò cực kỳ quan trọng. Một chính sách đúng sẽ thúc đẩy quá trình phát triển, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế. Một chính sách không đúng sẽ có hậu quả nghiêm trọng là kìm hm sự phát triển của nền kinh tế, làm chậm qúa trình chuyển đổi. Với những thành tựu nh hiện nay, trớc hết đó là thành quả của công cuộc đổi mới nền kinh tế. Đồng thời đó cũng là kết quả của việc điều tiết đúng đắn các chính sách của Chính phủ, trong đó có chính sách về tiền tệ. Theo luật NHNN (tháng 4/1998), NHNN hoạt động mục tiêu ổn định giá trị của đồng tiền, góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế x hội theo định hớng x hội chủ nghĩa (Điều 1, khoản 3). Với nhiệm vụ đợc giao, từ nửa cuối thập niên 90, NHNN đ xây dựng một cách có hệ thống một khuôn khổ chính sách tiền tệ gián tiếp và bắt đầu áp dụng các công cụ chính sách tiền tệ gián tiếp, phối hợp đồng bộ giữa các công cụ chính sách tiền tệ, góp phần duy trì ổn định li suất, ổn định tiền tệ. vậy việc nghiên cứu vai trò và ảnh 2 hởng của chính sách tiền tệ đối với sự ổn định, tăng trởng của nền kinh tế Việt nammột vấn đề hết sức cần thiết. 2. Đối tợng và mục đích nghiên cứu của đề tài Việc nghiên cứu ảnh hởng của chính sách tiền tệ tới các nhân tố của nền kinh tế Việt nam trong giai đoạn chuyển đổi đ đợc nhiều nhà kinh tế trong nớc cũng nh của nớc ngoài đề cập tới. Tuy nhiên việc phân tích ảnh hởng của chính sách tiền tệ về mặt định lợng tới từng nhân tố mô, mối quan hệ nhân quả giữa lợng tiền cung ứng với các nhân tố này là cha có nhiều. Bởi vậy đề tài Phân tích định lợng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đợc luận án lựa chọn nghiên cứu nhằm phân tích tác động trực tiếp về mặt định lợng của chính sách tiền tệ thông qua sự thay đổi lợng tiền cung ứng tới sự thay đổi của một số biến nh thu nhập, giá cả và cán cân thanh toán của Việt nam trong giai đoạn vừa qua. Những kết quả thu nhận đợc dựa trên các lý thuyết cơ bản về tiền tệ và những hình thực nghiệm đ đợc kiểm chứng ở các nền kinh tế khác trên thế giới sẽ là những căn cứ góp phần nghiên cứu vai trò và tác động của chính sách hiện nay của NHTW đối với mục tiêu ổn định giá cả, thúc đẩy tăng trởng kinh tế và tạo công ăn việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp. 3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài Phạm vi của luận án sẽ đề cập tới các vấn đề sau: vai trò của cung tiền tệViệt nam, ảnh hởng trực tiếp của chính sách tiền tệ mà đại diện là lợng tiền cung ứng trong các mối quan hệ giữa tiền tệ và thu nhập, giữa tiền tệ và giá cả, giữa tiền tệ và cán cân thanh toán. Từ các kết quả thu đợc, luận án sẽ phân tích vai trò của chính sách tiền tệ đối với sự phát triển kinh tế và ổn định giá cả trong giai đoạn vừa qua. 3 Với mục đích đ nêu, dựa trên lý thuyết tiền tệ hiện đại và áp dụng cho các nớc đang phát triển, luận án sẽ ớc lợng một số hình dựa trên số liệu thu thập đợc trong thời gian từ 1995 đến 2006 nhằm phân tích ảnh hởng của chính sách tiền tệ thông qua lợng tiền cung ứng tới các nhân tố mô. Việc lựa chọn phạm vi nghiên cứu trong giai đoạn này do những nguyên nhân sau: Đây là giai đoạn mà lạm phát đ đợc kiềm chế, nền kinh tế bắt đầu đi vào thế ổn định và phát triền đều đặn hàng năm. Mọi chính sách đang hớng tới một nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nớc và chuẩn bị những cơ sở cần thiết để hớng tới sự hội nhập đầy đủ với nền kinh tế thế giới. Bắt đầu từ năm 1994, mọi số liệu thống kê đều đợc tính theo tiêu chuẩn của IMF, từ đó chúng ta mới có tơng đối đầy đủ số liệu cần thiết trong phân tích hồi qui. Từ mục đích, đối tợng và phạm vi nghiên cứu, ngoài phần tổng quan và mở đầu, luận án bao gồm 3 chơng chính nh sau: Chơng 1: Mối quan hệ giữa chính sách cung tiền với một số nhân tố Chơng 2: Phân tích định lợng ảnh hởng của chính sách cung tiền tới một số nhân tố của Việt Nam trong giai đoạn gần đây Chơng 3: Tổng kết và các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực của chính sách tiền tệ [...]... đề về tính đồng thời v sự điều hòa trong thị trờng hối đoái vậy trong phần nghiên cứu của luận án sẽ đề cập tới những vấn đề còn bỏ ngỏ nêu trên 7 Chơng 1 Mối quan hệ giữa chính sách cung tiền với một số nhân tố 1.2 Phân tích chính sách tiền tệ thông qua các hình cho tiềnsở khả dụng 1.2.1 Chính sách tiền tệ v vai trò của chính sách tiền tệ Chính sách tiền tệ l một trong những chính sách. .. nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ m đặc trng l lợng tiền cung ứng trong mỗi giai đoạn tác động đến các nhân tố sẽ cho chúng ta biết đợc ảnh hởng tích cực hay không tích cực của tiền tệ, từ đó đa ra các quyết định thích hợp trong hoạch định chính sách Đối với các nớc phát triển, nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ, cụ thể l tổng tiền cung ứng, đ có nhiều công trình đề cập tới về. .. Cho hệ số n y không đổi, cung tiền có thể đợc điều khiển bằng việc điều khiển tiền cơ sở, t i sản nợ của chính các tổ chức tiền tệ Keynes v một số lớn các nh lý thuyết tiền tệ cũng đ coi cung tiền nh l một biến ngoại sinh đợc xác định bởi các nh hoạch định chính sách tiền tệ Khi nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ với các biến số thực của nền kinh tế Việt nam trong thời gian vừa qua, tác giả... lên hệ số nhân tiền v tác động của chúng tới cung tiền thông qua các hình quan hệ đợc xây dựng lên 10 1.2.2 Cơ sởluận cho chính sách cung tiền 1.1.2.1 Tính ngoại sinh của cung tiền Cung tiền l khối lợng tiền tệ đợc NHTW tính toán v phát h nh v o lu thông trên cơ sở nhu cầu tiền tệ của nền kinh tế trong từng thời kỳ để đảm bảo lu thông tiền tệ ổn định Việc nghiên cứu về h nh vi của lợng tiền cung... nghiên cứu về mặt định lợng cho các mối quan hệ l cha có nhiều Nghiên cứu th nh quả sau 10 năm đổi mới, chúng ta thấy có công trình nghiên cứu của tác giả Võ Trí Th nh [119] Trong đó tác giả đ phân tích mối quan hệ giữa giá cả v lợng cung tiền thông qua các hình VAR Kết quả nghiên cứu của tác giả Phan Thị Hồng Hải [3] đ đề cập tới vai trò của chính sách 6 tiền tệ tới lạm phát, tác động thuận chiều của. .. tế Việt nam v Nêpal trong giai đoạn đầu của nền kinh tế thị trờng, các kết quả của Khatiwada [89] sẽ giúp chúng ta xem xét mối quan hệ giữa tiền tệ với các nhân tố của kinh tế Việt nam Trớc những th nh tựu trong công cuộc đổi mới nền kinh tế của Việt nam, một số nh kinh tế trong v ngo i nớc đ nghiên cứu mối quan hệ giữa tiền tệ v những nhân tố nh giá cả v lạm phát Tuy nhiên các công trình nghiên. .. có kỳ hạn sang nợ không kỳ hạn hoặc tiền gửi cá nhân) v thế cha phân tích ảnh hởng của các nhân tố đến hệ số nhân tiền Đồng thời lợng tiền dự trữ vợt trội của các NHTM cũng cha đợc phản ánh trong các kết quả đ cho Từ đó đòi hỏi chúng ta xây dựng một hình ho n chỉnh hơn Một số yếu tố cần thiết trong việc xác định hệ số nhân tiền Thứ nhất chúng ta bám sát M2 để phân tích M1 tiền hẹp bao gồm tiền. .. kiện tiền tệ có ảnh hởng đến các nhân tố khác Tổng phơng tiện thanh toán M2 có vai trò nh l biến ngoại sinh trong các phơng trình hồi quy đ cho thấy tác động chi phối của nó đến một số biến của nền kinh tế ([7], trang 111) Một số các nh nghiên cứu tiền tệ cho rằng những hoạch định chính sách sẽ có ảnh hởng vợt ra khỏi khuôn khổ của khối lợng tiền, trong khi đó một số khác lại cho rằng cách xác định. .. định chính sách nhằm thoả m n các yêu cầu trớc mắt v lâu d i của nền kinh tế Với chức năng quản lý một đối tợng có tính nhạy cảm v tính cộng đồng cao nh tiền tệ, việc điều h nh v thực thi chính sách tiền tệ của NHTW l rất khó khăn Bất kỳ một động thái n o về tiền tệ của NHTW đều có thể gây ra những phản ứng tức thời tới các hoạt động của nền kinh tế Bởi vậy trong việc hoạch định chính sách tiền tệ cần... thoả đáng Một số nghiên cứu lựa chọn tiềnsở đ hiệu chỉnh, trong khi đó một số khác thì không hình xác định hệ số nhân tiền m1 v m2 liên quan tới khối lợng tiền cung ứng M1 v M2 đ đợc xây dựng [4] Những hình n y cho thấy một sự thay đổi trong tiềnsở dẫn đến sự thay đổi trong lợng tiền cung ứng M1 v trong M2 Tuy nhiên trong các công thức đó cha cho thấy khả năng dịch chuyển thay đổi của các . Phân tích định lợng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đợc luận án lựa chọn nghiên cứu nhằm phân tích tác động trực tiếp về mặt định. Luận văn nghiên cứu khoa học: Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới Mục lục Trang Lời. nhân tố vĩ mô 41 Chơng 2: Phân tích định lợng ảnh hởng của chính sách cung tiền tới một số nhân tố vĩ mô của việt nam trong giai đoạn gần đây 52 2.1 Kinh tế Việt nam và chính sách tiền tệ trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn nghiên cứu khoa học: Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới pot, Luận văn nghiên cứu khoa học: Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới pot, Luận văn nghiên cứu khoa học: Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay