tài liệu khảo sát địa chất khu vực sân bay Tân Sơn Nhất______________________________________34/31 Cu Xa Lu doc

198 971 4
  • Loading ...
1/198 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2014, 04:20

___________________________________________________________________________________ 34/31 Cu Xa Lu Gia, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh city - Tel: 08 38654 321, Fax: 08 38640 613 - Email: ugce@vnn.vn Số: __________ /KS TP.HCM, Ngày 07 tháng 06 năm 2012 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH Công trình: CHUNG CTK Đòa điểm: ĐƯỜNG TÂN SƠN, PHƯỜNG 12, QUẬN GÒ VẤP, TP.HCM ************************ GIÁM ĐỐC CHỦ TRÌ: KS. PHẠM THỊ ẢNH THAM GIA THỰC HIỆN: KS. ĐẶNG THANH NGA KS. LÊ THỊ HUYỀN MINH PGS.TS ĐẶNG HỮU DIỆP Tp. HCM, 06/2011 ___________________________________________________________________________________ 34/31 Cu Xa Lu Gia, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh city - Tel: 08 38654 321, Fax: 08 38640 613 - Email: ugce@vnn.vn Số: __________ /KS TP.HCM, Ngày 07 tháng 06 năm 2012 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH Công trình: CHUNG CTK Đòa điểm: ĐƯỜNG TÂN SƠN, PHƯỜNG 12, QUẬN GÒ VẤP, TP.HCM ************************ GIÁM ĐỐC CHỦ TRÌ: KS. PHẠM THỊ ẢNH THAM GIA THỰC HIỆN: KS. ĐẶNG THANH NGA KS. LÊ THỊ HUYỀN MINH PGS.TS ĐẶNG HỮU DIỆP Tp. HCM, 06/2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F. 15, Q. 11, TP. HCM. - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 2 Mục lục 2 1. Chương 1: Những vấn đề chung 3-4 1.1 Giới thiệu 1.2 Cơ sở thực hiện và nội dung công việc 1.3 Tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng 2. Chương 2: Phương pháp thực hiện công tác khảo sát 5-7 2.1 Công tác khảo sát hiện trường. 2.2 Thí nghiệm trong phòng. 2.3 Phương pháp và phân loại, mô tả và đánh giá các đặc tính đòa kỹ thuật của đất. 3. Chương 3: Điều kiện đòa chất công trình khu vực khảo sát 8-18 3.1 Thông tin chung. 3.2 Phân loại, mô tả và đặc điểm phân bố các lớp đất. 3.3 Tính chất cơ lý các lớp đất. 3.4 Đặc điểm đòa chất thủy văn. 4. Chương 4: Các kết luận và kiến nghò 19-20 5. Các hình vẽ Hình 1: Sơ đồ vò trí hố khoan 21 Hình 2: Các hình trụ hố khoan (hố HK1,HK2, HK3 và HK4) 22-29 Hình 3: Mặt cắt đòa chất công trình 30-31 6. Các biểu bảng Bảng 1: Tổng hợp khối lượng thực hiện 32 Bảng 2: Tổng hợp kết quả thí nghiệm trong phòng của từng hố khoan 33-36 Bảng 3: Tổng hợp kết quả thí nghiệm trong phòng của từng lớp đất 37-39 7. Phụ lục (Kết quả chi tiết thí nghiệm mẫu đất trong phòng). Kết quả thí nghiệm cơ lý đất 40-139 Kết quả thí nghiệm nén cố kết 140-163 Kết quả thí nghiệm nén nở hông 164-167 Kết quả thí nghiệm nén ba trục UU 168-171 Kết quả thí nghiệm nén ba trục CU 172-183 Kết quả thí nghiệm thấm 184-187 Kết quả thí nghiệm hóa nước 188-189 o0o BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F. 15, Q. 11, TP. HCM. - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 3 1. CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Giới thiệu Công tác khảo sát đòa chất công trình CHUNG CTK được thực hiện theo Hợp đồng Kinh tế số 10/HĐTV-2012, ký ngày 27 tháng 04 năm 2012, giữa Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng S và K (Chủ đầu tư) và Liên Hiệp Đòa Chất Công Trình, Xây Dựng và Môi Trường (UGCE) – (Nhà thầu khảo sát) Hiện trường công trình dự kiến xây dựng nằm trên đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Báo cáo khảo sát đòa chất công trình trình bày các phương pháp, quá trình và kết quả thực hiện bao gồm công tác khoan thăm dò tại hiện trường, thí nghiện hiện trường, thí nghiệm mẫu trong phòng và đánh giá các thông số đòa chất công trình phục vụ cho việc thiết kế nền móng công trình. 1.2 Cơ sở thực hiện và nội dung công việc Nội dung các công việc thực hiện chính như sau: § Công tác khoan khảo sát đòa chất § Lấy mẫu đất và nước ngầm § Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn § Thí nghiệm trong phòng mẫu đất và mẫu nước. § Báo cáo kết quả khảo sát. Công tác khảo sát được UGCE thực hiện từ ngày 11/05/2012 đến 07/06/2011. Chương trình cụ thể như sau: § Công tác khảo sát hiện trường: 11/05/2012 đến 21/05/2012. § Công tác thí nghiệm trong phòng: 22/05/2012 đến 01/06/2012. § Báo cáo kết quả: 02/06/2012 đến 07/06/2012. 1.3 Tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng Nội dung công tác khảo sát hiện trường và thí nghiệm trong phòng được thực hiện theo tiêu chuẩn Việt nam và ASTM, như sau Bảng 1-1: Các tiêu chuẩn, qui phạm áp dụng Công tác hiện trường TCVN 4419 : 87 Khảo sát cho xây dựng. Nguyên tắc cơ bản TCXD 160 : 87 Khảo sát đòa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công móng cọc TCXD 122 : 84 Hướng dẫn thực hành khảo sát đòa chất bằng thiết bò mới. BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F. 15, Q. 11, TP. HCM. - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 4 22 TCN 259 : 00 Qui trình khoan thăm dò đòa chất công trình TCVN 2683 : 91 Đất xây dựng. Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu. TCXD 226 : 99 Đất xây dựng. Phương pháp thí nghiệm hiện trường. Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn. Thí nghiệm trong phòng TCVN 4198 : 95 Phương pháp phân tích thành phần hạt của đất. TCVN 4196 : 95 Phương pháp xác đònh độ ẩm của đất TCVN 4202 : 95 Phương pháp xác đònh khối lượng thể tích của đất TCVN 4195 : 95 Phương pháp xác đònh khối lïng riêng của đất TCVN 4197 : 95 Phương pháp xác đònh giới hạn chảy & giới hạn dẻo của đất TCVN 4199 : 95 Phương pháp xác đònh sức kháng cắt của đất. TCVN 4200 : 95 Phương pháp xác đònh tính nén lún của đất. ASTM D 2435 Thí nghiệm nén cố kết ASTM D 2166 Thí nghiệm nén nở hông ASTM D 2850 Thí nghiệm nén ba trục không cố kết, không thoát nước (UU) ASTM D 4767 Thí nghiệm nén ba trục cố kết, không thoát nước (CU) 14TCN 139-2005 Thí nghiệm thấm với cột nước thay đổi TCXD 81:81 Phương pháp thí nghiệm nước cho mục đích xây dựng. Báo cáo kết quả TCVN 5747 : 93 Đất xây dựng. Phân loại TCXD 45 : 78 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCXD 74 : 87 Đất xây dựng. Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác đònh các đặc trưng của chúng TCVN 3994 : 85 Xác đònh tính chất ăn mòn của nước trong xây dựng. Ngoài ra, kết quả thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) được sử dụng để đánh giá độ chặt của đất hạt thô và độ sệt của đất hạt mòn như sau: Bảng 1-2: Quan hệ mật độ/trạng thái của đất theo giá trò N o0o Độ chặt tương đối của đất cát hay sạn sỏi Độ sệt của đất bụi và sét Mật độ Giá trò N Độ chặt tương đối (%) Trạng thái Giá trò N Cường độ kháng nén , q u (kg/cm 2 ) Rời rạc 0 – 4 0 – 15 Chảy < 2 < 0.25 Chặt kém 4 – 10 15 – 35 Dẻo chảy 2 – 4 0.25 – 0.50 Chặt vừa 10 – 30 35 – 65 Dẻo mềm 4 – 8 0.50 – 1 Chặt 30 – 50 65 – 85 Dẻo cứng 8 – 15 1 – 2 Rất chặt > 50 85 – 100 Nửa cứng 15 – 30 2 – 4 Cứng > 30 > 4 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F. 15, Q. 11, TP. HCM. - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 5 2. CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHẢO SÁT 2.1 Công tác khảo sát hiện trường a) Công tác khoan Có 04 hố khoan với độ sâu 50.0m đã được thực hiện tại hiện trường. Vò trí các hố khoan bố trí theo Mặt bằng tổng thể. Thiết bò sử dụng trong quá trình thi công gồm 01 máy khoan thủy lực hiệu XY-1, do Trung Quốc sản xuất. Phương pháp sử dụng là phương pháp khoan xoay tiêu chuẩn. Thành hố khoan được giữ ổn đònh bằng ống vách và dung dòch bentonite. Đường kính hố khoan là 110mm. b) Lấy mẫu đất Trong quá trình khoan, mẫu đất nguyên dạng được lấy bằng thiết bò ống mẫu thành mỏng có đøng kính 80mm và dài 60cm với tần suất 2.0mét lấy một lần. Các mẫu lấy lên đều được dán nhãn, bảo quản và vận chuyển cẩn thận, dùng cho công tác thí nghiệm trong phòng. Các mẫu đất không nguyên dạng đại diện được lấy từ ống mẫu chẻ của thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn; mẫu được đóng gói trong túi nhựa, dán nhãn và bảo quản dùng mục đích kiểm chứng và thí nghiệm trong phòng. c) Mẫu nước ngầm (WS) Mẫu được lấy từ hố khoan HK3, HK4 sau khi kết thúc khoan tại công trường, dùng cho công tác thí nghiệm phân tích hóa học. Mẫu nước được lấy cẩn thận đảm bảo làm sao không được nhiễm bẩn bởi nước mặt hay nước mưa và được bảo quản trong can nhựa sạch, kín khí và dán nhãn; lượng nước lấy cho mẫu là 2 lít. Độ sâu và vò trí lấy mẫu được trình bày trong Hình 2 – Hình trụ hố khoan d) Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn – SPT Thí nghiệm SPT thực hiện với khoảng cách 2.0m ngay sau khi lấy mẫu đất nguyên dạng. Thí nghiệm tiến hành 3 hiệp, mỗi lần đóng xuyên sâu 15cm và ghi lại số búa của mỗi hiệp Giá trò sức kháng xuyên “N” là tổng số búa đạt được khi đóng búa nặng 63.5kg có chiều cao rơi tự do 76cm tác dụng (đóng) lên ống mẫu chẻ xuyên vào đất của 30cm cuối cùng (2 hiệp sau). Kết quả thí nghiệm SPT được trình bày trong Hình 2 – Hình trụ hố khoan. BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F. 15, Q. 11, TP. HCM. - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 6 2.2 Thí nghiệm trong phòng Mục đích thí nghiệm trong phòng là xác đònh thành phần cở hạt, các chỉ tiêu cơ lý, đặc tính kỹ thuật của các mẫu đất và thí nghiệm phân tích thành phần hoá học của nước ngầm. Các chỉ tiêu thí nghiệm trong phòng thực hiện theo tiêu chuẩn Việt nam hiện hành. Một số thí nghiệm cơ học đặc biệt được tiến hành theo tiêu chuẩn ASTM (tiêu chuẩn Mỹ). § Thí nghiệm phân loại đất: - Phân tích thành phần hạt. - Độ ẩm. - Dung trọng tự nhiên. - Tỷ trọng. - Giới hạn Atterberg. § Thí nghiệm chỉ tiêu cường độ của đất - Thí nghiệm cắt phẳng. - Thí nghiệm nén nở hông - Thí nghiệm nén ba trục không cố kết, không thoát nước (UU) - Thí nghiệm nén ba trục cố kết, không thoát nước (CU) § Thí nghiệm chỉ tiêu biến dạng của đất - Thí nghiệm nén nhanh. - Thí nghiệm nén cố kết một trục (ASTM). § Thí nghiệm phân tích hoá học của nước ngầm - Hàm lượng Anions, Cations. - Tổng độ cứng, độ cứng tạm thời, độ cứng vónh viễn, độ kiềm. - CO 2 tự do và CO 2 ăn mòn. - Tổng khoáng hóa. - Độ pH. Khối lượng công việc trình bày trong bảng 1. 2.3 Phương pháp phân loại, mô tả và đánh giá các đặc tính đòa kỹ thuật của đất Trong báo cáo kết quả này, việc phân loại và mô tả các lớp đất được thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5747:1993 “Đất Xây dựng – Phân loại”. Nội dung cơ bản của tiêu chuẩn phân loại này như sau: § Hệ phân loại nêu trong tiêu chuẩn này dựa trên thành phần hạt của đất. Trình tự phân loại đượt thực hiện lần lượt như sau: - Dựa trên thành phần kích thước hạt chiếm ưu thế trong đất để phân chia thành hai nhóm lớn là hạt thô và hạt mòn; - Dựa trên hàm lượng hạt để phân chia nhóm đất hạt thô thành các phụ nhóm; - Dựa trên các giá trò giới hạn chảy, giới hạn dẻo, chỉ số dẻo đế phân chia nhóm đất hạt mòn thành các phụ nhóm. BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F. 15, Q. 11, TP. HCM. - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 7 § Các thuật ngữ và ký hiệu tên đất, thành phần trạng thái được dùng thống nhất theo qui ước quốc tế. § Dựa vào kết quả thí nghiệm, các thông số kỹ thuật của đất được hiệu chỉnh thống kê theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXD 74:1987 – “Đất xây dựng. Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác đònh các đặc trưng của chúng”. § Khả năng chòu tải cho phép của các lớp đất được đánh giá theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXD 45:1978 (bản năm 2002) – “Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình”. o0o BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F. 15, Q. 11, TP. HCM. - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 8 3. CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC KHẢO SÁT Điều kiện đòa chất công trình khu vực khảo sát được phân tích và trình bày trên cơ sở các thông tin về đòa chất và đòa kỹ thuật thu thập được từ các hố khoan thăm dò, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) và kết quả thí nghiệm mẫu trong phòng. 3.1 Thông tin chung: Khu đất dự kiến xây dựng công trình nằm trên đường Tân Sơn, phường 12, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. Vò trí công trình xây dựng có điều kiện rất thuận lợi về giao thông đường bộ. Để mô tả chi tiết điều kiện đòa chất công trình của khu khảo sát, các thành tạo đất nền được phân chia thành 4 lớp đất cụ thể (đơn nguyên đòa chất công trình) và 05 thấu kính trên cơ sở đánh giá các số liệu đòa kỹ thuật hiện có và thành phần cỡ hạt, tính chất cơ lý và đặc điểm đòa chất công trình. Việc phân loại, mô tả và phân bố các lớp đất được thực hiện theo các tiêu chuẩn và hướng dẫn đã nói trên, và kết quả được thể hiện trong những hình dưới đây: Hình 2: Hình trụ hố khoan (Hố HK1, HK2, HK3 và HK4). Hình 3: Mặt cắt đòa chất . Chi tiết các lớp đất được trình bày dưới đây: 3.2 Phân loại, mô tả và đặc điểm phân bố của các lớp đất 1) Lớp đất san lấp: Lớp đất này phân bố ở 3 hố khoan HK1, HK3, HK4 từ mặt đất hiện hữu đến độ sâu 0.5m/1.0m (đáy lớp). Bề dày lớp khoảng 0.5m đến 1.0m 2) Lớp 1: Sét dẻo lẫn nhiều cát (CL), trạng thái dẻo mềm Lớp đất này phân bố ở cả 4 hố khoan từ độ sâu 0.0m/1.0m (mặt lớp) đến độ sâu 4.5m/5.0m (đáy lớp). Bề dày lớp thay đổi từ 3.5m đến 5.0m. Thành phần chính của lớp là sét lẫn cát mòn và bụi. Đất có trạng thái dẻo mềm, màu xám trắng, nâu đỏ. Đất có tính năng cơ lý trung bình, khả năng chòu tải và tính nén lún trung bình. Các đặc trưng cơ lý được thể hiện bảng sau: BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F. 15, Q. 11, TP. HCM. - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 9 Bảng 3-1 * Thành phần hạt - Sạn sỏi % 1 - Cát % 44 - Bụi % 21 - Sét % 34 * Tính chất vật lý - Độ ẩm, ω % 26.72 - Dung trọng tự nhiên, γω g/cm 3 1.89 - Dung trọng khô, γ d g/cm 3 1.49 - Tỷ trọng, G s 2.69 - Hệ số rỗng, e 0.801 - Độ rỗng, n % 44 - Độ bão hoà , Sr % 90 - Giới hạn chảy , LL % 35.1 - Giới hạn dẻo, PL % 17.5 - Chỉ số dẻo, PI % 17.7 - Độ sệt, LI 0.52 * Thí nghiệm cắt phẳng (TCVN) - Góc ma sát trong, Φ ( o ) 11 o 49’ - Lực dính, C Kg/cm 2 0.136 * Thí nghiệm nén nhanh (TCVN) - Chỉ số nén lún, a 1.0-2.0 Cm 2 /kg 0.033 - Mun biến dạng, E 1.0-2.0 Kg/cm 2 131.4 * Thí nghiệm nén ba trục- UU (ASTM) - Lực dính, C u Kg/cm 2 0.426 - Góc ma sát trong, φu ( o ) 3 o 46’ * Thí nghiệm nén ba trục- CU (ASTM) - Lực dính, C u Kg/cm 2 0.315 - Lực dính, C u’ Kg/cm 2 0.300 - Góc ma sát trong, φu ( o ) 16 o 07’ - Góc ma sát trong, φu’ ( o ) 20 o 29’ * Thí nghiệm nén nở hông - Qu Kg/cm 2 1.690 * Thí nghiệm nén cố kết (ASTM) - p lực tiền cố kết, P c Kg/cm 2 0.50 - Chỉ số nén lún, C c 0.106 - Chỉ số nén lún, C s 0.015 - Hệ số cố kết, C v x10 -3 cm 2 / s 0.852 [...]... LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F 15, Q 11, TP HCM - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 13 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh * Thí nghiệm nén ba trục- CU (ASTM) - Lực dính, Cu Kg/cm2 0.472 - Lực dính, Cu 2 0.435 Kg/cm - Góc ma sát trong,... Đường Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh HÌNH 3-2: MẶT CẮT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 2-2' Lê thò Huyền Minh Trang Page : 31 Ngày Date : 05/2012 UNION OF ENGINEERING GEOLOGY, CONSTRUCTION & ENVIR LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CT XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG Thực hiện - Prepared by : Phạm Thò Ảnh UGCE Kiểm tra - Checked by : BẢNG 1: KHỐI LƯNG CÔNG TÁC KHẢO SÁT CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK ĐỊA ĐIỂM: ĐƯỜNG TÂN SƠN, PHƯỜNG... o0o UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F 15, Q 11, TP HCM - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 19 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh 4 CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LU N VÀ KIẾN NGHỊ Căn cứ vào kết quả khoan thăm dò, các quan sát và nhận xét tại hiện... chất công trình trung bình tương đối thuận lợi cho mục đích xây dựng công trình Các lớp đất ở phần trên của UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F 15, Q 11, TP HCM - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 20 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh khu. .. HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F 15, Q 11, TP HCM - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 15 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh - Chỉ số nén lún, a1.0-2.0 Cm2/kg 0.013 - Mun biến dạng, E1.0-2.0 Kg/cm2 282.7 - Lực dính, Cu Kg/cm2 1.117 - Lực dính, Cu ... trình khảo sát, các thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn hiện trường (SPT), thí nghiệm trong phòng các mẫu đất và nước đã được tiến hành theo tiêu chuẩn Việt Nam và ASTM 3 Theo kết quả khảo sát, cấu trúc đòa chất chính của khu đất khảo sát chiếm chủ yếu bởi phần lớn là các loại đất loại cát có mật độ chặt vừa và đất loại sét có trạng thái dẻo mềm đến cứng Chúng được phân chia thành 4 lớp đất (Đơn nguyên đòa chất. .. (TCVN) - Góc ma sát trong, Φ - Lực dính, C (o) 19o42’ Kg/cm2 0.147 Cm2/kg 0.028 * Thí nghiệm nén nhanh (TCVN) - Chỉ số nén lún, a1.0-2.0 UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F 15, Q 11, TP HCM - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 17 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12... thuật, đòa chất thủy văn cùng với các kết quả thí nghiệm mẫu trong phòng, một số kết lu n và kiến nghò được trình bày như sau: 1 Khu đất dự kiến xây dựng CHUNG CTK tọa lạc tại đường Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh Mặt đất hiện tại tương đối bằng phẳng 2 Với mục đích nghiên cứu khả thi và đánh giá các điều kiện đòa chất công trình khu đất dự kiến xây dựng, công tác khảo sát đã tiến... 1.22x10-3 - K20 Cm/s 1.07x10-3 - Hệ số cố kết, Cv * Thí nghiệm thấm UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F 15, Q 11, TP HCM - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 12 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh * Thí nghiệm góc nghỉ - Góc nghỉ ướt (o)... a1.0-2.0 - Mun biến dạng, E1.0-2.0 * p lực tính toán qui ước, Ro (TCVN) UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31 Lữ Gia, F 15, Q 11, TP HCM - Phone: 08 8654 321, Fax: 08 8640 613, E-mail: ugce@vnn.vn 10 BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh * Gía trò N (Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn) . 3. CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC KHẢO SÁT Điều kiện đòa chất công trình khu vực khảo sát được phân tích và trình bày trên cơ sở các thông tin về đòa chất và đòa kỹ thuật. QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CƯ CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31. QUẢ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CÔNG TRÌNH: CHUNG CƯ CTK Đòa điểm: Đường Tân Sơn, phường 12 quận Gò Vấp,TP. Hồ Chí Minh UGCE LIÊN HIỆP ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH, XÂY DỰNG & MÔI TRƯỜNG 34/31
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu khảo sát địa chất khu vực sân bay Tân Sơn Nhất______________________________________34/31 Cu Xa Lu doc, tài liệu khảo sát địa chất khu vực sân bay Tân Sơn Nhất______________________________________34/31 Cu Xa Lu doc, tài liệu khảo sát địa chất khu vực sân bay Tân Sơn Nhất______________________________________34/31 Cu Xa Lu doc, bang 3 - bang thong ke -CTK.XLS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay