CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆN NAY

26 1,631 14
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2014, 17:25

Xu thế phát triển nền kinh tế toàn cầu hóa đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của các quốc gia, đặc biệt nền kinh tế của các nước đang phát triển. Việt Nam là một trong nh ững nền kinh tế đã và đang có tốc độ phát triển rất lớn, vì vậy mức độ ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới tới Việt Nam là rất cao. Sa thời kỳ hội nh ập cùng nền kinh tế thế giới đầy năng động. Chính vì lẽ đó đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước cần phải trang bị cho mình nhưng công cụ hữu hiệu nhất nh ằm đối phó với thế lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, nó đòi hỏi sự hình thành và phát triển của các công ty tư nhân và cả doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt là việc hình thành các công ty cổ phần (CTCP ) và vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (DNNN ) là tất y ếu đối với quá trình phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường. Hình thức CTCP đã xuất hiện vào những năm cuối thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII, mà trước tiên là ở nước Anh sau đó là nước Pháp. Trải qua quá trình phát triển của nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn mà cuộc Cách mạng công nghiệp diễn ra thì CTCP phát triển rất m ạnh mẽ. Đến những năm đầu thế kỷ XX thì CTCP đã trở thành hình thức kinh doanh rất phổ biến ở các nước có nền kinh tế th ị trường phát triển mạnh. Với Việt Nam chúng ta, từ khi đất nước được thống nhất, do phải giải quy ết hậu quả nặng nề của chiến tranh . Mặt khác do cơ chế kinh tế và xuất phát điểm của chúng ta thấp. Chính vì vậy, mà việc khôi phục nền kinh tế tuy đ ã đạt được nhiều thành công, song cũng còn nhiều hạn chế. Do đó mà đại hội Đảng lần thứ VI (12 1986) đã đánh dấu sự đổi m ới của nền kinh tế Việt nam. Đó là quá trình chuy ển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, sang nền kinh tế thị trường, Nó không chỉ làm thay đổi một cách sâu sắc nền kinh tế nước ta về cơ cấu kinh tế, thành phần kinh tế và quan hệ sở hữu mà còn làm xu ất hiện hình thức tổ chức kinh tế mới đó là CTCP. Ngh ị quyết Đại h ội Đảng lần thứ VI, VII, VIII và Hiến pháp 1992 đều khẳng định: Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế nhiều thành đó, kinh tế quốc doanh được xác định giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế khác hoạt động theo luật và bình đẳng trước pháp luật. Và trong bài tiểu luận này sẽ đề cập đến loại hình công công ty hiện đang phổ biến hàu hết ở các nước trên thế giới và cũng đang là loại hình công công ty phát triển mạnh mẽ ở nước ta – công ty cổ phần.Tiểu luận gồm:PHẦN MỞ ĐẦUPHẦN 1: CÔNG TY CỔ PHẦNPHẦN 2: THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHÚ ÝPHẦN 3: CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUANPHẦN 4: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮNG VƯỚNG MẮC TỪ PHÁP LÝKẾT LUẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TIỂU LUẬN CÔNG TY CỔ PHẦN CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LỜI MỞ ĐẦU Xu thế phát triển nền kinh tế toàn cầu hóa đã đang ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của các quốc gia, đặc biệt nền kinh tế của các nước đang phát triển. Việt Nam là một trong nh ững nền kinh tế đã đang tốc độ phát triển rất lớn, vì vậy mức độ ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới tới Việt Nam là rất cao. Sau sự kiện Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức kinh tế thế giới (WTO ngày 7/11/2006 ), nó đã mở ra nhiều hội nhưng cũng đặt ra không ít thách th ức đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Đây chính là bước ngoặc lớn đưa nước ta thật sự bước vào thời kỳ hội nh ập cùng nền kinh tế thế giới đầy năng động. Chính vì lẽ đó đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước cần phải trang bị cho mình nhưng công cụ hữu hiệu nhất nh ằm đối phó với thế lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ngoài. Xuất phát từ thực tế đó, nó đòi hỏi sự hình thành phát triển của các công ty tư nhân cả doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt là việc hình thành các công ty cổ phần (CTCP ) vấn đề cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (DNNN ) là tất y ếu đối với quá trình phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường. Hình thức CTCP đã xuất hiện vào những năm cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII, mà trước tiên là ở nước Anh sau đó là nước Pháp. Trải qua quá trình phát triển của nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn mà cuộc Cách mạng công nghiệp diễn ra thì CTCP phát triển rất m ạnh mẽ. Đến những năm đầu thế kỷ XX thì CTCP đã trở thành hình thức kinh doanh rất phổ biến ở các nước nền kinh tế th ị trường phát triển mạnh. Với Việt Nam chúng ta, từ khi đất nước được thống nhất, do phải giải quy ết hậu quả nặng nề của chiến tranh . Mặt khác do chế kinh tế xuất phát điểm của chúng ta thấp. Chính vì vậy, mà việc khôi phục nền kinh tế tuy đ ã đạt được nhiều thành công, song cũng còn nhiều hạn chế. Do đó mà đại hội Đảng lần thứ VI (12/ 1986) đã đánh dấu sự đổi m ới của nền kinh tế Việt nam. Đó là quá trình chuy ển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, sang nền kinh tế thị trường, Nó không chỉ làm thay đổi một cách sâu sắc nền kinh tế nước ta về cấu kinh tế, thành phần kinh tế quan hệ sở hữu mà còn làm xu ất hiện hình thức tổ chức kinh tế mới đó là CTCP. Ngh ị quyết Đại h ội Đảng lần thứ VI, VII, VIII Hiến pháp 1992 đều khẳng định: Nền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường sự quản của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trong nền kinh tế nhiều thành đó, kinh tế quốc doanh được xác định giữ vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế khác hoạt động theo luật bình đẳng trước pháp luật. trong bài tiểu luận này sẽ đề cập đến loại hình công công ty hiện đang phổ biến hàu hết ở các nước trên thế giới cũng đang là loại hình công công ty phát triển mạnh mẽ ở nước ta – công ty cổ phần. Tiểu luận gồm: PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN 1: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN 2: THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý PHẦN 3: CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LIÊN QUAN PHẦN 4: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮNG VƯỚNG MẮC TỪ PHÁP KẾT LUẬN PHẦN 1: CÔNG TY CỔ PHẦN A. Khái quát về Công ty cổ phần - Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân trách nhiệm hữu hạn, được thành lập tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty được phát hành cổ phần huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. Các cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp cổ phần gọi là cổ đông. Cổ đông được quyền tham gia quản lý, kiểm soát, điều hành công ty thông qua việc bầu cử ứng cử vào các vị trí quản trong công ty. Ngoài ra, cổ đông còn được quyền hưởng các khoản lợi nhuận do công ty tạo ra cũng như chịu lỗ tương ứng với mức độ góp vốn. - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty; - Cổ đông quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết; - Cổ đông thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba không hạn chế số lượng tối đa. - Công ty cổ phần tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư quyền phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán. - Công ty cổ phần phải Đại hội đồng cổ đông , Hội đồng quản trị Giám đốc (Tổng giám đốc). Đối với Công ty cổ phần trên mười một cổ đông phải Ban kiểm soát. B. Cấu trúc vốn của công ty cổ phần Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn. cấu tổ chức bộ máy quản lý, những vấn đề quản nội bộ, quyền nghĩa vụ của các cổ đông được giải quyết chủ yếu dựa trên nguyên tắc đối vốn (nghĩa là dựa trên giá trị cổ phầncác cổ đông nắm giữ). Mặt khác với cấu trúc vốn linh hoạt, khả năng chuyển cổ phần dễ dàng trên thị trường làm cho Công ty cổ phần phạm vi, quy mô kinh doanh lớn, số lượng cổ đông đông đảo. Khi tham gia vào Công ty cổ phần các cổ đông không quan tâm đến nhân thân của nhau mà chỉ quan tâm đến phần vốn góp. Cổ phần của công ty gồm: cổ phần phổ thông cổ phần ưu đãi. Sự đa dạng hóa các loại cổ phần với các quyền mức độ khác nhau cho phép Công ty cổ phần tạo lập được cấu trúc vốn linh hoạt phù hợp với khả năng, yêu cầu phát triển cũng như yêu cầu quản công ty. Với tính chất đa sở hữu, cấu tổ chức bộ máy quản lý, chế quản trong Công ty cổ phần dựa trên sức mạnh kinh tế của các nhóm sở hữu trong công ty. Trong cấu tổ chức bộ máy quản trong công ty sự phân chia quyền lực rõ ràng giữa các bộ phận. Sự phân chia quyền lực này trước hết phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp của các cổ đông, nhằm đảm bảo một cấu tổ chức quản chặt chẽ, bảo vệ đến mức tối đa quyền lợi của các cổ đông. Về bản, bộ máy quản của doanh nghiệp đối vốn sự phân chia quyền lực cấu hoàn chỉnh, rõ ràng hơn so với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh. Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp cấu tổ chức chặt chẽ nhất hoàn thiện nhất, sự phân chia quyền lực rõ ràng nhất đồng thời cấu tổ chức này chịu sự chi phối quyết định của cấu trúc vốn. C. cấu tổ chức Công ty cổ phần Công ty cổ phần là một hình thức công ty hoàn thiện cả về mặt vốn tổ chức. Công ty cổ phần kết cấu chặt chẽ nhằm bảo vệ cao nhất quyền lợi các cổ đông, tạo các điều kiện tốt nhất cho việc quản công ty dân chủ, hiệu quả. Các thiết chế trong Công ty cổ phần bao gồm: Đại hội đồng cổ đông , hội đồng quản trị, ban kiểm soát, giám đốc các chức danh quản khác. Đại hội đồng cổ đông : Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông quyền biểu quyết, là quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần . Công ty cổ phần nhiều loại cổ đông khác nhau, trong đó cổ đông quyền bầu cử cổ đông không quyền bầu cử. Quyền bầu cử của cổ đông phụ thuộc vào số lượng cổ phần loại cổ phần họ sở hữu. Công ty cổ phần thể tự mình quy định trong điều lệ một tỷ lệ cổ phần nhất định một lá phiếu biểu quyết như 50 cổ phần được một lá phiếu hoặc 100 cổ phần một phiếu…Bên cạnh đó các cổ phần ưu đãi như ưu đãi cổ tức, ưu đãi hoàn lại các cổ phần ưu đãi khác mà cổ đông tự nguyện từ bỏ quyền bầu cử để đổi lấy tỷ lệ lợi tức cao hơn thì cũng không quyền bầu cử. Là sự tập trung cao nhất ý chí, nguyện vọng của cáccổ đông công ty-các chủ sở hữu công ty, Đại hội đồng cổ đông quyền quyết định các vấn đề quan trọng nhất của công ty, các vấn đề mang tính bản, lâu dài, định hướng. Điều 70 quy định các quyền của Đại hội đồng cổ đông bao gồm: - Quyết định loại cổ phần tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại, quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần. - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đã kiểm soát gây thiệt hại cho công ty cổ đông công ty. - Quyết định tổ chức lại giải thể công ty. - Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần đuợc quyền chào bán quy định tại điều lệ công ty. - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm. - Thông qua định hướng phát triển của công ty quyết định bán số tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty. - Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã bán. - Các quyền nhiệm vụ khác quy định trong luật điều lệ công ty. Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị là quan quản công ty, toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông . Hội đồng quản trị không quá 11 thành viên, số lượng cụ thể ghi trong điều lệ công ty. Hội đồng quản trị các quyền nhiệm vụ sau: - Quyết định chiến lược phát triển công ty; - Kiến nghị loại cổ phần tỏng số cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần quyền chào bán, huy động vốn theo hình thức khác; - Quyết định phương án đầu tư; - Giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ, thông qua hợp đồng mua bán, vay cho vay hợp đồng khác giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ kế toán hoặc một tỷ lệ nhỏ hơn trong điều lệ công ty; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cắt chức giám đốc cán bộ quản quan trọng khác của công ty, quyết định mức lương lợi ích khác của các cán bộ quản đó; - Quyết định cấu tổ chức, quy chế quản nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; - Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông ; - Kiến nghị mức cổ tức được trả, quyết định thời hạn thủ tục trả cổ tức hoặc xử lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; - Quyết định giá chào bán cổ phần trái phiếu của công ty, định giá tài sản góp vốn; - Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp, triệu tập hoặc thực hiện thủ tục hỏi ý kiến để thông qua quyết định; - Quyết định mua lại dưới 10% số cổ phần đã bán; - Kiến nghị việc tổ chức lại giải thể công ty; - Các quyền nhiệm vụ khác ghi trong luật điều lệ công ty. Thành viên Hội đồng quản trị quyền yêu cầu các chức danh quản trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính hoạt động kinh doanh của công ty các đơn vị trong công ty. Hội đồng quản trị không làm việc theo nhiệm kỳ mà theo sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông , chế độ làm việc này tạo ra tính liên tục quan trọng là tạo ra sự chuyên nghiệp của nhân viên quản công ty nói chung, cũng như thành viên Hội đồng quản trị nói riêng. Hội đồng quản trị bầu một thành viên trong hội đồng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị . Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc người khác làm Giám đốc. Trường hợp điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật thì Giám đốc công ty là đại diện theo pháp luật của công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị : Chủ tịch Hội đồng quản trị thể đồng thời là Giám đốc công ty trừ trường hợp điều lệ công ty quy định khác. Chủ tịch Hội đồng quản trị những quyền nhiệm vụ sau: - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị ; - Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu cần thiết cho cuộc họp, chủ tọa phiên họp; - Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị dưới hình thức khác; - Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị ; - Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông ; - Các quyền nhiệm vụ khác quy định trong luật điều lệ công ty. Khi chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thể ủy quyền cho thành viên khác của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị lựa chọn một người trong Hội đồng tạm thời làm nhiệm vụ của Chủ tịch. Giám đốc công ty: Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động hàng ngày của công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền nhiệm vụ được giao. Giám đốc các quyền nhiệm vụ tương tự các quyền nhiệm vụ tương tự các quyền nhiệm vụ của Giám đốc công ty TNHH, các quyền này tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ tác nghiệp, triển khai các phương án, quyết định được thông qua Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông. Giám đốc thể làm đại diện theo pháp luật của công ty nêu trong điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật. Giám đốc Công ty cổ phần không chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông mà trước Hội đồng quản trị , quan quản trực tiếp của công ty. Việc chịu trách nhiệm trực tiếp của Hội đồng quản trị tạo ra sự liên hệ chặt chẽ giữa quan quyền lực cao nhất của công ty quan điều hành công ty, không đặt giám đốc ở trong tình trạng luôn phải trả lời chất vấn của bất kỳ cổ đông nào. Ngoài các nhiệm vụ được quy định trong luật điều lệ công ty, giám đốc công ty còn thể các quyền nhiệm vụ khác theo quyết định của Hội đồng quản trị . Điều này nêu bật sự liên quan phục tùng trực tiếp của giám đốc với Hội đồng quản trị . Ban kiểm soát Công ty cổ phần từ 11 thành viên trở lên phải ban kiểm soát. Ban kiểm soát số lượng từ 3 đến 5 người, trong đó ít nhất một người chuyên môn là kế toán. Trưởng ban kiểm soát phải là cổ đông công ty, thành viên ban kiểm soát thể không là cổ đông của công ty. Ban kiểm soát các quyền nhiệm vụ sau: - Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán báo cáo tài chính; - Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của công ty, các vấn đề liên quan đến quản điều hành hoạt động khi thấy cần thiết, theo đề nghị của Đại hội đồng cổ đông , cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu 10% số cổ phần phổ thông trong ít nhất 6 tháng liền; [...]... công ty là một trong những đặc trưng của Công ty cổ phần PHẦN 2: THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý Việc thành lập doanh nghiêp là một quyết định quan trọng, bạn đã tìm hiểu kỹ về các vấn đề pháp liên quan, doanh nghiệp hiện tại gồm các loại hình: TNHH, cổ phần, DNTN, Hợp danh Với loại hình công ty cổ phần các vấn cần chú ý: 1 Điều kiện riêng khi thành lập công ty cổ phần. .. nhượng cổ phần của mình nên các cổ đông rất dễ gia nhập hoặc rút khỏi công ty Trong khi đó, bộ máy quản công ty phải hết sức ổn định thì mới quản điều hành được tốt công việc sản xuất kinh doanh của công ty Với chế quản hết sức mềm dẻo năng động như trên, Công ty cổ phần là sự biểu hiện của sự dân chủ trong hoạt động quản kinh tế Nếu như doanh nghiệp tư nhân là một biểu hiện của sự... biệt hoàn thiện bộ máy quản trị công ty E Quy mô hoạt động của Công ty cổ phần Một trong những nguyên nhân ra đời của Công ty cổ phần là mục đích huy động số lượng vốn lớn từ công chúng để thực hiện các công trình lớn quy mô lớn mà một hay vài nhà đầu tư theo cách cổ truyền không thể thực hiện được Việc tập hợp nguồn vốn to lớn từ công chúng thông qua việc phát hành cổ phiếu đưa các cổ đông thành... động của công ty theo yêu cầu của ban kiểm soát, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác như giám đốc không được tiết lộ bí mật của công ty khi chưa được phép Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát các thành viên không được phép tiết lộ thông tin mật của công ty D cấu thành viên của Công ty cổ phần Công ty cổ phần công ty duy nhất khả năng huy động vốn bằng cách phát hành cổ phần. .. hành cổ phần cổ phần phổ thông được chuyển nhượng một cách tự do trên thị trường (ngoài một số trường hợp luật hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông) Bất cứ tổ chức cá nhân nào mua cổ phần của công ty đều trở thành cổ đông của công ty Những yếu tố này một mặt là thuận lợi cho việc huy động vốn cho công ty nhưng mặt khác chính là hạn chế trong việc cấu quản công ty các thành viên... các loại hình công ty khác như: Công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân Tính đa sở hữu cùng với một số lượng lớn các cổ đông là một trong những tiền đề của sự tách bạch giữa sở hữu quản trị điều hành công ty Công ty cổ phần là sự biểu hiện rõ nét nhất của mô hình quản 3 cấp: Đại hội đồng cổ đông , Hội đồng quản trị Ban điều hành công ty Mỗi cấp quản nhiệm vụ chức năng riêng... quản độc đoán, thì Công ty cổ phần lại là biểu hiện của sự dân chủ Quyền lực ở đây không nằm trong tay một cá nhân mà thuộc về Đại hội đồng cổ đông , thuộc về tập thể các thành viên trong Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thực hiện quyền lực của công ty theo những quy chế nhất định Số lượng cổ đông của Công ty cổ phần thường rất lớn nên điều hành Công ty cổ phần phức tạp hơn nhiều so với các loại... góp cho cổ phần ưu đãi hoàn lại: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức được hưởng cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định cổ tức thưởng Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Cty Vậy khi Cty CP đang kinh doanh thua lỗ thì được thanh toán cổ tức cho cổ phần ưu đãi không? Pháp luật không... đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của việc ghi chép, lưu giữ chứng từ lập sổ kế toán, báo cáo tài chính; - Kiến nghị biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cấu tổ chức quản lý, điều hành công ty; - Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật điều lệ công ty Các quan bộ phận trong công ty trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu về hoạt động. .. quyết vấn đề này theo nguyên chung, tránh phát sinh các tranh chấp Đặc biệt, quyền ưu tiên mua cổ phần của Cổ đông hiện hữu chưa được Luật DN quy định rõ tại Điều 87.2 mới chỉ quy định quyền ưu tiên mua cổ phần do Cty CP phát hành thuộc về các cổ đông hiện hữu trong trường hợp phát hành thêm cổ phần phổ thông chào bán số cổ phần đó Trường hợp này xảy ra khi Cty CP đăng ký tăng vốn điều lệ phát . CHÚ Ý PHẦN 3: CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN PHẦN 4: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮNG VƯỚNG MẮC TỪ PHÁP LÝ KẾT LUẬN PHẦN 1: CÔNG TY CỔ PHẦN A. Khái quát về Công ty cổ phần - Công ty cổ phần là một dạng pháp. LUẬN CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LỜI MỞ ĐẦU Xu thế phát triển nền kinh tế toàn cầu hóa đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của các. giới và cũng đang là loại hình công công ty phát triển mạnh mẽ ở nước ta – công ty cổ phần. Tiểu luận gồm: PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN 1: CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN 2: THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆN NAY, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆN NAY, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay