luận văn hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến oss việt nam

49 689 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2014, 00:40

Luận văn Hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam  LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy, giáo Khoa Thương mại Điện tử và Trường Đại học Thương mại đã tận tình giảng dạy, trang bị những kiến thức quý báu trong những năm vừa qua. Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Xuân Cù đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo trong quá trình thực hiện đề tài. Tác giả xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam đã tạo thuận lợi cho tác giả trong quá trình thực tập và thực hiện đề tài tốt nghiệp. Xin cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ của ông, bà, cha, mẹ, các anh chị và bạn bè trong quá trình thực hiện luận văn. Hà Nội, tháng 5 năm 2012 Sinh viên thực hiện Bùi Vinh Quang  TÓM LƯỢC Tuy mới xuất hiện ở Việt Nam trong khoảng 10 gần đây nhưng thương mại điện tử đã chứng tỏ ưu thế vượt trội của mình, giúp giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Việc ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp là xu thế tất yếu. Chính vì thế, nhiều giao dịch hay thanh toán đã được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng, các đối tác không cần phải gặp mặt trực tiếp, nên nhu cầu về thông tin cá nhân hay thông tin giao dịch là rất lớn. Nhưng cùng với đó những vi phạm liên quan đến thông tin cá nhân hay thông tin giao dịch cũng ngày một nhiều hơn, gây tâm lý e ngại cho các cá nhân, tổ chức khi tham gia giao dịch thương mại điện tử. Đề tài “Hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam” nhằm nghiên cứu và làm rõ thực trạng các vấn đề quy trình thanh toán trực tuyến được triển khai tại các Công ty trực tuyến nói chung và của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam. Trên sở các lý luận và đánh giá, khảo sát thực trạng những ưu điểm, những tồn tại trong lĩnh vực thanh toán trực tuyến, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến tại website www.GIAYTOT.com của Công ty OSS Việt Nam. Với việc chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp “Hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.GIAYTOT.com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam” hi vọng sẽ giải quyết được phần nào những khó khăn đang gặp phải trong dịch vụ thanh toán điện tử tại website www.GIAYTOT.com. Tuy nhiên do thời gian và khả năng nên còn một số vấn đề chưa được giải quyết như giải pháp về bảo mật trong thanh toán trực tuyến chưa được nghiên cứu sâu, tôi sẽ thực hiện tiếp khi điều kiện.  MỤC LỤC   !"#$ %&'(()* +, /* 01.23  .4 4  56*.4  - 07),80090 56*.4 :;*<:,=> 56*.4 ?*)@ AB*.CDB>E E0FG#HIE 2/*<EJ .K0(L)M*DNO>P* /:;*)N06*0'-*0QR 0>S8*J EE.K0(LT-,*,U. /:;*J EEETJ EVEAW%X#YZ[\EJ ]^_H`*abYcFdIcYe\,Ha fYE)FdIghi#Ye! ^_#F\,h`dI]ahHZ_d^ _IedIX(d%jF%kd\FH`Yllm .]b%XFH`#"m EVVAFno Ep0q*<r>6*0?*?**<,s* t>u EpE0\[\lu EpV0\[X)*u 2/*<VEE A2/*<A-A*<,s* t>)v - T80r>;Aw*0x 0R 0Qy*<)M*DN06*0'-* 0QR 0>S8*0y,z{:(,0{zzzT,{*0> ),{0)*EE  VEA2/*<A-A*<,s* t> - )M*DNEE VEEAYZ###|}%EE VEVAYZ###W~|}%EV VVD-*<,-0q*<r>6*0?*?*)v;*2C*< •6*w*0L.€,0Q2+*<D8*r>S 0Q?*06*0'-*0QR 0>S8*0y,z{:(,0{zzzT,{*0> ),{0)*Ep VVE0"•%\HGHI\[Ep 0$!E‚ (ZHƒZG"[|#E„ AfEJ VpT80r>;Aw*0x )v…†O5‡,U>VV VpET_#W~ˆ`%‰|}%ZG#VV pE - T80>P*)vA-0,U*r>6*<,s* t>Vm pEE*}^_HXHYjVm pEV*}ƒXY_Vm pEp*\W}ƒXVo pE‚*}X\[}GHI$\[d#Vo pV5R:-'0Q,=*)Š*<)vr>6*D,=.<,;,r>S80)M*DN'v*0,U*U0L*<06* 0'-*D,U*0†0y,z{:(,0{zzzT,{*0> ),{0)* •6 €*<0S0*0Qx0>U*w*0y' Vu pVE5•elVu pVVD‹Yl#Œ!pE pp - DN…>M0hT,8**<•<,;,A-A'v*0,U*U0L*<06*0'-*D,U*0†0y, z{:(,0{zzzT,{*0> ),{0)*pV ppEDIˆGl|#Ž!pV ppVDIˆGh^‹•!lYlpV  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa TMĐT Thương mại điện tử TTĐT Thanh toán điện tử TTTT Thanh toán trực tuyến DN Doanh nghiệp CNTT Công nghệ thông tin SGD Sở giao dịch TP Thành phố ATM Automated Teller Machine (máy rút tiền tự động) SSL Secure Socket Layer COD cash on delivery (trả tiền khi nhận hàng) TK Tài khoản QTKD Quản trị kinh doanh  DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Trang Bảng 1 Các văn bản pháp lý liên quan đến TTĐT 30 Bảng 2 Bảng 2 Các công ty cung cấp dịch vụ TTĐT 30 Bảng 3.1 Khả năng nhận biết website của khách hàng 31 Bảng 3.2 Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng 33 Bảng 3.3 Hình thức thanh toán chủ yếu của khách hàng 34 Bảng 3.4 Tỷ lệ giao dịch bị lỗi 35 Bảng 3.5 Đánh giá về dịch vụ TTTT của GIAYTOT.com 35  DANH MỤC HÌNH VẼ STT Tên hình Trang Hình 1 cấu tổ chức của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam. 23 Hình 2 Khả năng nhận biết website www.giaytot.com của khách hàng 32 Hình 3 Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng 33 Hình 4 Hình thức thanh toán chủ yếu của khách hàng 34 Hình 5 Tỷ lệ giao dịch bị lỗi 35 Hình 6 Đánh giá về dịch vụ TTTT của GIAYTOT.com 35  ĐỀ TÀI: “Hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam” PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Năm 2010 là thời điểm mà khung pháp lý về Thương mại điện tử (TMĐT) đã được hình thành. Việc ra đời của Luật Giao dịch điện tử và Luật Công nghệ thông tin đã tạo sở để Chính phủ và các Bộ ngành ban hành các văn bản dưới Luật điều chỉnh những lĩnh vực cụ thể của giao dịch điện tử. Từ năm 2006-2010 một số văn bản cấp Nghị định đã được ban hành. Thời gian gần đây TMĐT và Thanh toán điện tử (TTĐT) đã không còn là những khái niệm xa lạ đối với nhiều người dân Việt Nam. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng chuyện mua bán hàng hoá và thanh toán qua mạng giờ đã trở thành một trong những hình thức không thể thiếu trong giao dịch thương mại. TMĐT với chìa khóa là TTĐT, ở đó người mua hoàn toàn thể giao dịch bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Người mua và người bán thật sự được sự nhanh chóng, tiện lợi khi mua bán hàng hóa; đặc biệt là phạm vi rộng khắp với dải sản phẩm đa dạng, phong phú cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính, ngân hàng. TMĐT hiện đang phát triển với tốc độ rất nhanh chóng. Sự phát triển đó kéo theo hàng loạt hoạt động trong thương mại truyền thống thay đổi, cùng với đó là phương thức thanh toán, các giao dịch thanh toán thay đổi theo chuyển dần từ thanh toán trực tiếp sang Thanh toán điện tử (TTĐT). thể nói TTĐT là nền tảng của hệ thống TMĐT hay nói cách khác giải quyết được điểm yếu của TTĐT sẽ thúc đẩy TMĐT phát triển. Thanh toán trực tuyến xuất hiện cùng với sự phát triển của Internet và Thương mại điện tử và là hình thức phát triển mới của thanh toán điện tử truyền thống. Ngày nay, TMĐT đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới, các phương thức mới ra đời đã đem lại sự thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm cho cả các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bên cạnh các phương thức thanh toán truyền thống như chuyển khoản, chuyển tiền qua bưu điện hay thư đảm bảo còn các hình thức khác E như thanh toán qua điện thoại di động và Internet đang ngày càng phát triển tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Thanh toán trực tuyếnViệt Nam chỉ mới thực sự đi những bước đi đầu tiên từ cuối năm 2006, đầu năm 2007. Nhưng đến năm 2010 nó mới phát triển mạnh mẽ khi mà một loạt các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cổng thanh toán điện tử ra đời như Nganluong.vn, VNmart.vn, Payoo.vn, OnePay, Baokim.vn… Theo kết quả điều tra của Bộ Thương Mại tại Hội thảo Quốc tế thương mại điện tử Việt Nam (VIES 2010) diễn ra ngày 16/12/2010 tại TP.HCM: năm 2010 với 2.004 doanh nghiệp trên cả nước trong năm 2009 cho thấy gần như 100% doanh nghiệp đã triển khai ứng dụng TMDT. Tuy nhiên chỉ 12% là tham gia sàn giao dịch điện tử và thanh toán bằng tiền mặt vẫn là một con số lớn chiếm 90,8% giao dịch. Đó là số liệu từ báo cáo ‘phân tích thói quen và đặc điểm mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam ‘do Ông Xavier Depouilly- Giám đốc phát triển kinh doanh và dịch vụ khách hàng Kanta Media Vietnam trình bày. Theo báo cáo này, hơn 27% dân số Việt Nam truy cập Internet, riêng khu vực đô thị tỷ lệ này vượt 50%, nhưng chỉ 5% từng mua hàng trực tuyến. Thay vì trước đây khi mua hàng trực tuyến khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp cho nhà cung cấp sau đó nhận hàng, rủi ro là rất lớn. Chính vì thế, các công thanh toán trung gian đã ra đời nhằm giảm bớt rủi ro trong giao dịch. Khi áp dụng cổng thanh toán trung gian, nếu người mua không nhận được sản phẩm như thỏa thuận thể thông báo lại với “người giữ tiền trung gian” để thể bảo toàn được khoản tiền đã thanh toán. Ngược lại, người bán hàng cũng dễ dàng loại trừ được các vị khách tính “ăn quỵt”. Hơn nữa, thông qua hình thức thanh toán này, các giao dịch qua mạng cũng trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn rất nhiều. Do đó, trong thời gian tới, việc nghiên cứu quy trình thanh toán trực tuyến sử dụng các cổng thanh toán trực tuyến là cần thiết để khắc phục những hạn chế mang đến cho khách hàng tiện ích thanh toán dễ dàng nhất, an toàn nhất, qua đó làm tăng doanh thu của DN. 2. Xác định và tuyên bố đề tài Cùng với sự chuyển mình của Internet Việt Nam các cổng thanh toán trực tuyến cũng bước vào cuộc chạy đua công nghệ và chiếm lĩnh thị phần nhanh chóng. V [...]... ĐỀ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE WWW.GIAYTOT.COM CỦA CÔNG TY OSS VIETNAM CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE WWW.GIAYTOT.COM CỦA CÔNG TY OSS VIETNAM 6 CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM BẢN 1.1.1 Khái niệm thanh toán trực tuyến TTĐT (Electronic payment) là việc thanh toán. .. phẩm của PeaceSoft Solutions Corporation • VnMart: Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay) • Payoo: Công ty cổ phần DV Trực tuyến Cộng đồng Việt (VietUnion) • MobiVí: Công ty cổ phần Hỗ trợ DV Thanh toán Việt Phú • MoMo: ví tiền điện tử trên điện thoại di động của VinaPhone • VinaPay: Công ty cổ phần Công nghệ Thanh toán Việt Nam • Netcash: Công ty PayNet • Smartlink: Công ty cổ phần. .. toán của mỗi phương thức và công cụ thanh toán trực tuyến tại website www.giaytot.com - Đưa ra đề xuất để hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến tại website www.giaytot.com của Công ty OSS Vietnam 4 Phạm vi và ý nghĩa của nghiên cứu a Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Đề tài nghiên cứu tập trung nghiên cứu về quy trình thanh toán bằng các công cụ TTTT tại website bán lẻ www.giaytot.com của Công ty OSS. .. thức thanh toán trực tuyến thể áp dụng được vào website www.giaytot.comhoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến của mỗi phương thức đó Để hoàn thành mục tiêu tổng quát đó, đề tài sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề chủ yếu sau: - Đưa ra sở lý luận về thanh toán trực tuyến - Vận dụng sở lý luận các phương thức thanh toán trực tuyến tại website www.giaytot.com - Đánh giá quy trình thanh toán. .. Nam, nhưng việc quá ít phương thức thanh toánquy trình thanh toán rườm rà đã và đang trở thành rào cản giữa khách hàng với doanh nghiệp Từ tính cấp thiết đã nêu trên của đề tài, tác giả đã chọn đề tài Hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình 4 3 Các mục tiêu nghiên cứu... cầu của việc thanh toán trực tuyến là ngày càng cấp thiết Trong 10 năm trở lại đây các dịch vụ thanh toán trực tuyến đua nhau phát triển rầm rộ Từ các ngân hàng mở thêm các dịch vụ thanh toán, đến các cổng thanh toán trực tuyến như Ngân lượng, bảo kim, Vnpay, soha … Đến các công ty thanh toán quốc tế như paypal cũng đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam 14 Tuy nhiên hoạt động thanh toán trực tuyến. .. thảo luận chính là về Thanh toán trực tuyến trong thương mại điện tử tại Việt Nam, trong đó các nhóm thảo luận mở xoay quanh ba chủ đề chính: “Chính sách và hạ tầng phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam , “Xu hướng phát triển thanh toán trực tuyến hỗ trợ thương mại điện tử tại Việt Nam và “Ứng dụng thanh toán trực tuyến tại Việt Nam Đánh giá về tiềm năng thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam, ... để thực hiện thanh toán cho các bài giảng Thực trạng hệ thống thanh toán điện tử: Thanh toán trực tuyến luôn là khó khăn đối với cả doanh nghiệp lẫn khách hàng chế thanh toán của Công ty TNHH Trí Tuệ Nhân Tạo hiện giờ đang khá đơn giản với các hình thức như thanh toán thanh toán qua chuyển khoản, thẻ ATM, mua thẻ cào Kiến thức việt Hiện tại, công ty chưa sử dụng các công cụ thanh toán hiện đại và...3 Cổng thanh toán trực tuyến đóng vai trò “ kết nối” giữa các ngân hàng và các website bán hàng, hay nói cách khác là trung gian giữa người mua và người bán hàng, để đảm bảo không rủi do kinh doanh Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam với website www.giaytot.com được xây dựng theo phong cách hiện đại với các chính sách bán hàng rất mở như trả lại hàng và hoàn tiền trong 365... Hình thức thanh toán chủ yếu của khách hàng 24 Hình thức thanh toán được sử dụng chủ yếu khi mua hàng tại website www.kienthucviet.vn là hình thức thanh toán mua thẻ học qua các đại lý chiếm đến 65% cao hơn nhiều so với thanh toán qua tài khoản ngân hàng Hiện tại Kiến thức việt đang khuyến khích khách hàng tiến hành thanh toán trực tuyến bằng cách giảm giá cho các khách hàng thanh toán trực tuyến Trong . QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE WWW. GIAYTOT. COM CỦA CÔNG TY OSS VIETNAM CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI WEBSITE WWW. GIAYTOT. COM CỦA. trình thanh toán trực tuyến qua website www. giaytot. com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam nhằm nghiên cứu và làm rõ thực trạng các vấn đề quy trình thanh toán trực tuyến được. khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www. GIAYTOT. com của Công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam hi vọng sẽ giải quy t được phần nào những khó khăn
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến oss việt nam, luận văn hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến oss việt nam, luận văn hoàn thiện quy trình thanh toán trực tuyến qua website www.giaytot.com của công ty cổ phần bán lẻ trực tuyến oss việt nam, Tính cấp thiết của đề tài, Một số loại ví điện tử phổ biến, 1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ, Sơ đồ cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, 3 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU, 1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay