báo cáo thực tập tốt nghiệp phân tích công tác tuyển dụng tại dntn phương sinh

78 801 2
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2014, 12:37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH    BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI DNTN PHƯƠNG SINH SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM MSSV: 1211516292 LỚP: 12ĐQTL07 NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NIÊN KHÓA: 2012 - 2014 Tp Hồ Chí Minh, 06/2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH    BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI DNTN PHƯƠNG SINH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : Ths TRẦN THỊ THU DUNG SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM MSSV: 1211516292 LỚP: 12ĐQTL07 NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NIÊN KHÓA: 2012 - 2014 Tp Hồ Chí Minh, 06/2014 i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Tp Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2014 Giáo viên hướng dẫn ii NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng… năm 2014 Đơn vị thực tập iii LỜI CẢM ƠN Được kết quả như ngày hôm nay, em xin chân thành cám ơn tập thể giảng viên Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành, đã truyền đạt lại những kiến thức và kinh nghiệm quý báu của mình cho chúng em trong những năm vừa qua. Xin cám ơn ban Giám Hiệu nhà trường Đại Học Nguyễn Tất Thành, đã tạo điều kiện cho em tham gia khóa học này. Đặc biệt, em xin chân thành cám ơn cô Trần Thị Thu Dung đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành bài khóa luận này. Cảm ơn cô đã dành thời gian quý báu của mình để tận tình hướng dẫn em, chỉnh sửa những điểm sai sót để báo cáo tốt nghiệp của em hoàn thành theo đúng yêu cầu mà nhà trường đề ra. Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Đốc cùng các anh chị ở DNTN Phương Sinh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có thể tiếp cận thực tế công việc, tìm hiểu về thực trạng tuyển tại công ty trong suốt thời gian thực tập, đã giúp em vận dụng kiến thức tích lũy trong những năm học vừa qua cùng những hoạt động thực tế tại Công Ty để hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp của mình. Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014 Sinh viên thực hiện NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM iv MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN i NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1 3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 1.1. Khái niệm và mục tiêu của công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 3 1.1.1. Khái niệm 3 1.1.2. Mục tiêu chính của công tác tuyển dụng 3 1.2. Các nguồn tuyển dụng 3 1.2.1. Tuyển dụng bên ngoài doanh nghiệp 4 1.2.2. Tuyển dụng bên trong doanh nghiệp 7 1.3. Những yếu tố tác động đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 8 1.3.1. Môi trƣờng bên ngoài doanh nghiệp 8 1.3.2. Môi trƣờng bên trong doanh nghiệp 9 1.4. Quy trình tuyển dụng 9 1.4.1. Sơ đồ quy trình tuyển dụng 9 1.4.2. Nội dung quy trình tuyển dụng 11 Chƣơng 2 19 PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI DNTN PHƢƠNG SINH 2.1. Giới thiệu tổng quan về DNTN Phƣơng Sinh `19 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp 19 2.1.1.1. Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp 19 2.1.1.2. Tầm nhìn chiến lƣợc và mục tiêu của doanh nghiệp 20 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 20 2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 20 2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban 21 2.1.3. Đặc điểm nguồn nhân lực 23 v 2.1.3.1. Cơ cấu nhân sự theo độ tuối 23 2.1.3.2. Cơ cấu nhân sự theo trình độ chuyên muôn 24 2.1.3.3. Cơ cấu nhân sự theo giới tính 25 2.1.3.4. Cơ cấu nhân sự theo tính chất lao động 25 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua 3 năm từ năm 2011 đến năm 2013 26 2.2. Thực trạng tuyển dụng tại doanh nghiệp 28 2.2.1. Tình hình biến động nguồn nhân lực tại công ty qua các năm 28 2.2.2. Tình hình biến động nguồn nhân lực của công ty qua 3 năm từ năm 2011 đến năm 2013 29 2.3. Công tác tuyển dụng 30 2.3.1. Chính sách tuyển dụng 30 2.3.2. Trách nhiệm và nhiệm vụ của các bộ phận liên quan đến công tác tuyển dụng 31 2.3.3. Quy trình tuyển dụng 32 2.3.4. Thực trạng công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp năm 2013 38 Chƣơng 3 41 NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 3.1. Thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển dụng 41 3.2. Một số đánh giá về công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp 42 3.3. Định hƣớng chung của doanh nghiệp năm 2014 – 2015 42 3.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng 45 3.5. Kết luận 48 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 51 BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP QUA 3 NĂM 70 vi DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ S ơ đồ: Cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp Phƣơng Sinh 19 Biểu đồ 1: Cơ cấu lao động theo độ tuổi 21 Bi ểu đồ 2: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn 22 Biểu đồ 3: Cơ cấu lao động theo giới tính 23 Biểu đồ 4: Cơ cấu lao động theo tính chất lao động 24 Biểu đồ 5: Doanh thu thuần của doanh nghiệp Phƣơng Sinh 26 Biểu đồ 6: Sự biến động lao động của công ty qua các năm 27 Biểu đồ 7: Tình hình biến động nhân sự của doanh nghiệp qua 3 năm 28 Biểu đồ 8: Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc tại các đơn vị năm 2013 37 Biểu đồ 9: Số lƣợng nhân sự tại các phòng ban năm 2013 so với năm 2012 37 B ảng 1.Tỷ trọng lao động của doanh nghiệp theo trình độ 22 B ảng 2: Số liệu lao động theo tính chất lao động 24 B ảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua 3 năm T ừ năm 2011 đến năm 2013 24 Bảng 4: Số liệu lao động của công ty qua các năm 25 Bảng 5: Số liệu lao động của công ty từ năm 2011 – 2013 27 Bảng 6: Số lƣợng nhân viên nhận vào các đơn vị 36 Bảng 7: Số lƣợng nhân sự theo các đơn vị 37 1 LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam đang trong xu hƣớng hội nhập nền kinh tế thế giới và khu vực, ngày càng có nhiều công ty nƣớc ngoài đầu tƣ vào Việt Nam. Điều này đã tạo ra một bƣớc phát triển mới cho các doanh nghiệp trong nƣớc tiếp thu đƣợc công nghệ hiện đại của các nƣớc, học hỏi đƣợc nhiều kinh nghiệm bí quyết kinh doanh… nhƣng đồng thời cũng tạo ra sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các doanh nghiệp với nhau. Mà con ngƣời là một trong những nhân tố quyết định thành công hay thất bại của một tổ chức bất kỳ. Một doanh nghiệp thành công và hoạt động bao giờ cũng có một đội ngũ nhân viên giỏi và trung thành. Đó là kết quả trực tiếp của một chiến lƣợc nhân sự triệt để và đúng đắn. Với nhận thức đó, các công ty nƣớc ngoài từ lâu đã hết sức chú trọng đến công tác tuyển dụng nhân tài cho mình, cái mà họ có đƣợc là đội ngũ nhân viên rất năng động, bản lĩnh, những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực mà Việt Nam phải học hỏi. DNTN Phƣơng Sinhcông ty hoạt động trong lĩnh sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ cao cấp. Hoạt động trong lĩnh vực này đòi hỏi nhân viên phải có trình độ, kỹ năng cao và khéo léo. Cùng với quy mô công ty ngày càng mở rộng thì vấn đề tuyển dụng trở nên rất quan trọng đối với công ty. Chính vì vậy trong quá trình thực tập em đã chọn đề tài: “Phân tích công tác tuyển dụng tại DNTN Phƣơng Sinh”. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng tại DNTN Phƣơng Sinh. Tổ chức cuộc khảo sát về tâm tƣ, nguyện vọng của cán bộ nhân viên về công tác tuyển dụng của công ty. Từ đó tìm ra giải pháp khắc phục những mặt còn yếu kém, phát huy những mặt mạnh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng tại DNTN Phƣơng Sinh. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Đề tài đƣợc thực hiện trên cơ sở kết hợp nghiên cứu tài liệu sẵn có về lý thuyết và thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, đồng thời sử dụng các phƣơng pháp: Phƣơng pháp phân tích khảo sát, tổng hợp: Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu về tuyển dụng cộng với quá trình khảo sát và tham gia thực tế công tác tuyển dụng tại DNTN Phƣơng Sinh. 2 Phƣơng pháp điều tra phỏng vấn: Bằng phƣơng pháp gởi email đến các anh chị nhân viên trong công ty, lập bảng câu hỏi khảo sát để nhận những ý kiến của các anh chị, từ đó hiểu rõ hơn về thực trạng công tác tuyển dụng, đồng thời phát hiện ra những mặt còn tồn tại. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI: Đề tài chỉ nhằm phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng tại DNTN Phƣơng Sinh chứ không nghiên cứu tất doanh nghiệp. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI BAO GỒM: Chƣơng I: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng. Chƣơng II: Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại doanh nghiệp Chƣơng III: Kết luận và một số kiến nghị [...]... hiện nay, nhƣng ở các doanh nghiệp khác nhau thì các bƣớc và nội dung trình tự của tuyển dụng có thể thay đổi linh hoạt Điều này phụ thuộc vào các yêu cầu của công việc, đặc điểm, trình độ của hội đồng tuyển chọn 1.4.1 Sơ đồ quy trình tuyển dụng: 9 Dự báo, đề ra nhu cầu nguồn nhân lực Phân tích công việc Xác định nguồn tuyển mộ Chuẩn bị tuyển dụng Thông báo, quảng cáo tuyển dụng Thu nhận, xét duyệt hồ... ngƣời thực hiện công việc nếu thiếu những kỹ năng đó thì sẽ không thể thực hiện đƣợc công việc tƣơng ứng  Ý nghĩa:  Phân tích công việc nhằm cung cấp thông tin về yêu cầu, đặc điểm của công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển dụng, cho quá trình giao nhận, thực hiện công việc 11  Phân tích công việc giúp nhà quản trị tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận cơ cấu trong doanh nghiệp, ... kết quả thực hiện)  Đánh giá công tác tuyển dụng:  Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng:  Chi phí cho hoạt động tuyển dụng và chi phí cho một lần tuyển  Số lƣợng và chất lƣợng các hồ sơ xin tuyển  Hệ số giữa số nhân viên mới tuyển và đƣợc đề nghị tuyển  Số lƣợng ứng viên chấp nhận và số lƣợng ứng viên từ chối chấp nhận công việc ở một mức lƣơng nhất định  Kết quả thực hiện công. .. hình tài chính của công ty và vị trí chức danh của công việc cần tuyển dụng mà các nhà tuyển dụng lựa chọn kênh tuyển dụng sao cho thích hợp, với hiệu quả cao nhất mà chi phí là tốt nhất Việc lựa chọn nguồn tuyển dụng bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp phụ thuộc vào:  Chính sách quản trị của doanh nghiệp  Quan điểm của nhà tuyển dụng  Áp lực về thời gian  Chất lƣợng ứng viên tuyển dụng  Khả năng...Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC MỚI 1.1 Khái niệm và mục tiêu của công tac tuyển dụng: 1.1.1 Khái niệm: Tuyển dụng là quá trình nghiên cứu, tìm kiếm thu hút và tuyển chọn từ nhiều nguồn khác nhau những nhân viên đủ khả năng đảm nhiệm các vị trí mà doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 1.1.2 Mục tiêu chính của công tác tuyển dụng: Các công ty tiến hành tuyển chọn nhân viên đều nhằm... khỏe Quyết định tuyển dụng Bố trí phân công công việc Đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng Nguồn: Phòng hành chính nhân sự 10 1.4.2 Nội dung quy trình tuyển dụng:  Dự báo, đề ra nhu cầu nguồn nhân lực: Dự báo đề ra nhu cầu nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đƣa ra chính sách và thực hiện các chƣơng trình nguồn nhân lực, hoạt động đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nguồn... lƣơng của tháng đầu tiên cho vị trí đó) 1.2.2 Tuyển dụng bên trong doanh nghiệp: Tuyển nhân viên từ trong nội bộ doanh nghiệp thƣờng đƣợc gọi là tuyển nhân viên hiện hành ( nghĩa là nhân viên đang làm việc trong công ty) Hình thức tuyển từ nội bộ đƣợc thực hiện công khai, công bằng đối với tất cả ứng viên từ bên trong doanh nghiệp Việc sử dụng nguồn tuyển dụng này có những ƣu điểm, nhƣợc điểm sau: Ưu... công việc và bản mô tả tiêu chuẩn công việc Nguồn: phòng hành chánh nhân sự  Phƣơng pháp thiết lập bảng phân tích công việc: Những phƣơng pháp đặc trƣng cho phần phân tích công việc bao gồm: Việc sử dụng phiếu thăm dò ý kiến, phỏng vấn cá nhân, phỏng vấn nhóm, các phƣơng pháp hội thảo kỹ thuật, nhật ký, tham gia công việc và xác định tình huống nghiêm trọng  Chọn kênh tuyển dụng: Mỗi kênh tuyển dụng. .. doanh nghiệp dễ hình thành nhóm “ứng viên không thành công , họ là những ngƣời ứng cử vào một chức vụ nào đó còn trống nhƣng không đƣợc tuyển chọn, từ đó tâm lý không phục lãnh đạo, bất hợp tác với lãnh đạo mới, dễ chia bè phái, mất đoàn kết, khó làm việc 1.3 Những yếu tố tác động đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của công tác tuyển dụng rất đa dạng, có thể phân. .. Quyết định tuyển dụng: Quyết định tuyển dụng nhân viên thực hiện trên cơ sở đánh giá tổng hợp của hội đồng tuyển dụng và giám đốc sẽ ký quyết định Sau đó là ký kết hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp và ngƣời mới đƣợc tuyển dụng Hợp đồng này làm thành hai bản Trong đó có ghi rõ quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên doanh nghiệp và lao động cùng các cam kết trách nhiệm  Phân công bố trí công việc: Đây . KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH    BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI DNTN PHƯƠNG SINH SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM MSSV:. của công tác tuyển dụng 3 1.2. Các nguồn tuyển dụng 3 1.2.1. Tuyển dụng bên ngoài doanh nghiệp 4 1.2.2. Tuyển dụng bên trong doanh nghiệp 7 1.3. Những yếu tố tác động đến công tác tuyển dụng. TẤT THÀNH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH    BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI DNTN PHƯƠNG SINH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : Ths TRẦN THỊ THU
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập tốt nghiệp phân tích công tác tuyển dụng tại dntn phương sinh, báo cáo thực tập tốt nghiệp phân tích công tác tuyển dụng tại dntn phương sinh, báo cáo thực tập tốt nghiệp phân tích công tác tuyển dụng tại dntn phương sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay