HỒ CHÍ MINH, NHÀ LÝ LUẬN THIÊN TÀI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM

12 330 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2014, 16:24

HỒ CHÍ MINH, NHÀ LÝ LUẬN THIÊN TÀI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ DÂN TỘC VIỆT NAMSinh thời, Hồ Chí Minh không tự nhận mình là một nhà lý luận. Toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là sự lặn lộn với thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới để tìm ra con đường cách mạng khoa học đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.
- Xem thêm -

Xem thêm: HỒ CHÍ MINH, NHÀ LÝ LUẬN THIÊN TÀI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM, HỒ CHÍ MINH, NHÀ LÝ LUẬN THIÊN TÀI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM, HỒ CHÍ MINH, NHÀ LÝ LUẬN THIÊN TÀI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn