ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học

32 1,144 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 19:06

NGN HNG CU HI TRC NGHIM Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C hoặc D tơng ứng với nội dung câu hỏi: 1. Các kim loại sau Al, Fe, Cu, Pb, Mg, Na số kim loại có thể điều chế đợc bằng phơng pháp nhiệt luyện là: A. 4 B. 2 C. 3 D. 5 2. Cho dd Fe(NO 3 ) 2 vào dd AgNO 3 sản phẩm phản ứng là A. Fe, AgNO 3 B. Fe, Ag C. Fe(NO 3 ) 3 , Ag D. Fe(NO 3 ) 2 , Ag 3. Nhúng thanh Fe vào dung dịch AgNO 3 thiếu thu đợc sản phẩm là. A. Fe(NO 3 ) 2 và Ag. B. Fe(NO 3 ) 3 và AgNO 3 . C. Fe(NO 3 ) 3 và Ag. D. Fe(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . 4. Điện phân dung dịch NaCl sản phẩm khí ở catot là. A. H 2 . B. O 2 . C. H 2 O D. Cl 2 . 5. Cho 4,6g Na vào 100g H 2 O thu đợc dd A. Tính nồng độ % của NaOH trong dd A A. 7,663% B. 8% C. 7,648% D. 7,54% 6. Từ MgCO 3 có bao nhiêu cách điều chế Mg. A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. 7. Cho thứ tự 2 cặp oxi hóa - khử Fe 2+ /Fe, Cu 2+ /Cu. Phản ứng nào sau đây đúng: A. Cu 2+ + Fe Fe 3+ + Cu B. Cu 2+ + Fe 2+ Fe 3+ + Cu C. Fe + Cu 2+ Fe 2+ + Cu D. Cu + Fe 2+ Cu 2+ + Fe 8. Điện phân dung dịch CuSO 4 sản phẩm khí thu đợc ở anot là. A. SO 2 . B. H 2 . C. SO 3 . D. O 2 . 9. Để miếng gang trong không khí ẩm xảy ra hiện tợng: A. Gang cháy trong không khí B. Ăn mòn hóa học C. Không có hiện tợng D. Ăn mòn điện hóa 10. Ion Na + bị khử trong trờng hợp nào sau đây: A. Cho Mg vào dd NaCl B. Điện phân nóng chảy NaCl C. Điện phân dd NaCl D. Điện phân dd NaOH 11. Trong các dãy kim loại sau, dãy nào tác dụng với ion H + tạo khí H 2 A. Mg, Ag, Na, Al B. Mg, Na, Al, Cu C. Al, Na, Au, Ag D. Mg, Na, Al, Fe 12. Cho Cu tác dụng với các chất O 2 , Cl 2 , H 2 O, HCl, H 2 SO 4 đặc. Số phản ứng xảy ra là: A. 3 B. 2 C. 5 D. 4 13. Cho hỗn hợp các oxit Fe 3 O 4 , CuO, BaO, MgO, Al 2 O 3 tác dụng với khí CO nung nóng. Số oxit bị khử bởi CO là. A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 14. Nhúng Fe và dung dịch FeCl 3 phơng trình ion rút gọn là: A. Fe + 2Fe 3+ 3Fe 2+ . B. Fe + 2Fe 3+ 3Fe 2+ + Fe. C. 3Fe 2+ + Fe 3+ 3Fe 3+ . D. Fe + 3Fe 2+ 2Fe 3+ + 2Fe. 15. Cho hỗn hợp Ag, Cu, Fe có thể dùng dung dịch nào sau đây để tinh chế Ag với điều kiện lợng Ag không thay đổi. A. Cu(NO 3 ) 2 . B. Fe(NO 3 ) 2. C. AgNO 3 . D. Fe(NO 3 ) 3 . Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C hoặc D tơng ứng với nội dung câu hỏi: 1. Hoà tan 25g CuSO 4 .5H 2 O vào nớc cất đợc 500ml dung dịch A. Đánh giá nồng độ mol/l của dung dịch A là, A. 0,2 M. B. 0,1 M. C. 0,02 M. D. 0,01 M. 2. Điện phân dung dịch CuSO 4 sản phẩm khí thu đợc ở anot là. A. H 2 . B. SO 2 . C. O 2 . D. SO 3 . 3. Các nguyên tử của nhóm IA trong hệ thống tuần hoàn có số nào chung. A. Số e lớp ngoài cùng. B. Số electron. C. Số nơtron. D. Số proton. 4. Hoàn tan hoàn toàn 4,68g hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A, B kế tiếp nhau trong nhóm IIA vào dung dịch HCl thu đợc 1,12 lít khí CO 2 (đktc). Xác định A, B. A. Sr và Ba. B. Be và Mg. C. Mg và Ca. D. Ca và Sr. 5. Cho Cu tác dụng với các chất O 2 , Cl 2 , H 2 O, HCl, H 2 SO 4 đặc. Số phản ứng xảy ra là: A. 5 B. 4 C. 2 D. 3 1 6. Từ Cu(OH) 2 có mấy phơng pháp điều chế Cu. A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. 7. Cho dãy biến hoá sau: A + NaOH NaAO 2 + H 2 . A là kim loại nào sau đây: A. Na. B. K. C. Mg. D. Al. 8. Cho ít mạt sắt vào dung dịch AgNO 3 d thu đợc sản phẩm là. A. Fe(NO 3 ) 2 và Ag. B. Fe(NO 3 ) 3 và Ag. C. Fe(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . D. Fe(NO 3 ) 3 và AgNO 3 . 9. Từ MgCO 3 có bao nhiêu cách điều chế Mg. A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. 10. Dung dịch A có chứa 5 ion Mg 2+ , Ba 2+ , Ca 2+ và 0,1 mol Cl - , 0,2 mol NO 3 - . thêm dần V lít dung dịch K 2 CO 3 1M vào dung dịch đến khi thu đợc lợng kết tủa là lớn nhất, V có giá trị. A. 200 ml. B. 300 ml. C. 150 ml. D. 250 ml. 11. Cho H 2 d đi qua 12g CuO nung nóng. Khối lợng Cu thu đợc là. A. 4,8 gam. B. 6,4 gam. C. 9,6 gam. D. 6,9 gam. 12. Sự biến đổi tính khử của các nguyên tố kim loại trong dãy Fe Al Ba Ca là. A. Vừa giảm, vừa tăng. B. Không thay đổi. C. Tăng. D. Giảm. 13. Cho dãy ion kim loại theo thứ tự: Mg 2+ , Fe 2+ , Cu 2+ , Fe 3+ , Ag + chiều từ trái sang phải là chiều? A. Tăng tính oxi hoá. B. Giảm tính oxi hoá. C. Tăng tính khử. D. Giảm tính khử. 14. Cho hỗn hợp các oxit Fe 3 O 4 , CuO, BaO, MgO, Al 2 O 3 tác dụng với khí CO nung nóng. Số oxit bị khử bởi CO là. A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 15. Cho Ni vào các dd CuSO 4 , Mg(NO 3 ) 2 ; Pb(NO 3 ) 2 , AlCl 3 số phản ứng xảy ra là A. 2 B. 3 C. 1 D. 4 16. Zn tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 loãng, thêm vào đó vài giọt dung dịch CuSO 4 . Hiện tợng bản chất là? A. Ăn mòn điện hoá. B. Ăn mòn kim loại. C. Hiđrô thoát ra mạnh hơn. D. Màu xanh biến mất. 17. NaHCO 3 là hợp chất lỡng tính do. A. Vừa có khả năng cho vừa có khả năng nhận proton. B. Vừa có khả năng cho vừa có khả năng nhận electron. C. Bị thuỷ phân trong H 2 O. D. Tác dụng đợc với axit. 18. Cho dd Fe(NO 3 ) 2 vào dd AgNO 3 sản phẩm phản ứng là A. Fe, AgNO 3 B. Fe(NO 3 ) 2 , Ag C. Fe, Ag D. Fe(NO 3 ) 3 , Ag 19. Cho kim loại M hoá trị II vào100 ml dung dịch AgNO 3 1M. Sau khi phản ứng xong thấy lá kim loại M tăng 7,6g. Kim loại M là: A. Fe. B. Cu. C. Ni. D. Mg. 20. Những kim loại nào sau đây có thể điều chế từ oxit bằng phơng pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO? A. Ni, Cu, Ca. B. Zn, Mg, Fe. C. Fe, Al, Cu. D. Fe, Ni, Cu. 21. Nhúng một thanh nhôm nặng 50g vào 480 ml dung dịch CuSO 4 0,5M. Sau một thời gian lấy thanh nhôm ra cân nặng 51,38g. Khối lợng Cu thoát ra là. A. 2,56. B. 1,28. C. 0,64. D. 1,92. 22. Để miếng gang trong không khí ẩm xảy ra hiện tợng: A. Ăn mòn hóa học B. Ăn mòn điện hóa C. Không có hiện tợng D. Gang cháy trong không khí 23. Kim loại phân nhóm chính nhóm I có thể đợc điều chế trong công nghiệp bằng phơng pháp nào sau đây: A. Thuỷ luyện. B. Điện phân nóng chảy. C. Điện phân dung dịch. D. Nhiệt luyện. 24. Trong công nghiệp ngời ta điều chế NaOH bằng cách. A. Cho Na 2 O vào nớc. B. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn. C. Cho Na 2 CO 3 tác dụng với Ba(OH) 2 . D. Cho Na vào nớc. 25. Để thanh thép trong không khí ẩm có lớp gỉ màu nâu đỏ là do. A. Sắt tác dụng với Nitơ tạo Fe 3+ . B. Sắt tác dụng với H 2 O tạo ra Fe(OH) 3 . 2 C. Sắt tác dụng với khí Oxi tạo ra Fe 2 O 3 . D. Thép bị ăn mòn điện hoá có ion Fe 3+ . 26. Cho 4,6g Na vào 100g H 2 O thu đợc dd A. Tính nồng độ % của NaOH trong dd A A. 7,648% B. 7,54% C. 8% D. 7,663% 27. Cho 10 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H 2 SO 4 0,5M. Thể tích dung dịch NaOH 1M cần để trung hoà dung dịch axit đã cho là. A. 20 B. 15 C. 10 D. 25 28. Ion Na + bị khử trong trờng hợp nào sau đây: A. Điện phân dd NaCl B. Điện phân dd NaOH C. Điện phân nóng chảy NaCl D. Cho Mg vào dd NaCl 29. Cho 4,6g Na vào trong H 2 O đợc dung dịch A. Để trung hoà dung dịch A cần V ml dung dịch HCl 1M. V có các giá trị sau: A. 150 ml. B. 20 ml. C. 100 ml. D. 200 ml. 30. Cho thứ tự 2 cặp oxi hóa - khử Fe 2+ /Fe, Cu 2+ /Cu. Phản ứng nào sau đây đúng: A. Fe + Cu 2+ Fe 2+ + Cu B. Cu 2+ + Fe Fe 3+ + Cu C. Cu 2+ + Fe 2+ Fe 3+ + Cu D. Cu + Fe 2+ Cu 2+ + Fe 31. Các kim loại sau Al, Fe, Cu, Pb, Mg, Na số kim loại có thể điều chế đợc bằng phơng pháp nhiệt luyện là: A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 32. Điện phân dung dịch NaCl sản phẩm khí ở catot là. A. H 2 . B. H 2 O C. Cl 2 . D. O 2 . 33. Trờng hợp sau đây trờng hợp nào là ăn mòn điện hoá. A. Natri cháy trong không khí. B. Kẽm bị phá huỷ trong khí Clo. C. Thép để trong không khí ẩm. D. Kẽm trong dung dịch H 2 SO 4 loãng. 34. Tại sao kim loại phân nhóm chính nhóm I gọi là nhóm kim loại kiềm. A. Do có khả năng cho 1 e. B. Do tác dụng với nớc tạo thành kiềm. C. Do có 1 e hoá trị. D. Do có số e lớp ngoài cùng là 1. 35. Cho hỗn hợp Ag, Cu, Fe có thể dùng dung dịch nào sau đây để tinh chế Ag với điều kiện lợng Ag không thay đổi. A. Fe(NO 3 ) 2. B. Fe(NO 3 ) 3 . C. AgNO 3 . D. Cu(NO 3 ) 2 . 36. Cho Cu vào dd FeCl 3 . Sản phẩm phản ứng là A. CuCl 2 , Fe B. CuCl 2 , FeCl 2 C. Cu, FeCl 2 D. CuCl 2 , FeCl 3 37. Nhúng thanh Fe vào dung dịch AgNO 3 thiếu thu đợc sản phẩm là. A. Fe(NO 3 ) 2 và AgNO 3 . B. Fe(NO 3 ) 3 và AgNO 3 . C. Fe(NO 3 ) 2 và Ag. D. Fe(NO 3 ) 3 và Ag. 38. Cho dần dần bột sắt vào 50ml dung dịch CuSO 4 0,2 M. Khuấy nhẹ cho tới khi dung dịch mất màu xanh, lợng mạt sắt tham gia phản ứng là: A. 5,6g B. 2,8g C. 0,056g D. 0,56g 39. Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm nằm kế tiếp nhau A,B. Lấy 6,2g X hoà tan vào nớc đợc 2,24 lít H 2 (đktc) A, B là. A. Li, Na. B. Rb, Cr. C. K, Rb. D. Na, K. 40. Những kim loại nào có thể điều chế bằng phơng pháp nhiệt luyện. A. Kim loại có tính khử trung bình trở xuống yếu nh Zn, Fe. B. Kim loại nh Ca, Na. C. Kim loại yếu nh Cu, Ag. D. Chỉ để điều chế Al. Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C hoặc D tơng ứng với nội dung câu hỏi: 1. Hoà tan hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm Al và Al 2 O 3 vào dung dịch NaOH vừa đủ thu đợc 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch A. Sục khí CO 2 vào dung dịch A thu đợc kết tủa B. Nung B đến khối lợng không đổi đợc m gam chất rắn, m có giá tri là. A. 10,2 B. 15,6 C. 5,4 D. 20,4 2. Dùng nồi Al để nấu dung dịch Na 2 CO 3 sẽ chóng hỏng vì có phản ứng A. 2Al + 2NaOH + 2 H 2 O 2 NaAlO 2 + 3H 2 . B. 2Al + 3Na 2 CO 3 Al 2 CO 3 + 6Na. C. 2Al + 6H 2 O Al(OH) 3 + 3H 2 . D. 2Al + 3H 2 O Al 2 O 3 + 3H 2 . 3 3. Một cốc nớc chứa các ion Na + , Ca + , Mg 2+ , NO 3 - , HCO 3 - . Nớc trong cốc thuộc loại nớc cứng: A. Nớc mềm B. Vĩnh cửu C. Tạm thời. D. Toàn phần 4. Điêu chế CaO trong công nghiệp bằng phơng pháp nào sau đây. A. Nhiêt phân CaCO 3 B. Cho Ca tác dụng với nớc C. Cho CaCO 3 tác dụng với MgO D. Cho Ca tác dụng với oxi 5. Chất nào sau đây lỡng tính A. CaCO 3 , B. Na 2 CO 3 C. NaCl D. NaHCO 3 , 6. Al 2 O 3 không tan trong A. NaOH B. H 2 SO 4 đặc nguội. C. Cu(OH) 2 D. HCl 7. Hoà tan hoàn toàn 10g Al, Fe, Cu vào dung dịch HCl thu đợc 5,6 lít khí (đktc). Mặt khác cũng lợng hỗn hợp trên nếu cho vào dung dịch NaOH d chỉ thu đợc 3,36 lít (đktc) vậy % Cu trong hỗn hợp ban đầu là: A. 17%. B. 19%. C. 25,5%. D. 21%. 8. Cách không làm mềm đợc nớc vĩnh cửu: A. Phơng pháp soda: Dùng dung dịch Na 2 CO 3 . B. Phơng pháp nhựa trao đổi ion: Ionit. C. Phơng pháp phot phát: Dùng Na 3 PO 4 . D. Phơng pháp nhiệt: Đun nóng. 9. Có 5 ống nghiệm đựng riêng biệt các dung dịch loãng FeCl 3 , NH 4 Cl, Cu(NO 3 ) 2 ,FeSO 4 và AlCl 3 . Chọn một hoá chất sau để có thể phân biệt đợc các chất trên. A. NaOH B. BaCl 2 C. AgNO 3 D. Quỳ tím 10. Chọn câu sai: A. Al bền với không khí vì có lớp Al 2 O 3 bảo vệ. B. AlCl 3 thuỷ phân cho môi trờng pH < 7. C. Al bền với nớc vì có lớp Hiđroxit bảo vệ. D. Al tan trong tất cả các axit ở mọi môi trờng. 11. Có hiện tợng gì xảy ra khi cho từ từ dung dịch NaOH đến d vào dung dịch AlCl 3 . A. Chỉ có kết tủa. B. Không có hiện tợng gì. C. Lúc đầu có kết tủa sau đó tan một phần. D. Lúc đầu có kết tủa sau đó tan hết. 12. Hãy chọn trình tự tiến hành nào trong các trình tự sau để phân biệt 4 oxit riêng biệt: Na 2 O ; Al 2 O 3 ; Fe 2 O 3 và MgO. A. Dùng dung dịch H 2 O, dùng dung dịch Na 2 CO 3 . B. Dùng H 2 O, lọc , dùng đ HCl, dùng dung dịch NaOH. C. Dùng H 2 O, dùng dung dịch Na OH, dùng dung dịch HCl, dùng dung dịch NaOH. D. Dùng dung dịch NaOH, dùng dung dịch HCl, dùng dung dịch Na 2 CO 3 . 13. Có hiện tợng gì xảy ra khi cho từ từ khí CO 2 đến d vào dung dịch NaAlO 2 . A. Không có hiện tợng gì. B. Chỉ có kết tủa. C. Lúc đầu có kết tủa sau đó tan hết. D. Lúc đầu có kết tủa sau đó tan một phần. 14. Cho 1,12 lít CO 2 (đktc) bị hấp thụ hoàn toàn bởi 20 ml dung dịch Ca(OH) 2 x mol/l thu đợc 1 gam kết tủa, giá trị của x là: A. 1 M B. 1,5 M C. 2 M D. 2,5 M 15. Al khử đợc oxit nào sau đây A. MgO B. CaO C. BaO D. FeO 16. Hỗn hợp tecmit dùng để hàn kim loại là hỗn hợp của A. Bột Al và FeO B. Bột Fe và Al 2 O 3 C. Bột Al và Fe 2 O 3 D. Bột Fe 3 O 4 và Al 17. Sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tăng giá trị pH của các dung dịch cùng một nồng độ mol. A. Na 2 CO 3 , NaHCO 3 , NaOH, Ba(OH) 2 B. NaHCO 3 , NaOH, Na 2 CO 3 , Ba(OH) 2 C. NaHCO 3 , Na 2 CO 3 , NaOH, Ba(OH) 2 D. NaHCO 3 , Na 2 CO 3 , Ba(OH) 2 , NaOH 18. Trong một cốc nớc cứng chứa a mol Ca 2+ , b mol Mg 2+ và c mol HCO 3 - . Nếu chỉ dùng nớc vôi trong nồng độ Ca(OH) 2 p mol/l để làm giảm nồng độ cứng của cốc thì ngời ta thấy khi thêm V(l) nớc vôi trong vào cốc thì độ cứng trong cốc là nhỏ nhất. Biểu thức tính V là. 4 A. ( b + a )/2p B. ( 2a + b)/p C. ( a + b )/p D. ( 2b + a )/p 19. Cho vài giọt dung dịch Hg 2+ vào mảnh Al sạch tạo hỗn hống Hg-Al để trong không khí có hiện tợng Nhôm mọc lông tơ hiện tợng đó là do: A. Al tác dụng với O 2 tạo Al 2 O 3 B. Hg-Al bị ăn mòn điện hoá C. Al tác dụng với Hg tạo thành hợp chất của Hg, Al D. Hg tác dụng với O 2 tạo HgO 20. Chất nào sau đây đợc gọi là phèn chua để đánh trong nớc. A. Na 2 SO 4 . Al 2 (SO 4 ) 3 . 24 H 2 O B. Li 2 SO 4 . Al 2 ( SO 4 ) 3 . 24 H 2 O C. K 2 SO 4 . Al 2 (SO 4 ) 3 . 24 H 2 O D. ( NH 4 ) 2 SO 4 .Al 2 ( SO 4 ) .24H 2 O 21. Rót từ từ 200 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l vào 200 ml dung dịch AlCl 3 . Nồng độ 1M thu đợc kết tủa mà khi đem nung đến khối lợng không đổi thu đợc 5,1g chất rắn. Vậy giá trị của x là: A. 3,5 hoặc 0,5M B. 1,5M. C. 3,5M. D. 3,5M hoặc 1,5M. 22. Kim loại không phản ứng với HNO 3 đặc nguội nhng tan trong dung dịch H 2 SO 4 loãng và dung dịch NaOH là: A. K B. Al C. Fe D. Ca 23. Chọn phơng trình phản ứng đúng. A. Al 2 O 3 + 2NaOH 2 NaAlO 2 + H 2 O. B. 2 Al 2 O 3 + 3C 4Al + 3CO 2 . C. Al 2 O 3 + 3CO 2 Al 2 (CO 3 ) 3 . D. Al 2 O 3 + 2Fe 2Al + Fe 2 O 3 . 24. Sắp xếp tính khử: A. Al < Na < Mg. B. Al > Mg > Na. C. Mg > Na > Al. D. Na > Mg > Al. 25. Chọn câu nói đúng nhất khi nói về nớc cứng. A. Nớc ma và tuyết là nớc cứng nhất. B. Nớc cứng tạm thời là nớc chứa ion HCO 3 . C. Nớc cứng vĩnh cửu là nớc chứa ion Cl - , SO 4 2- . D. Nớc cứng là nớc chứa nhiều ion Ca 2+ , Mg 2+ . 26. Trộn 8,1g Al và 48g Fe 2 O 3 rồi cho vào lò nung hoàn toànthu đợc chất rắn có khối l- ợng: A. 56,1g B. 39,3g C. 32,1g D. 15,3g 27. Cho a lít CO 2 (đktc) hấp thụ hết vào 300 ml dung dịch Ca(OH) 2 1M thu đợc 20 gam kết tủa, a nhận giá trị nào sau đây: A. 4,48 lít hoặc 6,72 lít B. 8,96 lít C. 4,48 lít hoặc 8,96 lít D. 4,48 lít 28. Hoà tan 9,14g hợp kim Cu,Mg,Al bằng một lợng vừa đủ dung dịch HCl thu đợc 7,8 lít khí (đktc) và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z cô cạn dung dịch Z đợc m (g) muối, m có giá trị là: A. 33,25 B. 35,58 C. 33,99 D. 31,45 29. Một ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO 3 ) 2 . Thêm từ từ dung dịch NH 3 vào ống nghiệm đến d các hiện tợng xảy ra là: A. Ban đầu xuất hiện kết tủa xanh nhạt sau đó tan 1 phần. B. Không hiện tợng gì. C. Chỉ có kết tủa xanh nhạt. D. Ban đầu xuất hiện kết tủa xanh nhạt sau đó kết tủa tan ra tạo dung dịch xanh thẫm. 30. Khử hoàn toàn 96 gam Fe 2 O 3 đến FeO thì cần lợng Al là: A. 8,1 B. 5,4 C. 2,7 D. 10,8 31. Kim loại phân nhóm chính I đợc gọi là kim loại kiềm là do: A. Kim loại khử đợc nớc. B. Nhóm kim loại mạnh nhất. C. Hiđroxit của chúng có tính kiềm. D. Có 1e lớp ngoài cùng 32. Có hiện tợng gì xảy ra khi cho từ từ dung dịch NH 3 đến d vào dung dịch AlCl 3 . A. Lúc đầu có kết tủa trắng sau đó tan một phần. B. Không có hiện tợng gì. C. Chỉ có kết tủa trắng. D. Lúc đầu có kết tủa trắng sau đó tan hết. 33. Cấu hình electron của Al 3+ là: A. 1s 2 2s 2 2p 6 . B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 . D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 . 5 34. Al tan trong dd NaOH là do A. Al(OH) 3 lỡng tính B. Al đứng trớcn H trong dãy điện hóa C. Al lỡng tính D. Al khử NaOH 35. Phản ứng của NaCO 3 với H 2 SO 4 tỉ lệ 1:1 về số mol có phơng trình ion thu gọn là: A. CO 3 2- + 2H + H 2 CO 3 B. Na + + SO 4 - Na 2 CO 3 C. CO 3 2- + H + HCO 3 - D. CO 3 2- + 2H + CO 2 + H 2 O 36. Cho mẩu kim loại Ca vào dung dịch FeCl 3 thấy A. Có kim loại Fe tạo thành B. Có FeCl 2 tạo thành C. Có khí bay lên D. Có xuất hiện kết tủa đỏ nâu 37. Điêu chế kim loại PNC nhóm II bằng phơng pháp nào sau đây. A. Điện phân nóng chảy oxit tơng ứng B. Điện phân dung dịch muối halogennua tơng ứng C. Điện phân nóng chảy hiđroxit tơng ứng D. Điện phân nóng chảy muối halogennua tơng ứng 38. Sục 2,24 lít CO 2 (đktc) vào 300 ml dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH) 2 0,1M đợc m gam kết tủa, m nhận các giá trị A. 10 g. B. 3 g. C. 5 g. D. 2,5 g. 39. Nhận biết 3 kim loại Na, Mg, Al bằng: A. Dung dịch HCl B. H 2 O C. Dung dịch NaOH D. Dung dịch NH 3 40. : Có một mẫu boxit dùng để sản xuất nhôm chứa Al 2 O 3 lẫn Fe 2 O 3 , SiO 2 . Chọn trình tự tiến hành sản xuất nhôm. A. Nghiền quặng, nấu với dung dịch NaOH đặc, lọc, sục khí CO 2 , lọc, nung ở nhiệt độ cao, điện phân. B. Nghiền quặng, dung dịch HCl, lọc, dung dịch NaOH, HCl, nung, điện phân. C. Nghiền quặng, dung dịch HCl, lọc, dung dịch NaOH, khí CO 2 , nung , điện phân. D. Nghiền quặng, dung dịch HCl, lọc, dung dịch NaOH, khí CO 2 , nung , điện phân. Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C hoặc D tơng ứng với nội dung câu hỏi: 1. Tổng số hạt trong nguyên tử nhôm là: A. 27 B. 13 C. 40 D. 26 2. Cho Fe tác dụng với khí Cl 2 sản phẩm thu đợc là A. FeCl 3 . B. FeCl 2 . C. FeCl 3 vaFeCl 2 D. Không xác định đợc 3. Cách không làm mềm đợc nớc vĩnh cửu: A. Phơng pháp nhựa trao đổi ion: Ionit. B. Phơng pháp nhiệt: Đun nóng. C. Phơng pháp soda: Dùng dung dịch Na 2 CO 3 . D. Phơng pháp phot phát: Dùng Na 3 PO 4 . 4. Tổng số hạt Proton, nơtron, electron của 1 kim loại X là 40, X là kim loại nào sau đây: A. Ca B. Sr C. Al D. Mg 5. Kim loại phân nhóm chính I đợc gọi là kim loại kiềm là do: A. Có 1e lớp ngoài cùng B. Kim loại khử đợc nớc. C. Nhóm kim loại mạnh nhất. D. Hiđroxit của chúng có tính kiềm. 6. Cho Al 3+ , tổng số hạt trong ion đó là ( cho STT của Al là 13, số khối là 27). A. 26 B. 37 C. 13 D. 40 7. Điêu chế kim loại PNC nhóm II bằng phơng pháp nào sau đây. A. Điện phân nóng chảy hiđroxit tơng ứng B. Điện phân dung dịch muối halogennua tơng ứng C. Điện phân nóng chảy oxit tơng ứng D. Điện phân nóng chảy muối halogennua tơng ứng 8. Al 2 O 3 không tan trong A. Cu(OH) 2 B. H 2 SO 4 đặc nguội. C. HCl D. NaOH 9. Khử hoàn toàn 96 gam Fe 2 O 3 đến FeO thì cần lợng Al là: A. 2,7 B. 5,4 C. 8,1 D. 10,8 10. Cho Fe tác dụng với các chất sau O 2 , N 2 , Cl 2 , S, dd NaCl, dd NaOH số phản ứng xảy ra là A. 6 B. 3 C. 2 D. 5 6 11. Có 4 dung dịch mỗi dung dịch chứa 1 loại ion sau: Cu 2+ , Fe 2+ , Ag + , Pb 2+ và 4 kim loại : Cu, Fe, Ag, Pb. Nếu sắp xếp các cặp oxi hoá khử của kim loại và ion kim loại tơng ứng theo chiều tính oxi hoá của kim loại giảm dần thì cách sắp xếp nào sau đây đúng. A. Ag + / Ag; Cu 2+ / Cu; Fe 2+ / Fe; Pb 2+ / Pb. B. Fe 2+ / Fe; Pb 2+ / Pb; Cu 2+ / Cu; Ag + / Ag. C. Ag + / Ag ; Cu 2+ / Cu; Pb 2+ / Pb; Fe 2+ / Fe. D. Ag + / Ag; Pb 2+ / Pb; Cu 2+ / Cu; Fe 2+ / Fe. 12. Xử lí lớp cặn dới đáy ấm nớc đun nớc bằng Al dùng A. H 2 SO 4 . B. CH 3 COOH. C. HCl. D. NaOH. 13. Cho mẩu kim loại Ca vào dung dịch FeCl 3 sau khi phản ứng xong thấy A. Có khí bay lên B. Có kim loại Fe tạo thành C. Có FeCl 2 tạo thành D. Có xuất hiện kết tủa đỏ nâu 14. Cho Fe(OH) 2 nung trong không khí thu đợc: A. FeO và Fe 3 O 4 B. Fe 2 O 3 C. FeO D. Fe 2 O 3 và FeO 15. Điêu chế CaO trong công nghiệp bằng phơng pháp nào sau đây. A. Cho Ca tác dụng với nớc B. Cho Ca tác dụng với oxi C. Cho CaCO 3 tác dụng với MgO D. Nhiêt phân CaCO 3 16. Sắp xếp tính khử: A. Al > Mg > Na. B. Na > Mg > Al. C. Mg > Na > Al. D. Al < Na < Mg. 17. Chọn đáp án đúng nhất: phản ứng nhiệt nhôm là: A. Phản ứng của Al với oxit của kim loại yếu. B. Phản ứng của Al với oxit sắt. C. Phản ứng nhiệt luyện. D. Phản ứng của Al với dung dịch muối của kim loại yếu hơn. 18. Al khử đợc oxit nào sau đây A. CaO B. MgO C. BaO D. FeO 19. Có hiện tợng gì xảy ra khi cho từ từ dung dịch NH 3 đến d vào dung dịch AlCl 3 . A. Không có hiện tợng gì. B. Lúc đầu có kết tủa trắng sau đó tan một phần. C. Lúc đầu có kết tủa trắng sau đó tan hết. D. Chỉ có kết tủa trắng. 20. Sắp xếp nào sau đây đúng theo chiều tăng giá trị pH của các dung dịch cùng một nồng độ mol. A. Na 2 CO 3 , NaHCO 3 , NaOH, Ba(OH) 2 B. NaHCO 3 , NaOH, Na 2 CO 3 , Ba(OH) 2 C. NaHCO 3 , Na 2 CO 3 , NaOH, Ba(OH) 2 D. NaHCO 3 , Na 2 CO 3 , Ba(OH) 2 , NaOH 21. Một cốc nớc chứa các ion Ca + , Mg 2+ , Cl - , HCO 3 - . Nớc trong cốc thuộc loại nớc cứng: A. Nớc mềm B. Toàn phần C. Tạm thời. D. Vĩnh cửu 22. Dùng nồi Al để nấu dung dịch Na 2 CO 3 sẽ chóng hỏng vì có phản ứng A. 2Al + 3Na 2 CO 3 Al 2 CO 3 + 6Na. B. 2Al + 2NaOH + 2 H 2 O 2 NaAlO 2 + 3H 2 . C. 2Al + 3H 2 O Al 2 O 3 + 3H 2 . D. 2Al + 6H 2 O Al(OH) 3 + 3H 2 . 23. : Có một loại quặng nhôm chứa Al 2 O 3 lẫn Fe 2 O 3 , SiO 2 . Chọn tên gọi phù hợp. A. Không có tên. B. Criolit. C. Boxit D. Mica. 24. Al tan trong dd NaOH là do A. Al khử NaOH B. Al đứng trớcn H trong dãy điện hóa C. Al lỡng tính D. Al(OH) 3 lỡng tính 25. Kim loại không phản ứng với HNO 3 đặc nguội nhng tan trong dung dịch H 2 SO 4 loãng và dung dịch NaOH là: A. Al B. Ca C. Fe D. K 26. Một ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO 3 ) 2 . Thêm từ từ dung dịch NH 3 vào ống nghiệm đến d các hiện tợng xảy ra là: A. Ban đầu xuất hiện kết tủa xanh nhạt sau đó tan 1 phần. B. Ban đầu xuất hiện kết tủa xanh nhạt sau đó kết tủa tan ra tạo dung dịch xanh thẫm. C. Không hiện tợng gì. D. Chỉ có kết tủa xanh nhạt. 27. Chất nào sau đây lỡng tính A. NaHCO 3 , B. CaCO 3 , C. Na 2 CO 3 D. NaCl 7 28. Cấu hình electron của Fe 3+ là: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 . B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 . C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 . D. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 3 . 29. Hoà tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Al và Al 2 O 3 vào dung dịch NaOH vừa đủ thu đợc 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch A. Sục khí CO 2 vào dung dịch A thu đợc kết tủa B. Nung B đến khối lợng không đổi đợc m gam chất rắn, m có giá tri là. A. 10,2 B. 5,4 C. 20,4 D. 15,6 30. Chất nào sau đây đợc gọi là phèn chua để đánh trong nớc. A. K 2 SO 4 . Al 2 (SO 4 ) 3 . 24 H 2 O B. Na 2 SO 4 . Al 2 (SO 4 ) 3 . 24 H 2 O C. Li 2 SO 4 . Al 2 ( SO 4 ) 3 . 24 H 2 O D. ( NH 4 ) 2 SO 4 .Al 2 ( SO 4 ) .24H 2 O 31. Cho 1,12 lít CO 2 (đktc) bị hấp thụ hoàn toàn bởi 20 ml dung dịch Ca(OH) 2 x mol/l thu đợc 1 gam kết tủa, giá trị của x là: A. 2 M B. 2,5 M C. 1,5 M D. 1 M 32. Nhận biết 3 kim loại Na, Mg, Al bằng: A. H 2 O B. Dung dịch HCl C. Dung dịch NH 3 D. Dung dịch NaOH 33. Quặng Hematit chứa hợp chất nào sau đây của sắt A. FeO và Fe 3 O 4 . B. Fe 2 O 3 . C. Fe 3 O 4 D. FeO. 34. Có hiện tợng gì xẩy ra khi cho từ từ dung dịch HCl đến d vào dung dịch NaAlO 2 . A. Không có hiện tợng gì. B. Lúc đầu có kết tủa sau đó tan một phần. C. Chỉ xuất hiện kết tủa. D. Lúc đầu có kết tủa sau đó tan hết. 35. Hoà tan hoàn toàn 10g Al, Fe, Cu vào dung dịch HCl thu đợc 5,6 lít khí (đktc). Mặt khác cũng lợng hỗn hợp trên nếu cho vào dung dịch NaOH d chỉ thu đợc 3,36 lít (đktc) vậy % Cu trong hỗn hợp ban đầu là: A. 25,5%. B. 17%. C. 19%. D. 21%. 36. Hỗn hợp tecmit dùng để hàn kim loại là hỗn hợp của A. Bột Al và FeO B. Bột Fe 3 O 4 và Al C. Bột Fe và Al 2 O 3 D. Bột Al và Fe 2 O 3 37. Chọn câu sai: A. AlCl 3 thuỷ phân cho môi trờng pH < 7. B. Al bền với không khí vì có lớp Al 2 O 3 bảo vệ. C. Al bền với nớc vì có lớp Hiđroxit bảo vệ. D. Al tan trong tất cả các axit ở mọi môi trờng. 38. Chọn phơng trình phản ứng đúng. A. Al 2 O 3 + 2NaOH 2 NaAlO 2 + H 2 O. B. Al 2 O 3 + 3CO 2 Al 2 (CO 3 ) 3 . C. 2 Al 2 O 3 + 3C 4Al + 3CO 2 . D. Al 2 O 3 + 2Fe 2Al + Fe 2 O 3 . 39. Cấu hình electron của Al 3+ là: A. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 . B. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 . C. 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 . D. 1s 2 2s 2 2p 6 . 40. Phản ứng của Na 2 CO 3 với H 2 SO 4 tỉ lệ 1:1 về số mol có phơng trình ion thu gọn là: A. CO 3 2- + 2H + CO 2 + H 2 O B. Na + + SO 4 - Na 2 CO 3 C. CO 3 2- + 2H + H 2 CO 3 D. CO 3 2- + H + HCO 3 - Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C hoặc D tơng ứng với nội dung câu hỏi: 1. Đốt cháy hoàn toàn 10,4 gam rợu Z cần dùng hết 15,68 lít khí O 2 ở đktc và thu đợc tỷ lệ mol CO 2 với mol H 2 O là 5/6. Z có công thức phân tử là A. C 5 H 12 O 2 B. C 5 H 12 O 4 C. C 5 H 12 O 3 D. C 5 H 12 O 2. Thể tích khí SO 2 ở đktc tối thiểu cần để làm mất màu hoàn toàn 500ml dung dịch KMnO 4 0,1M là A. 0,56 lít B. 1,68 lít C. 2,8 lít D. 2,24 lít 3. Hợp chất hữu cơ X có khả năng tác dụng với AgNO 3 trong NH 3 tạo kết tủa Ag. Mặt khác X còn làm sủi bọt khí khi cho tác dụng với dung dịch sô đa. X có thể là: A. CH 3 COOH B. HCOOH C. CH 3 CHO D. HCOONa 4. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 rợu thuộc cùng dãy đồng đẳng thu đợc 6,72 lít CO 2 và 7,65 gam H 2 O. Mặt khác cho m gam hỗn hợp X tác dụng với Na (d) nhận đợc 2,8 lít hiđro. Các khí đo ở đktc. Giá trị của m là 8 A. 4,25 B. 6,45 C. 8,45 D. 7,65 5. ĐIện phân 1 lít dung dịch NaCl d với đIện cực trơ màng ngăn xốp tới khi dung dịch thu đợc có PH=12 thì dừng lại. Tính thể tích khí thoát ra ở anốt (đktc) A. 224 ml B. 1,12 lít C. 2,24 lít D. 112 ml 6. Đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam chất hữu cơ X thu đợc 1,76 gam CO 2 ; 0,9 gam H 2 O và 224 ml khí N 2 đo ở đktc. Nếu hoá hơI 0,75 gam X ở 127 oC và 1,64 atm thì thu đợc 0,2 lít khí. Công thức phân tử của X là A. C 2 H 5 N 2 O B. C 2 H 3 NO 2 C. C 2 H 5 NO 2 D. C 2 H 7 NO 2 7. Một vật đợc chế tạo từ hợp kim Zn-Cu. Vật này để lâu trong không khí ẩm sẽ A. Bị ăn mòn hoá học B. Chuyển dần thành Cu nguyên chất do Zn bị ăn mòn C. Bị ăn mòn điện hoá D. Không bị ăn mòn do kim loại Cu có tính khử yếu 8. Cho m gam bột Fe vào dung dịch chứa 0,16 mol Cu(NO 3 ) 2 và 0,4 mol HCl, lắc đều cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng thu đợc hỗn hợp kim loại có khối luợng bằng 0,8m gam và V lít khí duy nhất không màu hoá nâu trong không khí (đktc). Giá trị của m và V là A. 35,6 gam và 2,24 lít B. 17,36 gam và 2,24 lít C. 36,5 gam và 4,48 lít D. 11,2 gam và 4,48 lít 9. Cho phơng trình hoá học sau: Fe + HNO 3 Fe(NO 3 ) 3 + NO + NO 2 + H 2 O Tỉ lệ số mol của NO và NO 2 của phơng trình hoá học trên là 1:1.Tổng hệ số nguyên tối giản nhất của phơng trình trên là: A. 41 B. 32 C. 26 D. 40 10. Phát biểu nào sau đây không đúng ? A. Tơ tổng hợp đợc chế tạo từ các loại polime tổng hợp nh tơ nilon-6,6, tơ poli amít B. Poli me dùng để sản xuất tơ phảI có mạch cacbon phân nhánh, xếp thành chuỗi dàI, không độc, có khả năng nhuộm màu, mềm, dai. C. Tơ thiên nhiên có sẵn trong thiên nhiên nh bông, len ,tơ, tằm, D. Tơ nhân tạo đợc sản xuất từ polime thiên nhiên nhng đợc chế biến thêm bằng ph- ơng pháp hoá học, nh tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, 11. Lên men m kg tinh bột thu đợc 5 lít rợu etylic với độ rợu là 40 o , khối lợng riêng của r- ợu etylic nguyên chất là 0,8g/ml; hiệu suất quá trình lên men là 75%. Giá trị của m là A. 3,67 B. 2,82 C. 3,76 D. 2,28 12. Dãy gồm các dung dịch (dung môi nớc) làm xanh quỳ tím là A. NH 4 Cl, C 2 H 5 Ona, NaOH. B. NaF, C 6 H 5 Ona, H 2 NCH 2 CH(NH 2 )COOH. C. AlCl 3 , NH 4 Cl, C 2 H 5 ONa D. Na 3 PO 4 , NH 3 , BaI 2 13. Một loại khí hoá lỏng chứa trong bình ga có thành phần về khối lợng là 0,3% etan, 96,8% propan và 2,9% butan. Thể tích không khí đo ở đktc cần để đốt cháy hoàn toàn 10 gam hỗn hợp khí đó là A. 127,232 lít B. 123,223 lít C. 127,322 lít D. 123,232 lít 14. Hỗn hợp X gồm rợu etylic và phenol. Cho hỗn hợp X tác dụng với Na d đợc hỗn hợp 2 muối có khối luợng là 25,2 gam. Cũng hỗn hợp trên cần vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1M để tác dụng. Số mol rợu etylic và phenol lần lợt là A. 0,1 và 0,1 B. 0,2 và 0,1 C. 0,2 và 0,2 D. 0,1 và 0,2 15. Hoà tan 12,3 gam hỗn hợp X gồm Al và Cu vào 500ml dung dịch HNO 3 loãng (d) thu đợc 2,24 lít khí NO (đo ở 0 o C và 2 atm). Khối lợng của Al và Cu trong hỗn hợp lần lợt là A. 8,4 gam và 6,8 gam B. 6,8 gam và 8,4 gam C. 2,7 gam và 9,6 gam D. 9,6 gam và 2,7 gam 16. Đốt cháy hoàn toàn 26,5g hiđrocacbon X thuộc dãy đồng đẳng của benzen thu đợc 44,8lit CO 2 (đkc). X phản ứng với Br 2 khan có xúc tác có thể thu đợc 3 dẫn xuất monobrom.X là: A. etylbenzen B. O-metyltoluen C. 1,3,5-trimetylbenzen D. p-metyl toluen 17. Trong quá trình đIện phân Al 2 O 3 nóng chảy, toàn bộ lợng oxi sinh ra đốt cháy cực d- ơng thành CO 2 . Vậy để sản xuất đợc 0,54 tấn nhôm cần tổng lợng Al 2 O 3 và C là A. 1,2 tấn B. 1,68 tấn C. 2,04 tấn D. 1,02 tấn 18. Dãy gồm tất cả các chất đều tác dụng đợc với dung dịch Br 2 là: A. Benzen, stiren,propin, butađien 1,3 9 B. Stiren, axetilen, isopren,khí sunfurơ, khí hiđrosunfua C. Etylbenzen, stiren, axetilen, khí sunfurơ,etilen D. Toluen, stiren, axetilen, etilen 19. Cho hỗn hợp gồm NaCl và NaBr tác dụng với dung dịch AgNO 3 d. Sau phản ứng khối lợng kết tủa sinh ra bằng lợng AgNO 3 cần để phản ứng. Phần trăm khối lợng NaCl trong hỗn hợp đầu là A. 28,47% B. 28,74% C. 24,78% D. 27,84% 20. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl d thu đợc 2,464 lít hỗn hợp khí X (đktc). Cho hỗn hợp này qua dung dịch Pb(NO 3 ) 2 d thì thu đợc 23,9 gam kết tủa đen. Thể tích hốn hợp khí X là A. 1,344 lít H 2 S và 1,12 lít H 2 B. 2,24 lít H 2 S và 0,224 lít H 2 C. 1,12 lít H 2 S và 1,344 lít H 2 D. 0,224 lít H 2 S và 2,24 lít H 2 21. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Kim loại kiềm dùng để chế tạo các hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp. B. Kim loại kiềm đợc dùng để chế tạo các hợp kim nhẹ và mềm. C. Kim loại kiềm đợc dùng để điều chế các kim loại hiếm bằng phơng pháp nhiệt kim loại. D. Kim loại kiềm đợc dùng làm chất xúc tác trong nhiều phản ứng hữu cơ và chế tạo chất chống nổ cho xăng. 22. Đốt cháy hoàn toàn 0.1 mol hỗn hợp gồm CH 4 , C 2 H 4 , C 4 H 10 thu đợc 3,136lit CO 2 và 4,14 gam H 2 O .Số mol ankan và anken trong hỗn hợp lần lợt là: A. 0,01 và 0.09 B. 0,02 và 0,08 C. 0,09 và 0.01 D. 0,08 và 0,02 23. Thuỷ tinh hữu cơ đợc tổng hợp từ mônôme có tên gọi là A. Metyl acrylat B. Metylmetacrylat C. Caprolactam D. Metacrylat 24. Số đipeptit có thể đợc tạo ra từ 2 aminoaxit là alanin và glixin là A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 25. Dung dịch Sacarozơ tinh khiết không có tính khử, nhng khi đun nóng với H 2 SO 4 loãng lại thu đợc dung dịch có thể thực hiện phản ứng tráng gơng đó là do: A. Trong phân tử Sacarozơ có chứa este đã bị thuỷ phân tạo anđehit B. Đã có sự tạo thành anđehit sau khi đun nóng C. Sacarozơ thực hiện đợc phản ứng tráng gơng trong môI trờng axit D. Sacarozơ đã thuỷ phân tạo ra glucôzơ và fructozơ 26. Hoà tan hỗn hợp gồm 14,4g MgSO 4 và 27,36g Al 2 (SO 4 ) 3 vào 200g dung dịch H 2 SO 4 9,8% thu đợc dung dịch X.Cho 77,6g NaOH nguyên chất vào dung dịch X thu đợc kết tủa Y và dung dịch Z .tách kết tủa Y khỏi dung địch Z và nung trong không khí đến khối lợng không đổi thu đợc m gam chất rắn.Tính m? A. 12,96 B. 8,64 C. 9,6 D. 4,8 27. Để nhận biết các lọ mất nhãn đựng các chất lỏng riêng biệt: glixerin (glixerol), glucorơ, anilin, alanin, lòng trắng trứng gà ta lần lợt dùng các hoá chất sau A. Dung dịch AgNO 3 /NH 3 , dung dịch HCl, dung dịch brom B. Cu(OH) 2 /NaOH và đun nóng nhẹ sau đó dùng dung dịch brom. C. Dung dịch Br 2 dung dịch HNO 3 đặc, quỳ tím. D. Dung dịch CuSO 4 , dung dịch H 2 SO 4 , dung dịch brom. 28. Cho 20ml dung dịch NaOH 0,2M vào cốc đựng 10 ml dung dịch NH 4 Cl 0,2M có chứa quỳ tím, sau đó đun sôI hỗn hợp. Màu của dung dịch trong cốc sẽ chuyển từ màu. A. Tím thành không màu B. Đỏ sang màu tím. C. Đỏ sang màu xanh D. Xanh sang màu tím 29. Hỗn hợp X chứa 2 anđehit no, đơn chức, liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 10,2 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 (d) thu đợc 43,2 gam bạc kết tủa. Phần trăm khối lợng các chất trong hỗn hợp X là A. 43,14% HCHO và 56,86% CH 3 CHO B. 43,14% CH 3 CHO và 56,86% C 2 H 5 CHO C. 56,86% CH 3 CHO và 43,14% C 2 H 5 CHO D. 56,86% HCHO và 43,14% CH 3 CHO 30. Dung dịch X chứa a mol NaAlO 2 . Thêm vào dung dịch X dung dịch chứa b mol hoặc 2b mol HCl đều thu đợc lợng kết tủa nh nhau. Tỉ số a/b bằng: A. 5/2 B. 1/3 C. 1/1 D. 5/4 31. Biết thứ tự của một số cặp oxi hoá khử đợc sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxh của dạng oxh và giảm dần tính khử nh sau 10 [...]... B/ Fe(OH)2 + HNO3 D/ FeO + NO2 Câu 5: Để điều chế sắt trong công nghiệp ngời ta có thể dùng phơng pháp nào trong các phơng pháp sau: A/ Điện phân dd FeCl2 C/ Khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao B/ Khử Fe2O3 bằng Al D/ Mg + dd FeCl2 Câu 6: Chất nào sau đây tan đợc trong dd NH3 A/ Al(OH)3 B/ Zn(OH)2 C/ Mg(OH)2 D/ Fe(OH)3 Câu 7: Sự phá huỷ hợp kim hoặc kim loại do tác dụng hoá học của các chất trong môi tr... NaCl Câu 10: Ion hoặc nguyên tử nào có bán kính nhỏ nhất A/ K B/ K+ C/ Ca D/ Ca2+ Câu 11: Khi điện phân dung dịch CuSO4 thì: A/ Kim loại giải phóng ra ở anot C/ Khí O2 giải phóng ra ở catot B/ Khí O2 giải phóng ra ở anot D/ Dung dịch sau điện phân có pH > 7 Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hoá B Fe O2 tO +NaOH C + NaOH D+G +HCl d A Vậy A là chất nào sau đây? A/ FeO B/ Fe2O3 E+G C/ Fe3O4 D/ Chất khác Câu 13:... đúng khử 37: Mạng tinh thể kim loại gồm: Câu 1: phản ứng oxihoá- khử xảy ra theo chiều: A Lập phơng tâm diện B Lục phơng C Lập phơng tâm khối D Cả A, B, C Câu 38: Liên kết kim loại đợc hình thành nhờ: A Lực hút tĩnh điện của các ion trái dấu C.Lực lk giữa các nguyên tử kim loại B Sự góp chung e giữa các nguyên tử D.Các e tự do gắn kết các ion dơng kim loại với nhau Câu 39: Cho 4 ion Al3+, Zn2+, Cu2+, Pb2+,... Sự ăn mòn hoá học C/ Sự ăn mòn điện hoá B/ Sự khử kim loại D/ Sự ăn mòn kim loại Câu 8: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X thấy dung dịch bị vẩn đục, nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào thấy dung dịch trong trở lại Sau đó nhỏ từ từ dung dịch HCl vào thấy dung dịch vẩn đục, nhỏ tiếp dung dịch HCl và dung dịch trở nên trong suốt Dung dịch X: A/ Al2(SO4)3 B/ Pb(NO3)2 C/ Fe2(SO4)3 D/ A hoặc B Câu 9: Khí SO2... Zn2+ Câu 40: Khi nhiệt độ tăng, độ dẫn điện của các kim loại thay đổi theo chiều: A Tăng B Giảm C Không tay đổi D Vừa giảm vừa tăng 27 Câu 1: Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố 19X : 1s22s22p63s23p64s1 Vậy nguyên tố X có đặc điểm: A/ Là một kim loại kiềm có tính khử mạnh C/ Có số nơtron trong hạt nhân nguyên tử B/ Nguyên tố thuộc chu kì 4, nhóm IA là 20 D/ Tất cả các đặc điểm trên đều đúng Câu. .. lít D/ Kết quả khác Câu 16: Có thể điều chế Al(OH)3 bằng phơng pháp nào sau đây? A/ Cho dung dịch NaAlO2 phản ứng với dung dịch HCl d B/ Cho dung dịch AlCl3 phản ứng với dung dịch Na2CO3 d 28 C/ Cho dung dịch AlCl3 phản ứng với dung dịch NH3 d D/ Cả phơng pháp B và C đều đợc Câu 17: Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng của nhôm với: A/ Iot C/ Oxit kim loại B/ Oxi D/ Hiđroxit kim loại Câu 18: Ca(OH)2 là hoá... trong 100g nớc thu đợc 101,2 g dung dịch bazơ Kim loại đó là: A/ Li B/ Na C/ K D/ Rb Câu 21: Điện phân dung dịch hỗn hợp CuCl 2, HCl, NaCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp Hỏi trong quá trìng điện phân pH của dung dịch thay đổi nh thế nào? A/ Không thay đổi C/ Giảm xuống B/ Tăng lên D/ Lúc đầu tăng lên sau đó giảm xuống Câu 22: Điều kiện nào sau đây để dẫn đến quá trình ăn mòn điện hoá A/ Các điện cực... dung dịch chất điện li D/ Cả A, B, C Câu 23: Cho một lợng hỗn hợp gồm CuO và Fe 2O3 tác dụng hết với dd HCl thu đợc hai muối có tỷ lệ mol 1:1 Tính phần trăm khối lợng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp ban đầu A/ 20% và 80% B/ 30% và 70% C/ 50% và 50% D/ 40% và 60% Câu 24: Dung dịch nào sau đây khi điện phân thực chất là điện phân nớc: A/ NaCl B/ Na2SO4 C/ CuSO4 D/ HCl Câu 25: Cho các dung dịch sau: Dung... B/ 3/5 C/ 5/3 D/ 2/5 Câu 26: Có các dung dịch sau đây: AlCl 3, NaCl, MgCl2, H2SO4 Chỉ đợc dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các dung dịch đó: A/ Dung dịch NaOH C/ Dung dịch BaCl2 B/ Dung dịch AgNO3 D/ Quì ẩm Câu 27: Những kim loại nào dới đây có thể điều chế từ oxit, bằng phơng pháp nhiệt luyện nhờ chất khử CO: A/ Fe,Al, Cu B/ Mg, Zn, Fe C/ Fe, Mn, Ni D/ Cu, Cr, Ca Câu 28: Hợp kim của... Khối lợngCu rắn còn lại trong dd sau phản ứng là: C.Fe, Ni, Mn A.Al, Fe, chất B.Mg, Zn, Cu D.Cu, Cr, Ca A 4g25: Có 2C 4,5g D 4,2g đựng 2 ml dung dịch HCl 1 M và 1ống đựng 2 ml dung dịch H 2SO4 1 Câu B 5g ống nghiệm: 1ống 30 Cho Zn d (tác ) đợc dùng làm dây tóc bóng đèn nhờ tính 2 thu nào sau đâytrờng hợp tơng ứng là V1, M Vonfram W dụng với 2 dung dịch axit trên, lợng khí H chất đợc trong 2 V2 ml (đktc) . NGN HNG CU HI TRC NGHIM Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C hoặc D tơng ứng với nội dung câu hỏi: 1. Các kim loại sau Al, Fe, Cu, Pb, Mg, Na số. B. Fe(NO 3 ) 2. C. AgNO 3 . D. Fe(NO 3 ) 3 . Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C hoặc D tơng ứng với nội dung câu hỏi: 1. Hoà tan 25g CuSO 4 .5H 2 O vào nớc cất đợc. Kim loại yếu nh Cu, Ag. D. Chỉ để điều chế Al. Phần trắc nghiệm khách quan: chọn phơng án trả lời A, B, C hoặc D tơng ứng với nội dung câu hỏi: 1. Hoà tan hoàn toàn 1 hỗn hợp gồm Al và Al 2 O 3
- Xem thêm -

Xem thêm: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay