Những áp lực khuyến khích giáo dục từ xa trong giảng dạy đại học docx

3 199 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 14:20

. Những áp l ự c khuyến kh ích giáo dụ c từ xa trong giảng dạy đạ i họ c Những nhân tố tạo nên áp lực cho sự thay đổi  Sức ép từ người sử dụng lao. Giáo dục từ xa và việc học tập dựa trên các nguồn tư liệu đang phá vỡ những quan niệm truyền thống việc giảng viên “bố thí” (talk down) tri thức cho người học. Chính vì thế, giáo dục từ xa. càng tăng lên đối với giáo dục từ xa trong việc mang đến những cơ hội cho những sinh viên mà trước đây họ bị từ chối do những lý do cá nhân hoặc xã hội. Tuy nhiên, những chi phí cần phải dự
- Xem thêm -

Xem thêm: Những áp lực khuyến khích giáo dục từ xa trong giảng dạy đại học docx, Những áp lực khuyến khích giáo dục từ xa trong giảng dạy đại học docx, Những áp lực khuyến khích giáo dục từ xa trong giảng dạy đại học docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay