Đất nước ( Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm doc

11 598 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 12:20

. câu ca dao: “Yêu Đất nước ( Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm I. Kiến thức cơ bản 1.Trình bày những nét khái quát về tác giả Nguyễn Khoa Điềm? - Nguyễn Khoa Điềm. Đất nước ( Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm I. Kiến thức cơ bản 1.Trình bày những nét khái quát về tác giả Nguyễn Khoa Điềm? - Nguyễn Khoa Điềm sinh 1943. đoạn trích Đất nước - Trích trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn khoa Điềm? - Ra đời 1971 trên chiến trường Bỡnh Trị Thiờn khúi lửa, và in lần đầu năm 1974, Trường ca Mặt đường khát
- Xem thêm -

Xem thêm: Đất nước ( Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm doc, Đất nước ( Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm doc, Đất nước ( Trích trường ca Mặt đường khát vọng) Nguyễn Khoa Điềm doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn