CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA 2 LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG pdf

4 3,232 74
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014, 10:20

. CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA 2 LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG I. TÓM TẮT KIẾN THỨC: 1. Điều kiện cân bằng: 0 F     . Vật chịu tác dụng của ba lực cân bằng: trọng lực P  , phản lực N  của mặt phẳng nghiêng và lực căng T  của dây. Từ tam giác lực ta có: 0 sin30 0,5 T P   0 0 0,5.5.10 25 ( ) os30. 2 F  và 3 F  đồng phẳng và đồng quy. 2. Hợp lực các lực đồng quy cân bằng: - Tìm các lực tác dụng lên vật rắn. - Áp dụng điều kiện cân bằng: 0 F     (1) (các lực đồng phẳng, đồng quy)
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA 2 LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG pdf, CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA 2 LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG pdf, CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA 2 LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn