BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

112 445 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2014, 18:32

- 0 - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Để đăng kiểm định chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng Đà Nẵng, tháng 6 năm 2013 - 1 - MỤC LỤC Danh mục các chữ viết tắt 3 Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 4 Ph ần II. TỔNG QUAN CHUNG 5 Phần III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG 16 Tiêu chuẩn 1 16 Tiêu chu ẩn 2 19 Tiêu chu ẩn 3 29 Tiêu chu ẩn 4 35 Tiêu chu ẩn 5 46 Tiêu chu ẩn 6 53 Tiêu chu ẩn 7 60 Tiêu chu ẩn 8 66 Tiêu chu ẩn 9 74 Tiêu chu ẩn 10 77 Phần IV: KẾT LUẬN 80 Ph ần V: PHỤ LỤC 83 CƠ SỞ DỮ LIỆU 83 I. Thông tin chung của nhà trường 83 II. Gi ới thiệu khái quát về nhà trường 83 III. Cán b ộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường 91 IV. Người học 95 V. Nghiên c ứu khoa học và chuyển giao công nghệ 103 VI. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính 108 VII. Tóm t ắt một số chỉ số quan trọng 109 CÁC QUYẾT ĐỊNH 112 K Ế HOẠCH 118 DANH M ỤC MINH CHỨNG 122 - 2 - DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đủ BGH Ban giám hiệu CBQL, GV, NV Cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên CĐ Cao đẳng CĐCS Công đoàn cơ sở CĐBK Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng CTGD Chương trình giáo dục ĐBCL Thanh tra – Khảo thí- Đảm bảo chất lượng ĐT Đào tạo ĐTNCSHCM Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo HSSV Học sinh sinh viên KT Kế toán KTV Kỹ thuật viên MT-TN Miền Trung, Tây Nguyên NCKH Nghiên cứu khoa học TCCN Trung cấp chuyên nghiệp TH Tổng hợp TH-NN Tin học – Ngoại ngữ TP Hợp tác và phát triển doanh nghiệp UBND Ủy ban nhân dân - 3 - Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tự đánh giá là một khâu quan trọng trong hoạt động kiểm định chất lượng của Nhà trường. Đó là quá trình trường tự xem xét, nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để báo cáo về t ình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất cũng như các vấn đề liên quan khác, t ừ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Tự đánh giá không chỉ tạo cơ sở cho công tác đánh giá ngoài mà còn là cơ sở để trường cải tiến chất lượng, đồng thời thể hiện tính tự chủ và tính t ự chịu trách nhiệm của trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của trường. Mục đích chính của hoạt động tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và để đăng kiểm định chất lượng giáo dục. Tự đánh giá là một quá trình liên tục, đòi hỏi nhiều công sức, thời gian, phải có sự tham gia của nhiều đơn vị và cá nhân trong toàn trường. Hoạt động tự đánh giá đòi hỏi tính khách quan, trung thực và công khai. Các gi ải thích, nhận định, kết luận đưa ra trong quá trình tự đánh giá phải dựa trên các minh chứng cụ thể, rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy, bao quát đầy đủ các ti êu chí trong bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục. Tự đánh giá giúp trường rà soát, tự xem xét thực trạng của trường, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, lập kế hoạch và hành động theo kế hoạch. Sau đó lại tiếp tục rà soát, xem xét lại thực trạng và điều chỉnh mục tiêu theo hướng cao hơn. Nhà trường thực hiện công tác tự đánh giá theo quy tr ình của Bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn: xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá; thành l ập Hội đồng tự đánh giá; lập kế hoạch tự đánh giá; thu thập thông tin và minh ch ứng; xử lý, phân tích các thông tin và minh chứng thu được; viết - 4 - báo cáo tự đánh giá và triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành tự đánh giá. H ội đồng tự đánh giá do Hiệu trưởng làm chủ tịch và các thành viên c ủa Hội đồng là các phó hiệu trưởng, các trưởng phòng, khoa, ban và trung tâm thu ộc trường. Ngoài ra, các nhóm chuyên trách có sự tham gia của các giảng viên có kinh nghiệm, các chuyên viên của các phòng, ban và các giáo v ụ khoa, người trực tiếp thực hiện những vấn đề trong bộ tiêu chuẩn ban hành. Công tác t ự đánh giá được tiến hành theo hướng dẫn tại công văn số: 564/KTKĐCLGD ngày 09 tháng 6 năm 2008 và sau đó được điều chỉnh theo công văn số: 462/KTKĐCL -KĐĐH ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Cục trưởng cục Khảo thí và kiểm định chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá trường Đại học, Cao đẳng v à trung cấp chuyên nghiệp Phần II: TỔNG QUAN CHUNG Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵngtrường cao đẳng ngoài công l ập, được thành lập vào tháng 8/2008, có nhiệm vụ đào tạo, nghiên c ứu khoa học, cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển của ngành ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trong cả nước, góp phần cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong bối cảnh đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam, nhà trường đãĐề án xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2009-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 trình Bộ Giáo dục và đào tạo. Năm 2013 là năm nhà trường đ ã thành lập và hoạt động được 5 năm và cũng là th ời gian để trường tiến hành công tác tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thuận lợi nhất. Trong quá trình tự đánh giá tình hình các mặt hoạt động theo 10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, trường đã nhận thấy được những mặt mạnh, những điểm còn tồn tại của trường về các lĩnh vực như: tổ chức quản lý, chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng vi ên, nghiên cứu khoa học, hợp tác - 5 - quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tài chính và thiết lập mối quan hệ với địa phương từ đó giúp nhà trường chủ động, tích cực trong công tác qu ản lý; hoàn thiện từng bước các mặt hoạt động, tiếp tục nâng cao chất lượng đ ào tạo của nhà trường, góp phần tìm ra những giải pháp để thực hiện thành công đề án xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2015- 2020. Những phát hiện chính trong quá trình triển khai tự đánh giá. Tiêu chuẩn 1. Sứ mạng và mục tiêu của trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng 1. Những điểm mạnh Sứ mạng và mục tiêu của trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng đã được nêu rõ trong văn bản dự thảo chiến lược phát triển trường. Mục tiêu c ủa trường phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng, đáp ứng phương hướng phát triển v à nguồn lực của trường, nhu cầu nhân lực của địa phương và doanh nghiệp. Mục tiêu đ ã được cụ thể hóa và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình của trường và được phổ biến trong hội nghị cán bộ viên chức của trường trong mỗi năm học. 2. Những tồn tại và kế hoạch hành động Sứ mệnh và mục tiêu của trường chưa được tổ chức lấy ý kiến khảo sát cũng như những khảo sát mang tính minh chứng để hiệu đính và được phổ biến công khai trong cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên toàn trường và trong xã hội. Từ năm 2013, trường sẽ ban hành văn bản chính thức trong đó nêu rõ s ứ mạng và mục tiêu của trường và phổ biến đến cán bộ, sinh viên và xã h ội bằng các hình thức khác nhau: văn bản, website, phương tiện thông tin đại chúng, Mục ti êu chung sẽ được cụ thể hóa và phổ biến đến toàn thể CB-GV và HSSV thông qua các hội nghị cán bộ nhân viên hàng năm và công bố trên website của trường. Định kỳ rà soát, bổ sung mục tiêu của trường c ó sự tham gia của cán bộ, nhân viên trong toàn trường. - 6 - Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý 1. Những điểm mạnh Cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng phù hợp với qui định của điều lệ trường Cao đẳng v à thực tế của trường. Các phòng, khoa, h ội đồng và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong trường có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng và hoạt động đúng theo qui định của pháp luật, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện mục tiêu đào tạo của trường. Cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức; năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ; được giao nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với chuyên môn đào tạo v à hoàn thành nhiệm vụ được giao. 2. Những tồn tại và kế hoạch hành động Hiện nay công tác bảo đảm chất lượng giáo dục đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết song trường cần đầu nhiều cho nhiệm vụ n ày. Các đoàn thể hoạt động mạnh về phong trào bề nổi, chưa chú trọng vào các hoạt động trao đổi phương pháp giảng dạy, học tập v à nghiên cứu khoa học. Việc kiểm tra, đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ đã phân công cho từng đơn vị, cá nhân chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể, việc lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV về việc hoàn thành nhiệm vụ chưa thường xuy ên, cần được phân công cụ thể cho các cá nhân, tập thể. Cần phải định kỳ rà soát cơ cấu tổ chức và điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị nhằm đáp ứng y êu cầu công việc. Tổ chức hoặc cử cán bộ quản lý, nhân viên tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghi ệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Đảng ủy và ban giám hi ệu chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nâng cao chất lượng sinh hoạt, chú trọng các hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực của sinh vi ên, hỗ trợ phong trào sinh viên nghiên c ứu khoa học. Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục 1. Những điểm mạnh - 7 - Các ngành đào tạo của trường có đầy đủ chương trình giáo dục, các chương tr ình giáo dục của trường đều có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc tương đối hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ cao đẳng, phù hợp mục tiêu giáo d ục và chức năng nhiệm vụ của nhà trường, bảo đảm tính liên thông gi ữa các trình độ đào tạo trong trường. Các học phần, môn học trong các chương tr ình giáo dục đang đào tạo đã có đủ đề cương chi tiết, tập bài giảng hoặc giáo trình, phần lớn tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu của học phần, môn học. Tùy theo yêu cầu thực tế, chương trình giáo dục của trường đã được tiến hành điều chỉnh và bổ sung một cách kịp thời dựa trên chương trình khung của Bộ, ý kiến của giáo viên bộ môn, hội đồng khoa học và đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội; việc điều chỉnh chương trình tập hợp được nhiều giảng viên tham gia. 2. Nh ững tồn tại và kế hoạch hành động Việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, cải tiến chương trình giáo dục chưa có sự tham gia thường xuy ên của các thành phần ở ngoài trường (cán bộ quản lý giáo dục, cựu sinh viên, doanh nghiệp, các nhà quản lý ở địa phương…) để lấy ý kiến về nhu cầu thị trường lao động, chưa th am khảo nhiều chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế. Do vậy mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội của các chương trình giáo dục chưa cao. Từ năm 2013, có kế hoạch và biện pháp thu thập ý kiến đóng góp của các thành phần ở ngoài trường, tham khảo chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế trước và sau khi xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các chương trình giáo d ục. Mở chuyên mục trên website của trường nhằm thu thập ý kiến đóng góp về các chương tr ình giáo dục. Tiêu chuẩn 4. Các hoạt động đào tạo 1. Những điểm mạnh Nhà trường đã thực hiện công tác tuyển sinh công bằng, khách quan và chấp hành đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đã tổ - 8 - chức đào tạo nhiều hình thức khác nhau theo mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục các ngành, từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. Nhà trường đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức đánh giá kết quả học tập của từng học phần ở từng ngành đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình thi/kiểm tra đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công b ằng. Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời và lưu trữ rõ ràng, chính xác, an toàn trên hệ thống sổ sách và trên file điện tử. Công khai số liệu thống kê hàng năm về người tốt nghiệp trên mạng nội bộ. Thông báo kết quả thi tốt nghiệp, cấp phát văn bằng, chứng chỉ học tập kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra sai sót. Nhà trường đã chú trọng việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học, bảo đảm khách quan, chính xác và công b ằng. 2. Những tồn tại và kế hoạch hành động Nhà trường chưa tiến hành thường xuyên điều tra, khảo sát t ình hình sinh viên t ốt nghiệp, chưa xây dựng kế hoạch đánh giá, khảo sát chất lượng đào tạo đối với người học sau khi ra trường, chưa khảo sát các nh à tuyển dụng lao động về mức độ đáp ứng của mục tiêu, nội dung chương trình giáo d ục của nhà trường với nhu cầu sử dụng lao động. Về tổ chức đào tạo, nhà trường chưa lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên và sinh viên v ề sự hợp lý và thuận tiện trong việc bố trí kế hoạch, thời khóa bi ểu. Về đổi mới phương pháp giảng dạy, mặc dù đã có sự chỉ đạo của lãnh đạo trường nhưng chưa có đánh giá, tổng kết kinh nghiệm, nhân rộng các sáng kiến, cải tiến phương pháp giảng dạy. Chưa tổ chức được các hội nghị b àn về các phương pháp đo lường, đánh giá kết quả học tập như: đánh giá về mức độ tin cậy và độ giá trị của các đề thi kết thúc học phần. Chưa có các báo cáo kết quả khảo sát học sinh sinh viên về sự phù hợp của đề thi với năng lực người học, về độ khó của - 9 - từng đề thi. Chưa tiến hành khảo sát hàng năm các nhà tuyển dụng về năng lực thực tế của sinh viên sau khi ra trường. Từ năm học 2012-2013, nhà trường xây dựng kế hoạch và tiến hành kh ảo sát định kỳ cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về mức độ đáp ứng của mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục của trường với nhu cầu xã hội nhằm nâng cao chất lượng chương trình giáo dục. Tổ chức khảo sát, thu thập ý kiến của giảng viên và HSSV về tổ chức đào tạo, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng đào t ạo. Tổ chức các hội thảo về phương pháp đo lườngđánh giá kết quả học tập, mua các phần mềm đo lường, phân tích, đánh giá độ tin cậy, độ giá trị và mức độ phù hợp của đề thi với năng lực của HSSV. Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên 1. Những điểm mạnh Trong những năm qua, lãnh đạo nhà trường đã quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên. Trường có kế hoạch, quy trình và tiêu chí tuyển dụng cán bộ viên chức rõ ràng, minh bạch. Tỷ lệ HSSV/giảng viên của trường sau khi qui đổi là 17,1%, bảo đảm thực hiện chương tr ình giáo dục và nghiên cứu khoa học. Cán bộ giảng viên và nhân viên được phân công, bố trí công việc phù h ợp với chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh của từng người và đảm bảo các quyền của CB-GV theo quy định của điều lệ trường cao đẳng. Trường luôn tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và kinh phí cho cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn. Cán b ộ quản lý và giảng viên bảo đảm đủ tiêu chuẩn qui định theo điều lệ trường cao đẳng. Cơ cấu đội ngũ giảng viên tương đối hợp lý cho các ngành và chuyên ngành đào tạo. Đội ngũ giảng vi ên của trường được bổ sung thường xuyên và đang được trẻ hóa, tuổi b ình quân của giảng viên là 35 tuổi. Đội ngũ kĩ thuật viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng, phần lớn l à cán bộ trẻ có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu [...]... công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của Trường, đáp ứng các yêu cầu do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra; vấn cho Hiệu trưởng ban hành nhiều văn bản quyết định, quy định, hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển chương trình đào tạo (MC.02.03.02) 2 Những điểm mạnh - Hội đồng khoa học... Cuối năm 2014, Trường sẽ tổ chức đánh giá tình hình áp dụng các CTGD trong đào tạo liên thông để có cơ sở bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện các chương trình 5 Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí Tiêu chí 3.6: Chương trình giáo dục được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá 1 Mô tả Hiện nay, Trường CĐBK đang đào tạo 8 chuyên ngành trình độ cao đẳng, 6 chuyên ngành... thường xuyên có sự cải tiến để nâng cao chất lượng 3 Những tồn tại - Chưa tiêu chuẩn hóa công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng của Trường 4 Kế hoạch hành động - Năm 2013 tiến hành đánh giá toàn bộ công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường nhằm điều chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác này 5 Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí Tiêu chí 2.7: Tổ chức Đảng trong trường cao đẳng phát huy được vai trò... nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường 1 Mô tả Cho đến nay, cùng với quá trình đào tạo, công tác đánh giá chất lượng giáo dục luôn luôn được quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc thông qua hoạt động của các bộ phận chuyên môn Phòng TT-KT-ĐBCL là bộ - 23 - phận chủ yếu tham mưu cho Hiệu trưởng về đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục Các bộ phận khác cũng phối hợp thực hiện chức năng kiểm. .. tác đánh giá chất lượng dựa trên kết quả đánh giá 4 Kế hoạch hành động: Từ năm 2015, Trường sẽ tổ chức đánh giá định kỳ hằng năm các CTGD nhằm thực hiện việc cải tiến chương trình, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo - 33 - 5 Tự đánh giá: Chưa đạt yêu cầu tiêu chí Kết luận: CTGD của Trường CĐBK đã được xây dựng trên cơ sở chương trình khung và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định do Bộ GD&ĐT ban hành Trường. .. hội họp, lớp học 5 Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí Tiêu chí 1.2: Mục tiêu của trường cao đẳng phù hợp với mục tiêu đào tạo trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã được tuyên bố của Nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện 1 Mô tả Mục đích của Trường được xác định và ghi rõ trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐBK (MC.01.02.01)... hội của trường và địa phương trên website của trường và các phương tiện thông tin đại chúng Phần III: TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường cao đẳng Mở đầu: Đểđịnh hướng phát triển đúng đắn, sứ mạng và mục tiêu của Trường đã được xác định một cách rõ ràng, minh bạch Đây chính là cơ sở để mỗi cán bộ, giáo viên ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với Trường Đối... Do Trường mới được thành lập nên đến nay mục tiêu của Trường chưa có sự rà soát, bổ sung hay điều chỉnh đáng kể 2 Những điểm mạnh - Mục tiêu giáo dục của Trường rõ ràng, sát với thực tế và được cụ thể hóa trong các tài liệu hoạt động, các báo cáo của Trường - Lãnh đạo và cán bộ - giáo viên đã nhận thức đúng đắn mục tiêu của Trườngđang tích cực phấn đấu theo mục tiêu ấy - Mục tiêu giáo dục của Trường. .. thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng trong quá trình đào tạo Công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng được thực hiện thường xuyên, liên tục Cuối học kỳ, năm học, khóa học có tổ chức kiểm tra, thi, đánh giá, sơ kết, tổng kết, đề ra biện pháp khắc phục một cách nghiêm túc, đúng quy định 2 Những điểm mạnh Các hoạt động của Trường được tổ chức đánh giá một cách khách quan và nghiêm... mạnh - Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường được tổ chức theo đúng quy định - Trường đã có đầy đủ các văn bản cụ thể hóa cơ cấu tổ chức của Trường 3 Những tồn tại - Trường chưa có Hội đồng trường theo Điều lệ trường cao đẳng - Cơ cấu tổ chức của Trường chưa được đánh giá lại để hoàn thiện 4 Kế hoạch hành động - Trong năm 2013, rà soát, đánh giá và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Trường nhằm đảm bảo thực hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay