MẪU GIẤY ỦY QUYỀN Tạm giữ người theo thủ tục hành chính potx

1 750 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2014, 16:20

XPHC-BQP-MGUQTGN TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ………/GUQTGN …… (2) , ngày … tháng … năm ……… GIẤY ỦY QUYỀN Tạm giữ người theo thủ tục hành chính Căn cứ Điều 44, Điều 45 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Tôi: …………………… … Cấp bậc: ………………… Chức vụ: Đơn vị: Ủy quyền cho: ………….…………………. Cấp bậc: …………… Chức vụ: Đơn vị: Nội dung ủy quyền: (3) Trong khi tiến hành áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính, ………………… phải chịu trách nhiệm về những quyết định tạm giữ người của mình trước (4) …………………… và trước pháp luật. Thời hạn ủy quyền từ … giờ … phút ngày … tháng … năm … đến … giờ … phút ngày … tháng … năm ………. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ cấp bậc, họ tên) NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, đóng dấu) (Ghi rõ cấp bậc, họ tên) ____________ (1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị. (2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (3) Ghi cụ thể nội dung được ủy quyền. (4) Ghi rõ chức vụ, họ tên người ủy quyền. . hành áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính, ………………… phải chịu trách nhiệm về những quyết định tạm giữ người của mình trước (4) …………………… và trước pháp luật. Thời hạn ủy quyền. ………/GUQTGN …… (2) , ngày … tháng … năm ……… GIẤY ỦY QUYỀN Tạm giữ người theo thủ tục hành chính Căn cứ Điều 44, Điều 45 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh. tháng … năm ………. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ cấp bậc, họ tên) NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, đóng dấu) (Ghi rõ cấp bậc, họ tên) ____________ (1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị. (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU GIẤY ỦY QUYỀN Tạm giữ người theo thủ tục hành chính potx, MẪU GIẤY ỦY QUYỀN Tạm giữ người theo thủ tục hành chính potx, MẪU GIẤY ỦY QUYỀN Tạm giữ người theo thủ tục hành chính potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay