Lập trình hướng đối tượng với C-Phần 1: Đối tượng và lớp docx

17 1,189 11

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2014, 09:20

1 PHẦN 1: ĐỐI TƯỢNG LỚP Câu 1.1: a. Xây dựng một lớp Complex mô tả các đối tượng số phức, lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính a, b là các số thực mô tả phần thực phần ảo của số phức. - Hàm thiết lập. - Hàm nhập số phức. - Hàm in số phức dạng a+ib. - Khai báo toán tử + là hàm bạn của lớp số phức. - Khai báo toán tử - là hàm bạn của lớp số phức. b. Viết toán tử + để tính tổng 2 số phức, toán tử - để tính hiệu 2 số phức . c. Viết chương trình nhập dữ liệu vào từ bàn phím để tạo hai đối tượng số phức x, y. Tính in ra tổng, hiệu 2 số phức đó. Câu 1.2: a. Xây dựng một lớp Complex mô tả các đối tượng số phức, lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính a, b là các số thực mô tả phần thực phần ảo của số phức. - Hàm thiết lập. - Hàm nhập số phức. - Hàm in số phức dạng a+ib. - Toán tử = để gán 2 số phức - Toán tử + để cộng 2 số phức. b. Viết chương trình nhập một mảng n số phức, tính in ra màn hình tổng các số phức đã nhập. Câu 1.3: a. Xây dựng 1 lớp Mydate mô tả thông tin ngày, tháng, năm. Lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả ngày, tháng, năm. - Hàm thiết lập. - Hàm nhập ngày, tháng, năm (không cần biện luận dữ liệu). - Hàm hiển thị thông tin về ngày, tháng, năm theo dạng: ngày-tháng-năm. - Khai báo toán tử >= là hàm bạn với lớp dùng để so sánh 2 đối tượng Mydate. b. Viết hàm tự do định nghĩa toán tử >= để so sánh hai đối tượng Mydate. c. Viết chương trình nhập dữ liệu để tạo một mảng 5 đối tượng kiểu Mydate. Tìm hiển thị đối tượng có thời gian lớn nhất. Câu 1.4: a. Tạo lớp Vector để mô tả các đối tượng vector, lớp gồm các thành phần: - Số phần tử: n - Một con trỏ *v trỏ đến các phần tử dữ liệu. - Hàm thiết lập một tham số dùng để cấp phát bộ nhớ cho các phần tử dữ liệu. - Hàm thiết lập sao chép. - Hàm huỷ bỏ. - Hàm nhập các phần tử của véc tơ. - Hàm hiển thị các phần tử dữ liệu của vector. - Toán tử = để gán một vector cho một vector. - Khai báo toán tử + là hàm bạn của lớp Vector, dùng để cộng hai vector. b. Viết toán tử + để cộng hai vector, kết quả trả về là một vector. c. Viết chương trình nhập vào hai vector a, b. In ra màn hình các phần tử dữ liệu của vector a, vector b vector a+b. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2 Câu 1.5: a. Xây dựng 1 lớp PS mô tả các đối tượng phân số, lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả tử số mẫu số của phân số. - Hàm thiết lập. - Hàm nhập phân số. - Hàm in phân số dạng tử số/mẫu số. - Hàm rút gọn phân số. - Toán tử + dùng để tính tổng 2 phân số, kết quả trả về một phân số tối giản. b. Viết chương trình nhập một mảng n đối tượng phân số, tính in ra màn hình tổng của mảng đã nhập. Câu 1.6: a. Xây dựng 1 lớp PS mô tả các đối tượng phân số, lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả tử số mẫu số của phân số. - Hàm thiết lập. - Hàm nhập phân số. - Hàm in phân số dạng tử số/mẫu số. - Toán tử > để so sánh 2 đố tượng phân số. b. Viết chương trình nhập một mảng n phân số, sắp xếp mảng phân số tăng dần in ra mảng đã sắp. Câu 1.7: a. Xây dựng 1 lớp PS mô tả các đối tượng phân số, lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả tử số mẫu số của phân số. - Hàm thiết lập. - Hàm nhập phân số. - Hàm in phân số dạng tử số/mẫu số. - Khai báo toán tử >= là hàm bạn của lớp phân số dùng để so sánh 2 phân số. b. Viết các toán tử >= để so sánh 2 phân số. c. Viết chương trình nhập dữ liệu vào từ bàn phím để tạo một mảng 5 phân số. Tìm in ra phân số lớn nhất, phân số bé nhất. Câu 1.8: a. Tạo lớp Vector để mô tả các đối tượng vector, lớp gồm các thành phần: - Số phần tử: n - Một con trỏ *v trỏ đến các phần tử dữ liệu. - Hàm thiết lập - Hàm thiết lập sao chép. - Hàm huỷ bỏ. - Hàm nhập các phần tử của véc tơ. - Hàm hiển thị các phần tử dữ liệu của vector. - Toán tử = để gán một vector cho một vector. - Khai báo toán tử * là hàm bạn của lớp Vector, dùng để nhân một số thực k với 1 vector. b. Viết toán tử * để nhân một số thực k với một vector, kết quả trả về là một vector. c. Viết chương trình nhập vào một số thực k một vector a. In ra màn hình các phần tử dữ liệu của vector a vector k*a. Câu 1.9: a.Xây dựng 1 lớp MyDate mô tả thông tin ngày, tháng, năm. Lớp gồm các thành phần: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3 - Các thuộc tính mô tả ngày, tháng, năm. - Hàm thiết lập. - Hàm nhập ngày, tháng, năm. - Hàm hiển thị thông tin về ngày, tháng, năm theo dạng: ngày-tháng-năm. - Toán tử > so sánh 2 đối tượng Mydate. b. Viết chương trình tạo một mảng n đối tượng kiểu MyDate, hiển thị các đối tượng đã nhập, sắp xếp các đối tượng tăng dần in ra các đối tượng đã sắp. Câu 1.10: a. Tạo lớp Vector để mô tả các đối tượng vector, lớp gồm các thành phần: - Số phần tử: n - Một con trỏ *v trỏ đến các phần tử dữ liệu. - Hàm thiết lập một tham số dùng để khởi tạo n cấp phát bộ nhớ cho các phần tử dữ liệu. - Hàm thiết lập sao chép. - Hàm huỷ bỏ. - Hàm nhập các phần tử của véc tơ. - Hàm hiển thị các phần tử dữ liệu của vector. - Toán tử = để gán một vector cho một vector. - Viết hàm kiểm tra để kiểm tra xem hai vector có cùng số phần tử hay không? - Khai báo toán tử + là hàm bạn của lớp Vector, dùng để cộng hai vector cùng số phần tử. b. Viết toán tử + để cộng hai vector có cùng số phần tử, kết quả trả về là một vector. c. Viết chương trình nhập vào hai vector a b. Dùng hàm kiểm tra để kiểm tra xem hai vector a, b có cùng số phần tử hay không, nếu đúng thì tính tổng hai vector hiển thị vector tổng, nếu không thì có thông báo ra màn hình hai vector a, b không cộng được với nhau. Câu 1.11: a. Xây dựng 1 lớp PS mô tả các đối tượng phân số, lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả tử số mẫu số của phân số. - Hàm thiết lập phân số. - Hàm nhập phân số. - Viết hàm ước cung lớn nhất là bạn của lớp PS để tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương a, b. - Viết hàm rút gọn phân số. - Hàm in phân số dạng tử số/mẫu số. b. Viết chương trình nhập dữ liệu vào từ bàn phím để tạo 1 mảng 5 phân số. In ra màn hình danh sách các phân số dưới dạng đã rút gọn. Câu 1.12: a. Xây dựng 1 lớp MyTime mô tả các đối tượng thời gian, lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả giờ, phút, giây. - Hàm thiết lập. - Hàm nhập dữ liệu. - Hàm hiển thị dữ liệu dạng: gio : phut : giay. - Khai báo toán tử >= là hàm bạn của lớp MyTime dùng để so sánh 2 đối tuợng MyTime. b. Viết các toán tử >= để so sánh 2 đối tuợng MyTime. c. Viết chương trình nhập dữ liệu vào từ bàn phím để tạo một mảng 5 đối tượng MyTime. Tìm in ra đối tượng có thời gian lớn nhất, bé nhất. Câu 1.13: a. Xây dựng 1 lớp Student mô tả các sinh viên của một lớp học, lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả họ tên, điểm kỳ 1, điểm kỳ 2, điểm trung bình cả năm. (điểm trung bình cả năm = (điểm kỳ 1 + 2*điểm kỳ 2)/3). - Hàm thiết lập. - Hàm nhập dữ liệu. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4 - Hàm hiển thị dữ liệu. - Định nghĩa toán tử > để so sánh hai sinh viên theo tiêu chuẩn điểm trung bình cả năm. b. Viết chương trình nhập dữ liệu vào từ bàn phím để tạo một mảng 5 sinh viên. Hiển thị danh sách những sinh viên vừa nhập. Sắp xếp danh sách sinh viên theo thứ tự giảm dần của điểm trung bình cả năm. Hiển thị danh sách sinh viên sau khi sắp xếp. Câu 1.14: a. Xây dựng 1 lớp Mydate mô tả thông tin ngày, tháng, năm. Lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả ngày, tháng, năm. - Hàm thiết lập. - Hàm nhập ngày, tháng, năm (không cần biện luận dữ liệu). - Hàm hiển thị thông tin về ngày, tháng, năm theo dạng: ngày-tháng-năm. - Xây dựng toán tử = = dùng để so sánh 2 đối tượng Mydate. b. Viết chương trình nhập dữ liệu để tạo 1 mảng 5 đối tượng kiểu Mydate nhập dữ liệu để tạo 1 đối tượng x có kiểu Mydate. Tìm kiếm thông báo ra màn hình phần tử x có trong mảng hay không?. Câu 1.15: a. Tạo lớp Vector để mô tả các đối tượng vector, lớp gồm các thành phần: - Số phần tử: n - Một con trỏ *v trỏ đến các phần tử dữ liệu. - Hàm thiết lập một tham số dùng để khởi tạo n cấp phát bộ nhớ cho các phần tử dữ liệu. - Hàm thiết lập sao chép. - Hàm huỷ bỏ. - Hàm nhập các phần tử của véc tơ. - Hàm hiển thị các phần tử dữ liệu của vector. - Toán tử = để gán một vector cho một vector. - Khai báo toán tử + là hàm bạn của lớp Vector, dùng để cộng 2 vector. b. Viết toán tử + để cộng 2 vector, kết quả trả về là một vector. c. Viết chương trình nhập vào 2 vector, tính hiển thị tổng của chúng ra màn hình. Câu 1.16: a. Xây dựng 1 lớp mô tả các đối tượng phân số, lớp gồm: - Các thuộc tính mô tả tử số mẫu số của phân số. - Hàm thiết lập. - Hàm hiển thị phân số. - Toán tử = = để so sánh 2 đối tượng phân số. b. Viết chương trình tạo một mảng n đối tượng phân số. Nhập tiếp một phân số, tìm kiếm phân số đã nhập có trong mảng hay không ? Câu 1.17: a. Xây dựng một lớp Complex mô tả các đối tượng số phức, lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính a, b là các số thực mô tả phần thực phần ảo của số phức. - Hàm thiết lập. - Hàm nhập số phức. - Hàm in số phức dạng a+ib. - Toán tử = = để so sánh 2 số phức. b. Viết chương trình nhập một mảng n số phức. Nhập tiếp một số phức. tìm số phức đã nhập có trong mảng số phức hay không ? Nếu có thì hiển thị vị trí của nó có trong mảng. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5 Câu 1.18: a. Xây dựng 1 lớp Student mô tả các sinh viên của một lớp học, lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả họ tên, điểm kỳ 1, điểm kỳ 2. - Hàm thiết lập. - Hàm nhập dữ liệu. - Hàm hiển thị dữ liệu. - Hàm kiểm tra để kiểm tra xem sinh viên có đạt điểm trung bình cả năm>=5 hay không? (điểm trung bình cả năm=điểm kỳ 1 + 2*điểm kỳ 2)/3). b. Viết chương trình nhập dữ liệu vào từ bàn phím để tạo một mảng 5 sinh viên. Hiển thị danh sách những sinh viên vừa nhập. Sau đó, hiển thị danh sách những sinh viên có điểm trung bình cả năm >=5. Câu 1.19: a. Xây dựng 1 lớp PS mô tả các đối tượng phân số, lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả tử số mẫu số của phân số. - Hàm thiết lập phân số. - Hàm nhập phân số. - Hàm in phân số dạng tử số/mẫu số. - Xây dựng toán tử >= dùng để so sánh 2 phân số. c. Viết chương trình nhập dữ liệu vào từ bàn phím để tạo một mảng 5 phân số. Tìm in ra phân số lớn nhất. Câu 1.20 a. Xây dựng một lớp Complex mô tả các đối tượng số phức, lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính a, b là các số thực mô tả phần thực phần ảo của số phức. - Hàm thiết lập. - Hàm thiết lập sao chép. - Hàm nhập số phức. - Hàm in số phức dạng a+ib. - Xây dựng toán tử + dùng để tính tổng 2 số phức. - Xây dựng toán tử - dùng để tính hiệu 2 số phức. b. Viết chương trình nhập dữ liệu vào từ bàn phím để tạo hai đối tượng số phức x, y. Tính in ra tổng, hiệu 2 số phức đó. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6 PHẦN 2: KẾ THỪA Câu 2.1: a. Xây dựng 1 lớp MyAttr mô tả các thuộc tính của tệp. Lớp gồm các thành phần: - Thuộc tính Attr mô tả số hiệu thuộc tính của tệp là một số nguyên. - Hàm thiết lập. - Hàm hiển thị số hiệu thuộc tính tệp. b. Xây dựng 1 lớp Mydate mô tả thông tin ngày, tháng, năm. Lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả ngày, tháng, năm. - Hàm thiết lập. - Toán tử > để so sánh 2 đôi tượng Mydate - Hàm hiển thị thông tin về ngày, tháng, năm theo dạng: ngày-tháng-năm. c. Xây dựng 1 lớp Myfile kế thừa từ 2 lớp MyAttr Mydate đồng thời bổ sung thêm các thành phần: - filename: Mô tả tên tệp, là một xâu không quá 255 ký tự. - filesize: Mô tả kích thước tệp, là một số nguyên. - Hàm thiết lập. - Hàm hiển thị thông tin, kích thước, thời gian số hiệu thuộc tính tệp. d. Viết chương trình khai báo một mảng 4 con trỏ đối tượng kiểu Myfile, nhập dữ liệu vào để tạo 4 con trỏ đối tượng Myfile. Sắp xếp các đối tượng tăng dần theo ngày tháng in ra các đối tượng đã sắp xếp. Câu 2.2: a.Xây dựng 1 lớp MyDate mô tả thông tin ngày, tháng, năm. Lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả ngày, tháng, năm. - Hàm thiết lập. - Hàm hiển thị thông tin về ngày, tháng, năm theo dạng: ngày-tháng-năm. - Toán tử > so sánh 2 đối tượng Mydate. b.Xây dựng 1 lớp Person mô tả thông tin về một người, lớp kế thừa từ lớp MyDate bổ sung thêm: - Name: Mô tả tên của người. - Address: Mô tả địa chỉ của người. - Phone: Mô tả số điện thoại. - Hàm thiết lập - Hàm hiển thị thông tin về 1 người c. Xây dựng một lớp Officer mô tả các thông về một cán bộ viên chức, lớp kế thừa từ lớp Person bổ sung thêm: - Salary: Mô tả lương của cán bộ, là một số thực. - Hàm thiết lập. - Hàm hiển thi thông tin về một cán bộ viên chức. d. Viết chương trình khai báo một mảng 4 con trỏ đối tượng kiểu Officer, nhập dữ liệu vào để tạo 4 đối tượng này, sắp xếp theo ngày tháng tăng dần hiển thị ra màn hình. Câu 2.3: a. Xây dựng một lớp SV để mô tả các sinh viên trong một Khoa của một Trường Đại học, lớp SV gồm các thành phần sau: - Lop: Mô tả lớp học của sinh viên. - Hoten: Mô tả họ tên của sinh viên. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7 - Hàm thiết lập. - Hàm huỷ bỏ. - Hàm hiển thị thông tin về một SV. b. Xây dựng một lớp SVSP để mô tả các sinh viên thuộc hệ sư phạm. Lớp được kế thừa từ lớp SV bổ sung thêm các thành phần sau: - Dtb: Mô tả điểm trung bình của sinh viên. - Hocbong: Mô tả học bổng của sinh viên. - Hàm thiết lập. - Hàm hiển thị thông tin về một SVSP. c. Xây dựng một lớp SVCN để mô tả các sinh viên thuộc hệ cử nhân. Lớp được kế thừa từ lớp SVSP bổ sung thêm các thành phần sau: - Hocphi: Mô tả học phí của sinh viên cử nhân. - Hàm thiết lập. - Hàm hiển thị thông tin về một SVCN. d. Viết chương trình khai báo một mảng 3 con trỏ đối tượng kiểu SVCN, nhập dữ liệu vào để tạo 3 đối tượng SVCN. Gọi hàm hiển thị của lớp SVCN thông qua các con trỏ này để in thông tin về một SVCN ra màn hình. Câu 2.4: Xây dựng chương trình quản lý sách băng video của một cửa hàng, chương trình gồm: a. Xây dựng 1 lớp Media mô tả các đối tượng phương tiện truyền thông, lớp gồm: - Thuộc tính tên gọi, giá bán. - Hàm thiết lập hai tham số. - Hàm nhập dữ liệu. - Hàm hiển thị dữ liệu. b. Xây dựng lớp Book mô tả các đối tượng sách. Lớp được kế thừa từ lớp Media bổ sung thêm: - Thuộc tính mô tả số trang, tác giả. - Hàm thiết lập. - Hàm nhập dữ liệu - Hàm hiển thị dữ liệu. c. Xây dựng lớp Video mô tả các đối tượng băng video, lớp kế thừa từ lớp Media bổ sung thêm: - Thuộc tính thời gian chạy, giá bán. - Hàm thiết lập. - Hàm nhập dữ liệu - Hàm hiển thị dữ liệu. d. Viết chương trình khai báo 2 mảng con đối tượng, một mảng gồm các đối tượng sách, một mảng gồm các đối tượng băng video. Nhập dữ liệu cho các mảng đối tượng, hiển thị dữ liệu của các đối tượng sách băng video ra màn hình. Câu 2.5: a. Xây dựng 1 lớp MyAddress mô tả thông tin về địa chỉ của một con người. Lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả Tĩnh Huyện. - Hàm thiết lập. - Hàm hủy bỏ. - Hàm hiển thị thông tin về Tĩnh Huyện. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8 b. Xây dựng một lớp Person mô tả các thông tin về người. Lớp được kế thừa từ lớp MyAddress bổ sung thêm các thành phần: - Name: Mô tả tên của người. - Phone: Mô tả số điện thoại. - Hàm thiết lập. - Hàm hủy bỏ. c. Xây dựng một lớp Officer mô tả các thông về một cán bộ viên chức, lớp kế thừa từ lớp Person bổ sung thêm các thành phần: - Salary: Mô tả lương của cán bộ. - Hàm thiết lập. - Hàm hiển thị thông tin về một đối tượng Officer ra màn hình. - Toán tử > để so sánh 2 đối tượng Officer dựa trên Salary. d. Viết chương trình khai báo một mảng 4 con trỏ đối tượng kiểu Officer, nhập dữ liệu, sắp xếp tăng dần theo lương của các đối tượng hiển thị các đối tượng ra màn hình. Câu 2.6: a. Xây dựng một lớp Printer mô tả các đối tượng máy in, lớp gồm các thành phần: - Thuộc tính Name mô tả tên máy in. - Thuộc tính Soluong mô tả số lượng trong kho. - Hàm nhapkho(int q) để nhập vào kho q số lượng mặt hàng. - Hàm xuatkho(int q) để xuất ra khỏi kho q số lượng mặt hàng. b. Xây dựng lớp Laser mô tả các máy in Laser, lớp được kế thừa từ lớp Printer có thêm thuộc tính Dpi. c. Xây dựng lớp ColorPrinter mô tả các máy in màu, lớp được kế thừa từ lớp Printer có thêm thuộc tính Color. d. Xây dựng lớp ColorLaser mô tả các máy in Laser màu, lớp được kế thừa từ lớp Laser lớp ColorPrinter. e. Viết chương trình tạo 3 đối tượng kiểu ColorLaser. Gọi các hàm nhập, xuất in ra số lượng có trong kho. Câu 2.7: a. Xây dựng một lớp SV để mô tả các sinh viên trong một Khoa của một Trường Đại học, lớp SV gồm các thành phần sau: - Lop: Mô tả lớp học của sinh viên. - Hoten: Mô tả họ tên của sinh viên. - Hàm thiết lập. - Hàm huỷ bỏ. - Hàm hiển thị thông tin về một SV. b. Xây dựng một lớp SVTC để mô tả các sinh viên thuộc hệ tại chức. Lớp được kế thừa từ lớp SV bổ sung thêm các thành phần sau: - Hocphi: Mô tả học phí. - Hàm thiết lập. - Hàm hiển thị thông tin về một SVTC. c. Xây dựng một lớp SVCN để mô tả các sinh viên thuộc hệ cử nhân. Lớp được kế thừa từ lớp SVTC bổ sung thêm các thành phần sau: - Dtb: Mô tả điểm trung bình của sinh viên cử nhân. - Hocbong: Mô tả học bổng của sinh viên cử nhân. - Hàm thiết lập. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 9 - Hàm hiển thị thông tin về một SVCN. - Toán tử > so sánh 2 đối tượng SVCN theo Dtb. d. Viết chương trình khai báo một mảng 3 con trỏ đối tượng kiểu SVCN, nhập dữ liệu vào để tạo 3 đối tượng SVCN, sắp xếp các đối tượng SVCN theo điểm trung bình giảm dần in ra màn hình. Câu 2.8: a. Xây dựng 1 lớp Mytime mô tả thông tin về giờ, phút, giây. Lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả giờ, phút, giây. - Hàm nhập giờ, phút, giây (không cần biện luận dữ liệu nhập). - Hàm hiển thị thông tin về giờ, phút, giây theo dạng: Giờ : phút : giây. b. Xây dựng 1 lớp Mydate mô tả thông tin ngày, tháng, năm. Lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả ngày, tháng, năm. - Hàm nhập ngày, tháng, năm (không cần biện luận dữ liệu nhập). - Hàm hiển thị thông tin về ngày, tháng, năm theo dạng: Ngày-tháng-năm. c. Xây dựng 1 lớp Myfile kế thừa từ 2 lớp Mydate Mytime đồng thời bổ sung thêm các thành phần: - filename: Mô tả tên tệp, là một xâu không quá 255 ký tự. - filesize: Mô tả kích thước tệp, là một số nguyên. - Hàm nhập dữ liệu. - Hàm hiển thị tên tệp, kích thước, ngày tháng năm giờ phút giây. - Toán tử > để so sánh 2 đối tượng Myfile dựa trên filesize. d. Viết chương trình khai báo một mảng 5 con trỏ đối tượng kiểu Myfile, nhập dữ liệu vào để tạo các đối tượng Myfile. Sắp xếp các đối tượng theo kích thuớc tệp giảm dần in ra cac đối tượng đã sắp. Câu 2.9: a. Xây dựng 1 lớp MyColor mô tả các thông tin về màu. Lớp gồm các thành phần: - Thuộc tính Color mô tả số hiệu màu là một số nguyên. - Hàm thiết lập. - Hàm hiển thị số hiệu màu. b. Xây dựng 1 lớp Point mô tả các đối tượng điểm trên mặt phẳng. Lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính x, y mô tả toạ độ của điểm. - Hàm thiết lập. - Hàm tịnh tiến điểm đến toạ độ x+dx, y+dy. - Hàm hiển thị toạ độ của điểm trong mặt phẳng. c. Xây dựng 1 lớp Triangle mô tả các đối tượng tam giác. Lớp được kế thừa từ lớp MyColor bổ sung thêm các thành phần: - Ba đỉnh của tam giác là 3 điểm A, B, C. - Hàm thiết lập tam giác tại 3 điểm X, Y, Z màu bằng k. - Hàm move(dx, dy) để tịnh tiến tam giác đến vị trí mới: A.x=A.x+dx; A.y=A.y+dy; B.x=B.x+dx; B.y=B.y+dy; C.x=C.x+dx; C.y=C.y+dy; - Hàm hiển thị toạ độ đỉnh của tam giác, màu của tam giác. d. Viết chương trình nhập vào 4 cặp số thực (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), (dx,dy) một số k. Tạo tam giác với 3 đỉnh A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3) có màu bằng k. Tịnh tiến tam giác theo dx, dy. Hiển thị toạ độ màu của tam giác trước sau khi tịnh tiến. Câu 2.10: a. Xây dựng 1 lớp MyColor mô tả các thông tin về màu. Lớp gồm các thành phần: Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10 - Thuộc tính Color mô tả số hiệu màu. - Hàm nhập số hiệu màu. - Hàm hiển thị số hiệu màu. b. Xây dựng 1 lớp Point mô tả các điểm trên mặt phẳng. Lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính x, y mô tả toạ độ của điểm. - Hàm nhập toạ độ của điểm. - Hàm hiển thị toạ độ của điểm trong mặt phẳng. - Khai báo một hàm tự do tính khoảng cách giữa hai điểm là bạn với lớp Point. c. Viết một hàm tự do tính khoảng cách giữa 2 điểm. d. Xây dựng 1 lớp Line mô tả các đối tượng đoạn thẳng. Lớp được kế thừa từ lớp MyColor bổ sung thêm các thành phần: - Hai điểm A, B xác định đoạn thẳng. - Hàm nhập toạ độ của 2 điểm xác định đoạn thẳng màu đoạn thẳng. - Hàm tính khoảng cách giữa hai điểm xác định đoạn thẳng. - Hàm hiển thị toạ độ của hai điểm xác định đoạn thẳng, màu của đoạn thẳng khoảng cách giữa hai điểm xác định đoạn thẳng. đ. Viết chương trình nhập dữ liệu để tạo đoạn thẳng xác định bởi hai điểm A, B màu bằng k. Hiển thị toạ độ của 2 điểm xác định đoạn thẳng, màu của đoạn thẳng chiều dài của đoạn thẳng. Câu 2.11: a. Xây dựng 1 lớp MyColor mô tả các thông tin về màu. Lớp gồm các thành phần: - Thuộc tính Color mô tả số hiệu màu. - Hàm thiết lập. - Hàm hiển thị số hiệu màu. b. Xây dựng 1 lớp Point mô tả các điểm trên mặt phẳng. Lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính x, y mô tả toạ độ của điểm. - Hàm thiết lập. - Hàm hiển thị toạ độ của điểm trong mặt phẳng. c. Xây dựng 1 lớp Circle mô tả các đối tượng đường tròn. Lớp được kế thừa từ lớp MyColor bổ sung thêm các thành phần: - Thuộc tính tâm là 1 điểm O. - Thuộc tính r mô tả bán kính của đường tròn. - Hàm tính diện tích. - Hàm thiết lập. - Hàm hiển thị diện tích, toạ độ tâm, bán kính màu của đường tròn. - Toán tử > so sánh 2 đối tượng đường tròn dựa trên diện tích. d. Viết chương trình nhập dữ liệu tạo một mảng n con trỏ đối tượng đường tròn. Tìm in ra màn hình đường tròn có diện tích lớn nhất. Câu 2.12: a. Xây dựng 1 lớp MyColor mô tả các màu. Lớp gồm các thành phần: - Thuộc tính Color mô tả số hiệu màu. - Hàm thiết lập. - Hàm hiển thị số hiệu màu. b. Xây dựng 1 lớp Point mô tả các điểm trên mặt phẳng. Lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính x, y mô tả toạ độ của điểm. - Hàm thiết lập. - Khai báo một hàm tự do tính khoảng cách giữa hai điểm là bạn với lớp. - Hàm hiển thị toạ độ của điểm. c. Viết một hàm tự do tính khoảng cách giữa 2 điểm. d. Xây dựng 1 lớp Triangle mô tả các tam giác. Lớp được kế thừ từ lớp MyColor bổ sung thêm các thành phần: - Ba đỉnh của tam giác là 3 điểm A, B, C. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. [...]... nhập lớp học, họ tên, học phí - Hàm hiển thị lớp học, họ tên, học phí Viết chương trình khai báo 2 mảng con trỏ kiểu SV, cho 1 mảng trỏ đến các đối tượng SVSP một mảng trỏ đến các đối tượng SVTC Nhập dữ liệu cho các đối tượng SVSP các đối tượng SVTC, in dữ liệu đã nhập ra màn hình Câu 3.3: Sử dụng tính tương ứng bội xây dựng bài toán sau: a Xây dựng 1 lớp MatHang mô tả các đối tượng mặt hàng, lớp. .. viên cử nhân - Hàm thiết lập - Hàm hiển thị dữ liệu d Viết chương trình khai báo một mảng 5 con trỏ đối tượng kiểu SVCN, nhập dữ liệu vào để tạo các đối tượng SVCN Hiển thị các đối tượng đã tạo ra màn hình, sắp xếp các đối tượng theo học phí giảm dần hiển thị các đối tượng sau khi sắp xếp Câu 2.16: a.Xây dựng 1 lớp MyAddress mô tả thông tin về địa chỉ của một con người Lớp gồm các thành phần: -... học họ tên của sinh viên - Hàm nhập dữ liệu - Hàm hiển thị dữ liệu b Xây dựng 1 lớp SVSP mô tả các đối tượng sinh viên sư phạm, lớp được kế thừa từ lớp SV bổ sung thêm các thành phần: - Thuộc tính mô tả học bổng của sinh viên - Hàm nhập lớp học, họ tên, học bổng - Hàm hiển thị lớp học, họ tên, học bổng c Xây dựng lớp SVTC mô tả các đối tượng sinh viên tại chức, lớp được kế thừa từ lớp SV bổ... dựng lớp Circle mô tả các đối tượng hình tròn Lớp được kế thừa từ lớp Shape bổ sung thêm các thành phần: - Thuộc tính mô tả bán kính của hình tròn - Hàm thiết lập hình tròn - Hàm nhập bán kính - Hàm tính diện tích hình tròn c Xây dựng lớp Rectangle mô tả các đối tượng hình chữ nhật Lớp được kế thừa từ lớp Shape bổ sung thêm các thành phần: - Các thuộc tính mô tả độ dài các cạnh - Hàm thiết lập. .. tả các đối tượng máy in Laser Lớp được kế thừa từ lớp Printer bổ sung thêm: - Thuộc tính Dpi - Hàm nhập dữ liệu - Hàm hiển thị dữ liệu c Xây dựng lớp ColorLaser mô tả các đối tượng máy in Laser màu Lớp được kế thừa từ lớp Laser bổ sung thêm: - Các thuộc tính Color - Hàm nhập dữ liệu - Hàm hiển thị dữ liệu Viết chương trình khai báo 2 mảng con trỏ kiểu Printer Cho một mảng trỏ đến các đối tượng. .. tả các đối tượng máy in Lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính Sohieu Soluong mô tả số hiệu máy in số lượng máy in có trong kho - Hàm thiết lập - Hàm Nhapkho(int q) để nhập vào kho q số lượng mặt hàng - Hàm Xuatkho(int q) để xuất ra khỏi kho q số lượng mặt hàng - Hàm hiển thị thông tin về một đối tượng máy in gồm: Số liệu, số lượng b Xây dựng lớp Laser mô tả các đối tượng máy in Laser Lớp được... Xây dựng lớp MayTinh mô tả các đối tượng máy tính Lớp được kế thừa từ lớp MatHang bổ sung thêm các thành phần: - Thuộc tính Speed là một số nguyên - Hàm nhập dữ liệu - Hàm hiển thị dữ liệu c Xây dựng lớp MayIn mô tả các đối tượng máy in Lớp được kế thừa từ lớp MatHang bổ sung thêm các thành phần: - Thuộc tính Dpi là một số nguyên - Hàm nhập dữ liệu - Hàm hiển thị dữ liệu Viết chương trình khai... Xây dựng lớp Laser mô tả các máy in Laser, lớp được kế thừa từ lớp Printer có thêm thuộc tính Dpi 12 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only c Xây dựng lớp ColorPrinter mô tả các máy in màu, lớp được kế thừa từ lớp Printer có thêm thuộc tính Color d Xây dựng lớp ColorLaser mô tả các máy in Laser màu, lớp được kế thừa từ lớp Laser lớp ColorPrinter... thị dữ liệu b Xây dựng lớp Book mô tả các đối tượng sách Lớp được kế thừa từ lớp Media bổ sung thêm: - Thuộc tính mô tả số trang, tác giả - Hàm thiết lập 15 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only - Hàm nhập dữ liệu - Hàm hiển thị dữ liệu c Xây dựng lớp Video mô tả các đối tượng hình chữ nhật, lớp kế thừa từ lớp Media bổ sung thêm: - Thuộc... đến các đối tượng MayTinh, một mảng cho trỏ đến các đối tượng MayIn, nhập dữ liệu cho 2 mảng trên hiển thị dữ liệu của 2 mảng đã nhập Câu 3.4: Sử dụng tính tương ứng bội xây dựng bài toán sau: a Xây dựng 1 lớp Printer mô tả các đối tượng máy in, lớp gồm: - Thuộc tính Name mô tả tên máy in - Hàm nhập dữ liệu - Hàm hiển thị dữ liệu - Toán tử > để so sánh tên của 2 đối tượng máy in b Xây dựng lớp Laser . mảng n đối tượng kiểu MyDate, hiển thị các đối tượng đã nhập, sắp xếp các đối tượng tăng dần và in ra các đối tượng đã sắp. Câu 1.10: a. Tạo lớp Vector để mô tả các đối tượng vector, lớp gồm. 1 PHẦN 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ LỚP Câu 1 .1: a. Xây dựng một lớp Complex mô tả các đối tượng số phức, lớp gồm các thành phần: - Các thuộc tính a, b là các số thực mô tả phần thực và phần ảo của. 2 đối tượng Mydate. b. Viết hàm tự do định nghĩa toán tử >= để so sánh hai đối tượng Mydate. c. Viết chương trình nhập dữ liệu để tạo một mảng 5 đối tượng kiểu Mydate. Tìm và hiển thị đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình hướng đối tượng với C-Phần 1: Đối tượng và lớp docx, Lập trình hướng đối tượng với C-Phần 1: Đối tượng và lớp docx, Lập trình hướng đối tượng với C-Phần 1: Đối tượng và lớp docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay