Tổng hợp kiến thức và đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa ppt

142 488 3

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2014, 06:20

Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thiên Lương 1 PHẦN MỘT. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN LIÊN KẾT HÓA HỌC A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 1. Thành phần, cấu tạo ngtử Ngtử gồm hạt nhân vỏ electron. Hạt nhân gồm các hạt proton nơtron, phần vỏ gồm các electron. 2. Hạt nhân ngtử: Điện tích hạt nhân có giá trị bằng số proton trong hạt nhân, gọi là Z+. Số proton = số electron = số điện tích hạt nhân = số hiệu nguyên tử Ví dụ: ngtử oxi có 8 proton trong hạt nhân 8 electron ở lớp vỏ. Số khối, kí hiệu A, được tính theo công thức A = Z + N, trong đó Z là tổng số hạt proton, N là tổng số hạt nơtron. Nguyên tố hoá học bao gồm các ngtử có cùng điện tích hạt nhân. Kí hiệu: A Z X . Đồng vị là những ngtử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron, do đó số khối A của chúng khác nhau. Khối lượng nguyên tử trung bình: M = %X 1 . A 1 + %X 2 . A 2 . Nếu nguyên tố X chỉ có 2 đồng vị thì: M = x.A 1 + (1-x).A 2 (x, 1-x là % của đồng vị 1, 2; A 1 , A 2 là số khối của đồng vị 1, 2) II. CẤU TẠO VỎ ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ 1. Lớp electron - Trong ngtử, mỗi electron có một mức năng lượng nhất định. Các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp thành một lớp electron. - Thứ tự của lớp tăng dần 1, 2, 3, n thì mức năng lượng của electron cũng tăng dần. Electron ở lớp có trị số n nhỏ bị hạt nhân hút mạnh, khó bứt ra khỏi ngtử. Electron ở lớp có trị số n lớn thì có năng lượng càng cao, bị hạt nhân hút yếu hơn dễ tách ra khỏi ngtử. - Lớp electron đã có đủ số electron tối đa gọi là lớp electron bão hoà. Tổng số electron trong một lớp là 2n 2 . 2. Phân lớp electron - Mỗi lớp electron lại được chia thành các phân lớp. Các electron thuộc cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau. - Kí hiệu các phân lớp là các chữ cái thường: s, p, d, f. - Số phân lớp của một lớp electron bằng số thứ tự của lớp. s chứa tối đa 2 electron, p chứa tối đa 6 electron, d chứa tối đa 10 electron, f chứa tối đa 14 electron. 3. Cấu hình electron của ngtử Là cách biểu diễn sự phân bố electron trên các lớp phân lớp. Sự phân bố của các electron trong ngtử tuân theo các nguyên lí quy tắc sau: a. Nguyên lí vững bền: Ở trạng thái cơ bản, trong ngtử các electron chiếm lần lượt các obitan có mức năng lượng từ thấp lên cao. b. Nguyên lí Pauli: Trên một obitan chỉ có thể có nhiều nhất là hai electron hai electron này chuyển động tự quay khác chiều nhau xung quanh trục riêng của mỗi electron. c. Quy tắc Hun: Trong cùng một phân lớp, các electron sẽ phân bố trên các obitan sao cho số electron độc thân là tối đa các electron này phải có chiều tự quay giống nhau. d. Quy tắc về trật tự các mức năng lượng obitan ngtử: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d Ví dụ: Cấu hình electron của Fe, Fe 2+ , Fe 3+ Fe: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 Fe 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 Fe 3+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thiên Lương 2 4. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng - Đối với ngtử của tất cả các nguyên tố, số electron lớp ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron. - Các ngtử có 8 electron lớp ngoài cùng (ns 2 np 6 . Đó là các khí hiếm - Các ngtử có 1-3 electron lớp ngoài cùng đều là các kim loại (trừ B). Trong các phản ứng hoá học các kim loại nhường electron trở thành ion dương. - Các ngtử có 5 -7 electron lớp ngoài cùng đều là các phi kim. Trong các phản ứng hoá học các phi kim nhận thêm electron trở thành ion âm. - Các ngtử có 4 electron lớp ngoài cùng là các phi kim, khi chúng có số hiệu ngtử nhỏ như C, Si hay các kim loại như Sn, Pb khi chúng có số hiệu ngtử lớn. III. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 1. Nguyên tắc sắp xếp: - Các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân ngtử. - Các nguyên tố hoá học có cùng số lớp electron được sắp xếp thành cùng một hàng. - Các nguyên tố hoá học có cùng số electron hoá trị trong ngtử được sắp xếp thành một cột. 2. Cấu tạo của bảng hệ thống tuần hoàn Ô: Số thứ tự của ô bằng số hiệu ngtử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân bằng tổng số electron của ngtử Chu kì: Có 7 chu kỳ, số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron Nhóm: Có 8 nhóm, số thứ tự của nhóm bằng số electron hoá trị gồm : + Nhóm A: Số thứ tự của nhóm bằng số electron hoá trị (gồm các nguyên tố s p). Nhóm A còn được gọi là các nguyên tố thuộc phân nhóm chính. + Nhóm B: Số thứ tự của nhóm B bằng số electron hoá trị (gồm các nguyên tố d f). Nhóm B còn được gọi là các nguyên tố thuộc phân nhóm phụ. IV. NHỮNG TÍNH CHẤT BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN THEO CHIỀU TĂNG CỦA ĐIỆN TÍCH HẠT NHÂN - Bán kính ngtử: + Trong chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính ngtử giảm dần. + Trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, bán kính ngtử tăng dần. - Độ âm điện, tính kim loại - phi kim, tính axit - bazơ của oxit hiđroxit biến đổi tương tự bán kính ngtử. - N ăng lượng ion hoá: + Trong chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, năng lượng ion hoá của ngtử tăng dần. + Trong nhóm A, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, năng lượng ion hoá của ngtử giảm dần. V. LIÊN KẾT HOÁ HỌC LIÊN KẾT ION LIÊN KẾT CỘNG HOÁ TRỊ Hình thành giữa kim loại điển hình phi kim điển hình. Hiệu số độ âm điện Δχ ≥ 1,77 Hình thành giữa các ngtử giống nhau hoặc gần giống nhau. Hiệu số độ âm điện Δχ < 1,77 Ngtử kim loại nhường electron trở thành ion dương. Ngtử phi kim nhận electron trở thành ion âm. Các ion khác dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện. Ví dụ: NaCl, MgCl 2 … Bản chất: do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu. Các ngtử góp chung electron. Các electron dùng chung thuộc hạt nhân của cả hai ngtử. Ví dụ: H 2 , HCl… Liên kết cộng hoá trị không cực khi đôi electron dùng chung không bị lệch về ngtử nào: N 2 , H 2 … Liên kết cộng hoá trị có cực khi đôi electron dùng chung bị lệch về một ngtử : HBr, H 2 O www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thiên Lương 3 B. TỔNG HỢP ĐỀ THI HÓA HỌC CÁC NĂM 1. ĐH2007A930C5: Dãy gồm các ion X + , Y - nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 là: A. Li + , F - , Ne. B. Na + , F - , Ne. C. K + , Cl - , Ar. D. Na + , Cl - , Ar. 2. ĐH2007A930C35: Anion X - cation Y 2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 2 3p 6 . Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là: A. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). B. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). C. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Y có số thứ tự 20, chu kỳ4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). D. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). 3.ĐH2007B503C24: Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), số electron của cation bằng số electron của anion tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất. Công thức XY là A. AlN. B. NaF. C. LiF. D. MgO. 4. ĐH2007B503C2: Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì A. độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần. B. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần. C. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần. D. tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần. 5.CĐ2007A798C19: Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là 63 29 Cu 65 29 Cu . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị 63 29 Cu là A. 27%. B. 73%. C. 50%. D. 54%. 6.CĐ2007A798C26: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự B. M < X < R < Y. B. Y < M < X < R. C. M < X < Y < R. D. R < M < X < Y. 7.ĐH2008A263C31: Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là A. NH 4 Cl. B. NH 3 . C. HCl. D. H 2 O. 8.ĐH2008A263C35: Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3 Li, 8 O, 9 F, 11 Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là A. F, O, Li, Na. B. F, Na, O, Li. C. F, Li, O, Na. D. Li, Na, O, F. 9.ĐH2008B195C2: Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là: A. P, N, F, O. B. N, P, F, O. C. P, N, O, F. D. N, P, O, F. 10.ĐH2008B195C26: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 , nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron 1s 2 2s 2 2p 5 . Liên kết hoá học giữa nguyên tử X nguyên tử Y thuộc loại liên kết A. kim loại. B. cộng hoá trị. C. ion. D. cho nhận. 11.CĐ2008A216C40: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X Y lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26) A. Fe Cl. B. Na Cl. C. Al Cl. D. Al P. 12.ĐH2009A175C12: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns 2 np 4 . Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là A. 50,00%. B. 27,27%. C. 60,00%. D. 40,00%. www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thiên Lương 4 13.ĐH2009A175C36: Cấu hình electron của ion X 2+ là 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 . Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc A. chu kì 4, nhóm VIIIA. B. chu kì 4, nhóm IIA. C. chu kì 3, nhóm VIB. D. chu kì 4, nhóm VIIIB. 14.ĐH2009B148C3: Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là: A. N, Si, Mg, K. B. K, Mg, Si, N. C. K, Mg, N, Si. D. Mg, K, Si, N. 15.CĐ2009B168C1: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là A. 17. B. 23. C. 15. D. 18. 16.CĐ2009B168C33: Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là: A. HCl, O 3 , H 2 S. B. O 2 , H 2 O, NH 3 . C. H 2 O, HF, H 2 S. D. HF, Cl 2 , H 2 O. 17.CĐ2009B168C34: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là A. phi kim kim loại. B. khí hiếm kim loại. C. kim loại khí hiếm. D. kim loại kim loại. 18.CĐ2010A635C36: Các kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 ; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 . Dãy gồm các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là: A. X, Y, Z. B. Z, Y, X. C. Z, X, Y. D. Y, Z, X. 19.CĐ2010A635C 12: Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử H 2 O là liên kết A. cộng hoá trị không phân cực. B. ion. C. cộng hoá trị phân cực. D. hiđro. 20.ĐH2010A253C32: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử: 26 55 26 13 26 12 ,, X YZ A. X Z có cùng số khối. B. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học. C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học. D. X Y có cùng số nơtron. 21.ĐH2010A253C35: Các nguyên tố từ Li đến F, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì A. bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm . B. bán kính nguyên tử độ âm điện đều tăng. C. bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng. D. bán kính nguyên tử độ âm điện đều giảm. 22.CĐ2010B179C1: Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử H 2 O là liên kết A. cộng hoá trị không phân cực. B. cộng hoá trị phân cực. C. ion. D. hiđro. 23.CĐ2010B179C 5: Các kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 1 ; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 ; 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1 . Dãy gồm các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là: A. Z, X, Y. B. Y, Z, X. C. Z, Y, X. D. X, Y, Z. 24.ĐH2010B268C11: Một ion M 3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là A. [Ar]3d 3 4s 2 . B. [Ar]3d 6 4s 2 . C. [Ar]3d 6 4s 1 . D. [Ar]3d 5 4s 1 . 25.ĐH2010B268C33: Các chất mà phân tử không phân cực là: A. HBr, CO 2 , CH 4 . B. NH 3 , Br 2 , C 2 H 4 . C. HCl, C 2 H 2 , Br 2 . D. Cl 2 , CO 2 , C 2 H 2 . C. HƯỚNG DẪN – ĐÁP ÁN 1B 2D 3B 4B 5B 6D 7A 8D 9D 10C 11C 12D 13D 14B 15A 16C 17D 18B 19C 20B 21C 22B 23C 24A 25D www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thiên Lương 5 CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC – PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ - TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG CÂN BẰNG HÓA HỌC A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT I. PHẢN ỨNG HOÁ HỌC Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. Trong phản ứng hoá học chỉ có phần vỏ electron thay đổi, làm thay đổi liên kết hoá học còn hạt nhân ngtử được bảo toàn. * Phản ứng nhiệt phân: Là phản ứng dưới tác dụng của nhiệt phân tích một chất thành các chất khác * Một số phản ứng nhiệt phân thông thường cần biết 222 2OHNO NO NO H⎯⎯→+ + 3222 21/2OHNO NO O H⎯⎯→+ + HCl, H 2 S không bị nhiệt phân - Bazơ: Các hiđroxit kiềm không bị nhiệt phân 0 22 2( ) t nn M OH M O H O⎯⎯→+ - Muối amoni 0 43 2 2 2 t NH NO N O H O⎯⎯→+ 0 42 2 2 t NH NO N H O⎯⎯→+ 0 42 4 3 2 2 2 () 2 1/2O tcao NH SO NH SO H O⎯⎯⎯→++ + - Muối nitrat + Muối nitrat của kim loại từ K Æ Ca 0 322 () () /2O t nn MNO MNO n⎯⎯→+ + Muối nitrat của kim loại từ Mg đến Cu 0 3222 () 2 /2O t nn MNO MO nNO n⎯⎯→+ + + Muối nitrat của kim loại đứng sau Cu 0 322 () /2O t n MNO M nNO n⎯⎯→+ + - Một số muối khác 2AgCl → 2Ag + Cl 2 FeSO 4 → Fe 2 O 3 + SO 2 + SO 3 Fe 2 (SO 4 ) 3 →Fe 2 O 3 + 3SO 2 KClO 3 → KCl + 3/2O 2 KClO 3 → KCl + KClO 4 2KMnO 4 → K 2 MnO 4 + MnO 2 + O 2 M 2 (CO 3 ) n → M 2 O n + nCO 2 2M(HCO 3 ) n → M 2 (CO 3 ) n + nCO 2 + nH 2 O II. PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất tham gia phản ứng. Phản ứng oxi hoá khử làm thay đổi số oxi hoá của các chất tham gia phản ứng. Chất khử là chất cho electron, có số oxi hoá tăng. Chất oxi hoá là chất nhận electron, có số oxi hoá giảm. Quá trình oxi hoá là quá trình cho electron. Quá trình khử là quá trình nhận electron. Phản ứng oxi hoá khử có thể được chia thành ba loại là phản ứng tự oxi hoá - tự khử, phả n ứng oxi hoá khử nội phtử phản ứng oxi hoá khử thông thường. 1. Cân bằng phương trình phản ứng oxi – hóa khử * Quy tắc xác định số oxi hóa - Số oxi hóa của nguyên tử các đơn chất bằng không. Fe 0 , S 0 , 0 2 Cl ,… - Trong các hợp chất: Số oxi hóa của H luôn là +1 (trừ NaH, CaH 2 ,…), số oxi hóa của oxi là -2 (trừ H 2 O 2 ) - Số oxi hóa của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó Cần nhớ: Khử cho, O nhận; bị gì sự nấy (sự = quá trình) www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thiên Lương 6 Ví dụ số oxi hóa của ion S 2- , Al 3+ lần lượt là -2, +3 - Trong phân tử tổng đại số oxi hóa các nguyên tử bằng 0. Ví dụ: Xác định số oxi hóa của lưu huỳnh trong H 2 SO 4 : Gọi x là số oxi hóa của S, ta có: 2.(+1) + x + 4.(-2) = 0. Vậy x = +6 - Trong một ion nhiều nguyên tử, tổng đại số số oxi hóa của các nguyên tử bằng trị số đại số của điện tích ion đó. Ví dụ: số oxi hóa của ion 3 4 PO − bằng -3. * Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa khử: Cách 1: Cân bằng theo phương pháp tăng – giảm số oxi hóa 63 3 5 22 27 224 4324 32 rr()OK C O Na N O H SO C SO K SO Na N H O ++ + + ++⎯⎯→+++ Quan xác đinh số oxi hóa trước sau phản ứng, ta thấy, Cr có số oxi hóa giảm (6 - 3 = 3), N có số oxi hóa tăng (5 – 3 = 2). Ta hoán đổi giá trị này để đặt vào hệ số của phương trình. Tức ta đặt hệ số 2 vào trước hợp chất của Cr, đặt hệ số 3 vào trước hợp chất của N. 63 3 5 22 27 224 4324 32 r3 r() 3OK C O Na N O H SO C SO K SO Na N H O ++ + + ++⎯⎯→+++ (trường hợp này, Cr đã có hệ số là 2) Sau đó, ta sẽ cân bằng lại các hệ số: 63 3 5 22 27 224 4324 32 r3 4 r() 3O4K C O Na N O H SO C SO K SO Na N H O ++ + + ++⎯⎯→+++ Cách 2: Phương pháp cân bằng electron – ion Các bước tiến hành: - Viết phương trình phản ứng dưới dạng ion - Viết tách riêng nửa phản ứng quá trình oxi hóa nửa phản ứng là quá trình khử: - Cân bằng số nguyên tử trong mỗi nửa phản ứng + Nếu môi trường là axit: Vế nào dư oxi ta thêm H + , vế kia thêm H 2 O + Nếu môi trường là bazơ: Vế nào thiếu oxi thêm OH - , vế kia thêm H 2 O - Cân bằng e nhường nhận giữa hai bán phản ứng - Cộng hai bán phản ứng, vế theo vế. Đặt các hệ số vào phương trình tương ứng. Kiểm tra lại, phương trình: Trình tự kiểm tra: Kim loại – phi kim ở gốc axit – hiđro (khi các yếu tố này đã cân bằng, ta không cần kiểm tra số nguyên tử oxi) Ví dụ, với cân bằng trên, ta có hai bán phản ứng như sau: 6 23 2 72 223 1x r6142r7 3x 2e 2 CO e H C HO NO H O NO H + −++ −−+ ⎧ ⎪ ++ → + ⎨ −+ → + ⎪ ⎩ (1) Nhân các hệ số cộng hai phương trinh vế theo vế, ta được: 6 23 2 72223 r61436e3 2r7 6CO e H NO HO C HONO H + −+− + −+ +++−+→+++ (2) Đơn giản phương trình này, ta được 6 23 2 72 23 r83 2r4CO H NO C HONO + −+ − + − ++ → + +(3) Đặt các hệ số tương ứng vào phương trình, ta được: 63 3 5 22 27 224 4324 32 r3 4 r() 3O4K C O Na N O H SO C SO K SO Na N H O ++ + + ++⎯⎯→+++(4) Thực tế, để cân bằng nhanh, ở bước (2) (3) ta chỉ cần tính nhẩm trong đầu. 2. Điện phân Điện phân là phản ứng oxi hoá khử xảy ra ở các điện cực dưới tác dụng của dòng điện một chiều. Điện phân là PP duy nhất trong công nghiệp để điều chế các kim loại mạnh như Na, K, Ca, Al …Ngoài ra, điện phân còn được sử dụng để tinh chế kim loại, mạ kim loại. Trong dd điện phân thì: www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thiên Lương 7 - Tại Catod (Cực âm): Các điện tích dương (cation) theo chiều điện trường, chuyển dời về Catod. Tại đây chúng bị khử trở thành đơn chất: 2 1 2 n M ne M He H + + +→ +→ Trong trường hợp dd chứa các ion kim loại kiềm, kiềm thổ, Al 3+ thì chính H của H 2 O bị khử như sau: 22 1 2 eHO OH H − +⎯⎯→+↑ - Tại Anod (cực dương): Các ion như Cl - , OH - , CH 3 COO - chạy về Anod. Tại đây chúng bị khử như sau: 2 3332 1 1 2 22 2 Cl e Cl CH COO e CH CH CO − − −⎯⎯→ −⎯⎯→−+ ↑ Nếu có các các anion như : −− 3 2 4 , NOSO thì chính oxy của H 2 O sẽ bị anod oxy hóa, giải phóng O 2 như sau: 22 4 1 2 1 OHeOH +⎯→⎯− + − Nếu Anod là kim loại thường thì chính kim loại của anod bị oxy hóa: n M ne M − + −⎯⎯→ Định luật Faraday Khối lượng một đơn chất thoát ra ở điện cực tỷ lệ thuận với điện lượng đương lượng hoá học của đơn chất đó. Biểu thức của định luật Faraday: AIt m nF × × = × Trong đó: - m là khối lượng của đơn chất thoát ra ở điện cực (gam). - A là khối lượng mol ngtử (gam) n là hoá trị, hay số electron trao đổi. - I là cường độ dòng điện (A), t là thời gian điện phân (giây). - F là số Faraday bằng 96500. * Ghi chú: Các bước giải bài toán điện phân. - Tính số mol các ion hay chất hay số mol electron trao đổi trong quá trình điện phân theo công thức: I t F × - Viết bán phản ứng ở cực dương cực âm, xem electron cũng như các ion (tính toán theo phương trình) - Áp dụng bảo toàn electron: Tổng số mol e nhường ở cực dương bằng tổng số mol e nhận ở cực âm. III. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG CÂN BẰNG HOÁ HỌC Để đặc trưng cho sự nhanh, chậm của phản ứng hoá học, người ta sử dụng khái niệm tốc độ phản ứng hoá học. Tốc độ của phản ứng hoá học: Cho phản ứng hoá học: aA + bB → cC + dD Tốc độ phản ứng v được xác định bởi biểu thức: v = k. [A] a .[B] b . Tốc độ phản ứng hoá học tăng khi: - Tăng diện tích bề mặt chất phản ứng. Tăng nhiệt độ. - Tăng nồng độ. Có mặt chất xúc tác. - Tăng áp suất (đối với các chất khí chỉ thực hiện được khi a+b ≠ c+d (c+d) – (a+b) < 0) Phản ứng hoá học thuận nghịch: Hầu hết các phản ứng hoá học đều xảy ra không hoàn toàn. Bên cạnh quá trình tạo ra các chất sản phẩm gọi là phản ứng thuận còn có quá trình ngược lại tạo ra các chất ban đầu gọi là phản ứng nghịch. v nghịch = k. [C] c .[D] b . Cân bằng hoá học là trạng thái của hỗn hợp phản ứng khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thiên Lương 8 Chuyển dịch cân bằng hoá học (nguyên lí Lơsatơliê) sẽ chuyển dịch theo hướng chống lại sự thay đổi bên ngoài. a. Khi tăng nồng độ một chất nào đó (trừ chất rắn) trong cân bằng thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều phản ứng làm giảm nồng độ chất đó ngược lại. (Khi tăng chất A hoặc B hoặc cả hai cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận) b. Khi tăng áp suất chung củ a hệ cân bằng thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều phản ứng tạo ra số mol khí ít hơn ngược lại. + Khi (c+d) – (a+b) < 0. Tăng áp suất, cân bằng dịch chuyển sang phải + Khi (c+d) – (a+b) > 0. Hạ áp suất, cân bằng dịch chuyển sang phải c. Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều phản ứng thu nhiệt (có H Δ > 0) ngược lại. Hằng số cân bằng hoá học [ ] [ ] [][] . . cd cb ab CD K AB = B. TỔNG HỢP ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CÁC NĂM 1. ĐH2007A930C30: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được 0,32 gam Cu ở catôt một lượng khí X ở anôt. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng, nồng độ NaOH còn lại là 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay đổi). Nồng độ ban đầu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64) A. 0,15M. 9B. 0,1M. C. 0,05M. D. 0,2M. 2. ĐH2007A930C42: Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO 3 (đặc, nóng) → c) Al 2 O 3 + HNO 3 (đặc, nóng) → e) , 32 o Ni t CH CHO H+⎯⎯⎯→ g)C 2 H 4 +Br 2 → b) FeS + H 2 SO 2 (đặc, nóng) → b) Cu + dung dịch FeCl 3 → f) gluco zơ + AgNO 3 (hoặc Ag 2 O) trong dung dịch NH 3 → h) glixerol (glixerin) + Cu(OH) 2 → Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: A. a, b, c, d, e, h. B. a, b, c, d, e, g. 9C. a, b, d, e, f, g. D. a, b, d, e, f, h. 3. ĐH2007B503C7: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì điều kiện của a b là (biết ion SO4 2- không bịđiện phân trong dung dịch) A. 2b = a. 9B. b > 2a. C. b = 2a. D. b < 2a. 4. ĐH2007B503C17: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng NaNO3, vai trò của NaNO 3 trong phản ứng là 9A. chất oxi hoá. B. chất khử. C. chất xúc tác. D. môi trường. 5. ĐH2007B503C21: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe2O3 SO2 thì một phân tử CuFeS 2 sẽ 9A. nhường 13 electron. B. nhường 12 electron. C. nhận 12 electron. D. nhận 13 electron. 6. CĐ2007A798C25: Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac 0 , 22 3 () 3 () 2 () txt Nk Hk NHk+ ZZZXZ YZZZZ Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận A. giảm đi 2 lần. B. tăng lên 2 lần. 9C. tăng lên 8 lần. D. tăng lên 6 lần. 7. ĐH2008A263C5: Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra A. sự khử ion Cl - . B. sự oxi hoá ion Cl - . C. sự oxi hoá ion Na + . D. sự khử ion Na + . 8. ĐH2008A263C32: Cho cân bằng hoá học: 2SO2 (k) + O2 (k) U 2SO3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Phát biểu đúng là: A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2. C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng. D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3. 9. ĐH2008B195C13: Cho dãy các chất ion: Cl2, F2, SO2, Na + , Ca 2+ , Fe 2+ , Al 3+ , Mn 2+ , S 2- , Cl - . www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thiên Lương 9 Số chất ion trong dãy đều có tính oxi hoá tính khử là A. 3. B. 4. C. 6. D. 5. 10. ĐH2008B195C14: Phản ứng nhiệt phân không đúng là A. 2KNO3 o t ⎯ ⎯→ 2KNO2 + O2. B. NH4NO2 o t ⎯ ⎯→ N2 + 2H2O. C. NH4Cl o t ⎯ ⎯→ NH3 + HCl. D. NaHCO3 o t ⎯ ⎯→ NaOH + CO2. 11. ĐH2008B195C19: Cho các phản ứng: Ca(OH) 2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O 4KClO3 o t ⎯ ⎯→ KCl + 3KClO4 O3 → O2 + O Số phản ứng oxi hoá khử là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. 12. ĐH2008B195C23: Cho cân bằng hoá học: N2 (k) + 3H2 (k) U 2NH3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi A. thay đổi áp suất của hệ. B. thay đổi nồng độ N2. C. thay đổi nhiệt độ. D. thêm chất xúc tác Fe. 13. CĐ2008B261C21: Cho các cân bằng hoá học: N 2 (k) + 3H2 (k) U 2NH3 (k) (1) H2 (k) + I2 (k) U 2HI (k)(2) 2SO 2 (k) + O2 (k) U 2SO3 (k) (3) 2NO2 (k) U N2O4 (k) (4) Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là: A. (1), (2), (3). B. (2), (3), (4). C. (1), (3), (4). D. (1), (2), (4). 14. CĐ2008B261C56: Hằng số cân bằng của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào A. nhiệt độ. B. áp suất. C. chất xúc tác. D. nồng độ. 15. ĐH2009A175C26: Cho dãy các chất ion: Zn, S, FeO, SO2, N2, HCl, Cu 2+ , Cl - . Số chất ion có cả tính oxi hóa tính khử là A. 7. B. 5. C. 4. D. 6. 16. ĐH2009A175C50: Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2 (k) U N2O4 (k). (màu nâu đỏ) (không màu) Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có A. ΔH > 0, phản ứng tỏa nhiệt. B. ΔH < 0, phản ứng tỏa nhiệt. C. ΔH > 0, phản ứng thu nhiệt. D. ΔH < 0, phản ứng thu nhiệt. 17. ĐH2009A175C15: Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO 3 là A. 13x - 9y. B. 46x - 18y. C. 45x - 18y. D. 23x - 9y. 18. ĐH2009A175C53: Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 H2 với nồng độ tương ứng là 0,3M 0,7M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH 3 đạt trạng thái cân bằng ở t o C, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng KC ở t o C của phản ứng có giá trị là A. 2,500. B. 3,125. C. 0,609. D. 0,500. 19. ĐH2009B148C8: Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O 2 (ở đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là A. 5,0.10 -4 mol/(l.s) B. 5,0.10 -5 mol/(l.s) C. 1,0.10 -3 mol/(l.s) D. 2,5.10 -4 mol/(l.s) 20. ĐH2009B148C12: Có các thí nghiệm sau: (I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H 2SO4 loãng, nguội. (II) Sục khí SO 2 vào nước brom. (III) Sục khí CO 2 vào nước Gia-ven. (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H 2SO4 đặc, nguội. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thiên Lương 10 A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. 21. ĐH2009B148C16: Cho các phản ứng sau: (a) 4HCl + PbO 2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O. (b) HCl + NH 4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O. (c) 2HCl + 2HNO 3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O. (d) 2HCl + Zn → ZnCl 2 + H2. Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử là A. 2. B. 3. C. 1. D. 4. 22. ĐH2009B148C26: Thực hiện các thí nghiệm sau: (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH. (II) Cho dung dịch Na 2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2. (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn. (IV) Cho Cu(OH) 2 vào dung dịch NaNO3. (V) Sục khí NH 3 vào dung dịch Na2CO3. (VI) Cho dung dịch Na 2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. Các thí nghiệm đều điều chế được NaOH là: A. II, III VI. B. I, II III. C. I, IV V. D. II, V VI. 23. ĐH2009B148C28: Cho các phản ứng hóa học sau: (1) (NH 4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → (3) Na 2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 → (5) (NH 4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 → Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là: A. (1), (2), (3), (6). B. (1), (3), (5), (6). C. (2), (3), (4), (6). D. (3), (4), (5), (6). 24. CĐ2009B168C31: Cho các cân bằng sau: (1) 2SO 2 (k) + O 2 (k) , o txt ZZZXZ YZZZZ 2SO 3 (k) (2) N 2 (k) + 3H 2 (k) , o txt ZZZXZ YZZZZ 2NH 3 (k) (3) CO 2 (k) + H 2 (k) , o txt ZZZXZ YZZZZ CO (k) + H 2 O (k) (4) 2HI (k) , o txt Z ZZXZ YZZZZ H 2 (k) + I 2 (k) Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là A. (1) (3). B. (2) (4). C. (3) (4). D. (1) (2). 25. CĐ2009B168C42: Cho cân bằng (trong bình kín) sau: CO (k) + H 2 O (k) U CO 2 (k) + H 2 (k) ΔH < 0 Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng H 2 ; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác. Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là: A. (1), (2), (3). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (4). D. (1), (4), (5). 26. CĐ2009B168C54: Cho các cân bằng sau: (1) 22 () () 2 ()Hk Ik HIk+ ZZX YZZ (2) 22 11 () () () 22 Hk Ik HIk+ ZZX YZZ (3) 22 11 () () () 22 HI k H k I k+ ZZX YZZ (4) 22 2() () ()HI k H k I k+ Z ZX YZZ (5) 22 () () 2 ()Hk Ir HIk+ Z ZX YZZ Ở nhiệt độ xác định, nếu K C của cân bằng (1) bằng 64 thì K C bằng 0,125 là của cân bằng A. (2). B. (4). C. (3). D. (5). 27. CĐ2010A635C15: Cho phản ứng: Na 2 SO 3 + KMnO 4 + NaHSO 4 → Na 2 SO 4 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là A. 31. B. 47. C. 27. D. 23. 28. CĐ2010A635C26: Cho cân bằng hóa học: 532 () () (); 0PCl k PCl k Cl k H + Δ> Z ZX YZZ Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi A. thêm Cl 2 vào hệ phản ứng. B. thêm PCl 3 vào hệ phản ứng. C. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng. D. tăng áp suất của hệ phản ứng. www.daykemquynhon.ucoz.com [...]... dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, thu được dung dịch X Cơ cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp gồm các chất là A KH2PO4 K3PO4 B KH2PO4 K2HPO4 Ths Huỳnh Thi n Lương www.daykemquynhon.ucoz.com 20 Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Mơn Hóa học C KH2PO4 H3PO4 D K3PO4 KOH 28.ĐH2009B148C58: Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M CH3COONa 0,1M... khí SO2 vào dung dịch H2S (I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4 (IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, (III) Sục hỗn hợp khí NO2 O2 vào nước nóng (V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF Số thí nghiệm có phản ứng oxi hố - khử xảy ra là Ths Huỳnh Thi n Lương www.daykemquynhon.ucoz.com 11 Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Mơn Hóa học A 6... nhiều trong H2O, HClO4 có tính oxi hố mạnh Ths Huỳnh Thi n Lương – Trà Vinh www.daykemquynhon.ucoz.com 2 Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Mơn Hóa học B CÁC ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 1 ĐH2007A903C31: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách A cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng B cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl C điện phân... có biểu thức liên hệ giữ x y: y x=y+a ⇔a=x-y y y - a H + + HCO3− → CO2 + H 2O a a a Ví dụ 1: ĐH2007A930C1: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ởđktc) dung dịch X Khi cho dư nước vơi Ths Huỳnh Thi n Lương www.daykemquynhon.ucoz.com 17 Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Mơn Hóa học trong vào dung... rắn khí X Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) Ths Huỳnh Thi n Lương www.daykemquynhon.ucoz.com 13 Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Mơn Hóa học A 6,5 gam B 4,2 gam C 6,3 gam D 5,8 gam Cách giải: Áp dụng định luật bảo tồn khối lượng: mhỗn hợp muối = mchất rắn +... A Fe B Zn C Cu D Mg 15.CĐ2007A798C56: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính? A Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2 B Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2 Ths Huỳnh Thi n Lương www.daykemquynhon.ucoz.com 19 Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Mơn Hóa học C Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2 D Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2 16.ĐH2008A263C9: Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3... từ NH3 O2: Pt ,t 0 4 NH 3 + 5O2 ⎯⎯⎯ 4 NO + 6 H 2O → NO + O2 → NO2 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3  Ứng dụng: HNO3 là ngun liệu cơ bản để điều chế muối nitrat, phân bón, chất nổ, nhiên liệu tên lửa, các hợp chất nitro, amin Ths Huỳnh Thi n Lương – Trà Vinh www.daykemquynhon.ucoz.com 11 Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Mơn Hóa học e) Muối nitrat  Tính tan: Tất cả các muối... điều chế từ P2O5 (hồ tan vào H2O) hay từ P (hồ tan bằng HNO3 đặc) Axit photphoric chủ yếu được dùng để sản xuất phân bón III PHÂN BĨN HỐ HỌC Ths Huỳnh Thi n Lương – Trà Vinh www.daykemquynhon.ucoz.com 13 Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Mơn Hóa học Phân bón hố học là những hố chất có chứa ngun tố dinh dưỡng, dùng để bón cho cây trồng nhằm nâng cao năng suất Những hố chất... thí nghiệm D Sát trùng nước sinh hoạt 13 CĐ2009B168C6: Chất khí X tan trong nước tạo ra một dung dịch làm chuyển màu quỳ tím Ths Huỳnh Thi n Lương – Trà Vinh www.daykemquynhon.ucoz.com 7 Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Mơn Hóa học thành đỏ có thể được dùng làm chất tẩy màu Khí X là A O3 B CO2 C NH3 D SO2 14 CĐ2009B168C27: Để phân biệt CO2 SO2 chỉ cần dùng thuốc... màu, khơng mùi, khơng cháy, hố lỏng ở ─195,8oC hố rắn ở ─209,9oC Nitơ nhẹ hơn khơng khí (d = 1,2506g/lít ở đktc), hồ tan rất ít trong nước 3 Tính chất hố học Ths Huỳnh Thi n Lương – Trà Vinh www.daykemquynhon.ucoz.com 8 Tổng hợp kiến thức đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Mơn Hóa học Vì có liên kết ba nên phân tử N2 rất bền, chỉ ở nhiệt độ rất cao mới phân li thành ngun tử Do vậy ở nhiệt . www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức và đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thi n Lương 3 B. TỔNG HỢP ĐỀ THI HÓA HỌC CÁC NĂM 1. ĐH2007A930C5: Dãy gồm các ion X + , Y - và nguyên. www.daykemquynhon.ucoz.com Tổng hợp kiến thức và đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thi n Lương 5 CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC – PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ - TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC. Tổng hợp kiến thức và đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa học Ths. Huỳnh Thi n Lương 1 PHẦN MỘT. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN VÀ LIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp kiến thức và đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa ppt, Tổng hợp kiến thức và đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa ppt, Tổng hợp kiến thức và đề thi tuyển sinh Đại học cao đẳng các năm Môn Hóa ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay