giải pháp nâng cao hoạt động marketing cho dịch vụ vinasun

66 475 4
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2014, 02:49

Trong bối cảnh nền kinh tế năng động nhƣ hiện nay, kèm với đó là sự thông thoáng của nền kinh tế mở, tạo điều kiện hết sức thuận lợi đối với các doanh nghiệp Việt Nam, hội nhập vào nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nƣớc ngoài mở rộng và tăng cƣờng xúc tiến đầu tƣ vào Việt Nam, để mở rộng thị trƣờng và tận dụng nguồn nguyên vật liệu dồi dàophong phú. Góp phần thúc đẩy nền kinh tế trong nƣớc phát triển, tăng cƣờng sức cạnh tranh và tạo nên một sức ép mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp nội địa. Các doanh nghiệp nội địa muốn đứng vững và phát triển trên thị trƣờng, thì bản thân mỗi doanh nghiệp phải vận động và cố gắng rất lớn, đƣa ra những chiến lƣợt nhằm xây dựng phát triển thƣơng hiệu kèm theo đó là một hệ thống Marketing hoàn chỉnh, để đủ sức cạnh tranh đối với các doanh nghiệp mạnh trong nƣớc và nƣớc ngoài. “nội dung được trích dẫn từ 123doc.vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu Việt Nam” BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ TÀI: Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp) Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -1- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh nền kinh tế năng động nhƣ hiện nay, kèm với đó là sự thông thoáng của nền kinh tế mở, tạo điều kiện hết sức thuận lợi đối với các doanh nghiệp Việt Nam, hội nhập vào nền kinh tế trong khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nƣớc ngoài mở rộng và tăng cƣờng xúc tiến đầu tƣ vào Việt Nam, để mở rộng thị trƣờng và tận dụng nguồn nguyên vật liệu dồi dào-phong phú. Góp phần thúc đẩy nền kinh tế trong nƣớc phát triển, tăng cƣờng sức cạnh tranh và tạo nên một sức ép mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp nội địa. Các doanh nghiệp nội địa muốn đứng vững và phát triển trên thị trƣờng, thì bản thân mỗi doanh nghiệp phải vận động và cố gắng rất lớn, đƣa ra những chiến lƣợt nhằm xây dựng phát triển thƣơng hiệu kèm theo đó là một hệ thống Marketing hoàn chỉnh, để đủ sức cạnh tranh đối với các doanh nghiệp mạnh trong nƣớc và nƣớc ngoài. Theo một điều tra gần đây của dự án hỗ trợ doanh nghiệp về năng lực xây dựng và quảng bá thƣơng hiệu, với mẫu 500 doanh nghiệp trên toàn quốc thì có đến 25 – 30% doanh nghiệp không hề đầu tƣ vào việc xây dựng thƣơng hiệu, trên 70% có đầu tƣ nhƣng không toàn diện, đầy đủ ở mức dƣới 5%, đây đƣợc xem là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, khi mà chúng ta đã là thành viên của hiệp hội kinh tế thế giới WTO. Doanh nghiệp Việt Nam phải đảm bảo duy trì và gia tăng doanh số trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay. Doanh nghiệp Việt Nam phải học hỏi bằng cách nào đó để thu hút cho đƣợc những khách hàng ngày càng khó tính, có nhiều kiến thức, nhiều thông tin và thậm chí nhiều quyền lực? Doanh nghiệp Việt Nam phải thật sự thấu hiểu khách hàng và kết nối chặt chẽ với họ. Những ngƣời làm Marketing phải thông hiểu xuyên suốt những đặc điểm của môi trƣờng vùng, địa phƣơng và môi trƣờng văn hóa, nhân khẩu, tâm lý, và phải biết sử dụng những đặc điểm này trong việc tìm kiếm cơ hội, nhận dạng, dự đoán và sáng tạo cơ hội, Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -2- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ đồng thời biến cơ hội thành hiện thực. Chính vì vậy, mà em đã chọn đề tài “giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của công ty cổ phần Ánh Dƣơng Việt Nam”, để nghiên cứu nhằm áp dụng những kiến thức đã học vào trong thực tiễn một cách hoàn chỉnh, phần nào đƣa ra những chiến lƣợt Marketing tốt hơn cho dịch vụ của công ty cổ phần Ánh Dƣơng Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh gây gắt nhƣ hiện nay. 2.Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực tế hoạt động chiến lƣợt Marketing dịch vụ tại công ty cổ phần Ánh Dƣơng Việt Nam, từ đó đƣa ra những ƣu khuyết điểm cần phải giải quyết, nhằm hoàn thiện hơn hoat động Marketing ở công ty. 3.Phƣơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu từ thực tế thông qua những hoạt động chiến lƣợt Marketing của công ty, kèm theo đó là nghiên cứu thực tế từ thị trƣờng, lấy ý khiến của một số khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty trong thời gian qua. Bên cạnh đó, em còn nghiên cứu thông qua báo đài, truyền hình, mạng Internet…Nhằm hoàn thiện hơn bài báo cáo này. 4.Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu những chiến lƣợt hoạt động Marketing và những yếu tố tác động đến hoạt động Marketing của công ty một cách khách quan. 5.Kết cấu bài báo cáo (gồm 3 chƣơng) Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết về Marketing dịch vụ Chƣơng 2: Giới thiệu tổng quan và tình thực tế hoạt động Marketing dịch vụ Taxi Vinasun tại công ty cổ phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -3- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ Chƣơng 3: giải pháp nhằm nâng cao hoạt động Maketing cho dịch vụ Taxi Vinasun tại công ty cổ phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -4- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING DỊCH VỤ 1.1Thuật ngữ Marketing 1.1.1Nhu cầu (Needs) “nhu cầu là cảm giác thiếu hụt một cái gì đó mà con ngƣời cảm nhận đƣợc” Con ngƣời có nhiều nhu cầu, đa dạng và phức tạp. Nhu cầu thì vô hạn và thay đổi theo thời gian, theo sự phát triển của xã hội. Xã hội phát triển cao thì con ngƣời cũng có những nhu cầu cao, theo Abraham Maslow, nhu cầu chia làm năm bậc:  Nhu cầu sinh lý (Psychological needs) nhƣ: ăn uống,…  Nhu cầu an toàn (Safety needs) nhƣ: an ninh, trật tự,…  Nhu cầu xã hội (Social needs) nhƣ: tình cảm, giao lƣu,…  Nhu cầu đƣợc tôn trọng (Esteem needs) nhƣ: địa vị trong xã hội để đƣợc mọi ngƣời tôn trọng…  Nhu cầu tự khẳng định mình (Self actualisation) nhƣ: làm những gì mình thích Maslow cho rằng: nhu cầu của con ngƣời đƣợc sắp xếp trật tự theo thứ bậc ý nghĩa quan trọng từ cấp thiết nhất đến cấp ít thiết nhất. Và theo ông: trông thời gian khác nhau, con ngƣời lại bị thôi thúc bởi những nhu cầu khác nhau. Ví dụ: khi ngƣời ta đói thì nhu cầu sinh lý cần phải đƣợc giải quyết, trƣớc tiên là ăn uống. Khi đã đƣợc no, nhu cầu phát sinh tiếp theo là cần đƣợc an toàn, cần đƣợc bảo vệ nhƣ vấn đề vệ sinh, sức khỏe. Tiếp theo là nhu cầu xã hội nhƣ: tình cảm, tình yêu mà con ngƣời không thể thiếu. Mỗi khi nhu cầu xã hội đƣợc phát triển, sống trong gia đình, xã hội, đoàn thể, con ngƣời cần đƣợc tôn trọng, cần có địa vị. Và cao hơn nữa là nhu cầu tự khẳng định mình qua sự thể hiện nghệ thuật. Trong Marketing, qua thứ hạng thứ bậc của Abram Maslow về nhu cầu cho chúng ta biết biết con ngƣời sống trong xã hội nào sẽ có nhu cầu của xã hội đó. Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -5- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ 1.1.2Mong muốn (Wants) “ mong muốn là hình thức biểu hiện của nhu cầu” Mong muốn là một dạng nhu cầu đƣợc thể hiện qua trình độ văn hóa và nhân cách của con ngƣời. Mong muốn hay ƣớc muốn là một hình thức biểu hiện của nhu cầu do yếu tố nhân cách và văn hóa quy định. Một ví dú cho thấy giữa nhu cầu và mong muốn có sự liên hệ và ƣớc muốn thể hiện qua những đặc tính về văn hóa và nhân cách: Mộ ngƣời bị đói và nhu cầu của họ là đƣợc ăn, để thõa mãn nhu cầu đó họ có thể ăn: cơm, phở, bún bò, hủ tiếu…Nếu là ngƣời miền Bắc, chắc chắn ƣớc muốn của họ là có một tô phở. Trái lại đối với ngƣời miền Trung, ngƣời Huế thì thích bún bò, giò heo. Và ngƣởi miền Nam lại thích ăn hủ tiếu. Nhƣ vậy, ƣớc muốn con ngƣới mang tính văn hóa qua cách thõa mãn nhu cầu. Ngoài tính cách văn háo, ƣớc muốn của con ngƣời còn mang tính cách cá thể. Thật vậy, cùng một tô phở để thõa mãn nhu cầu đói, tại sao có ngƣời thích phở tái, có ngƣời lại thích phở gân, tái sụn,…? Một ví dụ thứ hai để làm sáng tỏa vấn đề là thõa mãn nhu cầu giải trí, có ngƣời thích ca nhạc, có ngƣời thích đi du lịch, lại có ngƣời thích xem phim. Trong ca nhạc có ngƣời thích hát cải lƣơng, có ngƣời thích ngâm thơ,…Qua hai ví dụ trên cho chúng ta thấy mong muốn của con ngƣời mang dấu ấn, chịu ảnh hƣởng sâu sắc bởi phong tục, tập quán và thể hiện qua nhân cách, nếp sống văn hóa. bảng 1.1 so sánh giữa nhu cầu và mong muốn: Nhu cầu (Needs) Mong muốn (Wants) -Đói -Giải trí -Nội dung -Do yếu tố tâm lý quy định -Tƣơng đối ổn định -Tƣơng đối có tính khách quan -Thể hiện văn hóa -Thể hiện qua nhân cách -Biểu hiện bằng hình thức -Do nhân cách và văn hóa quy định -Luôn phát triển -Tƣơng đối có tính chủ quan Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -6- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ Vì đặc tính của mong muốn, ƣớc muốn của con ngƣời mang tính chất văn hóa và nhân cách, nên trong Marketing để thõa mãn nhu cầu của con ngƣời cần có sản phẩm và dịch vụ đa dạng và thích hợp. Một tiệm phở không thể chỉ bán một loại phở duy nhất mà cần có nhiều loại. Cũng vậy, một khách sạn cần có nhiều loại phòng, nhiều dịch vụ và nhiểu loại giá khác nhau để đáp ứng nhu cầu của nhiều loại khách hàng khác nhau. 1.1.3Sức cầu, lƣợng mua (Demands) Mong muốn của con ngƣời thì vô hạn, nguồn lực đề thõa mãn nhu cầu và mong muốn thì vô hạn. Cho nên, ngƣời ta phải chọn một vài sản phẩm nào đó tốt nhất, vừa với khả năng của mình để thõa mãn nhu cầu và mong muốn. Vậy, sức cầu đƣợc định nghĩa nhƣ sau: “sức cầu hay lƣợng cầu là mong muốn đƣợc kèm theo điều kiện có khả năng thanh toán” Khi mong muốn đƣợc bảo đảm bằng sức mua hay khả năng thanh toán thì trở thành sức cầu. Giữa nhu cầu và sức cầu cũng có sự khác biệt nhau. Dƣới đây là bảng so sánh giữa nhu cầu và sức cầu hay lƣợng cầu: Nhu cầu (Needs) Lƣợng cầu (Demands) -Trạng thái -Biểu hiện thành mong muốn -Định lƣợng -Biểu hiện thành sức mua, khả năng thanh toán Bảng 1.2: sự khác nhau giữa nhu cầu và lượng cầu 1.1.4Sản phầm (Product) “sản phẩn là tất cả những gì con ngƣời làm ra để thõa mãn mong muốn hay nhu cầu” Nhu cầu của con ngƣời thì vô hạn, nhƣng sức cầu thì có hạn. Cho nên, để thõa mãn nhu cầu, ngƣời ta phải chọn lựa những nhu cầu nào cần thiết nhất để sản xuất hay mua. Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -7- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ Sản phẩm vửa hữu hình (nhƣ chiếc xe, tivi, thức ăn,…) vừa vô hình nhƣ (dịch vụ). Trong du lịch, sản phẩm hữu hình nhƣ khách sạn, nhà hàng,…sản phẩm vô hình nhƣ: dịch vụ, phong cách phục vụ, ánh mắt, nụ cƣời… Đến đây ta đã biết: nhu cầu, mong muốn, sức cầu, sản phẩm. Nhu cầu của con ngƣời cần đƣợc thõa mãn, nhƣng thõa mãn bằng cách nào? Tùy theo trình độ tiến hóa của xã hội, mỗi xã hội có nhựng thõa mãn nhu cầu khác nhau. Để thõa mãn nhu cầu, con ngƣời sống trong mỗi xã hội có thể chọn lựa một trong bốn cách sau đây:  Tự làm ra sản phẩm: giai đoạn sơ khai, tự cung tự cấp  Ăn cƣớp, chiếm đoạt: thời kỳ các nƣớc chinh phục các nƣớc yếu, nhỏ. Vấn đề này liên quan tới đạo đức, luật pháp.  Đi xin: liên quan đến vấn đề thể diện  Trao đổi: đây là phƣơng thức văn minh 1.1.5Trao đổi (Exchange) “trao đổi là hành vi từ một ngƣời nào đó thứ mà mình muốn và đƣa lại cho ngƣời đó một thứ gì khác” Trao đổi là khái niệm cơ bản của Marketing. Muốn trao đổi cần hội đủ 5 điều kiện sau đây:  Tối thiểu phải có 2 bên  Mỗi bên phải có cái gì đó có giá trị để trao đổi  Mỗi bên đêuù có khả năng giao dịch  Mỗi bên tự do chấp nhận hay khƣớc từ  Mỗi bên đều phải nhận thấy nên hay muốn giao dịch với bên kia Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -8- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ 1.1.6Giao dịch (Transactions) “giao dịch là một cuộc trao đổi mang tính chất thƣơng mại những vật có giá trị giữa hai bên” Giao dịch là đơn vị đo lƣờng cơ bản trong lĩnh vực Marketing. Giaoo dịch là biểu hiện cụ thể của trao đổi trong lĩnh vực thƣơng mại bao gồm các điều kiện: thời gian, nơi chốn, thah toán đƣợc thõa mãn giữa hai bên. 1.1.7Thị trƣờng (Markets) “thị trƣờng là nơi có một nhóm khách hàng hay những khách hàng có sức mua và có nhu cầu chƣa đƣợc thõa mãn hay đáp ứng” “thị trƣờng là tập hợp những ngƣời mua hàng hiện có và sẽ có” (Philip Kotler) Để tìm hiểu bản chất thị trƣờng, thử hình dung một xã hội trong đó gồm 4 ngƣời: ngƣ dân, thợ săn, thợ gốm, nông dân. Trong xã hội kinh tế thô sơ nhƣ vậy, để thõa mãn nhu cầu của mình có 3 hình thức trao đổi khác nhau: tự cung tự cấp, trao đổi phân tán và trao đổi tập trung. Theo phƣơng thức tự cung tự cấp, trong đó mỗi ngƣời để thõa mãn nhu cầu của mình phải tự kiếm cho mình mọi thứ. Ví dụ: ngƣ dân muốn có gạo ăn phải tự đi trồng lúa. Cũng vậy, ngƣời nông dân muốn có cá ăn hay muốn có thịt rừng phải đi đánh cá và vào rừng để săn bắn. Trong đó trƣờng hợp tự cung tự cấp, hiệu quả cũa mỗi ngƣời sẽ bii5 giảm sút. Theo phƣơng thức trao đổi phân tán, trong đó mỗi ngƣời có thể trao đổi với ba ngƣời kia để thõa mãn nhu cầu của mình. Trong phƣơng thức này có tiến bộ hơn nhƣng vẫn còn mất nhiều thời gian. Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -9- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ Trong phƣơng thức thứ ba, trao đổi tập trung, ở đây xuất hiện một ngƣời gọi là nhà buôn ở giữa họ, nơi tập trung gọi là chợ. Mỗi ngƣời đem hàng hóa của mình đến chợ và đổi lấy những thứ mình cần. Khái niệm thị trƣờng đƣa ta đến khái niệm kết thúc của chu trình Marketing. Chữ Marketing do chữ Marketing mà ra. Vậy Marketinghoạt động của con ngƣời có quan hệ thế này hay thế khác với thị trƣờng. Tóm lại, ta có thể hình dung khái niệm Marketing theo sơ đồ dƣới đây: Khi xã hội phát triển, thị trƣờng không phải là một cái chợ mà là một quá trình, nó không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Thật vậy, ngày nay nhờ phƣơng tiện khoa học kỹ thuật tiên tiến, sự giao dịch kinh doanh không chỉ đƣợc thực hiện ở chợ mà đƣợc thực hiện qua bƣu điện, Fax, điện thoại, Internet… 1.2 Khái niệm về dịch vụ và sản phẩm dịch vụ 1.2.1 Dịch vụ là gì? Là bất kỳ một hoạt động hoặc công việc nào không nhìn thấy mà một bên có thể cung cấp cho bên kia và không dẫn đến một sự sở hữu nào. Nó có thể gắn liền hoặc không gắn liền với một sản phẩm hữu hình. 1.2.1 Sản phẩm dịch vụ “ Sản phẩm dịch vụ là tập hợp những dịch vụ nhằm thõa mãn nhu cầu của khách hàng” Kotler và Turner đã định nghĩa về sản phẩm nhƣ sau: “một sản phẩm là tất cả những gì có thể cung cấp cho sự chiếm hữu, sự sử dụng hoặc sự tiêu thụ của một thị trƣờng: điều đó bao gồm những vật thể, những khoa học, những nhân vật, những nơi chốn, những tổ chức và những ý tƣởng” [...].. .Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) 1.3 Marketing dịch vụ 1.3.1 Khái niệm Trong hoạt động marketing nói chung, marketing dịch vụ là một khía cạnh khá khác biệt so với marketing các sản phẩm thông thƣờng Hai chữ "dịch vụ" hàm ý tới những mối quan hệ giao tiếp mang tính cá nhân hơn Hiểu theo một nghĩa nào đó, marketing. .. nhánh Vinasun Taxi Vũng Tàu” 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động và nhiệm vụ vủa công ty 2.1.2.1 Lĩnh vực hoạt động Với số lƣợng hơn 6.000 nhân viên (tính đến tháng 7/2008), Vinasun Corp tự hào có một đội ngũ nhân viên đoàn kết, năng động và đầy nhiệt huyết Hiện nay, Vinasun Corp đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực: GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -31- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ. .. cũng nhƣ chiến lƣợc Marketing của từng công ty mà ta sẽ phát triển các P khác nhau GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -28- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VÀ TÌNH HÌNH THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ TAXI VINASUN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƢƠNG VIỆT NAM (VINASUN CORP) 2.1... với hệ thống nhà hàng Vinasun sẽ phục vụ và đem đến cho khách hàng sự hài lòng và sự trãi nghiệm chuyên nghiệp nhất GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -32- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp)  Với lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản: - Xác định nhu cầu về các Trung tâm thƣơng mại và cao ốc văn phòng vẫn... Nhớ Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) đào tạo tốt, tiêu chuẩn hóa các quá trình dịch vụ thông suốt tổ chức, theo dõi sự thỏa mãn của khách hàng qua hệ thống góp ý và khiếu nại, các nghiên cứu khảo sát khách hàng và so sánh việc mua hàng Tính dễ bị diệt vong (perishability): Dịch vụ không thể lƣu trữ khi cầu về dịch vụ. .. 16 tỷ đồng để đầu tƣ thêm xe mới cho hoạt động dịch vụ Taxi  Tháng 2/2007, Công ty phát hành thêm 84 tỷ đồng mệnh giá để tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng nhằm tái cơ cấu lại nợ vay và đầu tƣ thêm xe trong năm 2007 GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -30- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp)  Tháng 10/2007, Công... 1.4.3.4 Các phƣơng pháp xúc tiến bán hàng Bán hàng trực tiếp: Ƣu điểm:  Độ linh hoạt lớn  Nhằm thẳng vào khách hàng mục tiêu  Tạo ra doanh số bán thực tế GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -24- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) Khó khăn: Chi phí cao Quảng cáo: Ƣu điểm:  Hỗ trợ hoạt động bán hàng trực... Văn Nhớ Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) Sứ mệnh Vinasun Corporation sẽ tiếp tục tìm kiếm và tạo ra những giá trị bằng cách cung cấp các dịch vụ khách hàng tốt nhất, thoã mãn khách hàng cao nhất Thông qua sứ mệnh này, chúng tôi hƣớng đến sự phát triển, mang đến những lợi ích, ấp ủ sự thành công không những cho những... tài liệu Marketing và tới từng giao tiếp hình ảnh về công ty bạn Tất cả mọi thứ cần đƣợc đƣa vào Tất cả mọi thứ sẽ có tác động tích cực hay tiêu cực Và tất cả mọi thứ tác động tới sự tin tƣởng của các khách hàng trong giao dịch với bạn GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -27- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp)... Nguyễn Văn Nhớ Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) Xếp khách hàng thành từng nhóm dựa theo những yếu tố quyết định mà họ đặt ra để (mua hàng hoá, chọn nguồn cung cấp sản phẩm, dịch vụ ) Tại sao cần phân khúc thị trƣờng? Qui trình phân khúc thị trƣờng còn đòi hỏi ngƣời làm công tác thị trƣờng phải hiểu động cơ của sự chọn . nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp) Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun. và tình thực tế hoạt động Marketing dịch vụ Taxi Vinasun tại công ty cổ phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) Giải pháp nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ. nâng cao hoạt động Marketing cho dịch vụ Taxi Vinasun của Công Ty Cổ Phần Ánh Dƣơng Việt Nam (Vinasun Corp) GVHD: T.S Mai Thanh Hùng -4- SVTH: Nguyễn Văn Nhớ CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp nâng cao hoạt động marketing cho dịch vụ vinasun, giải pháp nâng cao hoạt động marketing cho dịch vụ vinasun, giải pháp nâng cao hoạt động marketing cho dịch vụ vinasun

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay