Vai trò của vitamin C đối với tôm cá nuôi doc

4 708 3
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2014, 00:20

. Vai trò c a vitamin C đối với tôm c nuôi - PGS. TS. Trần Thị Thanh Hiền, Khoa Thủy Sản, ĐH C n Thơ VAI TRÒ C A VITAMIN C ĐỐI VỚI TÔM C NUÔI PGS. TS. Trần Thị Thanh. với c c loài tôm c nuôi, nhu c u Vitamin C cũng kh c nhau tùy theo loài (Bảng 2). Bảng 2: Nhu c u Vitamin C c a một số loại tôm c . Loài Nhu c u (mg/kg) Kích c (g) T c giả C Trê Phi 45. Đại H c Cần Thơ. Trong nghiên c u về th c ăn cho nuôi trồng thủy sản, Vitamin C đã đư c nghiện c u và đánh giá là c n thiết cho tôm c . C và giáp x c không c khả năng tự tổng hợp Vitamin C do
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của vitamin C đối với tôm cá nuôi doc, Vai trò của vitamin C đối với tôm cá nuôi doc, Vai trò của vitamin C đối với tôm cá nuôi doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn