MẪU SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH ppt

3 803 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2014, 00:20

Phụ lục I: Mẫu 18 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ SỔ THEO DÕI, QUẢN THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3 Quyển số: Thời gian sử dụng: từ ngày / / đến ngày / / Phụ lục I: Mẫu 18 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ SỔ THEO DÕI, QUẢN THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3 SỐ TT NGÀY, THÁNG, NĂM NHẬN ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÔN ĐỐC THI HÀNH ÁN NGƯỜI ĐỀ NGHỊ ĐÔN ĐỐC THI HÀNH ÁN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH (Số; ngày, tháng, năm; của) NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐÔN ĐỐC THI HÀNH ÁN VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN ĐÔN ĐỐC NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN (Số; ngày, tháng, năm) VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN GỬI CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN (Số; ngày, tháng, năm; nơi gửi) VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN GỬI CƠ QUAN THI HÀNH ÁN (Số; ngày, tháng, năm) KẾT QUẢ THI HÀNH GHI CHÚ Quyển số: Tổng số trang: Thời gian sử dụng: từ ngày / / đến ngày / / Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận (Ký tên, đóng dấu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3 01 . CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3 SỐ TT NGÀY, THÁNG, NĂM NHẬN. NGHỊ ĐÔN ĐỐC THI HÀNH ÁN NGƯỜI ĐỀ NGHỊ ĐÔN ĐỐC THI HÀNH ÁN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH (Số; ngày, tháng, năm; của) NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐÔN ĐỐC THI HÀNH ÁN VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN THI HÀNH ÁN ĐÔN ĐỐC. trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng),
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH ppt, MẪU SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH ppt, MẪU SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay