Nghiên cứu khoa học " Trồng thử nghiệm thâm canh các loài tre nhập nội lấy măng " docx

13 245 2
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 17:20

. 2000, Viện KHLNVN đã đề xuất đề tài: Trồng thử nghiệm thâm canh các loài tre nhập nội lấy măng. Phòng nghiên cứu Tài nguyên thực vật rừng đã đợc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giao nhiệm vụ. 1 Trồng thử nghiệm thâm canh các loi tre nhập nội lấy măng Đỗ Văn Bản Phòng Tài nguyên Thực vật rừng 1. Đặt vấn đề Trồng tre để lấy măng ở nhiều nơi trên thế giới. 3 3.1.1. Tóm tắt một số đặc tính sinh học về một số loài tre nhập nội lấy măng Bảng 3. Tóm tắt một số đặc tính sinh học của 6 loài tre nhập nội lấy măng Loài Nhân tố/Chỉ tiêu Điềm trúc Lục
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khoa học " Trồng thử nghiệm thâm canh các loài tre nhập nội lấy măng " docx, Nghiên cứu khoa học " Trồng thử nghiệm thâm canh các loài tre nhập nội lấy măng " docx, Nghiên cứu khoa học " Trồng thử nghiệm thâm canh các loài tre nhập nội lấy măng " docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay