2: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG pot

12 372 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 15:20

. Trang 1 2: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG Nguyên tắc: Tổng khối lượng các chất tạo thành sau phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng. I:. tủa C và dung dịch D. Lượng KCl trong dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có trong A. a. Tính khối lượng kết tủa C. b. Tính % khối lượng KClO 3 có trong A. Câu 12: Hỗn hợp X gồm Fe,. dịch NaOH dư thu được kết tủa. Lấy toàn bộ kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là ? Câu 9: Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe 2 O 3
- Xem thêm -

Xem thêm: 2: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG pot, 2: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG pot, 2: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG pot

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay