Bài 1 : Phản ứng oxi hóa - khử doc

4 418 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 15:20

Bài 1 : Phản ứng oxi hóa - khử Câu 1: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS 2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe 2 O 3 và SO 2 thì 2 phân tử CuFeS 2 sẽ A. nhường 22 electron. B. nhận 22 electron. C. nhường 26 electron. D. nhường 24 electron. Câu 2: Trong phản ứng: 3K 2 MnO 4 + 2H 2 O  2KMnO 4 + MnO 2 + 4KOH Nguyên tố Mn A. chỉ bị oxi hoá. B. chỉ bị khử. C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. D. không bị oxi hoá, không bị khử. Câu 3: Trong phản ứng: 2NO 2 + 2NaOH  NaNO 2 + NaNO 3 + H 2 O Phân tử NO 2 A. chỉ là chất oxi hoá. B. chỉ là chất khử. C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử. D. không phải chất oxi hoá, không phải chất khử. Câu 4: Trong phản ứng phân huỷ: 4HNO 3 o t  4NO 2 + O 2 + 2H 2 O Axit nitric đóng vai trò gì ? A. Chỉ là chất tạo môi trường. B. Chỉ là chất khử. C. Chỉ là chất oxi hoá. D. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá. Câu 5: Phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá của sắt là A. dd FeSO 4 + dd NaOH. B. dd FeCl 3 + dd AgNO 3 . C. Fe 2 O 3 + dd H 2 SO 4 đặc, nóng. D. Fe(OH) 2 + dd HNO 3 loãng. Câu 6: Trong phản ứng: 10FeSO 4 + 2KMnO 4 + 8H 2 SO 4  5Fe 2 (SO 4 ) 3 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 + 8H 2 O Axit H 2 SO 4 đóng vai trò A. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá. B. chỉ là chất khử. C. chỉ là chất tạo môi trường. D. chỉ là chất oxi hoá. Câu 7: Cho phản ứng: a Al + b HNO 3  c Al(NO 3 ) 3 + d NH 4 NO 3 + e H 2 O Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất. Tổng (d + e) bằng A. 15. B. 9. C. 12. D. 18. Câu 8: Có phản ứng: 4Mg + 5H 2 SO 4  4MgSO 4 + X + 4H 2 O Cho biết tất cả các hệ số đều đúng. Hỏi X là chất gì ? A. SO 2 . B. S. C. SO 3 . D. H 2 S. Câu 9: Cho sơ đồ phản ứng: Fe 3 O 4 + HNO 3  Fe(NO 3 ) 3 + NO + H 2 O Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất là A. 34. B. 55. C. 47. D. 25. Câu 10: Cho phản ứng: a Fe x O y + b HNO 3  c Fe(NO 3 ) 3 + d NO + e H 2 O Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên đơn giản nhất. Tổng (a + b + e) bằng A. 24x – 4y + 3. B. 1 + 9x – 3y. C. 18x – 3y + 3. D. 1 + 12x – 2y. Câu 11: Cho phản ứng: (5x – 2y) M + (18x – 6y) HNO 3  (5x – 2y) M(NO 3 ) n + 3N x O y + (9x – 3y) H 2 O Biết tất cả các hệ số đều đúng. Kim loại M là A. Zn. B. Ag. C. Cu. D. Al. Câu 12: Cho phương trình hoá học: Fe 3 O 4 + HNO 3  Fe(NO 3 ) 3 + N x O y + H 2 O Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO 3 là A. 13x – 9y. B. 46x – 18y. C. 45x – 18y. D. 23x – 9y. . Bài 1 : Phản ứng oxi hóa - khử Câu 1: Trong phản ứng đốt cháy CuFeS 2 tạo ra sản phẩm CuO, Fe 2 O 3 và SO 2 thì 2 phân. nhất. Tổng (a + b + e) bằng A. 24x – 4y + 3. B. 1 + 9x – 3y. C. 18 x – 3y + 3. D. 1 + 12 x – 2y. Câu 11 : Cho phản ứng: (5x – 2y) M + (18 x – 6y) HNO 3  (5x – 2y) M(NO 3 ) n + 3N x O y . Câu 2: Trong phản ứng: 3K 2 MnO 4 + 2H 2 O  2KMnO 4 + MnO 2 + 4KOH Nguyên tố Mn A. chỉ bị oxi hoá. B. chỉ bị khử. C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử. D. không bị oxi hoá, không bị khử.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 : Phản ứng oxi hóa - khử doc, Bài 1 : Phản ứng oxi hóa - khử doc, Bài 1 : Phản ứng oxi hóa - khử doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay