phương pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo iso 9001-2008 tại công ty TNHH wae

36 412 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 08:36

Quản lý chất lượng là tập hợp những hành động của chức năng quản lý nhằm xác định những mục tiêu, chính sách chất lượng, cũng như trách nhiệm thực hiện chúng thông qua các biện pháp: lập kế hoạch chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng trong khuôn khổ của hệ thống. (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO) Đề tài : Hoàn thiện hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 -2008 tại công ty TNHH WAE Nội dung trình bày 1. Cơ sở luận 1. Cơ sở luận 1. Cơ sở luận 1. Cơ sở luận 2. 2. Thực trạng áp dụng quản chất lượng theo Thực trạng áp dụng quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 tại công ty WAE tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 tại công ty WAE 2. 2. Thực trạng áp dụng quản chất lượng theo Thực trạng áp dụng quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 tại công ty WAE tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 tại công ty WAE 3. Một số giải pháp hoàn thiện quản chất 3. Một số giải pháp hoàn thiện quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 3. Một số giải pháp hoàn thiện quản chất 3. Một số giải pháp hoàn thiện quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 Cơ sở luận Chất lượngquản chất lượng ISO 9001 - 2008 Chất lượngquản chất lượng Chất lượng là gì Chất lượngkhả năng của tập hợp các đặc tính của một sản phẩm, hệ thống hay quá trình để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan. (Dự thảo DIS 9000: 2000) Chất lượngquản chất lượng Quản chất lượng Quản chất lượng là tập hợp những hành động của chức năng quản nhằm xác định những mục tiêu, chính sách chất lượng, cũng như trách nhiệm thực hiện chúng thông qua các biện pháp: lập kế hoạch chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng trong khuôn khổ của hệ thống. (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISO) Chất lượngquản chất lượng Quản chất lượng Quản chất lượng: Kiểm tra Lãnh đạoLập kế hoạch chất lượng Tổ chức triển khai Hệ thống quản chất lượng cần thiết cho hoạt động của tất cả các tổ chức. ISO 9001 : 2008 Tổng quan về bộ ISO 900 ISO 9001 - 2008 ISO 9001 : 2008 Tổng quan về bộ ISO 9000 Khái niệm:  Bộ tiêu chuẩn qui tụ kinh nghiệm của quốc tế trong lĩnh vực quản và đảm bảo chất lượng trên cơ sở phân tích các quan hệ giữa người mua và người cung cấp.  Một phương tiện hiệu quả  Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức ISO 9001 : 2008 Tổng quan về bộ ISO 9000 Các hệ tiêu chuẩn quản chất lượng ISO 9000:  ISO 9000: 2005 – HTQLCL cơ sở và từ vựng  ISO 9001: 2008 – HTQLCL – các yêu cầu  ISO 9004: 2000 – HTQLCL – Hướng dẫn cải tiến  ISO 19011: 2002 – Hướng dẫn đánh giá HTQLCL môi trường C u t r ú c ấ Trách nhiệm của lãnh đạo Hệ thống quản chất lượng Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn trích dẫn Phạm vi ISO 9001 : 2008 Quản nguồn lực Tạo sản phẩm Đo lường, phân tích và cải tiến [...]...Thực trạng áp dụng HTQLCL ISO 9001 : 2008 tại công ty WAE Quy trình áp dụng ISO 9001 : 2008 tại công ty WAE Thực trạng áp dụng Quy trình áp dụng ISO 9001 : 2008 tại công ty WAE Giới thiệu công ty WAE  We Are Engineer , là công ty Nhật tại Việt Nam, chuyên về giải pháp phần mềm hệ thống nhúng, và các ứng dụng trên android, iphone, web  Quy mô công ty: 150 người  Vốn điều lệ : 2 000 000... dụng ISO 9001 : 2008 tại công ty WAE Qui Trình áp dụng ISO 9001 : 2008 Lập kế hoạch chất lượng  Mục tiêu chất lượng  Đảm bảo mục tiêu chất lượng  Mục tiêu chất lượng phải đo được và nhất quán với chính sách chất lượng  Hoạch định HTQLCL  Tiến hành hoạch định HTQLCL  Tính nhất quánHệ thống tài liệu, duy trì sổ tay QLCL Quy trình áp dụng ISO 9001 : 2008 tại công ty WAE Qui Trình áp dụng ISO. .. Quản nguồn lực  Quản cơ sở hạ tầng Quy trình áp dụng ISO 9001 : 2008 tại công ty WAE Qui Trình áp dụng ISO 9001 : 2008 Kiểm soát chất lượng      Kiểm soát tài liệu, hồ sơ Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường Kiểm soát, xem xét sản phẩm Đánh giá nội bộ Theo dõi và đo lường các quá trình, sản phẩm Quy trình áp dụng ISO 9001 : 2008 tại công ty WAE Qui Trình áp dụng ISO 9001 : 2008 Các... hoạch chất lượng     Các chính sách chất lượng Phù hợp với mục tiêu Cam kết đảm bảo Cải tiến liên tục Quy trình áp dụng ISO 9001 : 2008 tại công ty WAE Qui Trình áp dụng ISO 9001 : 2008 Tổ chức triển khai  Xác định các quá trình, trình tự, chuẩn mực, đảm bảo các nguồn lực và thông tin  Cam kết của lãnh đạo công ty  Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin trong công ty và khách hàng  Quản lý. .. QLCL  Trao đổi thông tin nội bộ  Hệ thống mail nội bộ  Họp giao ban đầu tuần Thực trạng áp dụng HTQLTC 9001 : 2008 Thực trạng áp dụng Tổ chức triển khai chất lượng Trao đổi thông tin nội bộ  Hệ thống hồ sơ công việc  Thời gian biểu + Vai trò của các thành viên  Hệ thống tài liệu, qui định chất lượng  Cam kết của lãnh đạo  Truyền đạt cho mọi nhân viên của công ty hiểu được tầm quan trọng của việc... xây dựng hoàn thiện quy trình fix bug, quy trình phát triển game mobile, không ngừng cải tiến chất lượng phần mềm, game  Xây dựng quy trình phòng ngừa: Yêu cầu khắc phục, phòng ngừa, cải tiến Thực hiện biện pháp, cải tiến Kiểm tra, đánh giá N Kết thúc, đánh giá Thỏa đáng Y Một số giải pháp hoàn thiện HTQLCL  Thống kê và xử số liệu:  Nhằm thu thập và xử các thông tin liên quan đến chất lượng các... mọi dự án của WAE  Hoạch định hệ thống chất lượng: Thực trạng áp dụng HTQLTC 9001 : 2008 Thực trạng áp dụng Tổ chức triển khai chất lượng  Về đại diện lãnh đạo  Trưởng bộ phận phát triển ứng dụng game moble Trương Đình Anh Duy là đại diện lãnh đạo về chất lượng: đảm bảo các quá trình cần thiết của HTQLCL, báo cáo lãnh đạo cao nhất về kết hoạt động, đại diện của công ty trong quan hệ với các tổ chức... viên, nghiên cứu công nghệ mới: HTML5, Window Phone,…  Kiểm tra chất lượng phần mềm, game mobile  Mối quan hệ giữa các bộ phận  Giám đốc + đội ngũ quản các phòng ban  Nhân sự: tuyển dụng + đào tạo  Các phòng ban: nhóm game + nhóm phát triển phần mềm nhúng, nhóm robot, bộ phận makerting Thực trạng áp dụng HTQLTC 9001 : 2008 Thực trạng áp dụng Lập kế hoạch chất lượng  HTQLCT ISO 9001 : 2008... chức triển khai chất lượng Trao đổi thông tin với khách hàng  Kỹ sư cầu nối BSE  Phát triển phần mềm theo mô hình xoắn ốc  Nguồn nhân lực: luôn luôn được đảm bảo số lượng + chất lượng Xác định yêu cầu (kế hoạch) Lập kế hoạch đào tạo Tập hợp kết quả, báo cáo + lưu hồ sơ Chuẩn bị đào tạo Tiến hành Training Thực trạng áp dụng HTQLTC 9001 : 2008 Thực trạng áp dụng Tổ chức triển khai chất lượng Cơ sở... tiêu chuẩn chung của ngành CNTT  Quy trình quản lý, sử dụng tài sản Lập hồ sơ và cập nhật mục tài sản Bàn giao tài sản trong nội bộ Theo dõi các thay đổi của tài sản Kiểm kê, thanh tài sản Thực trạng áp dụng HTQLTC 9001 : 2008 Thực trạng áp dụng Kiểm soát chất lượng  Kiểm soát tài liệu Thực trạng áp dụng HTQLTC 9001 : 2008 Thực trạng áp dụng Kiểm soát chất lượng  Kiểm soát hồ sơ Lập danh mục hồ sơ . pháp hoàn thiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008 3. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý chất 3. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý chất. lý chất lượng theo Thực trạng áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 tại công ty WAE tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 tại công ty WAE 3. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý chất 3 dụng quản lý chất lượng theo Thực trạng áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 tại công ty WAE tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 tại công ty WAE 2. 2. Thực trạng áp dụng quản lý chất
- Xem thêm -

Xem thêm: phương pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo iso 9001-2008 tại công ty TNHH wae, phương pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo iso 9001-2008 tại công ty TNHH wae, phương pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo iso 9001-2008 tại công ty TNHH wae

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay