Hóa vô cơ: Viết các phản ứng Oxi hóa khử thường gặp pptx

38 491 2
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 08:20

II Hóa Viết các phản ứng Oxi hóa khử thường gặp Giáo khoa hóa cơ Biên soạn: Hồng Thái © http://vietsciences.free.fr và http://vietsciences.org Hồng Thái 169 Chương trình Hóa học VẤN ĐỀ III HÓA VIẾT CÁC PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ THƯỜNG GẶP (CÁC CHẤT OXI HÓA, CHẤT KHỬ THƯỜNG GẶP) Để viết được các phản ứng oxi hóa khử thì chúng ta cần biết một số chất oxi hóa và một số chất khử thường gặp. Chất oxi hóa sau khi bị khử thì tạo thành chất khử liên hợp (chất khử tương ứng); Cũng như chất khử sau khi bị oxi hóa thì tạo thành chất khử liên hợp (chất khử tương ứng). Ta phải biết các chất khử và chất oxi hóa tương ứng thì mới viết được phản ứng oxi hóa khử. I. Các chất oxi hóa thường gặp I.1. Các hợp chất của mangan: KMnO 4 , K 2 MnO 4 , MnO 2 (MnO 4 - , MnO 4 2- , MnO 2 ) +7 +6 +4 - KMnO 4 , K 2 MnO 4 , MnO 2 trong môi trường axit (H + ) thường bị khử thành muối +2 Mn 2+ Thí dụ : +7 +2 +2 +3 2KMnO 4 + 10FeSO 4 + 8H 2 SO 4 → 2MnSO 4 + 5Fe 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + 8H 2 O Kali pemanganat Sắt (II) sunfat Mangan (II) sunfat Sắt (III) sunfat Thuốc tím (Chất oxi hóa) (Chất khử) +7 +3 +2 +5 2KMnO 4 + 5KNO 2 + 3H 2 SO 4 → 2MnSO 4 + 5KNO 3 + K 2 SO 4 + 3H 2 O Kali nitrit Kali nitrat (Chất oxi hóa) (Chất khử) +7 +4 +2 +6 2KMnO 4 + 5K 2 SO 3 + 3H 2 SO 4 → 2MnSO 4 + 6K 2 SO 4 + 3H 2 O Kali sunfit Kali sunfat (Chất oxi hóa) (Chất khử) +6 +2 +2 +3 K 2 MnO 4 + 4FeSO 4 + 4H 2 SO 4 → MnSO 4 + 2Fe 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + 4H 2 O Kali manganat Sắt (II) sunfat Managan (II) sun fat Sắt (III) sunfat (Chất oxi hóa) (Chất khử) +4 -1 +2 0 MnO 2 + 4HCl(đ) → 0 t MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O Giáo khoa hóa cơ Biên soạn: Hồng Thái © http://vietsciences.free.fr và http://vietsciences.org Hồng Thái 170 Mangan đioxit Axit clohđric (đặc) Mangan(II) clorua Khí clo (Chất oxi hóa) (Chất khử) +4 +2 +2 +3 MnO 2 + 2FeSO 4 + 2H 2 SO 4 → MnSO 4 + Fe 2 (SO 4 ) 3 + 2H 2 O Mangan đioxit Sắt (II) sunfat Mangan (II) sunfat Sắt (III) sunfat (Chất oxi hóa) (Chất khử) +7 -1 +2 0 2KMnO 4 + 10NaCl + 8H 2 SO 4 → 2MnSO 4 + 5Cl 2 + K 2 SO 4 + 5Na 2 SO 4 + 8H 2 O Kali pemanganat Nat ri clorua Mangan (II) sunfat Khí clo (Chất oxi hóa) (Chất khử) +7 -1 +2 0 2KMnO 4 + 16HCl → 2MnCl 2 + 5Cl 2 + 2KCl + 8H 2 O Kali pemanganat Axit clohđric Mangan (II) clorua Khí clo (Chất oxi hóa) (Chất khử) +7 +2 +2 +3 MnO 4 - + 5Fe 2+ + 8H + → Mn 2+ + 5Fe 3+ + 4H 2 O Ion pemanganat Ion sắt (II) Ion mangan (II) Ion sắt (III) (Chất oxi hóa) (Chất khử) +7 -3 +2 +5 8KMnO 4 + 5PH 3 + 12H 2 SO 4 → 8MnSO 4 + 5H 3 PO 4 + 4K 2 SO 4 + 12H 2 O Kali pemanganat Photphin Mangan (II) sunfat Axit sunfuric (Chất oxi hóa) (Chất khử) +7 0 +2 +2 2KMnO 4 + 5Zn + 8H 2 SO 4 → 2MnSO 4 + 5ZnSO 4 + K 2 SO 4 + 8H 2 O Kẽm +7 +3 +3 +2 +4 2KMnO 4 + 5HOOC-COOH + 3H 2 SO 4 → 2MnSO 4 + 10CO 2 + K 2 SO 4 + 8H 2 O Axit oxalic Khí cacbonic (Chất oxi hóa) (Chất khử) - KMnO 4 trong môi trường trung tính (H 2 O) thường bị khử thành mangan đioxit (MnO 2 ) Thí du : +7 +4 +4 +6 2KMnO 4 + 4K 2 SO 3 + H 2 O → MnO 2 + K 2 SO 4 + KOH Kali pemanganat Kali sunfit Man ganđioxit Kali sunfat (Chất oxi hóa) (Chất khử) +7 +2 +4 2KMnO 4 + 3MnSO 4 + 2H 2 O → 5MnO 2 + K 2 SO 4 + 2H 2 SO 4 Kali pemanganat Mangan (II) sunfat Mangan đioxit (Chất oxi hóa) (Chất khử) Giáo khoa hóa cơ Biên soạn: Hồng Thái © http://vietsciences.free.fr và http://vietsciences.org Hồng Thái 171 +7 -1 +4 0 2KMnO 4 + 3H 2 O 2 → 2MnO 2 + 3O 2 + 2KOH + 2H 2 O Hiđro peoxit Mangan đioxit Khí oxi (Chất oxi hóa) (Chất khử) - KMnO 4 trong môi trường bazơ (OH - ) thường bị khử tạo K 2 MnO 4 Thí dụ : +7 +4 +6 +4 2KMnO 4 + K 2 SO 3 + 2KOH → 2K 2 MnO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O Kali pemanganat Kali sunfit Kali manganat Kali sunfat (Chất oxi hóa) (Chất khử) +7 +3 +3 +6 +4 2KMnO 4 + KOOC-COOK + 2KOH → 2K 2 MnO 4 + 2KHCO 3 Kali pemanganat Kali oxalat Kali manganat Kali cacbonat axit (Chất oxi hóa) (Chất khử) +7 -2 +6 0 2KMnO 4 + 2KOH → 2K 2 MnO 4 + 2 1 O 2 + H 2 O Kali pemanganat Kali manganat Oxi (Chất oxi hóa cũng là chất khử) (Phản ứng oxi hóa khử nội phân tử) Ghi chú G.1. KMnO 4 trong môi trường axit (thường là H 2 SO 4 ) có tính oxi hóa rất mạnh, nên nó dễ bị mất màu tím bởi nhiều chất khử như: Fe 2+ ; FeO; Fe 3 O 4; SO 2 ; SO 3 2- ; H 2 S; S 2- ; NaCl; HCl; KBr, HBr, HI; KI; Cl - ; Br - ; I - ; NO 2 - ; Anken; Ankin; Ankađien; Aren đồng đẳng benzen; … Thí dụ : +4 +7 +6 +2 5SO 2 + 2KMnO 4 + 2H 2 O → 2H 2 SO 4 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 Khí sunfurơ Kali pemanganat Axit sunfuric Mangan (II) sunfat (Chất khử) (Chất oxi hóa) Khí sunfurơ làm mất màu tím của dung dịch KMnO 4 (dung dịch thuốc tím), trong đó SO 2 đóng vai trò chất khử. Khí SO 2 và CO 2 đều làm đục nước vôi trong (vì có tạo chất không tan CaSO 3 , CaCO 3 ), nhưng CO 2 không làm mất màu dung dịch KMnO 4 . G.2. Để làm môi trường axit (H + ) cho các chất oxi hóa thì người ta thường dùng H 2 SO 4 hay H 3 PO 4 mà không dùng các axit HCl, HBr, HI vì các axit này ngoài sự cung cấp H + , chúng còn đóng vai trò chất khử (Cl - , Br - , I - ). Giáo khoa hóa cơ Biên soạn: Hồng Thái © http://vietsciences.free.fr và http://vietsciences.org Hồng Thái 172 G.3. KMnO 4 có thể đóng vai trò chất oxi hóa trong môi trường axit (H + ), bazơ (OH - ) hoặc trung tính (H 2 O). Còn K 2 MnO 4 , MnO 2 chỉ có thể đóng vai trò chất oxi hóa trong môi trường axit. G.4. Người ta dùng KMnO 4 trong dung dịch KOH đậm đặc để rửa dụng cụ thủy tinh. II.2. Hợp chất của crom: K 2 Cr 2 O 7 ; K 2 CrO 4 (Cr 2 O 7 2- ; CrO 4 2- ) K 2 Cr 2 O 7 (Kali đicromat; Kali bicromat), K 2 CrO 4 (Kali cromat) trong môi trường axit (H + ) thường bị khử thành muối crom (III) (Cr 3+ ) Thí dụ : +6 +2 +3 +3 K 2 Cr 2 O 7 + 6FeSO 4 + 7H 2 SO 4 → Cr 2 (SO 4 ) 3 + 3Fe 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + 7H 2 O Kali đicromat Sắt (II) sunfat Crom (III) sunfat Sắt (III) sunfat (Chất oxi hóa) (Chất khử) +6 +4 +3 +6 K 2 Cr 2 O 7 + 3K 2 SO 3 + 4H 2 SO 4 → Cr 2 (SO 4 ) 3 + 4K 2 SO 4 + 4H 2 O Kali đicromat Kali sunfit Crom (III) sunfat Kali sunfat (Chất oxi hóa) (Chất khử) +6 -1 +3 0 K 2 Cr 2 O 7 + 6KI + 7H 2 SO 4 → Cr 2 (SO 4 ) 3 + 3I 2 + 4K 2 SO 4 + 7H 2 O Kali đicromat Kali iođua Crom (III) sunfat Iot (Chất oxi hóa) (Chất khử) +6 -2 +3 0 K 2 Cr 2 O 7 + 3H 2 S + 4H 2 SO 4 → Cr 2 (SO 4 ) 3 + 3S + K 2 SO 4 + 7H 2 O Kali đicromat Hiđ ro sun fua Crom (III) sunfat Lưu huỳnh (Chất oxi hóa) (Chất khử) +6 -1 +3 0 K 2 Cr 2 O 7 + 14HBr → 2CrBr 3 + 3Br 2 + 2KBr + 7H 2 O Kali đicromat Axit bromhđric Crom (III) bromua Brom Kali bromua (Chất oxi hóa) (Chất khử) +6 -1 +3 0 K 2 Cr 2 O 7 + 14HCl → 2CrCl 3 + 3Cl 2 + 2KCl + 7H 2 O Kali đicromat Axit clohiđric Crom (III) clorua Clo Kali clorua (Chất oxi hóa) (Chất khử) +6 +2 +3 +4 K 2 Cr 2 O 7 + 3SnCl 2 + 14HCl → 2CrCl 3 + 3SnCl 4 + 2KCl + 7H 2 O Kali đicromat Thiếc (II) clorua Axit clohiđric Crom (III) clorua Thiếc (IV) clorua (Chất oxi hóa) (Chất khử) +6 -1 +3 +1 K 2 Cr 2 O 7 + 3CH 3 CH 2 OH + 4H 2 SO 4 → Cr 2 (SO 4 ) 3 + 3CH 3 CHO + K 2 SO 4 + 7H 2 O Kali đicromat Rượu etylic Crom (III) sunfat Anđehit axetic (Chất oxi hóa) (Chất khử) Giáo khoa hóa cơ Biên soạn: Hồng Thái © http://vietsciences.free.fr và http://vietsciences.org Hồng Thái 173 +6 +4 +3 +6 K 2 Cr 2 O 7 + 3SO 2 + H 2 SO 4 → Cr 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + H 2 O Kali đicromat Khí sunfurơ Crom (III) sunfat Kali sunfat (Chất oxi hóa) (Chất khử) Ghi chú G.1. Trong các phản ứng trên, màu đỏ da cam của dung dịch K 2 Cr 2 O 7 trở thành màu tím của ion Cr 3+ trong nước. Do đó trong hóa phân tích, K 2 Cr 2 O 7 trong môi trường axit thường được dùng làm chất oxi hóa để chuẩn độ các chất khử (Căn cứ sự mất màu vừa đủ dung dịch K 2 Cr 2 O 7 sẽ biết được lượng K 2 Cr 2 O 7 phản ứng vừa đủ và từ đó biết được nồng độ của dung dịch chất khử cần xác định) G.2. Người ta thường dùng hỗn hợp gồm hai thể tích bằng nhau của dung dịch axit sunfuric đậm đặc (H 2 SO 4 ) và dung dịch bão hòa kali đicromat (K 2 Cr 2 O 7 ), gọi là hỗn hợp sunfocromic hay hỗn hợp cromic, để súc các chai lọ thủy tinh. Dung dịch này tẩy mỡ, cũng như các chất hữu cơ bám vào thành thủy tinh, nhờ tính oxi hóa mạnh của dung dịch này. G.3. Trong môi trường trung tính , muối cromat (CrO 4 2- ) thường bị khử tạo crom (III) hiđroxit (Cr(OH) 3 ) Thí dụ : +6 -2 +3 0 2KCrO 4 + 3(NH 4 ) 2 S + 2H 2 O → 2Cr(OH) 3 + 3S + 6NH 3 + 4KOH Kali cromat Amoni sunfua Crom (III) hiđroxit Lưu huỳnh (Chất oxi hóa) (Chất khử) G.4. Người ta dùng CrO 3 (Crom (VI) oxit, Anhiđrit cromic, chất rắn có màu đỏ thẫm) trong dụng cụ thử độ cồn của tài xế. CrO 3 oxi hóa hơi rượu etylic (CH 3 CH 2 OH) tạo anđehit axetic (CH 3 CHO), còn CrO 3 bị khử tạo crom (III) oxit (Cr 2 O 3 , chất rắn có màu xanh thẫm). Căn cứ vào mức độ đổi màu hay không đổi màu của CrO 3 mà cảnh sát giao thông biết được người lái xe đã uống rượu nhiều, ít hay không uống rượu. +6 -1 +3 +1 2CrO 3 + 3CH 3 CH 2 OH → Cr 2 O 3 + 3CH 3 CHO + 3H 2 O Anhiđrit cromic Etanol Crom (III) oxit Eta nal (Đỏ thẫm) (Xanh thẫm) (Chất oxi hóa) (Chất khử) G.4. Giữa đicromat (Cr 2 O 7 2- , màu đỏ da cam) và cromat (CrO 4 2- , có màu vàng tươi) trong dung dịch (nước, H 2 O) có sự cân bằng do sự thủy phân như sau: Cr 2 O 7 2- + H 2 O 2CrO 4 2- + 2H + Đicromat Cromat (màu đỏ da cam) (màu vàng) Giáo khoa hóa cơ Biên soạn: Hồng Thái © http://vietsciences.free.fr và http://vietsciences.org Hồng Thái 174 Do đó khi cho a xit (H + , như HCl) vào một dung dịch cromat (CrO 4 2- , như K 2 CrO 4 ) thì thấy dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu đỏ da cam. Nguyên nhân là khi thêm axit vào thì nồng độ ion H + tăng lên, nên theo nguyên lý dịch chuyển cân bằng Le Châtelier, thì cân bằng dịch chuyển theo chiều làm hạ nồng độ ion H + xuống, tức theo chiều ion H + kết hợp ion cromat để tạo ion đicromat vì thế ta thấy dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu đỏ da cam. Còn khi thêm bazơ (OH - , như NaOH) vào dung dịch đicromat (Cr 2 O 7 2- , như K 2 Cr 2 O 7 ) thì thấy dung dịch chuyển từ màu đỏ da cam ra màu vàng. Nguyên nhân là khi thêm OH - vào thì ion OH - sẽ kết hợp ion H + (tạo chất không điện ly H 2 O) khiến cho nồng độ ion H + trong dung dịch giảm, nên theo nguyên lý dịch chuyển cân bằng, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều chống lại sự giảm ion H + , tức là chiều tạo ion H + , cũng là chiều tạo cromat, vì thế ta thấy dung dịch chuyển từ màu đỏ da cam ra màu vàng tươi. 2K 2 CrO 4 + 2HCl → K 2 Cr 2 O 7 + 2KCl + H 2 O (Màu đỏ da cam) (Màu vàng tươi) K 2 Cr 2 O 7 + 2NaOH → K 2 CrO 4 + Na 2 CrO 4 + H 2 O (Màu đỏ da cam) Natri cromat (Màu vàng tươi) 2Na 2 CrO 4 + H 2 SO 4 → Na 2 Cr 2 O 7 + Na 2 SO 4 + H 2 O Natri cromat Natri đicromat Na 2 Cr 2 O 7 + 2KOH → Na 2 CrO 4 + K 2 CrO 4 + H 2 O G.5. Khi cho dung dịch muối bari (Ba 2+ , như BaCl 2 , Ba(NO 3 ) 2 ) vào dung dịch cromat (CrO 4 2- ) hay dung dịch đicromat (Cr 2 O 7 2- ) đều thu được kết tủa màu vàng bari cromat (BaCrO 4 ). Không thu được bari đicromat (BaCr 2 O 7 ) vì chất này tan trong nước. Và vì có tạo kết tủa BaCrO 4 , nên nồng độ CrO 4 2- giảm, nên cân bằng dịch chuyển từ Cr 2 O 7 2- thành CrO 4 2- (nếu cho Ba 2+ vào Cr 2 O 7 2- , coi sự cân bằng giữa đicromat và cromat ở ghi chú 4 trên). BaCl 2 + K 2 CrO 4 → BaCrO 4 + 2KCl Bari clorua Kali cromat Bari cromat Kali clorua BaCl 2 + K 2 Cr 2 O 7 + H 2 O → BaCrO 4 + K 2 CrO 4 + 2HCl Bari clorua Kali đicromat Bari cromat Kali cromat Axit clohiđric Ba(NO 3 ) 2 + Na 2 Cr 2 O 7 + H 2 O → BaCrO 4 + Na 2 CrO 4 + 2HNO 3 Bari nitrat Natri đicromat Bari cromat Natri cromat Axit nitric I.3. Axit nitric (HNO 3 ), muối nitrat trong môi trường axit (NO 3 - /H + ) +5 +4 - HNO 3 đậm đặc thường bị khử tạo khí màu nâu nitơ đioxit NO 2 . Các chất khử thường bị HNO 3 oxi hóa là: các kim loại, các oxit kim loại có số oxi hóa trung gian (FeO, Fe 3 O 4 ), một số phi kim (C, S, P), một số hợp chất của phi kim có số oxi hóa thấp nhất Giáo khoa hóa cơ Biên soạn: Hồng Thái © http://vietsciences.free.fr và http://vietsciences.org Hồng Thái 175 hay trung gian (H 2 S, SO 2 , SO 3 2- , HI), một số hợp chất của kim loại trong đó kim loại có số oxi hóa trung gian (Fe 2+ , Fe(OH) 2 Thí dụ : 0 +5 +3 +4 Fe + 6HNO 3 (đ, nóng) → Fe(NO 3 ) 3 + 3NO 2 + 3H 2 O Sắt Axit ntric Sắt (III) nitrat Nitơ đioxit (Chất khử) (Chất oxi hóa) (Khí có mùi hắc, màu nâu) Trong 6 phân tử HNO 3 trên thì chỉ có 3 phân tử là chất oxi hóa, còn 3 phân tử tạo môi trường axit, tạo muối nitrat. +2 +5 +3 +4 FeO + 4HNO 3 (đ) → Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 + 2H 2 O Sắt (II) oxit +8/3 +5 +3 +4 Fe 3 O 4 + 10HNO 3 (đ) → 3Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 + 5H 2 O Sắt từ oxit (Chất khử) (Chất oxi hóa) (1 phân tử HNO 3 là chất o xi hóa, 9 phân tử tham gia trao đổi) +2 +5 +3 +4 Fe(OH) 2 + 4HNO 3 (đ) → Fe(NO 3 ) 3 + NO 2 + 3H 2 O Sắt (II) hiđroxit Sắt (III) nitrat (Chất khử) (Chất oxi hóa) (1 phân tử HNO 3 là chất oxi hóa, 3 phân tử trao đổi, tạo môi trường axit) 0 +5 +4 +4 C + 4HNO 3 (đ) → 0 t CO 2 + 4NO 2 + 2H 2 O Cacbon Khí cacbonic Nitơ đioxit (Chất khử) (Chất oxi hóa) (Cho từng giọt dd HNO 3 đậm đặc vào than nung nóng, than bùng cháy) 0 +5 +6 +4 S + 6HNO 3 (đ) → 0 t H 2 SO 4 + 6NO 2 + 2H 2 O Lưu huỳnh Axit nitric Axit sunfuric Nitơ đioxit (Chất khử) (Chất oxi hóa) (Cho bột lưu huỳnh vào dd HNO 3 đậm đặc đã được đun nhẹ, thấy bột lưu huỳnh tan nhanh và có khí màu nâu đỏ bay ra) 0 +5 +5 +4 P + 5HNO 3 (đ) → 0 t H 3 PO 4 + 5NO 2 + H 2 O Photpho Axit photphoric (Chất khử) (Chất oxi hóa) 0 +5 +1 +4 Ag + 2HNO 3 (đ) → AgNO 3 + NO 2 + H 2 O Bạc Bạc nitrat (Chất khử) (Chất oxi hóa) Giáo khoa hóa cơ Biên soạn: Hồng Thái © http://vietsciences.free.fr và http://vietsciences.org Hồng Thái 176 0 +5 +2 +4 Cu + 4HNO 3 (đ) → Cu(NO 3 ) 2 + 2NO 2 + 2H 2 O Đồng Đồng (II) nitrat (Chất khử) (Chất oxi hóa) 0 +5 +2 +4 Pb + 4HNO 3 (đ) → Pb(NO 3 ) 2 + 2NO 2 + 2H 2 O Chì Chì (II) nitrat (Chất khử) (Chất oxi hóa) Al + 6HNO 3 (đ, nóng) → Al(NO 3 ) 3 + 3NO 2 + 3H 2 O +5 +2 - HNO 3 loãng thường bị khử thành NO (khí nitơ oxit). Các chất khử thường gặp là: các kim loại, các oxit kim loại hay hợp chất kim loại có số oxi hóa trung gian (FeO, Fe(OH) 2 , Fe 3 O 4 , Fe 2+ ), một số phi kim (S, C, P), một số hợp chất của phi kim trong đó phi kim có số oxi hoá thấp nhất có số oxi hóa trung gian (NO 2 - , SO 3 2- ). Thí dụ : 0 +5 +3 +2 Fe + 4HNO 3 (l) → Fe(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O Bột sắt Axit nitric (loãng) Sắt (III) nitrat Nitơ oxit (Chất khử) (Chất oxi hóa) (Khí không có, không không có màu) +2 +5 +3 +2 3Fe(OH) 2 + 10HNO 3 (l) → 3Fe(NO 3 ) 3 + NO + 8H 2 O Sắt (II) hiđroxit Sắt (III) nitrat (Chất khử) (Chất oxi hóa) +2 +5 +3 +2 3FeO + 10HNO 3 (l) → 3Fe(NO 3 ) 3 + NO + 5H 2 O Sắt (II) oxit Sắt (III) nitrat (Chất khử) (Chất oxi hóa) +8/3 +5 +3 +2 3Fe 3 O 4 + 28HNO 3 (l) → 9Fe(NO 3 ) 3 + NO + 14H 2 O Sắt từ oxit (Chất khử) (Chất oxi hóa) 0 +5 +3 +2 Cr + 4HNO 3 (l) → Cr(NO 3 ) 3 + NO + 2H 2 O Crom Crom (III) nitrat (Chất khử) (Chất oxi hóa) 0 +5 +2 +2 3Cu + 8HNO 3 (l) → 3Cu(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O Đồng Đồng (II) nitrat (Chất khử) (Chất oxi hóa) Giáo khoa hóa cơ Biên soạn: Hồng Thái © http://vietsciences.free.fr và http://vietsciences.org Hồng Thái 177 0 +5 +1 +2 3Ag + 4HNO 3 (l) → 3AgNO 3 + NO + 2H 2 O Bạc Bạc nitrat (Chất khử) (Chất oxi hóa) 0 +5 +2 +2 3Hg + 8HNO 3 (l) → 3Hg(NO 3 ) 2 + 2NO + 4H 2 O Thủy ngân Thủy ngân (II) nitrat (Chất khử) (Chất oxi hóa) 0 +5 +6 +2 S + 2HNO 3 (l) → H 2 SO 4 + 2NO Lưu huỳnh Axit nitric (loãng) Axit sunfuric Nitơ oxit 0 +5 +5 +2 3P + 5HNO 3 (l) + 2H 2 O → 3H 3 PO 4 + 5NO Photpho Axit nitric (loãng) Axit photphoric (Chất khử) (Chất oxi hóa) - Muối nitrat trong môi trường axit (NO 3 - /H + ) giống như HNO 3 loãng , nên nó oxi hóa được các kim loại tạo muối, NO 3 - bị khử tạo khí NO, đồng thời có sự tạo nước (H 2 O) Thí dụ : 0 +5 +2 +2 3Cu + 2NO 3 - + 8H + → 3Cu 2+ + 2NO + 4H 2 O Đồng Muối nitrat trong môi trường axit Muối đồng (II) (Chất khử) (Chất oxi hóa) (Dung dịch có màu xanh lam) Khí NO không màu thoát ra kết hợp với O 2 (của không khí) tạo khí NO 2 có màu nâu đỏ 0 +5 +2 +2 3Cu + 2NaNO 3 + 8HCl → 3CuCl 2 + 2NO + 2NaCl + 4H 2 O 0 +5 +2 +2 3Cu + Cu(NO 3 ) 2 + 8HCl → 4CuCl 2 + 2NO + 4H 2 O Chất khử Chất oxi hóa Ghi chú G.1. Ba kim loại sắt (Fe), nhôm (Al) và crom (Cr) không bị hòa tan trong dung dịch axit nitric đậm đặc nguội (HNO 3 đ, nguội) cũng như trong dung dịch axit sunfuric đậm đặc nguội (H 2 SO 4 đ, nguội) (bị thụ động hóa, bị trơ). Fe, Al, Cr HNO 3 (đ, nguội) Fe, Al, Cr H 2 SO 4 (đ, nguội) [...]... tạo muối tương ứng (ion kim loại) K Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Pt Au Thí dụ: Zn + 2HCl 0  → +1 Zn (Chất oxi hóa) 0 (Chất khử)  → (Chất oxi hóa) Al 3H+ H2 0 Fe2+ +  → AlBr3 + +3  → (Chất khử) (Chất oxi hóa) Phản ứng trên xảy ra được là do: H2 (Chất khử) Tính khử: Fe > H2 Tính oxi hóa: H+ > Fe2+ +1 + FeSO4 + (Chất oxi hóa) Phản ứng trên xảy ra được là do: 0 (Chất khử) +2 2H+ Al... đó kim loại có số oxi hóa thấp hơn Các chất khử thường dùng để khử oxit kim loại ở nhiệt độ cao là Al, H2, CO, C Tuy nhiên bốn chất khử này chỉ khử được các oxit kim loại trong đó kim loại ứng sau nhơm trong dãy thế điện hóa Các oxit kim loại Al, Mg, kim loại kiềm, kiềm thổ, chỉ bị khử tạo kim loại tương ứng tại catot bình điện phân khi điện phân nóng chảy các oxit kim loại tương ứng trên K Ca Na Mg... (II) oxit Cacbon (Chất oxi hóa) (Chất khử) MgO CO2 Khí cacbonic (Chất khử) +2 PbO + Sắt (II) oxit +2 (Chất oxi hóa) CO2 Cacbon đioxit +2 t0 Sắt từ oxit Cacbon oxit (Chất oxi hóa) (Chất khử) +2 + Sắt từ oxit +2 Fe3O4 +4 2Fe3O4 Cacbon oxit (Chất khử) Biên soạn: Hồng Thái +2 Pb Chì + CO Cacbon oxit 0 t → Al 0 t → H2 0 K 2O + CO t → CaO + H2 t → Na2O + C t → Al2O3 0 0 Dpnc →   Nhơm oxit... thì thu được muối clorat 0 3Cl2 -1 + 6NaOH Clo (Chất oxi hóa, Chất khử) 100 0 C  →  5NaCl + NaClO3 Natri clorua (Phản ứng tự oxi hóa khử) 0 3Cl2 +5 -1 + 6KOH Clo (Chất oxi hóa, Chất khử) 100 0 C  →  5KCl + 3H2O Natri clorat +5 + KClO3 Kali clorua (Phản ứng tự oxi hóa khử) + 3H2O Kali clorat Kali clorat dễ bị nhiệt phân tạo kali clorua và khí oxi (khi đun nóng có MnO2 làm xúc tác) Do đó KClO3 được... (Chất oxi hóa) S + CO2 0 800 0 C  →  2C 0 + (Chất oxi hóa) +2 S + 2CO 0 500 0 C  →  2H2 +1 S + 2H2O (Chất khử) +4 SO2 +4 (Chất khử) +4 (Chất oxi hóa) H2O (Chất khử) +4 SO2 + +2 (Chất oxi hóa) SO2 S Lưu huỳnh 0 + 2Mg 0 t0  → +2 S + 2MgO (Chất khử) Ghi chú G.1 Khác với HNO3, dung dịch H2SO4 lỗng là a xit thơng thường (tác nhân oxi hóa là H+), chỉ dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng mới là axit có tính oxi. .. 0 Fe2O3 + (Chất oxi hóa) 0 CuO + (Chất oxi hóa) +1 + + Al2O3  → H2 +1 Cu + H2O (Chất khử) 0 t0  → CO 2Ag +4 + CO2 (Chất khử) +2 ZnO 2Fe 0 t0 +2 (Chất oxi hóa) (Chất oxi hóa)  → 2Al +3 (Chất khử) +2 Ag2O 0 t0 0 + C 0 t0  → Zn +2 + CO (Chất khử) © http://vietsciences.free.fr và http://vietsciences.org Hồng Thái 200 Giáo khoa hóa cơ +3 +2 3Fe2O3 + Sắt (III) oxit (Chất oxi hóa) +8/3 t0  →... + H 2O +1 HCl + HClO Clo Axit clohiđric Axit hipoclorơ (Chất oxi hóa, Chất khử; Chất tự oxi hóa tự khử) (Phản ứng oxi hóa khử nội phân tử) Phản ứng trên của Cl2 giải thích sự làm đổi màu giấy q xanh ướt hóa đỏ của khí clo, rồi giấy q bị mất màu Ngun nhân là axit HCl làm đỏ giấy q xanh, còn axit HClO thì lại làm mất màu giấy q (do tính oxi hóa mạnh của HClO) Đây là hiện tượng đặc trưng để nhận biết khí... -1 0 NaClO3 + 6KI + 3H2SO4  → NaCl Natri clorat Kali iođua (Chất oxi hóa) (Chất khử) + 3I2 + 3K2SO4 + 3H2O Natri clorua Iot Lưu ý L.1 Khi cho khí clo vào dung dịch xút, có phản ứng: 0 -1 Cl2 +  → 2NaOH +1 NaCl + NaClO + Clo Natri clorua Natri hipoclorit (Chất oxi hóa, Chất khử) (Phản ứng oxi hóa khử nội phân tử) H2O Sở dĩ có phản ứng trên là do: Cl2 + H2O  → HCl + Axit clohiđric HClO Axit hipoclorit... 0 Al2(SO4)3 + 3H2 Hiđro Khí sunfurơ (SO2) oxi hóa được các chất khử mạnh như các hợp chất của phi kim có số oxi hố thấp (như H2S, CO), một số phi kim (như H2, C), các kim loại mạnh (như Na, K, Ca, Ba, Mg) Nếu SO2 là chất oxi hóa thì nó thường bị khử tạo S +4 -2 SO2 + 0  → H2S Khí sunfurơ Khí hiđro sunfua (Chất oxi hóa) (Chất khử) Khí mùi hắc Khí có mùi trứng thúi +4 SO2 + Chất rắn, màu vàng nhạt... (Chất khử) +2 2H+ Al + 3HBr H2 Tính khử: Zn > H2 Tính oxi hóa: H+ > Zn2+ +1 + + (Chất oxi hóa)  → H2SO4(l) 0 Zn2+  → Phản ứng trên xảy ra được là do: Fe + H2 +2 2H+ + (Chất khử) Fe ZnCl2 + Al3+ 3 H2 2 0 + (Chất oxi hóa) 3 H2 2 (Chất khử) Tính khử: Al > H2 Tính oxi hóa: H+ > Al3+ © http://vietsciences.free.fr và http://vietsciences.org Hồng Thái 184 Giáo khoa hóa cơ Na + Cu +  → HCl NaCl Biên . 169 Chương trình Hóa học VẤN ĐỀ III HÓA VÔ CƠ VIẾT CÁC PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ THƯỜNG GẶP (CÁC CHẤT OXI HÓA, CHẤT KHỬ THƯỜNG GẶP) Để viết được các phản ứng oxi hóa khử thì chúng ta cần. khử liên hợp (chất khử tương ứng) . Ta phải biết các chất khử và chất oxi hóa tương ứng thì mới viết được phản ứng oxi hóa khử. I. Các chất oxi hóa thường gặp I.1. Các hợp chất của mangan:. số chất oxi hóa và một số chất khử thường gặp. Chất oxi hóa sau khi bị khử thì tạo thành chất khử liên hợp (chất khử tương ứng) ; Cũng như chất khử sau khi bị oxi hóa thì tạo thành chất khử liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hóa vô cơ: Viết các phản ứng Oxi hóa khử thường gặp pptx, Hóa vô cơ: Viết các phản ứng Oxi hóa khử thường gặp pptx, Hóa vô cơ: Viết các phản ứng Oxi hóa khử thường gặp pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay