tiểu luận về luật hành chính của nước việt nam doc

25 3,227 30
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 06:20

. thống hành chính nhà nước để bảo đảm pháp chế, kỷ luật. II. Nguồn của luật hành chính Việt Nam 1. Khái niệm nguồn của Luật hành chính Việt Nam Xác định nguồn của Luật hành chính Việt Nam tuỳ thuộc. Luật hành chính và khoa học luật hành chính A. Luật Hành chính là ngành luật về tổ chức hoạt động quản lý hành chính nhà nước I - Khái niệm về Luật hành chính 1. Khái niệm chung Trong khoa học luật. nảy sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Do đó, Luật hành chính là ngành luật về quản lý hành chính nhà nước. 4. Hệ thống Luật hành chính Luật hành chính không phải là tập hợp máy
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận về luật hành chính của nước việt nam doc, tiểu luận về luật hành chính của nước việt nam doc, tiểu luận về luật hành chính của nước việt nam doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay