Kỹ Thuật Trồng Dừa doc

25 346 5
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2014, 02:20

. Kỹ Thuật Trồng Dừa I. Kỹ thuật trồng: 1. Mùa vụ: Ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nên trồng vào tháng 6-7 dương lịch (đã vào mùa mưa) để. trưởng của cây. III. Trồng xen trong vườn dừa: Vì rễ dừa ăn cạn và tán lá thưa nên cần trồng xen trong vườn dừa nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và ánh sáng dưới tán dừa và tăng thu nhập. cây trồng xen không dẫn đến sự giảm năng suất và hiệu quả kinh tế của cả cây dừa và cây trồng xen. Để tránh sự cạnh tranh về dinh dưỡng và nhu cầu nước giữa cây dừa và cây trồng xen nên trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ Thuật Trồng Dừa doc, Kỹ Thuật Trồng Dừa doc, Kỹ Thuật Trồng Dừa doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn