điều tra hiện trạng các loài thú móng guốc tại khu mở rộng vườn quốc gia bạch mã

26 686 3
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 23:58

slide báo cáo tốt nghiệp BÁO CÁO TÓM TẮT BÁO CÁO TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Điều tra hiện trạng các loài thú móng guốc tại khu Điều tra hiện trạng các loài thú móng guốc tại khu mở rộng Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Nam Đông, mở rộng Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế tỉnh Thừa Thiên Huế Sinh viên thực hiện: Sinh viên thực hiện: Huỳnh Phước Thế Huỳnh Phước Thế Lớp: Lớp: QLR 41A QLR 41A Giáo viên hướng dẫn: TS. Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Minh Đức Trần Minh Đức Phần 4: Kết luận, kiến nghị Phần 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Phần 2: Đối tượng, mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu Phần 1: Đặt vấn đề NỘI DUNG BÁO CÁO Việt Nam là một trong 16 nước có tính đa dạng sinh học cao trên toàn cầu với Việt Nam là một trong 16 nước có tính đa dạng sinh học cao trên toàn cầu với nhiều loài động, thực vật hoang dã quý hiếm và các hệ sinh thái đặc trưng. nhiều loài động, thực vật hoang dã quý hiếm và các hệ sinh thái đặc trưng. Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực thành lập hệ thống RĐD (VQG, KBTTN) rộng Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực thành lập hệ thống RĐD (VQG, KBTTN) rộng khắp trên cả nước song tình trạng suy thoái ĐDSH vẫn là mối lo ngại thường trực. khắp trên cả nước song tình trạng suy thoái ĐDSH vẫn là mối lo ngại thường trực. Ở Việt Nam, thú móng guốc có sự đa dạng cao về loài cũng như số lượng cá thể. Ở Việt Nam, thú móng guốc có sự đa dạng cao về loài cũng như số lượng cá thể. Nhưng hiện nay, các loài thú móng guốc này đang suy giảm về số lượng rất nhanh Nhưng hiện nay, các loài thú móng guốc này đang suy giảm về số lượng rất nhanh chóng do tình trạng săn bắt và mua bán động vật trái phép. chóng do tình trạng săn bắt và mua bán động vật trái phép. Bạch là một trong những VQG của Việt Nam có tính đa dạng sinh học cao. Bạch là một trong những VQG của Việt Nam có tính đa dạng sinh học cao. Đây là nơi chuyển tiếp của hai miền Bắc – Nam. Nên khu vực này chứa đựng Đây là nơi chuyển tiếp của hai miền Bắc – Nam. Nên khu vực này chứa đựng những điểm đặc trưng riêng về hệ động thực vật. những điểm đặc trưng riêng về hệ động thực vật. Gần đây, Bạch đã được mở rộng thêm diện tích ở một số xã của huyện Gần đây, Bạch đã được mở rộng thêm diện tích ở một số xã của huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) và huyện Đông Giang (Quảng Nam). Tại khu vực mở Nam Đông (Thừa Thiên Huế) và huyện Đông Giang (Quảng Nam). Tại khu vực mở rộng này đang có nhiều công trình điều tra, nghiên cứu nhiều loài hay nhóm loài rộng này đang có nhiều công trình điều tra, nghiên cứu nhiều loài hay nhóm loài động vật có nguy cơ và giá trị bảo tồn cao. Riêng các loài thú móng guốc vẫn chưa động vật có nguy cơ và giá trị bảo tồn cao. Riêng các loài thú móng guốc vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào. có công trình nghiên cứu nào. Để góp phần vào việc điều tra, nghiên cứu sự đa dạng sinh học của VQG Bạch Để góp phần vào việc điều tra, nghiên cứu sự đa dạng sinh học của VQG Bạch nói chung và khu mở rộng của Vườn ở huyện Nam Đông-tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và khu mở rộng của Vườn ở huyện Nam Đông-tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, chúng tôi thực hiện đề tài: nói riêng, chúng tôi thực hiện đề tài: “ “ Điều tra hiện trạng các loài thú móng Điều tra hiện trạng các loài thú móng guốc tại khu mở rộng vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa guốc tại khu mở rộng vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.” Thiên Huế.” I. ĐẶT VẤN ĐỀ II. ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU : Các loài thú móng guốc ở rừng tự nhiên tại khu mở rộng Các loài thú móng guốc ở rừng tự nhiên tại khu mở rộng của vườn quốc gia Bạch ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa của vườn quốc gia Bạch ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Và những hoạt động của con người ảnh hưởng Thiên Huế. Và những hoạt động của con người ảnh hưởng đên tài nguyên thúkhu vực này. đên tài nguyên thúkhu vực này. 2.2- MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: + Tìm hiểu sự phân bố và đa dạng các loại thú móng guốc ở Tìm hiểu sự phân bố và đa dạng các loại thú móng guốckhu mở rộng VQG Bạch tại huyện Nam Đông. khu mở rộng VQG Bạch tại huyện Nam Đông. + Phân tích sự ảnh hưởng của con người đến thú móng + Phân tích sự ảnh hưởng của con người đến thú móng guốc tại khu vực nghiên cứu. guốc tại khu vực nghiên cứu. + Đề xuất các giải pháp quản lý và bảo tồn các loại thú này. + Đề xuất các giải pháp quản lý và bảo tồn các loại thú này. 2.3- 2.3- NỘI DUNG NGHIÊN CỨU NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Ảnh hưởng của con người đến tài nguyên thú móng guốc. 5 Tình trạng bảo tồn các loài thú móng guốckhu vực nghiên cứu. 4 Xây dựng bản đồ và đánh giá hiện trạng phân bố các loài thú móng guốc trong khu vực nghiên cứu. 3 Môt số đặc điểm tự nhiên, xã hội của khu vực nghiên cứu. 1 Lập danh mục, đánh giá tính đa dạng các loài thú móng guốckhu vực mở rộng VQG Bạch tại huyện Nam Đông. 2 - Phương pháp kế thừa và tham khảo ý kiến của Phương pháp kế thừa và tham khảo ý kiến của chuyên gia chuyên gia . . - - Nghiên cứu thực địa Nghiên cứu thực địa : : + Phỏng vấn hộ gia đình bằng bộ câu hỏi đóng mở. + Phỏng vấn hộ gia đình bằng bộ câu hỏi đóng mở. + Phỏng vấn người dân địa phương bằng phương + Phỏng vấn người dân địa phương bằng phương pháp hạt đậu. pháp hạt đậu. + Phương pháp điều tra chuyên ngành. + Phương pháp điều tra chuyên ngành. - Phương pháp xử lý số liệu - Phương pháp xử lý số liệu 2.4- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. 1. T T hành phần loài hành phần loài và tính đa dạng và tính đa dạng thú Móng Guốckhu mở rộng thú Móng Guốckhu mở rộng VQG VQG Bạch Bạch ( ( Nam Đông Nam Đông ) ) 1.1. Danh lục thú móng guốc 1.1. Danh lục thú móng guốc + B + B ộ GuốcGuốc lẻ lẻ ( ( Perissodactyla Perissodactyla ) ) : : không có thông tin, dấu vết/ mẫu vật; không có thông tin, dấu vết/ mẫu vật; + B + B ộ Guốc Chẵn ( ộ Guốc Chẵn ( Artiodactila) Artiodactila) : : có 8 có 8 loài thuộc loài thuộc 4 họ. 4 họ. III- KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TT TT Tên loài Tên loài SĐVN SĐVN SĐTG SĐTG NĐ. 32 NĐ. 32 CITES CITES 1 1 Cheo Cheo nam Cheo Cheo nam dương dương Tragulus javanicus Tragulus javanicus VU VU IIB IIB 2 2 Hoẵng Hoẵng Muntiacus muntjak Muntiacus muntjak 3 3 Lợn rừng Lợn rừng Sus scrofa Sus scrofa 4 4 Mang lớn Mang lớn Megamuntiacus vuquangensis Megamuntiacus vuquangensis VU VU IB IB I I 5 5 Mang Trường Sơn Mang Trường Sơn Canismuntiacus truongsonensis Canismuntiacus truongsonensis DD DD IB IB I I 6 6 Nai Nai Cervus unicolor Cervus unicolor LR LR IIB IIB 7 7 Sơn dương Sơn dương Capricornis sumatraensis Capricornis sumatraensis EN EN VU VU IB IB I I 8 8 Sao la Sao la Pseudoryx nghetinhensis Pseudoryx nghetinhensis EN EN EN EN IB IB I I Bảng 1. Danh lục các loài Thú Guốc ngón chẵn (Artiodactyla) ở khu mở rộng VQG Bạch Mã, huyện Nam Đông Hình ảnh 1: Cheo cheo nam dương ( nguồn :http://www.vncreatures.net) Hình ảnh 2 : Lợn rừng ( nguồn : http://www.vncreatures.net) Hình ảnh 4: Hoẵng ( nguồn : http://www.vncreatures.net) Hình ảnh 3: Nai ( nguồn : http://www.vncreatures.net) Một số hình ảnh các loài nghiên cứu Hình ảnh 5: Mang lớn ( nguồn : http://www.vncreatures.net) Hình ảnh 6: Mang trường sơn ( nguồn : http://www.vncreatures.net) Hình ảnh 7: Sơn dương ( nguồn : bẫy ảnh điều tra của VQG Bạch Mã) Hình ảnh 8: Sao la ( nguồn : http://www.vncreatures.net) Một số hình ảnh các loài nghiên cứu 1.2. Đánh giá đa dạng loàigiá trị bảo tồn: 1.2. Đánh giá đa dạng loàigiá trị bảo tồn: • Ở khu mở rộng VQG Bạch tại Nam Đông có 08 loài thú móng guốckhu mở rộng VQG Bạch tại Nam Đông có 08 loài thú móng guốc chẵn thuộc 4 họ, chiếm 80% tổng số họ thú móng guốc chẵn trên toàn chẵn thuộc 4 họ, chiếm 80% tổng số họ thú móng guốc chẵn trên toàn quốc. quốc. • Trong đó có 03 loài quý hiếm mới phát hiện ở Việt Nam: Trong đó có 03 loài quý hiếm mới phát hiện ở Việt Nam: + Sao la ( + Sao la ( Pseudoryx nghetinhensis Pseudoryx nghetinhensis ), ), + Mang lớn ( + Mang lớn ( Megamuntiacus vuquangensis Megamuntiacus vuquangensis ), ), + Mang trường sơn ( + Mang trường sơn ( Canismuntiacus truongsonensis Canismuntiacus truongsonensis ). ). Cả 3 loài thú này không chỉ quý hiếm của Việt Nam cả thế giới. Về Cả 3 loài thú này không chỉ quý hiếm của Việt Nam cả thế giới. Về mặt phân bố, 3 loài này đều được ghi nhận ở vùng địa lý hẹp của miền mặt phân bố, 3 loài này đều được ghi nhận ở vùng địa lý hẹp của miền Trung Việt Nam, vì vậy chúng là những loàigiá trị cao về mặt bảo tồn. Trung Việt Nam, vì vậy chúng là những loàigiá trị cao về mặt bảo tồn. • Trong 08 loài thú Móng guốc chẵn thì có tới 06 loài có trong sách đỏ Việt Trong 08 loài thú Móng guốc chẵn thì có tới 06 loài có trong sách đỏ Việt Nam(2000), 02 loài nằm trong sách đỏ Thế giới, 06 loài có trong nghị Nam(2000), 02 loài nằm trong sách đỏ Thế giới, 06 loài có trong nghị định 32/2006/NĐ-CP, 04 loài trong phụ lục CITES. định 32/2006/NĐ-CP, 04 loài trong phụ lục CITES. III- KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU [...]... dạng loàigiá trị bảo tồn: Tính đa dạng của các loài thú móng guốc chẵn ở khu vực nghiên cứu được thể hiện qua bảng 02: Bảng 02: So sánh các thú móng guốc chẵn ở khu mở rộng VQG Bạch tại Nam Đông với toàn quốc STT Thành phần loài Khu vực Loài Tỷ lệ (%) 01 Toàn quốc 20 100% 02 Khu mở rộng VQG Bạch tại Nam Đông 08 40% Nguồn SĐVN 2002 Số liệu điều tra 2011 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU và đánh giá hiện trạng. .. từng loài cụ thể và bản đồ phân bố chung theo phỏng vấn cho tất cả các loài, với 1 ô màu đại diện cho mỗi loài thú móng guốc, cho thấy hiện trạng tài nguyên loài thú móng guốc còn khá nhiều Và các loài này phân bố rải rác khắp vùng mở rộng của VQG Bạch ở Nam Đông + Hiện trạng phân bố theo tuyến điều tra • Từ bản đồ phân bố theo các tuyến điều tra, dấu vết thu nhận được của 4 loài thú móng guốc: ... triển các loài thú móng guốckhu vực nghiên cứu 1 Nâng cao đời sống và ý thức bảo vệ cộng đồng 2 Khoanh nuôi, trồng và phục hồi rừng ở khu mở rộng của vườn quốc gia Bạch, huyện Nam Đông 3 Nâng cao năng lực quản lý và thi hành pháp luật IV - KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 KẾT LUẬN (1) Ở khu mở rộng VQG Bạch có 08 loài thú móng guốc chẵn thuộc 04 họ sinh sống (2) Thành phần các loài móng guốc. .. thú móng guốc Đồng thời phục vụ cho công tác quản lý, bảo tồn và phát triển tài nguyên thú móng guốckhu vực nghiên cứu VI - KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ 4.2 TỒN TẠI (1) Đề tài chỉ dừng lại nghiên cứu về hiện trạng phân bố các loài thú móng guốc, chỉ xây dựng bản đồ phân bố cho 04 loài thú móng guốc theo các tuyến điều tra, chưa đưa ra được bảng đồ phân bố thực địa chung cho các loài thú móng guốc. .. dựng bản đồ phân bố theo tuyến điều tra: Từ dữ liệu điều tra hiện trường, chúng tôi sử dụng phần mềm mapinfo, garfile, máy định vị GPS và bản đồ số Bạch VN2000 để xuất ra bản đồ phân bố theo tuyến điều tra cho các loài thú móng guốc như sau: Bản đồ phân bố chung của các loài thú móng guốc theo tuyến điều tra KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.2 - Đánh giá hiện trạng phân bố + Hiện trạng phân bố theo phỏng vấn Dựa... trình lý lý số liệu, chúng tôi ra các Xây dựng bản đồ phân bố theo phỏng vấn: sau quá trình xử lý số chúng tôi đưa đưa ra các bản đồ phân bố của các loài thú guốc guốckhu vực cứu nhưcứu như sau: bản đồ phânphân bố của các loài thú móng guốcvực nghiên nghiên cứu như sau: các bản đồ bố của các loài thú móng móng khukhu vực nghiên sau: Loài Cheo cheo Loài Lợn rừng Loài Hoẵng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1... loài móng guốckhu vực nghiên cứu rất đa dạng và phong phú, chúng chiếm 40% thành phần loài thú móng guốc chẵn trên toàn quốc (3) Kết quả điều tra đã xây dựng được 08 bản đồ phân bố theo phỏng vấn,trong đó có 01 bản đồ phân bố chung theo phỏng vấn; 01 bản đồ phân bố theo các tuyến điều tra cho các loài thú móng guốckhu vực mở rộng của VQG Bạch tại Nam Đông IV - KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ... tại Nam Đông 08 40% Nguồn SĐVN 2002 Số liệu điều tra 2011 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU và đánh giá hiện trạng phân các loài thú móng guốc trong khu khu 2 Xây dựng bản đồ và đánh giá hiện trạng phân bốbố các loài thú móng guốc trong khu vực Xây dựng bản đồ và đánh giá hiện trạng phân bố các loài thú móng guốc trong vực nghiên cứu cứu nghiên cứu vực nghiên 2.1- Xây dựng bản đồ phân bố 2.1- Xây dựng bản đồ phân... trên toàn khu mở rộng, chưa xây dựng được bản đồ phân bố thực địa cho từng loài thú móng guốc, chưa tính được trữ lượng các loài thú móng guốc trong khu vực nghiên cứu (2) Trong quá trình điều tra thực địa, chúng tôi chỉ thu nhận các thông tin thông qua dấu chân, dấu thức ăn Do khả năng có hạn, chúng tôi vẫn chưa tiến hành đặt bẫy ảnh để thu nhận thông tin Do đó việc xác định các loài trên hiện trường... anh Trần Xuân B’Rương, chúng tôi cho rằng loài này vẫn có thể còn trong khu vực nghiên cứu nhưng với số lượng rất ít và phân bố hẹp Do đó, VQG Bạch cần có những biện pháp giám sát và tích cực bảo vệ các loài thú này KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3 Ảnh hưởng các hoạt động con người đến các loài thú Móng Guốckhu mở rộng VQG Bạch tại Nam Đông - Ảnh hưởng trực tiếp của con người: Bảng 04: Số sợi dây bẫy . NGHIỆP Điều tra hiện trạng các loài thú móng guốc tại khu Điều tra hiện trạng các loài thú móng guốc tại khu mở rộng Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện Nam Đông, mở rộng Vườn Quốc gia Bạch Mã, huyện. thực hiện đề tài: “ “ Điều tra hiện trạng các loài thú móng Điều tra hiện trạng các loài thú móng guốc tại khu mở rộng vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa guốc tại khu mở rộng. loài thú móng guốc ở rừng tự nhiên tại khu mở rộng Các loài thú móng guốc ở rừng tự nhiên tại khu mở rộng của vườn quốc gia Bạch Mã ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa của vườn quốc gia Bạch Mã ở
- Xem thêm -

Xem thêm: điều tra hiện trạng các loài thú móng guốc tại khu mở rộng vườn quốc gia bạch mã, điều tra hiện trạng các loài thú móng guốc tại khu mở rộng vườn quốc gia bạch mã, điều tra hiện trạng các loài thú móng guốc tại khu mở rộng vườn quốc gia bạch mã, 3- NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay