tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô cp - 888 tại xã ea phê -huyện krông pắc - đăk lăk

110 292 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2014, 11:21

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN NGỌC HUỆ TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG THỜI ĐIỂM BÓN PHÂN KALI ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CHO GIỐNG NGÔ CP - 888 TẠI EA PHÊ -HUYỆN KRÔNG PẮC - ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC BUÔN MA THUỘT, 2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN NGỌC HUỆ TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG THỜI ĐIỂM BÓN PHÂN KALI ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CHO GIỐNG NGÔ CP - 888 TẠI EA PHÊ -HUYỆN KRÔNG PẮC - ĐĂK LĂK Chuyên ngành: SINH HỌC THỰC NGHIỆM Mã số: 60.42.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. PHAN VĂN TÂN BUÔN MA THUỘT, 2010 I PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Hình 1: Hình ảnh ruộng ngô 15 ngày sau gieo Hình 2: Hình ảnh ruộng ngô 30 ngày sau gieo II Hình 3: Hình ảnh ruộng ngô 45 ngày sau gieo Hình 4: Hình ảnh ruộng ngô tăng 40% kali ở giai ñoạn trỗ cờ III Hình 5: Hình ảnh ruộng ngô tăng 40% kali ở giai ñoạn chín sữa Hình 6: Hình ảnh ruộng ngô ñối chứng, không tăng kali ở giai ñoạn chín sữa IV PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐẤT TRƯỚC SAU KHI LÀM THÍ NGHIỆM TT Ký hiệu pH KCl Tổng số (%) Dễ tiêu (mg/100g) Cation (1ñl/100g) m ẫu HC N P 2 O 5 K 2 O P 2 O 5 K 2 O Ca 2+ Mg 2+ 1 CT1 - 1 5,14 3,45 0,230 0,16 0,38 7,5 12,5 2,9 2,7 2 CT2 - 1 4,61 3,59 0,235 0,13 0,37 8,0 12,6 2,0 1,5 3 CT3 - 1 4,54 3,86 0,223 0,11 0,35 8,1 14,0 2,5 1,5 4 CT4 - 1 4,61 3,52 0,214 0,13 0,36 6,5 14,5 2,3 1,2 5 CT5-1 4,33 3,38 0,213 0,11 0,35 4,5 14,4 1,9 1,6 6 CT2-2 4,60 3,25 0,241 0,13 0,40 8,5 14,5 2,8 2,3 7 CT3-2 4,52 3,61 0,228 0,12 0,36 8,4 13,1 2,5 1,6 8 CT4-2 4,56 3,77 0,222 0,13 0,35 8,2 13,8 2,7 1,5 9 CT5 - 2 4,57 3,65 0,213 0,13 0,36 7,5 14,0 2,5 1,4 10 CT1 - 2 4,45 3,42 0,220 0,12 0,35 5,7 14,8 2,0 1,7 11 CT3 - 3 5,10 3,44 0,232 0,13 0,36 8,3 11,5 2,8 1,9 12 CT4 - 3 4,56 3,77 0,224 0,12 0,35 8,2 11,5 2,6 1,5 13 CT5-3 4,63 3,56 0,215 0,12 0,35 7,3 12,2 2,3 1,4 14 CT1-3 4,43 3,45 0,216 0,11 0,34 5,6 13,8 2,1 1,5 15 CT2-3 5,12 3,51 0,239 0,13 0,36 8,1 11,5 3,4 2,1 16 CT0 4,53 3,60 0,237 0,13 0,35 8,3 11,7 2,3 1,6 17 CT1.1 - 1 5,10 3,52 0,238 0,15 0,37 8,0 12,5 3,8 2,7 18 CT2.1 - 1 4,71 3,17 0,236 0,14 0,38 7,9 11,2 1,9 2,3 19 CT3.1 - 1 5,1 3 3,52 0,218 0,13 0,36 5,3 13,1 3,5 2,5 20 CT4.1-1 5,51 3,31 0,202 0,15 0,37 7,1 11,0 2,6 2,7 21 CT5.1-1 4,97 3,10 0,179 0,13 0,34 6,1 12,0 3,8 2,7 22 CT2.1-2 4,65 3,07 0,228 0,13 0,35 8,0 11,8 1,7 2,4 23 CT3.1-2 5,14 3,53 0,216 0,14 0,36 7,4 13,3 3,7 2,6 24 CT4.1-2 5,52 3,34 0,212 0,15 0,34 5,2 13,1 2,7 2,7 25 CT5.1 - 2 4,89 3,12 0,176 0,13 0,38 6,2 12,5 3,2 2,7 26 CT1.1 - 2 5,12 3,49 0,225 0,15 0,34 8,3 11,8 3,5 2,5 27 CT3.1 - 3 5,12 3,50 0,225 0,14 0,36 6,5 12,3 3,4 2,6 28 CT4.1 - 3 5,52 3,28 0,222 0,15 0,36 6,5 14,0 2,9 2,7 29 CT5.1-3 4,86 3,15 0,171 0,14 0,35 6,0 11,8 3,1 2,7 30 CT1.1-3 5,08 3,51 0,236 0,15 0,37 8,1 11,6 3,3 2,5 31 CT2.1-3 4,67 3,17 0,237 0,15 0,35 7,8 13,6 2,0 2,5 V PHỤ LỤC 3: 1. Chiều cao cây 1.1. Ảnh hưởng của các công thức bón phân kali khác nhau ñến chiều cao cây BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC FILE CC1 21/ 8/10 15: 3 :PAGE 1 VARIATE V003 CC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 634.460 158.615 0.68 0.626 2 * RESIDUAL 10 2348.75 234.875 * TOTAL (CORRECTED) 14 2983.21 213.087 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CC1 21/ 8/10 15: 3 :PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS CC 1 3 176.800 2 3 178.633 3 3 184.733 4 3 175.800 5 3 164.700 SE(N= 3) 8.84826 5%LSD 10DF 27.8812 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CC1 21/ 8/10 15: 3 :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CC 15 176.13 14.597 15.326 8.7 0.6260 1.2. Ảnh hưởng của liều lượng thời ñiểm bón phân kali khác nhau ñến chiều cao cây BALANCED ANOVA FOR VARIATE CC FILE CC2 21/ 8/10 15: 5 :PAGE 1 VARIATE V003 CC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN VI ========================================================================= 1 CT$ 4 272.853 68.2134 0.88 0.509 2 * RESIDUAL 10 771.400 77.1400 * TOTAL (CORRECTED) 14 1044.25 74.5895 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE CC2 21/ 8/10 15: 5 :PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS CC 1 3 190.000 2 3 180.000 3 3 189.733 4 3 188.133 5 3 192.467 SE(N= 3) 5.07083 5%LSD 10DF 15.9784 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE CC2 21/ 8/10 15: 5 :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | CC 15 188.07 8.6365 8.7829 4.7 0.5086 2. Chiều cao cây 2.1. Ảnh hưởng của các công thức bón phân kali khác nhau ñến ñường kính thân cây BALANCED ANOVA FOR VARIATE ÐK-1 FILE DK-1 21/ 8/10 15: 9 :PAGE 1 VARIATE V003 ÐK-1 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 .229733E-01 .574332E-02 1.49 0.276 2 * RESIDUAL 10 .384666E-01 .384666E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 .614399E-01 .438856E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DK-1 21/ 8/10 15: 9 :PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS ÐK-1 VII 1 3 2.46333 2 3 2.49000 3 3 2.51333 4 3 2.55667 5 3 2.56667 SE(N= 3) 0.358081E-01 5%LSD 10DF 0.112833 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DK-1 21/ 8/10 15: 9 :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT$ | (N= 15) SD/MEAN | | NO. BASED ON BASED ON % | | OBS. TOTAL SS RESID SS | | ÐK-1 15 2.5180 0.66246E-010.62021E-01 2.5 0.2759 2.2. Ảnh hưởng của liều lượng thời ñiểm bón phân kali khác nhau ñến ñường kính thân cây BALANCED ANOVA FOR VARIATE ÐK -2 FILE DK2 21/ 8/10 15:12 :PAGE 1 VARIATE V003 ÐK -2 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ========================================================================= 1 CT$ 4 .246667E-02 .616668E-03 0.09 0.982 2 * RESIDUAL 10 .722667E-01 .722667E-02 * TOTAL (CORRECTED) 14 .747334E-01 .533810E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE DK2 21/ 8/10 15:12 :PAGE 2 MEANS FOR EFFECT CT$ CT$ NOS ÐK -2 1 3 2.56333 2 3 2.54000 3 3 2.57333 4 3 2.56333 5 3 2.57667 SE(N= 3) 0.490804E-01 5%LSD 10DF 0.154654 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE DK2 21/ 8/10 15:12 :PAGE 3 F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL. SECTION - 1 [...]... th i i m bón kali khác nhau ns c hút nư c c a lá c a r 3.3 nh hư ng c a li u lư ng kali 55 n kh năng ch ng ch u sâu b nh ngô 3.3.1 50 57 nh hư ng c a các công th c bón kali khác nhau n kh năng ch ng ch u sâu b nh c a gi ng ngô CP 888 t i Ea phêKrông P c – ăk Lăk 3.3.2 57 nh hư ng c a li u lư ng th i i m bón kali khác nhau n kh năng ch ng ch u sâu b nh c a gi ng ngô CP 888 t i Ea phê. .. các công th c bón kali khác nhau dinh dư ng 3.17 n hàm lư ng t sau thí nghi m nh hư ng c a li u lư ng th i i m bón kali khác nhau hàm lư ng dinh dư ng 3.18 60 61 n t sau thí nghi m Hi u qu kinh t c a các công th c bón kali khác nhau cho ngô lai CP 888 t i Ea phêKrông P c 3.19 63 65 Hi u qu kinh t c a li u lư ng th i i m bón kali khác nhau cho ngô lai CP 888 t i Ea phêKrông P c 66 ix... ng ngô CP 888 qua các công th c bón kali khác nhau 3.13 50 lá c a gi ng ngô CP 888 qua các công th c bón kali khác nhau 3.12 49 ng thái tăng trư ng di p l c t ng s c a gi ng ngô CP 888 qua li u lư ng th i i m bón kali khác nhau 3.11 47 ng thái s c hút nư c 54 lá c a gi ng ngô CP 888 qua li u lư ng th i i m bón kali khác nhau 56 x 3.14 Bi u s c hút nư c r c a gi ng ngô CP 888 qua li u lư ng và. .. ngô CP 888 t i Ea phêKrông P c – ăk Lăk 3.4 57 nh hư ng c a li u lư ng kali năng su t th c thu n các y u t c u thành năng su t ngô 58 3.4.1 nh hư ng c a các công th c bón kali khác nhau thành năng su t năng su t th c thu 3.4.2 n các y u t c u ngô CP 888 nh hư ng c a li u lư ng th i i m bón kali khác nhau y u t c u thành năng su t năng su t th c thu ngô CP 888 59 n các 59 vi 3.5 Hàm... công th c bón kali khác nhau n kh năng ch ng ch u sâu b nh c a gi ng ngô CP 888 3.13 57 nh hư ng c a li u lư ng th i i m bón kali khác nhau n 58 kh năng ch ng ch u sâu b nh c a gi ng ngô CP 888 3.14 nh hư ng c a các công th c bón kali khác nhau n các y u t c u thành năng su t năng su t 3.15 60 nh hư ng c a li u lư ng th i i m bón kali khác nhau n các y u t c u thành năng su t năng su t... t Xu t phát t ý tư ng ó, chúng tôi ti n hành th c hi n tài: Tìm hi u nh hư ng c a li u lư ng th i i m bón phân kali n kh năng ch u h n cho gi ng ngô CP 888 t i Ea phê - Huy n Krông p c – ăk Lăk 2 M c tiêu c a tài Tìm ra các li u lư ng th i i m bón phân kali cho cây ngô, nh m tăng kh năng ch u h n tăng hi u qu kinh t T 2 trong mùa mưa 3 Gi i h n c a tài ó kéo dài th i gian s n xu t v ... ng ngô CP 888 3.1.3 nh hư ng c a các công th c bón kali khác nhau 39 nt c tăng trư ng chi u cao cây c a gi ng ngô CP 888 3.1.4 nh hư ng c a li u lư ng th i i m bón kali khác nhau tăng trư ng chi u cao cây c a gi ng ngô CP 888 40 nt c 41 v 3.1.5 nh hư ng c a các công th c bón kali khác nhau n chi u cao cây ư ng kính thân c a gi ng ngô CP 888 42 3.1.6 nh hư ng c a li u lư ng th i i m bón kali. .. m 3.1 huy n Krông P c giai o n 200 7-2 009 20 ăk Lăk t trư c khi thí nghi m 26 30 nh hư ng c a các công th c phân bón kali khác nhau n th i gian sinh trư ng c a gi ng ngô CP 888 3.2 38 nh hư ng c a li u lư ng th i i m bón kali khác nhau n th i gian sinh trư ng c a gi ng ngô CP 888 3.3 39 nh hư ng c a các công th c phân bón kali khác nhau nt c tăng trư ng chi u cao cây c a gi ng ngô CP 888 3.4 3.5... công th c bón phân kali khác nhau 3.5.2 Hàm lư ng dinh dư ng 61 t sau thí nghi m li u lư ng th i i m bón các công th c phân kali khác nhau 62 3.6 nh hư ng c a li u lư ng kali 65 3.6.1 n hi u qu kinh t c a cây ngô nh hư ng c a các công th c bón kali khác nhau n hi u qu kinh 65 t c a gi ng ngô CP 888 3.6.2 nh hư ng c a li u lư ng th i i m bón kali khác nhau n hi u qu kinh t c a gi ng ngô CP 888 66... c a li u lư ng th i i m bón kali khác nhau t c n tăng trư ng chi u cao cây c a gi ng ngô CP 888 nh hư ng c a các công th c bón kali khác nhau 41 n chi u cao cây ư ng kính thân 3.6 42 nh hư ng c a li u lư ng th i i m bón kali khác nhau n chi u cao cây ư ng kính thân 3.7 nh hư ng c a các công th c bón kali khác nhau 44 n ch s di n tích lá (LAI) di p l c c a gi ng ngô CP 888 3.8 nh hư ng . DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN NGỌC HUỆ TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG VÀ THỜI ĐIỂM BÓN PHÂN KALI ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CHO GIỐNG NGÔ CP - 888 TẠI XÃ EA PHÊ -HUYỆN. TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG VÀ THỜI ĐIỂM BÓN PHÂN KALI ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CHO GIỐNG NGÔ CP - 888 TẠI XÃ EA PHÊ -HUYỆN KRÔNG PẮC - ĐĂK LĂK Chuyên ngành: SINH HỌC THỰC NGHIỆM. NS-1 15 6200.9 1484.2 316.06 5.1 0.0000 8.2. Ảnh hưởng của liều lượng và thời ñiểm bón phân kali khác nhau ñến năng suất thực thu của giống ngô CP 888 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NS-2
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô cp - 888 tại xã ea phê -huyện krông pắc - đăk lăk, tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô cp - 888 tại xã ea phê -huyện krông pắc - đăk lăk, tìm hiểu ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón phân kali đến khả năng chịu hạn cho giống ngô cp - 888 tại xã ea phê -huyện krông pắc - đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay