Bài giảng điện tử môn hóa học: nghiên cứu về vật liệu polyme potx

32 530 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,504 tài liệu

  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 21:20

VẬT LIỆU POLIME VẬT LIỆU POLIME I. CHẤT DẺO 1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit - Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo. - Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất 2 thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau. Vaät Lieäu compozit VẬT LIỆU POLIME VẬT LIỆU POLIME I. CHẤT DẺO 2. Một số hợp chất polime dùng làm chất dẻo a. Polietilen (PE):  Chất dẻo mềm, nóng chảy trên 110 0 C dùng làm màng mỏng, vật liệu điện, bình chứa … 1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit nCH 2 = CH 2 (-CH 2 - CH 2 -) n t 0 , xt oáng nhöïa PE taám nhöïa PE VẬT LIỆU POLIME VẬT LIỆU POLIME I. CHẤT DẺO 2. Một số hợp chất polime dùng làm chất dẻo a. Polietilen (PE): b. Poli ( vinyl clorua) (PVC)  Chất rắn vô đònh hình, cách điện tốt, bền với axit  vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa… 1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit nCH 2 = CH (-CH 2 - CH -) n Cl Cl t 0 , xt Nhöïa VẬT LIỆU POLIME VẬT LIỆU POLIME I. CHẤT DẺO 2. Một số hợp chất polime dùng làm chất dẻo a. Polietilen (PE): b. Poli ( vinyl clorua) (PVC) c. Poli( metyl metacrylat) 1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit COOCH 3 nCH 2 = C - COOCH 3 CH 2 – C CH 3 CH 3 n t 0 , xt VẬT LIỆU POLIME VẬT LIỆU POLIME I. CHẤT DẺO 2. Một số hợp chất polime dùng làm chất dẻo a. Polietilen (PE): b. Poli ( vinyl clorua) (PVC) c. Poli( metyl metacrylat) d. Poliphenolfomanđehit (PPF) hay bakelit [...]... VẬT LIỆU POLIME I CHẤT DẺO II TƠ 1 Khái niệm :  Tơ là những polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất đònh * Tương đối bền với nhiệt, mềm, dai, không độc, có khả năng nhuộm màu VẬT LIỆU POLIME I CHẤT DẺO II TƠ 1 Đònh nghóa 2 Phân loại Tơ thiên nhiên Tơ tổng hợp: tơ poliamit Tơ hoá học Tơ bán tổng hợp: tơ visco TƠ Tơ thiên nhiên Động vật Thực vật (len, tơ tằm) (bơng đay) Tơ hóa học Tơ... nilon VẬT LIỆU POLIME I CHẤT DẺO II TƠ 1 Đònh nghóa 2 Phân loại 3 Một số loại tơ tổng hợp thường gặp a Tơ nilon-6,6 n H N – [CH ] – NH +n HOOC – [CH ] – COOH 2 2 6 2 2 4 t0  → 2n H2O – HN – [CH2]6 – NHCO– [CH2]4 – CO – n + VẬT LIỆU POLIME I CHẤT DẺO II TƠ 1 Đònh nghóa 2 Phân loại 3 Một số loại tơ tổng hợp thường gặp a Tơ nilon-6,6 b Tơ nitron hay olon n CH = CH 2 CN RCOOR’, t0 - CH2 - CH CN n VẬT LIỆU... su chưa lưu hóa S S Cao su đã lưu hóa VẬT LIỆU POLIME I CHẤT DẺO II TƠ III CAO SU 1 Đònh nghóa 2 Phân loại a Cao su thiên nhiên b Cao su tổng hợp Cao su buna Cao su buna-N Cao su buna-S Một số sản phẩm làm từ cao su Nệm ngồi Găng tay Lốp máy cày Gối ngủ Lốp xe đạp NỆM SALON IV KEO DÁN TỔNG HP 1 Khái niệm :  Keo dán là loại vật liệu có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu rắn khác nhau mà không làm biến... Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi CÂY CAO SU, MỦ CAO SU VƯỜN ƯƠM LẤY MỦ CÂY CON VƯỜN CÂY MỦ CAO SU MỦ CAO SU Charles Goodyear trong phòng thí nghiệm VẬT LIỆU POLIME I CHẤT DẺO II TƠ III CAO SU 1 Đònh nghóa 2 Phân loại a Cao su thiên nhiên ( CH2 C CH CH2 CH3 Với n = 1500 - 15000 )n Poliisopren C5H8 Phân tử polime hình sợi Cầu nối đisunfua S S +s t 0 S S S S S S S S Cao su chưa lưu hóa S S Cao . VẬT LIỆU POLIME VẬT LIỆU POLIME I. CHẤT DẺO 1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit - Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo. - Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp. cách điện tốt, bền với axit  vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa… 1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit nCH 2 = CH (-CH 2 - CH -) n Cl Cl t 0 , xt Nhöïa VẬT LIỆU. điện, bình chứa … 1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit nCH 2 = CH 2 (-CH 2 - CH 2 -) n t 0 , xt oáng nhöïa PE taám nhöïa PE VẬT LIỆU POLIME VẬT LIỆU POLIME I. CHẤT DẺO 2. Một
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử môn hóa học: nghiên cứu về vật liệu polyme potx, Bài giảng điện tử môn hóa học: nghiên cứu về vật liệu polyme potx, Bài giảng điện tử môn hóa học: nghiên cứu về vật liệu polyme potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay