Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Long An

187 939 3
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 16:33

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Long AnBố trí 10 tầng (1 trệt, 9 lầu) mái bằng bêtông cốt thép chiều cao tầng 1 cao 4.5m, các tầng 2,3,4,5,6,7,8,9,10 cao 3,3m. Diện tích xây dựng 23.5x44.1=1037m2, mặt đứng chính bố trí lam đứng tạo vẻ thông thoát cho kiến trúc, cùng khung nhôm kính và các mảng tường tạo nên kiến trúc riêng cho công trình. B Ộ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯ ỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Đ Ồ ÁN TỐT NGHIỆP ÑEÀ TAØI: NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRI ỂN LONG AN Ngành: XÂY D ỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP Gi ảng viên hướng dẫn : Ths. NGUY Ễ N VĂN GIANG Sinh viên th ực hiện: CAO TH Ị PHƯƠNG ANH MSSV: 507105002 L ớp: 07VXD1 TP. H ồ Chí Minh, 2011 B Ộ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯ ỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TP. HCM Đ Ồ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRI ỂN LONG AN Ngành: XÂY D ỰNG DÂN DỤNG CƠNG NGHIỆP GVHD KIẾN TRÚC - KẾT CẤU (70%) Thầy Nguyễn Văn Giang GVHD NỀN MÓNG (30%) Thầy Nguyễn Văn Giang SINH VIÊN THỰC HIỆN Cao Thị Ph ương Anh LỚP: 07VXD1 TP. H ồ Chí Minh, 2011 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Phát Triển Long An SVTH: Cao Thò Phương Anh – Lớp: 07VXD1 MỤC LỤC Trang bìa Phiếu giao đề tài đồ án tốt nghiệp Lời cảm ơn Mục lục PHẦN 1 THUYẾT MINH KIẾN TRÚC 1 1. Nội dung 2 2. Giải pháp mặt bằng - kiến trúc 2 3. Giải pháp kiến trúc 2 4. Phương pháp kết cấu 2 5. Giải pháp hệ thống kỹ thuật 3 PHẦN 2 Chương 1 THUYẾT MINH KẾT CẤU Tính toán sàn tầng 5 6 1.1 Đặc điểm kỹ thuật, phương án kết cấu 6 1.2 Cơ sở tính toán sàn 7 1.2.1 Đặc trưng vật liệu 7 1.2.2 Sơ bộ xác đònh kích thước các cấu kiện 7 1.3 Tính toán các ô bản 8 1.3.1 Sơ đồ tính 8 1.3.2 Xác đònh tải trọng tính toán bản sàn 10 1.4 Xác đònh nội lực cốt thép trong bản sàn 12 1.5 Kiểm tra độ võng ( biến dạng) của sàn 17 Chương 2 Tính toán dầm dọc trục C 18 2.1 Sơ bộ chọn tiết diện dầm 19 2.2 Xác đònh tải trọng tác dụng 19 a. Tónh tải 19 b Hoạt tải 21 2.3 Xác đònh nội lực 22 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Phát Triển Long An SVTH: Cao Thò Phương Anh – Lớp: 07VXD1 2.3.1 Xác đònh nội lực tổ hợp nội lực 22 2.3.2 Tính toán cốt thép 25 a. Tính cốt thép dọc nhòp 25 b. Với cốt thép chòu momen âm 26 c. Tính cốt đai 27 Chương 3 Tính toán cầu thang bộ 28 3.1 Cấu tạo cầu thang 28 3.2 Xác đònh tải trọng tác dụng lên cầu thang 30 3.2.1 Tải trọng thường xuyên (tónh tải) 30 3.2.2 Tải trọng tạm thời (hoạt tải) 32 3.2.3 Tải trọng toàn phần 32 3.3 Tính toán các bộ phận cầu thang 28 3.3.1 Cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 32 3.3.2 Cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 38 3.3.3 Tính toán DCN1, DCN2, DCT 44 Chương 4 Tính toán hồ nước mái 49 4.1 Tính toán bản nắp hồ nước mái 50 4.2 Tính toán bản đáy hồ nước mái 54 4.3 Tính toán bản thành hồ nước mái 55 4.4 Kiểm tra nứt bản đáy (theo trạng thái giới hạn 2) 58 4.5 Tính dầm đỡ bản nắp, dầm đỡ bản đáy 59 4.5.1 Dầm đỡ bản nắp 59 4.5.2 Dầm đỡ bản đáy 60 4.5.3 Sơ đồ tính 63 4.5.4 Tính toán cốt thép 67 Chương 5 Thiết kế khung ngang trục 4 69 5.1 Sơ đồ kích thước khung 69 5.2 Mặt bằng truyền tải vào khung ngang trục 4 70 5.3 Xác đònh tiết diện cột 71 5.4 Xác đònh tải trọng 75 5.4.1 Tónh tải 75 5.4.2 Hoạt tải 88 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Phát Triển Long An SVTH: Cao Thò Phương Anh – Lớp: 07VXD1 5.5 Các trường hợp chất tải 98 5.6. Tính cốt thép 88 5.6.1 Tính toán cốt thép dọc cho cột 112 5.6.2 Tính toán cốt thép dầm 117 Chương 6 NỀN MÓNG 124 PA. I Móng cọc ép 124 6.1 Thống kê số liệu đại chất 124 a. Các chỉ tiêu cơ lý của đất 125 b. Nhận xét đất nền 126 6.2 Tải trọng tính móng 126 6.3 Tính toán móng cọc bê tông cốt thép 128 6.3.1 Chọn độ sâu đặt đế đài 128 6.3.2 Chọn loại cọc , chiều dài cọc, tiết diện cọc 128 6.4 Tính móng M1 133 6.4.1 Tải trọng tác dụng 133 6.4.2 Xác đònh sơ bộ kích thước đài cọc 133 6.4.3 Xác đònh số lượng cọc 134 6.4.4 Cấu tạo tính toán đài cọc 134 6.4.5 Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc 134 6.4.6 Kiểm tra lực tác dụng xuống mũi cọc 136 6.4.7 Kiểm tra độ lún của móng 140 6.4.8 Tính cốt thép 142 6.5 Tính toán móng M2 143 6.5.1 Tải trọng tác dụng 143 6.5.2 Xác đònh sơ bộ kích thước đài cọc 143 6.5.3 Xác đònh số lượng cọc 143 6.5.4 Cấu tạo tính toán đài cọc 144 6.5.5 Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc 144 6.5.6 Kiểm tra lực tác dụng xuống mũi cọc 146 6.5.7 Kiểm tra độ lún của móng 149 6.5.8 Tính cốt thép 152 6.6 Kiểm tra cọc khi vận chuyển cẩu lắp 153 6.6.1 Khi vận chuyển 154 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Phát Triển Long An SVTH: Cao Thò Phương Anh – Lớp: 07VXD1 6.6.2 Khi cẩu lắp 155 6.6.3 Kiểm tra lực cẩu móc cẩu 155 PA. II Thiết kế móng cọc khoan nhồi 156 6.6 Thống kê số liệu đòa chất 156 6.7 Tải trọng tính móng 158 6.8 Tính toán móng cọc khoan nhồi 158 6.8.1 Chọn độ sâu đặt đế đài 158 6.8.2 Chọn loại cọc , chiều dài cọc, tiết diện cọc 159 6.8.3 Xác đònh sức chòu tải của cọc 159 6.9 Tính móng M1 163 6.9.1 Tải trọng tác dụng 163 6.9.2 Xác đònh sơ bộ kích thước đài cọc 163 6.9.3 Xác đònh số lượng cọc 163 6.9.4 Cấu tạo tính toán đài cọc 164 6.9.5 Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc 164 6.9.6 Kiểm tra lực tác dụng lên mũi cọc 165 6.9.7 Kiểm tra độ lún của móng 168 6.9.8 Tính cốt thép 169 6.10 Tính móng M2 172 6.10.1 Tải trọng tác dụng 172 6.10.2 Xác đònh sơ bộ kích thước đài cọc 172 6.10.3 Xác đònh số lượng cọc 172 6.10.4 Cấu tạo tính toán đài cọc 173 6.10.5 Kiểm tra lực tác dụng lên đầu cọc 173 6.10.6 Kiểm tra lực tác dụng lên mũi cọc 174 6.10.1 Kiểm tra độ lún của móng 177 6.10.1 Tính cốt thép 180 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn đến toàn thể các thầy cô Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP. HCM. Đặc biệt các thầy cô trong khoa Kỹ Thuật Công Trình đã tận tình giúp đỡ hướng dẫn em trong suốt quá trình học tập tại trường, đã truyền đạt những kiến thức chuyên môn, những kinh nghiệm hết sức quý giá cho em. Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp em đã nhận được sự truyền đạt kiến thức, chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn. Với tất cả tấm lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn thầy NGUYỄN VĂN GIANG, người đã tận tình giúp đỡ hướng dẫn chính cho em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Do đây là công trình thiết kế đầu tay với những kiến thức còn hạn chế nên đồ án của em ít nhiều không tránh khỏi những sai sót, mong q thầy cô các bạn đóng góp ý kiến để công trình của em được hoàn thiện hơn. Một lần nữa xin chân thành cám ơn tất cả các thầy cô, gửi lời cảm ơn đến tất cả người thân, gia đình, cảm ơn tất cả bạn bè đã gắn bó cùng học tập giúp đỡ em trong suốt thời gian học, cũng như trong quá trình hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2011 Sinh viên thực hiện Cao Thò Phương Anh Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Phát Triển Long An SVTH: Cao Thò Phương Anh – 07VXD1 Trang : 1 Phần 1 THUYẾT MINH KIẾN TRÚC Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Phát Triển Long An SVTH: Cao Thò Phương Anh – 07VXD1 Trang : 2 Nội dung: - Giải pháp mặt bằng - kiến trúc. - Giải pháp kiến trúc. - Phương án kết cấu. - Giải pháp hệ thống kỹ thuật - thông gió. - Chiếu sáng. - Hệ thống cấp - thoát nước. - Đòa điểm XD. - Đặc điểm đòa chất công trình đòa chất thuỷ văn. - Sử dụng vật liệu. - Giải pháp điện nước. Trong tương lai Thành phố Tân An sẽ xây dựng những khu đô thò mới, trung tâm thương mại đặc biệt tỉnh Long An sẽ quy hoạch thành lập các ngân hàng quốc doanh cũng như các ngân hàng ngoài quốc doanh tại tỉnh Long An nhằm tạo ra nguồn vốn đầu tư, vốn vay phát triển cho các vùng nông thôn cũng như thu hút một số lượng lớn cán bộ có tri thức về làm việc phục vụ tại tỉnh Long An. Bên cạnh đó nhờ vào thế mạnh chế độ ưu đãi của tỉnh nên ngày càng có nhiều người đến sinh sống, làm việc học tập tại tỉnh Long An. Chính vì vậy, tỉnh đã quyết đònh cho xây dựng Ngân hàng đầu phát triển Long An nhằm đáp ứng những nhu cầu vừa trình bày. 1. Giải pháp mặt bằng - kiến trúc Công trình được thiết kế 10 tầng (1 trệt, 9 lầu) . Mặt bằng bố trí theo kiểu hành lang bên . Diện tích xây dựng: 23.5x44.1=1037m 2 , được bố trí 2 cầu thang bộ 2 thang máy. Mặt bằng bố trí: 8 phòng trên 1 tầng. Tầng 1 cao 4.5m, tầng 2,3,4,5,6,7,8,9,10 cao 3,3m . 2. Giải pháp kiến trúc Bố trí 10 tầng (1 trệt, 9 lầu) mái bằng bêtông cốt thép chiều cao tầng 1 cao 4.5m, các tầng 2,3,4,5,6,7,8,9,10 cao 3,3m. Diện tích xây dựng 23.5x44.1=1037m 2 , mặt đứng chính bố trí lam đứng tạo vẻ thông thoát cho kiến trúc, cùng khung nhôm kính các mảng tường tạo nên kiến trúc riêng cho công trình. Mặt bằng bố trí theo kiểu hành lang bên. Khả năng chiếu sáng tự nhiên tốt, gồm 8 phòng 2 cầu thang bộ, 2 thang máy, mặt sân ngân hàng . 3. Phương án kết cấu Khung BTCT liền khối đúc tại chỗ, tường bao che xây gạch ống dày 200. Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Phát Triển Long An SVTH: Cao Thò Phương Anh – 07VXD1 Trang : 3 Dầm, sàn sử dụng bt cấp độ bền B20 (M250) đá 10x20, R b = 11.5 MPa, R bt = 0.9Mpa, cột sử dụng bt cấp độ bền B30 (M400) đá 10x20, R b =17 MPa, R bt = 1.2Mpa. Thép chòu lực chính của kết cấu dầm, sàn, cột sử dụng thép AI có R s = 22 Mpa, AII có R s = 280 MPa. Sàn tính theo ô bản đơn. Dầm dọïc tính theo dầm liên tục Dầm ngang kết hợp cột tạo thành kết cấu khung. 4. Giải pháp hệ thống kỹ thuật a) Thông gió: Toàn bộ công trình được thông gió tự nhiên bằng các cửa sổ kính đặt được bố trí ở phía trước sau của mỗi phòng kết hợp quạt trần. b) Chiếu sáng: Chiếu sáng chủ yếu cho công trình phần lớn là ánh sáng tự nhiên của mặt tường vào ban ngày qua các cửa kết hợp với ánh sáng nhân tạo bằng đèn điện. c) Hệ thống cấp nước : Hệ thống cấp nước được tiếp nhận từ nguồn nước của mạng lưới cấp nước chung của khu vực. Được dẫn vào bể chứa nước ngầm được bơm tự động lên bể nước máy dung tích : bxhxl =3.5 x 1.5 x7.2= 36.75 m 3 . Từ bể nước máy cấp nước trực tiếp đến các khu vực ở các phòng, các tầng. Hệ thống ống dẫn được đặt trong các gen d) Hệ thống thoát nước : Thoát nước mái bằng ống dẫn nước PVC 90 được lồng vào các cột thoát xuống hố ga thu nước đưa vào hệ thống thoát nước chung. Nước thải từ các khu vệ sinh qua ống dẫn đặt trong ống hộp gen đưa vào hầm tự hoại được xử lý lắng lọc sau đó được thoát về hệ thống thoát nước chung của khu vực. e) Hệ thống điện : Nguồn điện 220V từ mạng lưới chung của khu vực qua trạm biến thế riêng của ngân hàng. Hệ thống dây dẫn lồng vào ống nhựa bảo vệ cách điện trong công trình được đặt âm vào tường, sàn đến các thiết bò điện. f) Phòng cháy chữa cháy : Công trình được trang trí hệ thống báo cháy tự động ở từng tầng. Hệ thống nước chữa cháy tạm thời từ bể nước mái kết hợp bình chữa cháy CO 2 bố trí cho các tầng, hộp cứu hỏa được bố trí ở các chiếu nghỉ của cầu thang được cung cấp mức hồi phục hệ thống cấp nước từ hồ nước mái. Hệ thống nước chữa cháy ngoài nhà được bố trí các van đấu mới với trạm nước chữa cháy. g) Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn: [...]... vật liệu trang trí ngoại nhập, như hệ thống điều hòa, điện, máy chống trộm, phục vụ vi tính phòng nước nhân viên Trên đây là thuyết minh sơ bộ của công trình SVTH: Cao Thò Phương Anh – 07VXD1 Trang : 4 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu Phát Triển Long An Phần 2 THUYẾT MINH KẾT CẤU SVTH: Cao Thò Phương Anh – 07VXD1 Trang : 5 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD... Đoạïn 1 – 2 (Có ng xây trên dầm) Trọng lượng bản thân dầm (3060)cm truyền vào SVTH: Cao Thị Phương Anh – 07VXD1 Trang : 19 7 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 200 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu Phát Triển Long An gd = bxhxxn =0.3x0.6x25x1.1= 4.95kN/m Trọng lượng ng xây 200 trên dầm: gt = 0.2x18x(3.8-0.5)x1.1 = 13.07 kN/m Tải từ sàn Phía C-D, C-B tải hình thang: (4.5x7.2)m... 6 4000 7 7500 7500 8500 23500 A B C D Mặt bằng bố trí dầm đánh số ô sàn tầng 4 SVTH: Cao Thò Phương Anh – 07VXD1 Trang : 9 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu Phát Triển Long An Với: p: hoạt tải tính toán (kN/m2) g: tónh tải tính toán (kN/m2) mi1, mi2, ki1, ki2 : các hệ số phụ thuộc vào tỷ số L2/L1 ( Tra “Sổ tay thực hành kết cấu công trình”PGS,PTS... Phương Anh – 07VXD1 Trang : 6 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu Phát Triển Long An Hệ sơ đồ sàn tầng 5 được kê trên hệ dầm là các dầm ngang dầm dọc Vì vậy khi tính toán ta phải tính theo bản ngàm 4 cạnh Ngoài ra đối với các sàn thường xuyên tiếp xúc với nước (sàn vệ sinh, sàn mái…) thì cấu tạo sàn còn có thêm lớp chống thấm 1.2 Cơ sở tính toán... tính cốt ngang  Chọn Þ8a150mm bố trí cho ¼ nhòp ở gối, đoạn giữa dầm đặt Þ8a250 Kết luận: Các kết quả tính toán đều thỏa mãn khả năng chòu lực các điều kiện kiểm tra cho nên các giả thiết ban đầu là hợp lý BỐ TRÍ CỐT THÉP XEM BẢN VẼ KC-02 SVTH: Cao Thị Phương Anh – 07VXD1 Trang : 27 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu Phát Triển Long An CHƯƠNG... gs =4.95 + 17.92 = 22.87 kN/m  Đoạn 4 – 5(Khơng có ng xây trên dầm) SVTH: Cao Thị Phương Anh – 07VXD1 Trang : 20 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 200 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu Phát Triển Long An Trọng lượng bản thân dầm (3060)cm truyền vào gd = bxhxxn =0.3x0.6x25x1.1= 4.95kN/m Tải từ sàn Phía C-D, C-B tải hình thang: (4.5x7)m 4 6  4 5 gtđ  (1  2  2   3 ) 2 2... tính theo tiết diện chữ T - Xét bề rộng bản cánh, trong đó: bf - bề rộng bản cánh Sf: độ vươn của bản cánh ra khỏi n, Sf được lấy theo giá trò nhỏ nhất của 1 / 2l0 1 / 6lnh một trong các điều kiện sau  SVTH: Cao Thị Phương Anh – 07VXD1 Trang : 25 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 200 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu Phát Triển Long An l0 – khoảng cách 2 mép dầm, lấy l0 = 7500-300... Nguyễn Văn Giang Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu Phát Triển Long An CHƯƠNG 1 SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH -oOo - TÍNH TOÁN KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 5) 1.1 Đặc điểm kỹ thuật, phương án kết cấu a Phương án kết cấu cho sàn: Gồm có: - Sàn bê tông cốt thép đỗ tại chỗ - Sàn panel - Sàn gạch bộng - Do hiện nay sàn bê tông cốt thép đúc tại chỗ được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng công nghiệp - Ưu điểm... phòng Hệ số độ tin cậy n, đối với tải trọng phân bố đều xác đònh theo điều 4.3.3 trang 15 TCVN 2737 - 1995) - Khi ptc < 200 ( daN/m2 )  n = 1.3 SVTH: Cao Thò Phương Anh – 07VXD1 Trang : 11 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu Phát Triển Long An - Khi ptc ≥ 200 ( daN/m2 )  n = 1.2 + Ô bản S4, S5 (khu vệ sinh) ptt =ptc x nP = 2x1.2= 2.4 kN/m2 +... Mặt bằng bố trí dầm, sàn SVTH: Cao Thị Phương Anh – 07VXD1 Trang : 18 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 200 GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu Phát Triển Long An TÍNH TOÁN DẦM DỌC TRỤC C TẦNG 4: 2.1 Sơ bộ chọn tiết diện dầm Xem dầm dọc trục C trên mặt bằng kết cấu là dầm liên tục gối lên cột gồm có 6 nhòp Dầm được tính theo sơ đồ là sơ đồ đàn hồi, kích thước tiết diện dầm được chọn . : Ngân Hàng Đầu GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Tư Và Phát Triển Long An SVTH: Cao Thò Phương Anh – 07VXD1 Trang : 1 Phần 1 THUYẾT MINH KIẾN TRÚC Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 Đề Tài TN : Ngân Hàng. trình. Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Tư Và Phát Triển Long An SVTH: Cao Thò Phương Anh – 07VXD1 Trang : 5 Phần 2 THUYẾT MINH KẾT CẤU Đồ n Tốt. bố trí dầm và đánh số ô sàn tầng 4 Đồ n Tốt Nghiệp KSXD Khóa 2007 Đề Tài TN : Ngân Hàng Đầu GVHD : Th.S Nguyễn Văn Giang Tư Và Phát Triển Long An SVTH: Cao Thò Phương Anh – 07VXD1 Trang : 10 Với:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Long An, Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Long An, Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Long An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay