Bài giảng điện tử công nghệ: mạch xoay chiều ba pha potx

4 556 2

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,441 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

Bµi 23 (Cực hay) M¹ch §iÖn Xoay ChiÒu Ba Pha Môc tiªu -HiÓu ®îc nguån ®iÖn ba pha vµ c¸c ®¹i lîng ®Æc trng cña m¹ch ®iÖn ba pha - BiÕt ®îc c¸ch nèi nguån, nèi t¶i, C¸c quan hÖ gi÷a ®¹i lîng d©y vµ pha S¬ ®å m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu ba pha A X Z CC Y B N S N S eA eB eC e tω 2 3 π 2 3 π 2 3 π A X Z C Y B N N S C¸ch nèi t¶i vµ nguån A X Z C Y B N N S C¸ch nèi t¶i vµ nguån . M¹ch §iÖn Xoay ChiÒu Ba Pha Môc tiªu -HiÓu ®îc nguån ®iÖn ba pha vµ c¸c ®¹i lîng ®Æc trng cña m¹ch ®iÖn ba pha - BiÕt ®îc c¸ch nèi nguån, nèi t¶i, C¸c quan hÖ gi÷a ®¹i lîng d©y vµ pha S¬. ®îc c¸ch nèi nguån, nèi t¶i, C¸c quan hÖ gi÷a ®¹i lîng d©y vµ pha S¬ ®å m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu ba pha A X Z CC Y B N S N S eA eB eC e tω 2 3 π 2 3 π 2 3 π A X Z C Y B N N S C¸ch nèi t¶i
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử công nghệ: mạch xoay chiều ba pha potx, Bài giảng điện tử công nghệ: mạch xoay chiều ba pha potx, Bài giảng điện tử công nghệ: mạch xoay chiều ba pha potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn