Bài giảng điện tử công nghệ: máy tăng âm_1 doc

4 713 7
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

Nguyen Thi Tam CVA-TN Bµi 18 : MM¸y t¨ng ©m M¹ch vµo M¹ch tiÒn khuÕch ®¹i M¹ch ©m s¾c M¹ch khuÕch ®¹i trung gian M¹ch khuÕch ®¹i c«ng suÊt Loa H×nh 18-2 S¬ ®å khèi cña m¸y t¨ng ©m Nguån nu«i Nguyen Thi Tam CVA-TN Bài 18: máy tăng âm Hiểu đ ợc sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm. Biết đ ợc nguyên lí hoạt động của khối khuyếch đại công suất. I. KháI niệm về máy tăng âm Máy tăng âm là thiết bị khuyết đại tín hiệu âm thanh. Hình 18-1 giới thiệu một số máy tăng âm thông dụng. phân loại: - Theo chất l ợng, các máy tăng âm đ ợc chia ra thành tăng âm thông th ờng và tăng âm chất l ợng cao (HI- FI). - Theo công suất: Có loại công suất lớn, công suất vừa, công suất nhỏ. - Theo linh kiện, có máy dùng linh kiện rời rạc hoặc dùng IC. Nguyen Thi Tam CVA-TN II- sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm. Chức năng các khối của máy tăng âm: Khối mạch vào:. Khối mạch tiền khuếch đại: Khối mạch âm sắc: Khối mạch khuếch đại công suất: Khối mạch khuếch đại trung gian: Khối nguồn nuôi: Mạch vào Mạch tiền khuếch đại Mạch âm sắc Mạch khuếch đại trung gian Mạch khuếch đại công suất Loa Hình 18-2 Sơ đồ khối của máy tăng âm Nguồn nuôi Các mạch tiền khuếch đại, khuếch đại trung gian và khuếch đại công suất có gì giống nhau về chức năng? Nguyen Thi Tam CVA-TN III- nguyên lí hoạt động của khối khuếch đại công suất U vào U ra A B C BA 1 BA 2 Loa T 1 T 2 O U CC N 11 N 12 N 21 N 22 R 1 R 2 Đ Hình 18-3. Sơ đồ mạch khuếch đại công suất mắc đẩy kéo có biến áp Chức năng các linh kiện và cấu tạo của mạch: - T 1 : - T 2 : - BA 1 : - BA 2 :. - R 1 : - R 2 : Nguyên lí hoạt động của mạch: + ở nửa chu kỳ đầu. + ở nửa chu kỳ sau . CVA-TN Bài 18 : máy tăng âm Hiểu đ ợc sơ đồ khối và nguyên lí làm việc của máy tăng âm. Biết đ ợc nguyên lí hoạt động của khối khuyếch đại công suất. I. KháI niệm về máy tăng âm Máy tăng âm. khuyết đại tín hiệu âm thanh. Hình 18 -1 giới thiệu một số máy tăng âm thông dụng. phân loại: - Theo chất l ợng, các máy tăng âm đ ợc chia ra thành tăng âm thông th ờng và tăng âm chất l ợng cao. nguyên lí hoạt động của khối khuếch đại công suất U vào U ra A B C BA 1 BA 2 Loa T 1 T 2 O U CC N 11 N 12 N 21 N 22 R 1 R 2 Đ Hình 18 -3. Sơ đồ mạch khuếch đại công suất mắc đẩy kéo có biến áp Chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử công nghệ: máy tăng âm_1 doc, Bài giảng điện tử công nghệ: máy tăng âm_1 doc, Bài giảng điện tử công nghệ: máy tăng âm_1 doc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn