Bài giảng điện tử công nghệ: điều chỉnh thông số của mạch pdf

18 768 4
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 15:20

Chúc mừng các Thầy Cô và các em học sinh nhân dịp 20-11 Mai Văn Hiệp Tr ờng THPT Ngô Quyền-Ba Vì Bµi 12. Thùc hµnh Bµi 12. Thùc hµnh : : §iÒu chØnh c¸c th«ng sè §iÒu chØnh c¸c th«ng sè cña m¹ch t¹o xung ®a hµi cña m¹ch t¹o xung ®a hµi dïng tranzito dïng tranzito Mục tiêu Mục tiêu : : Điều chỉnh đ ợc từ xung đa hài đối xứng sang xung đa hài không đối xứng Điều chỉnh đ ợc chu kì xung nhanh hay chậm Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn Chú ý: Vì không có thiết bị thí nghiệm :Nên thay bằng thí nghiệm thực hành Aỏ trên máy tính I- Chuẩn bị I- Chuẩn bị 1. Dụng cụ, vật liệu(Dùng mạch ảo) -Một mạch tạo xung đa hài đối xứng dùng tranzito đã lắp sẵn nh hình 8-3(SGK) đã thay R1, R2 bằng đèn LED xanh, đỏ và có chu kì 4 giây, có đầu chờ để thay đổi tụđiện trở. -Tụ hoá loại:100 micôfara - 25v : 2 chiếc -Tụ hoá loại: 50 micrôfara-25v : 2 chiếc -Hai tụ hoá có trị số C1 khác C2 để thay đổi độ rộng xung và chu kì xung R1= R2 = 0,5K (2 chiếc), R3=R4 =20K(có R3=10K) 2.Những kiến thức liên quan 2.Những kiến thức liên quan Ôn lại Bài 8: Mạch tạo xung: Chức năng mạch tạo xung: Mạch tạo xung là mạch điện tử để biến đổi năng l ợng của dòng điện một chiều thành năng l ợng dao động điện có dạng xung và tần số theo yêu cầu đồ và nguyên lí làm việc của mạch đồ và nguyên lí làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động: tạo xung đa hài tự dao động: Khái niệm:Mạch tạo xung đa hài tự dao động là mạch điện tử tạo ra các xung có dạng hình chữ nhật lặp lại theo chu kì và có hai trạng thái cân bằng không ổn định. S¬ ®å m¹ch ®iÖn:h×nh 8-3: S¬ ®å m¹ch ®iÖn:h×nh 8-3: GhÐp colect¬-baz¬ GhÐp colect¬-baz¬ Nguyên lí làm việc: Nguyên lí làm việc: Đóng công tắc nguồn: Lúc đầu dòng cùng qua R1 và R2 ,tức là đều có Ic1 và Ic2 Do kết cấu của mạch điện nên sau đó Ic1 khác Ic2 : Ví dụ:- Khi T1 thông bão hoà thì T2 bị khoá: trạng thái cân bằng thứ nhất và có xung ra -Khi T2 thông bão hoà thì T1 bị khoá:Trạng thái cân bằng thứ hai và có xung ra Lí do: Quá trình tích- phóng năng l ợng của C1 và C2 làm cho quá trình khoá -thông của T1 và T2 tiếp diễn (nh đồ thị đã quan sát) Nếu chọn T Nếu chọn T 1 1 = T = T 2 2 , R , R 1 1 = R = R 2 2 = R = R C C 1 1 = C = C 2 2 = C = C thì sẽ đ ợc xung đa hài đối xứng: -Với độ rộng xung : và chu kì xung Tx= 2 .Dạng xung ra lí t ởng tại colectơ của các tranzito T1 và T2 nh hình 8- 4. 1,4RC 0,7RC II-Néi dung vµ quy tr×nh thùc hµnh II-Néi dung vµ quy tr×nh thùc hµnh • B íc1:CÊp nguån cho m¹ch ®iÖn ho¹t ®éng • Quan s¸t ¸nh s¸ng vµ ®Õm sè lÇn s¸ng cña LED trong kho¶ng 30 gi©y. Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng trong mÉu b¸o c¸o thùc hµnh. Tr êng hîp Sè lÇn s¸ng vµ thêi gian s¸ng cña c¸c LED(thêi gian 30 gi©y) LED ®á LED xanh Khi C 1 =C 2 =C Khi m¾c// thªm tô Khi C 1 kh¸c C 2 [...]... -Tăng trị số điện dung của tụ C1 và C2 -Mắc // thêm tụ có cùng trị số Rút ngắn chu kì dao động cho đèn nháy nhanh: -Giảm trị số điện dung của tụ C1 và C2 Cho đèn đỏ sáng lâu hơn đèn xanh và ngợc lại? => Thay đổi trị số tụ điện C1 và C2 Cho đèn đỏ sáng lâu hơn đèn xanh hoặc ngợc lại? Thay đổi trị số điện dung của C1 và C2, đồng thời làm độ rộng và chu kì xung cũng thay đổi IV Củng cố hớng dẫn học bài ... tại colectơ của các tranzito T1 và T2 nh hình 8- 4 Dạng 7RC 1, 4RC 2 Trả lời câu hỏi theo 03 đánh giá kết quả thực hành a) Kéo dài chu kì dao động cho đèn nháy chậm: -Tăng trị số điện dung của tụ C1 và C2 -Mắc // thêm tụ có cùng trị số b)Rút ngắn chu kì dao động cho đèn nháy nhanh: -Giảm trị số điện dung của tụ C1 và C2 C) Cho đèn đỏ sáng lâu hơn đèn xanh và ngợc lại?: Thay đổi trị số tụ điện C1 và...Dao động đa hài: Shortcut to CrocPhys.lnk Bớc 2: -Cắt nguồn,mắc// hai tụ với hai tụ điện trong đồ lắp sẵn -Đóng điện và làm nh bớc 1 Bớc 3: -Cắt điện, bỏ ra một tụ ở một vế của bớc 2 -Đóng điện và làm nh bớc 1 -So sánh thời gian sáng tối của LED III Tổng kết đánh giá kết quả thực hành 1 Học sinh báo cáo thực hành theo mẫu, thảo luận và tự đánh giá kết quả... xanh và ngợc lại?: Thay đổi trị số tụ điện C1 và C2 3-Tuần sau kiểm tra 1 tiết: tiết12 Ôn tập: từ tiết1 đến tiết 11 Nội dung kiểm tra:-trắc nghiệm + tự luận Chú ý: Các đồ nguyên lí và đồ lắp ráp mạch điện Xin chân thành cảm ơn! Ngời thực hiện: Mai Văn Hiệp Trờng THPT Ngô Quyền-Ba Vì . Mạch tạo xung: Chức năng mạch tạo xung: Mạch tạo xung là mạch điện tử để biến đổi năng l ợng của dòng điện một chiều thành năng l ợng dao động điện có dạng xung và tần số theo yêu cầu Sơ đồ. nguyên lí làm việc của mạch Sơ đồ và nguyên lí làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động: tạo xung đa hài tự dao động: Khái niệm :Mạch tạo xung đa hài tự dao động là mạch điện tử tạo ra các. cho đèn nháy chậm: -Tăng trị số điện dung của tụ C1 và C2 -Mắc // thêm tụ có cùng trị số Rút ngắn chu kì dao động cho đèn nháy nhanh: -Giảm trị số điện dung của tụ C1 và C2 - Cho đèn đỏ sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng điện tử công nghệ: điều chỉnh thông số của mạch pdf, Bài giảng điện tử công nghệ: điều chỉnh thông số của mạch pdf, Bài giảng điện tử công nghệ: điều chỉnh thông số của mạch pdf, Bài 12. Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đa hài dùng tranzito, Những kiến thức liên quan, III. Tổng kết đánh giá kết quả thực hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn