Đồ án kỹ thuật thi công 1

20 632 2
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 13:39

Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 Đồ án thi công 1 A. Số liệu và nguyên tắc tính toán - Số liệu 1211 Số nhịp 3 :L=6 Số gian 6 :a=3.6 Số tầng 5 : chiều cao tầng là 3.3m Số liệu về các cấu kiện: *Móng: b = 0 . 2 m; l 1 = 2 . 2 m ; l 2 = 1 . 5m h = 0 . 4 5 Đ ịa chất công trình: Sét pha cát *Cột: Các tầng: bxh=200x400 cm *Dầm: D1: b=25cm; h=45cm * Dầm dọc : b = 25 cm; h= 30cm *Sàn: S = 10cm *Kích thớc nhà: I. Số liệu về vật liệu + Trọng lợng bê tông = 2.5T/m 3 + Trọng lợng ván khuôn =0.6T/m 3 + R gỗ = 110 kg/cm 2 = 1100T/m 2 + E gỗ = 1.2x10 5 kg/cm 2 = 1.2x10 6 T/m 2 + Độ võng lớn nhất của dầm đơn giản là: f max = 5 384 x qL E 4 + Độ v õ ng lớ n n h ấ t c ủ a dầ m li ê n t ục là : f max = 1 128 x qL E 4 + Trọng l ợn g c ố t t h é p l à : = 0 . 1 T / m 3 b ê tôn g II. Nguyên tắc cấu tạo + Ván khuôn làm việc độc lập, tức là có hệ thống cột chống riêng cho từng loại ván khuôn. + Ván thành của cột và dầm chỉ chịu lực ngang và do kích thớc cấu kiện nhỏ nên ta lấy theo cấu tạo. B. Tính toán ván khuôn I. Ván khuôn sàn 1. Ván sàn Ô sàn có kích thớc. Ta tách ra 1 dải bản rộng 1m theo phơng cạnh ngắn (vuông góc với xà gồ). Ta có sơ đồ tính toán là một dầm liên tục có gối tựa là xà gồ và chịu tải phân bố đều. * Chọn bề dày ván sàn là 3 cm. * Tải trọng tác dụng lên 1m sàn là: a. Tĩnh tải + Trọng lợng bản thân ván khuôn g 1 tc = 1 x 0.03 x 0.6 = 0.018 T/m g 1 tt = n.g 1 tc = 1.2 x 0.018 = 0.0198 T/m + Trọng lợng của vữa bê tông mới đổ: g 2 tc = 1 x 0.2 x 2.5 = 0.3 T/m g 2 tt = n.g 2 tc = 1.2 x 0.3 = 0.36 T/m + Trọng lợng của cốt thép g 3 tc = 1 x 0.12 x 0.1 = 0.012 T/m g 3 tt = n.g 3 tc = 1.2 x 0.012 = 0.0144 T/m g tc = g 1 tc + g 2 tc + g 3 tc = 0.128 + 0.3 + 0.0120 = 0.33 T/m g tt = g 1 tt + g 2 tt + g 3 tt = 0.0198 + 0.36 + 0.0144 = 0.3942 T/m b. Hoạt tải + Trọng lợng ngời và xe cộ đi lại là: p 1 tc = 1 x 0.25 = 0.25 T/m. p 1 tt = n. p 1 tc = 1.3 x 0.25 = 0.325 T/m. Tải trọng tác dụng lên ván sàn là: q tc = p 1 tc + g tc = 0.25 + 0.33 = 0.58 T/m. q tc = p 1 tt + g tt = 0.3942 + 0.25 = 0.6442 T/m. * Mô đun chống uốn của ván sàn là: W = bh 2 6 = 100 3 6 2 x = 150 cm 3 * Mô men lớn nhất mà ván khuôn chịu đợc là: [M] = [R].w = 1100 x 150 x 10 -6 = 0.165 T.m * Mô men lớn nhất mà ván khuôn phải chịu là: M max = qL 2 11 [M] => Khoảng cách giữa các xà gồ tính theo khả năng chịu lực của ván sàn là: L 11x M q [ ] = 11 0 165 0 6442 x . . = 1.68m * Chọn khoảng cách giữa các xà gồ nh sau: + Với nhịp biên là: L = 1m + Với nhịp giữa là: L = 1.2m Bố trí nh hình vẽ: * Kiểm tra về độ võng Mô đun đàn hồi của gỗ: E gỗ = 1.2 x 10 5 kg/cm 2 . + Mô men chống uốn của tiết diện ván sàn là: J = bh 3 12 = 100 3 12 3 x = 225 cm 4 + Độ võng lớn nhất tính theo công thức của dầm liên tục f = g L E J tc . . . 4 128 = 0 33 12 128 12 10 225 10 4 6 8 . . . x x x x x = 0.0020m = 0.2cm + Độ võng cho phép của ván khuôn là: [f] = L 400 = 120 400 = 0.3 Vậy f< [f] đảm bảo điều kiện biến dạng. 2. Xà gồ Chọn kích thớc xà gồ là: 8x12 cm. Tải trọng tác dụng lên 1 xà gồ là a. Tĩnh tải + Trọng lợng ván gỗ g 1 tc = 1 x 0.03 x 0.6 = 0.018 T/m g 1 tt = n. g 1 tc = 1.1 x 0.018 = 0.0198 T/m + Trọng lợng bê tông cốt thép g 2 tc = 1 x 0.12 x 2.5 = 0.312 T/m g 2 tt = n. g 2 tc = 1.2 x 0.312 = 0.3744 T/m + Trọng lợng bản thân xà gồ g 3 tc = 1 x 0.08 x 0.12 x 0.6 = 0.0058 T/m g 3 tt = n. g 3 tc = 1.1 x0.0058 = 0.0064 T/m g tc = g 1 tc + g 2 tc + g 3 tc = 0.018 + 0.312 + 0.0058 = 0.3358 T/m g tt = g 1 tt + g 2 tt + g 3 tt = 0.0198 + 0.3744 + 0.0064 = 0.4 T/m b. Hoạt tải + Ngời và phơng tiện thi công p tc = 0.25 x 1= 0.25 T/m p tt = n . p tc = 1.3 x 0.25 = 0.325 T/m Tải trọng tác dụng lên xà gồ là: q tc = p tc + g tc = 0.25 + 0.3358 = 0.5858 T/m q tt = p tt + g tt = 0.325 + 0.4 = 0.725 T/m * Mô men chống uốn của tiết diện xà gồ: W = bh 2 6 = 8 12 6 2 x = 192 cm 3 * Mô men uốn lớn nhất mà xà gồ chịu đợc là: M = [R].W = 1100 x 192 x 10 -6 = 0.2112 T.m * Khoảng cách giữa các cột chống tính theo khả năng chịu lực của xà gồ là: L 11.[ ]M q tt = 11 0 2112 0 725 x . . = 1.79m * Mô men chống uốn của tiết diện xà gồ là: J = bh 3 12 = 8 12 6 2 x = 152 cm 4 * Độ võng lớn nhất của xà gồ là: f max = g L E J tc 4 128. . [f] = L 400 hay L 128 400 3 . . . E J g tc = 128 12 10 1152 10 400 0 3358 6 8 3 x x x x x . . = 3.63 m Vậy chọn khoảng cách cột chống là: L = 1400 mm Cột chống bố trí nh hình vẽ sau: 3. Cột chống Tính cột chống cho ô sàn ở tầng 1 vì đây là cột chống làm việc năng nhất. Các cột chống khác tính tơng tự. T ải trọng tác dụng lên 1 cột chống là: a. Tĩnh tải + Trọng lợng ván sàn là: g 1 tc = 1 x 0.03 x 1.4 x 0.6 = 0.0252 T g 1 tt = n. g 1 tc = 1.1 x 0.0252 = 0.0272 T + Trọng lợng xà gồ là: g 2 tc = 0.08 x 0.12 x 1.4 x 0.6 = 0.0081 T g 2 tt = n. g 2 tc = 1.1 x 0.0081 = 0.0089 T + Trọng lợng bê tông cốt thép là: g 3 tc = 0.12 x 1 x 1.4 x 2.6 = 0.4368 T g 3 tt = n. g 3 tc = 1.2 x 0.4368 = 0.5248 g tc = g 1 tc + g 2 tc + g 3 tc = 0.4701 T g tt = g 1 tt + g 2 tt +g 3 tt = 0.0277 + 0.0089 + 0.5242 = 0.5608 T b. Hoạt tải Ngời và xe là: p tc = 0.25 x 1 x 1.4 = 0.35 T p tc = n. p tc = 1.3 x 0.35 = 0.445 T Tải trọng tác dụng lên cột chống là: N tc = P tc + g tc = 0.35 + 0.4701 = 0.8201 T N tt = P tt + g tt = 0.455 + 0.5608 = 1.0158 T Chiều dài của cột chống là: L = 4200 - (120 + 30 + 120 + 100) = 3830 = 383 cm Liên kết 2 đầu cột chống là liên kết khớp nên chiều dài tính toán là l 0 = L = 383cm * Chọn tiết diện cột Giả thiết độ mảnh > o =75. Ta tính toán ổn định của cột theo công thức của Ơ le. * Chọn cột vuông tiết diện a x a cm. Theo công thức Ơ le ta có: N tt p gh = 2 2 . . ( . ) min E J l = à 2 4 2 12 . . .( . ) E a l a N l E tt .( . ) . . à 2 2 4 12 = 10858 383 12 314 12 10 2 2 6 . . . . x x x x = 0.62m = 6.2cm Diện tích cột chống là: F = l x k N R tt 0 16 . . = 383 16 1 10158 1100 . . . x = 72.7 cm 2 Chọn cột chống có tiết diện 100x100. *Kiểm tra ổn định của cột *Bán kính quán tính của tiết diện cột là: = J F a cm= = 12 2 887. = à . . . l i x = = 1 383 2 887 132 66 > o = 75 Tra bảng => = 0.18 ứng suất trong cột là: = N F x tt . . . . = 10158 018 0 01 = 564 T/m 2 = 56.4 kg/cm 2 [R] = 110 kg/cm 2 => Thoả mãn điều kiện chịu lực. II. Ván khuôn dầm phụ Dầm phụ có tiết diện : b x h = 20 x 30 cm. 1. Ván đáy, ván thành Chiều dài ván đáy dầm phụ là: L = 360 - 25 = 335 cm. Chọn chiều dày ván thành là 3 cm và ván đáy là 4 cm. *Tải trọng tác dụng lên dầm phụ: a. Tĩnh tải + Trọng lợng bê tông cốt thép là: g 1 tc = 0.2 x 0.3 x 2.6 = 0.156 T/m g 1 tt = n. g 1 tc = 1.2 x 0.156 = 0.1872 T/m + Trọng lợng ván đáy là: g 2 tc = 0.04 x 0.2 x 0.6 = 0.0048 T/m g 2 tt = n. g 2 tc = 1.1x0.0048 = 0.00528 T/m + Trọng lợng ván thành là: g 3 tc = 0.03 x 0.34 x 0.6 = 0.00612 T/m g 3 tt = n.g 3 tc = 0.00673 T/m g tc = g 1 tc + g 2 tc + g 3 tc = 0.156 + 0.0048 + 0.00612 = 0.16692 T/m g tt = g 1 tt + g 2 tt + g 3 tt = 0.1872 + 0.00528 + 0.00673 = 0.18821 T/m b. Hoạt tải Do đổ và đầm là: p 1 tc = 0.25 x 0.3 = 0.5 T/m p 1 tt = n. p 1 tc =1.3 x 0.5 = 0.65 T/m Tải trọng tác dụng lên ván đáy là: q tc = g tc + p tc = 0.16692 + 0.5 = 0.66692 T/m q tt = g tt + p tt = 0.19921 + 0.65 = 0.84921 T/m * Mô men chống uốn của ván đáy là: W = bh x cm 2 2 3 6 20 4 6 53 3= = . * Mô men uốn lớn nhất mà ván đáy chịu đợc là: [M] = [R].w = 1100 x 53.3 x 10-60 = 0.05863 T.m * Mô men uốn lớn nhất mà ván đáy phải chịu là: M max = qL M 2 11 [ ] =>Khoảng cách giữa các cột chống tính theo khả năng chịu lực của ván đáy là: L M q x m cm = = = 11 11 0 05863 110096 0 765 76 5 .[ ] . . . . Độ võng của ván đáy là: f max = g L E J f L tc . . . [ ] 4 128 400 = hay L E J g x x x x x x x m tc = = 128 400 128 12 10 20 4 10 400 016692 12 182 3 6 3 8 . . . . . . Vậy chọn khoảng cách giữa các cột chống là: 750 mm. 2. Cột chống Chiều dài cột chống là : L = 420 - (30 + 4 + 5 + 10) = 371 cm. Vì liên kết hai đầu cột là khớp nên chiều dài tính toán của cột là: l o = L = 371cm. Tải trọng tác dụng lên cột là: N tt = L.g tt = 0.75 x 0.84921 = 0.6369 T Giả thiết >o. Tính toán ổn định của cột theo công thức Ơ le. Chọn cột vuông tiết diện a x a cm. N tt pgh E J l E a l = = à à 2 2 2 4 2 12 . . ( . ) . . .( . ) min a 12 12 3 71 0 6369 314 12 10 0 055 2 2 4 2 2 6 4 .( . ) . . . . . . . à l N E x x x x m tt = = Diện tích cột chống yêu cầu là: F = l x N R m cm tt 0 2 2 16 3 71 16 0 6369 1100 0 00558 558= = = . . . . Chọn cột chống tiết diện 10x10 cm. Bán kính quán tính của tiết diện cột là: i a cm= = 12 2 887. = l i 0 2 128 5 3100 0188= = =. . ứng suất trong cột chống là : = N F x kg cm R kg cm tt . . . . / /= = = 636 9 0188 100 3387 110 2 2 Do vậy cột chống đã chọn thoả mãn đIều kiện chịu lực. 3. Tính ván thành Coi ván thành nh một dầm liên tục với gối tựa là các gông. * Tải trọng tác dụng lên ván thành là: a. Tĩnh tải áp lực của vữa bê tông tơi g = n h 2 = 1.3 x 2.5 x 0.3 2 = 0.2925 T/m b. Hoạt tải áp lực do đổ, đầm bê tông. P = n.h.Q = 1.3 x 0.3 x 0.4 = 0.156 T/m Tải trọng tác dụng lên ván thành là: q= p + g = 0.156 + 0.2925 = 0.4485 T/m * Mô men chống uốn của ván thành là: W bh x cm= = = 2 2 3 6 30 3 6 45 J bh x cm= = = 3 3 4 12 30 3 12 67 5. * Mô men lớn nhất mà ván thành chịu đợc là: [M] = [R].w = 110 x 45 = 4950 kg.cm * Mô men lớn nhất mà ván thành phải chịu là: M qL M max [ ]= 2 11 = =L M q x cm 11 11 4950 4 485 110 .[ ] . Độ võng của ván thành là f q L E J f L max . . . [ ]= = 4 128 400 = L E J g x x x x x x tc 128 400 128 12 10 67 5 10 13 400 0 2925 3 6 8 3 . . . . . . . =1.05m Chọn khoảng cách các gông là 600 mm. III. Ván khuôn dầm chính Có 2 loại dầm chính là L 1 =520 cm và L 2 = 420 cm. Tiết diện dầm chính tầng sàn và mái là : bxh = 25x65 cm. 1. Ván thành, ván đáy Chọn chiều dày ván đáy là 4 cm. Chọn chiều dày ván thành là 3 cm. * Tải trọng tác dụng lên dầm chính gồm: a. Tĩnh tải + Trọng lợng bê tông cốt thép: g 1 tc = 2.6 x 0.25 x 0.65 = 0.4225 T/m g 1 tt = n.g 1 tc = 1.3 x 0.4225 = 0.507 T/m + Trọng lợng các ván đáy: g 2 tc = 0.25 x 0.04 x 0.6 = 0.006 T/m g 2 tt = n.g 2 tc = 1.1 x 0.006 = 0.0066 T/m + Trọng lợng ván thành: g 1 tc = 0.65 x 0.03 x 0.6 = 0.0117 T/m g 3 tt = n.g 3 tc = 1.1 x 0.0117 = 0.01287 T/m g tc = g 1 tc + g 2 tc + g 3 tc = 0.4225 + 0.006 + 0.017 = 0.4402 T/m g tt = g 1 tt + g 2 tt + g 3 tt = 0.52647 T/m b. Hoạt tải Do đổ và đầm bê tông: p tc = 0.25 x 0.2 = 0.05 T/m p tt = n.p tc = 1.3 x 0.05 = 0.065 T/m Tải trọng tác dụng lên dầm chính. q tc = p tc + g tc = 0.05 + 0.4402 = 0.4902 T/m q tt = p tt + g tt = 0.065 + 0.52647 = 0.59147 T/m * Mô men chống uốn của ván đáy là: W bh x cm= = = 2 2 3 6 25 4 6 66 67. * Mô men lớn nhất mà ván đáy chịu đợc là: [M] = [R].w = 110 x 66.67 = 7333.7 kg.cm * Mô men uốn lớn nhất mà ván đáy phải chịu là: M qL M L M q x cm= = = 2 11 11 11 7333 7 5 9147 116 8[ ] .[ ] . . . * Mô men quán tính của tiết diện ván đáy là: J bh x cm= = = 3 3 4 12 25 4 12 133 3. Độ võng của ván đáy là : f gl E J f L = = 4 128 400. . [ ] = =L EJ g cm 128 400 1281 210 133 3 400 4 902 101 45 3 5 3 . . . , . , . , , . Vậy chọn khoảng cách cột chống là 900 mm. 2.Cột chống Chiều dài cột chống : L = 420 - ( 65 + 4 + 5+ 10 ) = 336 cm. Vì liên kết 2 đầu cột là khớp nên chiều dài tính toán của cột là : Lo=L= 336 cm. Tải trọng tính toán tác dụng lên đầu cột là : N tt = 0.9 x 0.5915 = 0.5324 T Chọn cột chống vuông, tiết diện a x a cm = 10 x10 cm. Bán kính quán tính của tiết diện cột là: i a cm= = 12 2 887. = = = l i 0 336 2 887 132 66 . . = = = 3100 3100 132 66 0176 2 2 . . ứ ng suất trong cột là : = = = N F x kg cm tt . . . . / 532 4 0176 100 30 25 2 < [] = 110kg/cm 2 Vậy cột chống đã chọn thỏa mãn điều kiện chịu lực. 3. Ván thành Ván thành chịu lực tác dụng khi dổ bê tông và đầm bê tông. Coi ván thành nh một dầm liên tục trong đó các gối tựa là các gông. * Tải trọng tác dụng vào ván thành là: a. Tĩnh tải áp lực của vữa bê tông tơi: g = n h 2 = 1.3 x 0.65 2 x 2.5 = 1.373 T/m. b. Hoạt tải áp lực do đổ và đầm bê tông: p = n.Q.h = 1.3 x 0.4 x 0.65 = 0.338 T/m q = p + g = 1.711 T/m * Mô men chống uốn của ván thành: W bh x cm= = = 2 2 3 6 65 3 6 97 5. * Mô men quán tính của tiết diện ván thành: J bh x cm= = = 3 3 4 12 65 3 12 146 25. * Mô men lớn nhất mà ván thành chịu đợc là: [M] = [R].w = 110 x 97.5 = 10725 kg.cm * Mô men lớn nhất mà ván thành phải chịu là: [...]... 20 .16 14 192.64 10 x100 3. 71 675 22.26 15 025.50 Xà gồ 2,3,4 Tiết diện (mm) 8x120 Chiều dàI (m) 3.35 Số lợng Sàn 10 x100 Dầm chính Dầm phụ 1 Tên cấu kiện Xà gồ sàn 8x120 3.35 280 19 .30 5404.00 Sàn 10 x100 3.23 840 19 .38 16 279.20 Dầm chính Dầm phụ 10 0x100 2.76 704 16 .56 11 658.24 10 0x100 3 .11 675 18 .66 12 595.50 Bảng thống kê vật liệu cần chuyển Phơng án Xà gồ cột 5742 .12 Thép (kg) 2554.43 Tổng KL khối lợng 13 012 . 31. ..q L2 [M] 11 11 .[ M ] 11 x10725 L = = 83cm q 17 .11 M max = * Độ võng của ván thành là: f max g L4 L = [f ]= 12 8 E J 400 12 8 E J 3 12 8 x12 x10 6 x146.25x13 L3 = 0.81m tc = 400 x1373 400 g Vậy chọn khoảng cách giữa các nẹp là 650 Các nẹp đợc bố trí nh hình vẽ sau: D PHÂN KHU CÔNG TáC Và XáC ĐịNH THờI GIAN THI CÔNG Thời gian thi công theo phơng pháp dày chuyền đợc xác định theo công thức : T=... với ván khuôn không chịu lực T5: Thời gian dỡ khuôn trong một khu T6: Thời gian sửa chữa ván khuôn * Ta lấy công tác trong một phân khu là một ngày T1 = T2 = T3 = T5 = T6 = 1 ngày * Số lợng bộ ván khuôn với ván khuôn chịu lực là: Nw = To 1 + 1 + 1 + 12 + 1 + 1 = = 17 T1 1 * Số lợng bộ ván khuôn so với ván khuôn không chịu lực là: N 'W Ư = T0 1 + 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = =8 T1 1 * Hệ số luân chuyển ván khuôn... để làm ván khuôn 0.2: Hệ số kể đến sự hao hụt của ván khuôn 1. 4: Hệ số kể đến các chi tiết cấu tạo của ván khuôn : Bề dày trung bình của ván khuôn = 0.035 m w: Lợng ván khuôn cho một khu vực * Ván khuôn chịu lực là : Phơng án 1: Q1 = 1. 4 x 17 x 12 7.5 x 0.035 x (1 + 0.2 x 1. 88) = 14 6 m3 Phơng án 2: Q2 = 1. 4 x 17 x 10 2.0 x 0.035 x (1 + 0.2 x 2.35) = 12 4 m3 * Ván khuôn không chịu lực là : Q1 = 1. 4 x 8... 0.035 x (1 + 0.2 x 4) = 62.57 m3 Q2 = 1. 4 x 8 x 70.95 x 0.035 x (1+ 0.2 x 5) = 55.62 m3 * Hệ số luân chuyển trung bình của cốt pha là: Phơng án 1: N tb = n1 Q1 + n '1 Q '1 188 x146 + 4 x 62.57 = = 2.52 Q1 + Q '1 146 + 62.57 Phơng án 2: N tb = n2 Q2 + n' 2 Q' 2 2.35x124 + 5x55.62 = = 317 Q2 + Q' 2 12 4 + 55.62 E Biện pháp thi côngan toàn lao động I biện pháp thi công Công trình đợc thi công theo... 13 012 . 31 Số máy 1 Ván khuôn (kg) 4 715 .76 2 3772.65 4593.69 2043.54 10 409.88 1 1 Chọn cần trục tháp KB -10 0 sức trục Q=5T tầm với R=20 m Chọn máy trộn bê tông Phơng án Tên máy 1 Khối lợng bê tông(m3) 25 .1 Năng suất Nhu cầu SB-30V V thùng (l) 250 2.52 1 2 20.08 SB-30V 250 2.52 1 Chọn máy đầm sâu dùng cho cột và dầm Phơng án Tên máy Năng suất Nhu cầu 1 KL bê tông (m3) 12 .13 I 21A 6m3/h 1 2 9. 71 I 21A 6m3/h... khu vực công trình Nw: Số khu vực cần chế tạo ván khuôn Ta lập bảng sau: Phơng án Loại ván khuôn Tổng khu vực 32 Số khu vực cần tạo ván khuôn 17 Hệ số luân chuyển 1. 88 1 Ván chịu lực Ván không chịu lực Ván chịu lực 21 8 4 2 40 17 2.35 Ván không chịu lực 40 8 5 * Xác định số lợng gỗ từng phơng án * Số lợng gỗ sử dụng đợc xác định theo công thức: Q1 = 1. 4 x 7 x127.5 x 0.035 x (1 + 0.2 x 1. 88) = 14 6 m3... sơ bộ Nhận thấy phơng án 2 tốt hơn phơng án 1 vì có khối lợng công việc của các phân khu nh nhau Xác định thời gian thi công theo phơng pháp dây chuyền Sau đó lập thành bảng sau: Phơng án Số khu 1 tầng 1 2 8 10 Số khu toàn nhà 32 40 K T 1 1 47 55 * Xác định số lợng máy thi công * Chọn máy vận chuyển lên cao - Phơng án 2: Khối lợng bê tông cần vận chuyển lên cao cho 1 phân khu là: 19 .69 x 2.5 = 49.225... lợng là 1 máy công suất ca 252 T/ca -Phơng án 1: Khối lợng bê tông cần vận chuyển lên cao cho 1 phân khu là: 17 .65x2.5=44 .12 T Chọn máy TP-4 sức nâng 0.3T, số lợng là 1 máy Công suất ca là 252T/ca * Chọn cần trục tháp để vận chuyển ván sàn, ván dầm cột , xà gỗ, cột chống và cốt thép Bảng thống kê xà gồ cột chống Tầng 280 Khối lợng llợng cấu 19 .30 Tổng KL l5404.00 3.83 840 22.98 19 303.20 10 x100 3.36... 6m3/h 1 Tên máy Năng suất Nhu cầu U -7 20m3/ca 1 Chọn máy đầm bàn cho sàn Phơng án 1 KL bê tông (m3) 12 .97 2 10 .37 U -7 20m3/ca 1 * Xác định hệ số luân chuyển của ván khuôn *Chu kỳ luân chuyển sử dụng của ván khuôn đợc tính bằng công thức: T0 = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 Trong đó: T1: Thời gian đặt ván khuôn trong một khu T2: Thời gian đặt cốt thép trong khu T3: Thời gian để đổ bê tông trong khu T4 = 12 : . l- Xà gồ sàn 8x120 3.35 280 19 .30 5404.00 1 Sàn 10 x100 3.83 840 22.98 19 303.20 Dầm chính 10 x100 3.36 704 20 .16 14 192.64 Dầm phụ 10 x100 3. 71 675 22.26 15 025.50 Xà gồ 8x120 3.35 280 19 .30 5404.00 2,3,4. 5404.00 2,3,4 Sàn 10 x100 3.23 840 19 .38 16 279.20 Dầm chính 10 0x100 2.76 704 16 .56 11 658.24 Dầm phụ 10 0x100 3 .11 675 18 .66 12 595.50 Bảng thống kê vật liệu cần chuyển Phơng án Ván khuôn (kg) Xà. là: M qL M max [ ]= 2 11 = =L M q x cm 11 11 4950 4 485 11 0 .[ ] . Độ võng của ván thành là f q L E J f L max . . . [ ]= = 4 12 8 400 = L E J g x x x x x x tc 12 8 400 12 8 12 10 67 5 10 13 400 0 2925 3 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án kỹ thuật thi công 1, Đồ án kỹ thuật thi công 1, Đồ án kỹ thuật thi công 1, B. TÝnh to¸n v¸n khu«n

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay