Tiết 90: ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÝ TƯỞNG pdf

4 459 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 12:20

. Tiết 90: ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÝ TƯỞNG I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : -Học sinh biết cách áp dụng nguyên lý I cho các quá trình đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích. ước dấu. III/ N I DUNG B I M I : I/ .N i năng và công của khí lý tưởng: 1/. N i năng của khi lý tưởng : là động năng của các phân tử chuyển động hỗn độn trong khí đó. 2/.Biểu thức tính. kín. II/ CHUẨN BỊ : 1. T i liệu tham khảo : Sách giáo viên, sách giáo khoa 2. Phương tiện, đồ dùng dạy học: 3. Kiểm tra b i cũ:  Viết công thức nguyên lý 1 của nhiệt động lực học và
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 90: ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÝ TƯỞNG pdf, Tiết 90: ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÝ TƯỞNG pdf, Tiết 90: ÁP DỤNG NGUYÊN LÝ I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHO KHÍ LÝ TƯỞNG pdf

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn