Báo cáo thí nghiệm-Bài 4: Khảo sát bộ biến đổi tương tự-số docx

4 504 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 11:20

. Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm Trang 29 BÀI 04 : CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ – SỐ (ADC) Điểm đánh giá CBGD nhận xét và ký tên Chuẩn bị Lý thuyết Báo cáo kết quả TN. PHẦN II : BÁO CÁO THÍ NGHIỆM 1. Với V REF /2 = + 1,275 V V IN - = 0 V Thực hiện chế độ chuyển đổi ADC đơn và điền kết quả vào bảng sau : Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm Trang 31 ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thí nghiệm-Bài 4: Khảo sát bộ biến đổi tương tự-số docx, Báo cáo thí nghiệm-Bài 4: Khảo sát bộ biến đổi tương tự-số docx, Báo cáo thí nghiệm-Bài 4: Khảo sát bộ biến đổi tương tự-số docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn