Báo cáo thí nghiệm-Bài 3: Điều khiển ma trận Led và bàn phím Hex ppt

10 673 2
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2014, 11:20

. Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm Trang 19 BÀI 03 : MA TRẬN LED VÀ GHÉP NỐI BÀN PHÍM HEX Điểm đánh giá CBGD nhận xét và ký tên Chuẩn bị Lý thuyết Báo cáo kết quả. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………… Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm Trang 22 4. Viết chương trình hiển thị lần lượt các ký tự A, B, C, 0, 1 ra ma trận Led. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Phòng thí nghiệm Vi xử lý Báo cáo thí nghiệm Trang 25 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 6. Viết chương trình nhập một chuỗi bất kỳ từ bàn phím và cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thí nghiệm-Bài 3: Điều khiển ma trận Led và bàn phím Hex ppt, Báo cáo thí nghiệm-Bài 3: Điều khiển ma trận Led và bàn phím Hex ppt, Báo cáo thí nghiệm-Bài 3: Điều khiển ma trận Led và bàn phím Hex ppt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn