hướng đến mô hình toán học đánh giá hiệu năng của kỹ thuật sttc

61 247 0

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2014, 17:45

CHƯƠNG 1 KỸ THUẬT MÃ HÓA KHÔNG GIAN-THỜI GIAN LƯỚI STTC 1.1 Phương pháp mã hóa không gian - thời gian 1.1.1 Giới thiệu   !"#$%#&'()* +& ( &,-#&*.*/0*11 23+4-5670613)*4-1 58!4 && (9:;)*4 +<2=>;-5 ( 2+?@A ' B"C5)6+ ?@-15 9: (*.*/ (D<#;E#)*4-15( "  F ! -G?- 4-H -2'I%-)   J;<2G<K4I2L467MJ061 I223677J061<2367<I27J06<I2< 234N670#<13) 1.1.2 Các hệ thống mã hóa không gian thời gian 7OP<#;- 4-15I%,  7  Q  <RI#<RS TRU)U6? LI4-5) VA 4IEI4-15)7"D5 ( #I2-WF XIES U   Y0 U   >  Z   3[\]0U)U3  2^2_I4-15)M4-1 5$O"#I2WF^2# 7 #I2 ;&B I'*Y>   ()VA 4 4$  2I#( `B &2206ab3 (OG<D 7 #I222 cO& 2 7 dU) O Y 0O U  O > Z O   3 7 [\]0U)>3 7<2 7e#(W_<! 7 ^<22  L 5IE 7 5!##I2O  Uff 7  IE G=#I2  ;g2=570F#3)h?#I2 ;&4B i<E0U)>3 j#I2 -1501#I23)TG`_S kY< I aM0IaaTl3[\]0U)m3 7<2 < I  IMI%-<#;)TG`<20U)U3 InG`_-4)o; E=##"2<*.*/)- -#& D&B &( -RIE &=9<n<#;-) 7<2n<2DC#I2 # `B#I2##I2)7"#'"D Q  +Lp_ 7 'IW#I&IE)7"5 ( ' "qqYU>Z Q  XIE< q   2IE   U T n j t i i t j i t t i r h x n = = + ∑ [\]0U)\3 h   ,p_q"5 ()oH !_ I&Hrs<IRt! `-Go t )7= ' B Q "5 (In? Q dU) <  Y0< U  < >  Z< 7  3 7 [\]0U)u3 > op"#( -=IE? Q dU XIE 7)   Y0 U   >  Z 7  3 7 [\]0U)v3 7<2 D,$i &Hp")V2 ?'  ( I(pS <  YT  O  w  [\]0U)x3 7=9<nI=4"#$9:!2O122 0*N3 (-:D- 4<n#-<" J6.XE<*.*/)*y#"--;)7" #    <  @#&  W    ' 2 + <  IR  ? 2=  zAD=&D++S  >  U U T T n n i t i t j i t t j i r h x = = − ∑∑ ∑    [\]0U){3 M=4$jB4<@#& W|GD=4) 1.2 Mã trellis không gian-thời gian (STTC) 1.2.1 Giới thiệu }8!4677J2PF! ,# _ 42677J2"4 ! E<2<5*.*/)JG<K4! yIg <#;-~<:2i9:I4 ?= "  @=252?=4s") o&8!67MJO9X !BX+ ,2 ("2<D 2<4 !R677JO9XBDX+ ,2 ("2<BD 2<4:2<"4< _I4) M42<4In#(I'A@W @},D,I')*DIPWF ,2},$"2 <2<4I2DI ,2)7"5 (IA ,2$  W2, ,_WI_, ,$ W2I_ ,&)*D,WIA2$"2<2<4I)7 4S Q  Ya[m]0U)•3 m },_W j2<_I4)TR2 G#<^D2<4<24:2}IILIA2 , ,0}1U3I_}1U,_I4}1U,#j <"_I4<2 iIA ,2<24= E2<4) TRU)>6? L_4 7'! "#$ I=4?@ -15 67*NV0617*ON22V2<3=4)M67*NV$  +=!2<h<I 542<'~#|G$ jDA =4)s"2_I=4%2~ <"<= L€2<"4I677JI! F!V<#;A QIR s"_I=4i > Q0V1U3 ) 1.2.2 Nguyên lý mã hóa mã lưới   *40#4!3 I(p-@402<32y? L <"0<3-=+I& `B<""<"&& g#IA ,2) \ (OF#+G<K_4,gWIIg ( O W<"_4<2R5)6<" 'In >  ) hY>K> > Y\<"StttUUtUU) 7B<"#li(  &<"O#O O WIEI ,2) V+2 ? L<"S TRU)mM(p? L<"4) (<^??s2" _4OPI4 4 k=0.5) u TRU)\6? L_4Yt)u hYt)uRDI ,2$>I ,<)7S l U YO03 ⊕ O01U3 ⊕ O01>3 l > YO03 ⊕ O01>3 ,2 I•/Q( &"2<WF [UUU][UtU] 2<# j2<) V F#? L<"_I4 TRU)u6? L<"4 v 6Y6 t Y[O01U3O01>3] lY[l U l > ] l U YO03 ⊕ O01U3 ⊕ O01>3 l > YO03 ⊕ O01>3 6? L4= L! B? L<"E< y6 t 6 U 6 > 6 m < 5 5#I(pW<'_<""5 "Y)6  y6 t 6 U 6 > 6 m I(p5YwUEI=R$) 7 ? LS TRU)v6? L4   r=9 ,2 Ic ,B<"6 t  YttA ,2,S UtUUtt0 ,2U I(pInP stInP;3)h? < ? Ls"?S TRU)x6? LYv x } 4#A ,<$SUUUttttUtUtU02 4t)uI <$G -I23) 1.3 Nguyên lý giải mã mã lưới 1.3.1 Giải mã sử dụng giản đồ lưới r=9I4! D'11 01 01 00 10 11 <25B t=0 t=6 0r=9<"E"2S 0 =003)}  ,211RI=4 $=42<output = 1? L#(<"6 U "t=1. 6 input = 01RI=4$@#& W2output = 1s!# &= LR DI! $1 1 0 1 0 0 TRU){&= LRDI! UUtUtt 1.3.2 Khoảng cách Hamming trong giải mã lưới o 4I&2=ThX+A>WF) •P':<=9O=#<DI ? \I ,DI! 1111 0#R11013)  7B? LG#> B6 t 2input = 11 (h=0)2 input = 00 (h=2). { TRU)•}2=T_><"6 t Q^<<n$j 5' 52=T| ?) 7&2"t=1 ,2UI'D= 5 <5B6 U  ;2= Th=1)V2 I=4$OOP= 5#<2 I&2) 7"t=2, input=01R 5 B6 m $h=0. J€ 5 B6 > $h=10 53)V22=T 4(j 5 (O WA<) TRU)Ut}2=T<2B 2") 7# (F2 !#2!2<2+&$'`2= TT< 2" @S • H = h 0 + h 1 + … + h n TRU)UU7`2=TT 7B? L<G#2=T$ '~#@B 2" @ ?W52 0<2<5#t=53RI=4$ @#& Wj 5`2=T|G) 72? L<R 5H=1  5 G2 A ,<$11010) 1.3.3 Giải mã sử dụng thuật toán Viterbi h':<(u 5 <2? L +<`2= T@#& Wj 5H|G) 7# I4?<2"  "k (v2y•R 5,OP(m>2y>uv 5) 7!2h<I0 <(2%U•vx32P2"<B<G; 5 <2` 5) 7!2i<<n&> 5 2U<"Ri ,@F 52=T|?)o&  "Ri,@F2 k-1  5#R 2 k  5  5  02 ?W53G\2yu, "R(! - 'O<2,&<5) 6? L(I4O W 5 G#=D O=#<) 17" t=0 Ic ,B<"6 t > 5 & 6 t  h=22y  6 U  h=0) Ut [...]... việc tính toán đơn giản hơn và giá thành hệ thống giảm đi đáng kể Nhờ đó việc kết hợp kỹ thuật mã hóa STTC cùng với OFDM sẽ mang lại rất nhiều ưu điểm cho hệ thống thông tin vô tuyến hiện đại CHƯƠNG 3 HỆ THỐNG MIMO 3.1 Giới thiệu chương Kỹ thuật MIMO là tên gọi chung cho tập hợp những kỹ thuật dựa trên việc sử dụng nhiều anten ở phía thu và phía phát kết hợp với các kỹ thuật xử lý tín hiệu Kỹ thuật MIMO... 3.2 Kỹ thuật phân tập (Diversity) Một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất để giảm hiệu ứng của fading đa đường là sử dụng kỹ thuật phân tập Trong hệ thống thông tin di động, kỹ thuật phân tập sử dụng hạn chế được ảnh hưởng của fading đa đường, làm tăng chất lượng tín hiệu vô tuyến mà không cần phải tăng băng thông hay công suất phát 35 Kỹ thuật phân tập cho phép bộ thu thu được nhiều bản sao của cùng... Và hầu hết các bộ giải mã ngày nay đều sử dụng thuật toán Viterbi CHƯƠNG 2 KỸ THUẬT OFDM 2.1 Giới thiệu chương 22 Nội dung chương này trình bày về kỹ thuật OFDM Qua các khái niêm cơ bản và sơ đồ khối, cũng như các chức năng của nó, sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về nguyên lý hoạt động, ưu điểm, nhược điểm của OFDM 2.2 Sơ lược về OFDM 2.2.1 Khái niệm về OFDM Kỹ thuật OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing)... BPSK,QPSK,4QAM,16QAM,64QAM cho việc điều chế tín hiệu Điều chế BPSK (Binary Phase Shift Keying) điều chế pha nhị phân, là kỹ thuật điều chế tín hiệu số với bit 0 tương ứng với tín hiệu sóng có pha = -90° và bit 1 tương ứng sóng mang có pha = 90° (hoặc ngược lại) Hình 2.8 Điều chế PSK QPSK (Quadature Phase Shift Keying) là là 1 kỹ thuật điều chế tín hiệu số, mã hóa 2 bit thành 1 symbols Hình 2.9 Điều chế QPSK 27 QAM (Quadrature... thông tin, giảm độ phức tạp của máy thu  Điều chế tín hiệu đơn giản, hiệu quả nhờ sử dụng thuật toán FFT 2.5.2 Nhược điểm Bên cạnh những ưu điểm thì hệ thống OFDM còn tồn tại nhiều nhược điểm:  Hệ thống OFDM tạo ra tín hiệu trên nhiều sóng mang, dải động của tín hiệu lớn nên công suất tương đối cực đại PAPR lớn, hạn chế hoạt động của bộ khuếch đại công suất  Dễ bị ảnh hưởng của dịch tần và pha hơn so... các sóng mang phụ trực giao với nhau, nhờ vậy phổ tín hiệu ở các sóng mang phụ cho phép chồng lấn lên nhau mà phía thu vẫn có thể khôi phục lại tín hiệu ban đầu Kỹ thuật điều chế OFDM do R.W Chang phát minh năm 1966 ở Mỹ Trong những thập kỷ vừa qua, nhiều công trình khoa học về kỹ thuật này đã được thực hiện ở khắp nơi trên thế giới Hình 2.1 OFDM Kỹ thuật này phân chia dải tần thành rất nhiều dải tần... xuống tần số tích phân của sóng mang này (trong một chu kỳ τ, kết quả tính tích phân các sóng mang khác sẽ là zero) Tính trực giao của các sóng mang con còn thể hiện ở chỗ: tại mỗi đỉnh của một sóng mang con bất kỳ trong nhóm thì các sóng mang con khác bằng 0 24 f2 f1 f0 Duration TS 1/TS f0 f1 f2 f Hình 2.4 Phổ các sóng trực giao 2.3 Kỹ thuật OFDM Hình 2.5 Sơ đồ khối của kỹ thuật OFDM 2.3.1 Khối S/P... cao hiệu năng hệ thống, bao gồm làm tăng dung lượng hệ thống và tăng chất lượng vùng phủ cũng như là làm tăng khả năng cung cấp dịch vụ, tốc độ dữ liệu người dùng cao hơn Nội dung chương này sẽ đi tìm hiểu một cách tổng quan về hệ thống MIMO trong thông tin vô tuyến, các kỹ thuật phân tập, độ lợi trong hệ thống MIMO Và cuối cùng ta sẽ đi sâu vào việc kết hợp kỹ thuật STTC, OFDM vào hệ thống MIMO 3.2 Kỹ. .. rằng tuyến đầu tiên không có trễ truyền dẫn Tuy nhiên ở tuyến 2, mẫu tín hiệu thứ (k-1) bị dịch sang mẫu tín hiệu thứ k một khoảng là Tmax do trễ truyền dẫn Tương tự như vậy mẫu tín hiệu thứ k bị dịch sang tín hiệu thứ (k+1) một khoảng cũng là Tmax Tín hiệu thu được ở máy thu sẽ là tổng của tín hiệu tất cả các tuyến Sự dịch tín hiệu do trễ truyền dẫn trong các phương pháp điều chế thông thường sẽ gây... như sau: 32 Hình 2.17 Một khung OFDM [1] Vậy sau khi biến đổi IFFT và chèn CP ta có thể biểu diễn dưới dạng toán học của khung thứ m của OFDM như sau: 1 N −1  j 2π kn  xn,m = ∑0 X k ,m exp  N ÷ N k=  [1] (2.5) Với n ∈ {-Ng,….,0,…N-1} với Ng là độ dài của CP - Tại máy thu : Tại máy phát các khung OFDM qua khối RF và được truyền trong không gian tự do Trong môi trường không gian tự do tín hiệu sẽ chịu . CHƯƠNG 1 KỸ THUẬT MÃ HÓA KHÔNG GIAN-THỜI GIAN LƯỚI STTC 1.1 Phương pháp mã hóa không gian - thời gian 1.1.1 Giới thiệu . ∑    []0U){3 M=4$jB4<@#& W|GD=4) 1.2 Mã trellis không gian-thời gian (STTC) 1.2.1 Giới thiệu }8!4677J2PF! ,# _ 42677J2"4 !. 5H=1  5 G2 A ,<$11010) 1.3.3 Giải mã sử dụng thuật toán Viterbi h':<(u 5 <2? L +<`2= T@#&
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng đến mô hình toán học đánh giá hiệu năng của kỹ thuật sttc, hướng đến mô hình toán học đánh giá hiệu năng của kỹ thuật sttc, hướng đến mô hình toán học đánh giá hiệu năng của kỹ thuật sttc

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay