Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất bao bì dịch vụ thương mại Hà Nội

47 397 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2013, 10:22

Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất bao bì dịch vụ thương mại Hà Nội PHầN 1 Lý LUậN CHUNG Về Kế TOáN TIềN LƯƠNG CáC KHOảN TRíCH THEO LƯƠNG TRONG CáC DOANh NGHIệP I/ Bản chất, chức năng của tiền lơng các khoản trích theo lơng: 1-Bản chất của tiền l ơng các khoản trích theo l ơng Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay, doanh nghiệp tồn tại phát triển trong một môi trờng cạnh tranh trên mọi phơng diện:cạnh tranh về vốn, kỹ thuật, qui trình công nghệ, cạnh tranh về năng lực tổ chức, quản lý lao động, nhằm mục đích cuối cùng là mang lại lợi nhuận ngày càng cao cho doanh nghiệp Để thực hiện đợc mục đích trên , mỗi doanh nghiệp phải đảm bảo các yếu tố lao động, đối tợng lao động t liệu lao động. Trong đó lao động là yếu tố quan trọng nhất bởi nó mang tính chủ động quyết định. Lao động là hoạt động có ý thức, có mục đích của con ngời tác động vào giới tự nhiên nhằm biến những vật chất trong tự nhiên thành những sản phẩm có ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mình. Cả ba yếu tố này không phải là vô cùng vô tận .Muốn sử dụng lại chúng ta phải tái tạo hay sản xuất.Đối với t liệu lao động đối tợng lao động thì việc tái tạo nghĩa là mua cái mới, còn đối với sức lao động, muốn tái tạo phải thông qua hoạt động sống của con ngời khi tiêu dùng một lợng vật chất, tinh thần nhất định. Phần vật chất hay tinh thần này ngời lao động đợc nhận từ ngời sử dụng lao động dới hình thức hiện vật hay giá trị căn cứ vào thời gian, khối lợng chất lợng công việc gọi là tiền lơng. Tiền lơng là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá cả sức lao động mà ngời sử dụng sức lao động phải trả cho ngời cung ứng sức lao động theo nguyên tắc cung cầu, giá cả thị trờng luật pháp hiện hành của Nhà n- ớc. 1 Nh vậy có thể hiểu một cách đơn giản hơn tiền lơng là biểu hiện bằng tiền của hao phí lao động cần thiết đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh đợc thanh toán theo kết quả cuối cùng. Bên cạnh đó còn có các khoản trích theo lơng bao gồm: BHXH, BHYT, KPCĐ. Đây cũng là một bộ phận chi phí đợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi ngời lao động, bảo vệ sức khoẻ trợ cấp giúp họ trong những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. 2) Các chức năng cơ bản của tiền l ơng các khoản trích theo l ơng : + Chức năng tái sản xuất sức lao động: Sức lao động là yếu tố quyết định chi phối tất cả trong việc làm ra của cải vật chất để thoả mãn nhu cầu của con ngời toàn xã hội, sức lao động đợc duy trì phát triển nhờ có tái sản xuất sức lao động .Tiền lơng đảm bảo cung cấp cho ngời lao động nguồn vật chất cần thiết để thực hiện quá trình tái sản xuất sức lao động + Chức năng công cụ quản lý của nhà nớc: Lợi nhuận luôn là mục tiêu cao nhất hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp, do đó dễ dẫn đến tình trạng tận dụng triệt để sức lao động của ngời lao động nhằm giảm tối thiểu chi phí bỏ ra cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động Nhà nớc ban hành các chính sách lao động tiền lơng phù hợp với tình hình kinh tế xã hội buộc cả ngời sử dụng sức lao động ngời cung cấp sức lao động phải tuân theo. + Chức năng đòn bẩy kinh tế: Tiền lơng của ngời lao động đợc xác định dựa trên cơ sở số lợng chất lợng lao động mà ngời lao động đã đóng góp cho doanh nghiệp. Tiền lơng của cá nhân trong doanh nghiệp luôn gắn với lợi ích của doanh nghiệp nói riêng của xã hội nói chung. Do vậy tiền lơng luôn là một đòn bẩy kinh tế thúc đẩy việc nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm , tăng lợi nhuận II/ Các hình thức trả lơng Tiền lơng giữ một vai trò quan trọng trong vấn đề kích thích sản xuất, song chỉ là khả năng. Muốn khả năng đó trở thành hiện thực , cần phải áp 2 dụng một cách linh hoạt các hình thức trả lơng. Thông thờng, ở Việt Nam hiện nay việc trả lơng cho ngời lao động đợc thực hiện theo hai hình thức là trả lơng theo thời gian trả lơng theo sản phẩm. 1- Hình thức trả l ơng theo thời gian : Đây là hình thức đợc xác định dựa trên khả năng thao tác, trình độ kỹ thuật chuyên môn thời gian làm việc thực tế. Tiền lơng theo thời gian có thể chia ra: + Lơng tháng: là tiền lơng cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng lao động Tiền lơng tháng = Lơng cấp bậc + phụ cấp (nếu có) + Lơng tuần : là tiền lơng trả cho ngời lao động trong 1 tuần làm việc dựa trên cơ sở tiền lơng tháng: Tiền lơng tuần = Tiền lơng tháng/4 + Lơng ngày: áp dụng cho những công việc có thể chấm công theo ngày căn cứ vào số ngày làm việc thực tế trong tháng. Hình thức này có u điểm là khuyến khích ngời lao động đi làm đều. Tiền lơng ngày = Tiền lơng tháng/ số ngày làm việc trong tháng + Lơng giờ = tiền lơng ngày/8h Hình thức trả lơng này mang tính bình quân, không đánh giá đúng kết quả lao động của mỗi ngời nên không khuyến khích đợc ngời lao động tích cực trong công việc. Để khắc phục phần nào để khuyến khích hơn đã ra đời một hình thức có tác dụng thúc đẩy công nhân tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật t vật liệu đảm bảo chất lợng sản phẩm. Hình thức trả lơng này là sự kết hợp giữa trả lơng theo thời gian với tiền thởng khi đạt đợc những chỉ tiêu về số lợng chất lợng đã qui định Tiền lơng phải trả = Tiền lơng theo thời gian + thởng 2)Hình thức trả l ơng theo sản phẩm : Theo hình thức này thì tiền lơng phải trả cho ngời lao động đợc tính theo số lợng, chất lợng sản phẩm hoàn thành đơn giá tiền lơng cho các công việc đó. 3 Các hình thức trả lơng theo sản phẩm: + Trả lơng theo sản phẩm trực tiếp: áp dụng đối với những công nhân trực tiếp sản xuất, công việc của họ có tính chất tơng đối độc lập, có thể định mức đợc. Tiền lơng = Số lợng sản phẩm hoàn thành x Đơn giá tiền lơng sản phẩm qui định +Trả lơng theo sản phẩm gián tiếp:hình thức này đợc áp dụng để trả lơng cho công nhân phụ, làm những công việc phục vụ cho công nhân chính. Tiền lơng = Định mức tiền lơng của họ x Mức hoàn thành trên sản phẩm của nhóm công nhân chính. +Trả lơng theo sản phẩm luỹ tiến: là hình thức trả lơng kết hợp với thởng khi ngời lao động thực hiện công việc hoặc sản phẩm trên định mức.Theo hình thức này, ngoài tiền lơng theo sản phẩm trực tiếp, căn cứ vào mức độ vợt định mức lao động để tính thêm một số tiền lơng theo tỷ lệ vợt luỹ tiến. Số l- ợng sản phẩm hoàn thành vợt định mức càng cao thì số tiền lơng tính thêm càng nhiều. +Trả lơng theo sản phẩm có thởng có phạt : hình thức này gắn với chế độ tiền lơng trong sản xuất: thởng nâng cao năng suất, thởng nâng cao chất lợng sản phẩm, thởng tiết kiệm vật t. Ngợc lại nếu ngời lao động làm ra sản phẩm hỏng hoặc gây lãng phí vật t thì họ có thể bị phạt tiền . Tiền lơng =Tiền lơng theo sản phẩm trực tiếp hay gián tiếp + tiền thởng tiền phạt 3) Tiền l ơng khoán : là hình thức trả lơng cho ngời lao động theo khối lợng chất lợng công việc mà họ hoàn thành. +Trả lơng khoán gọn theo sản phẩm cuối cùng: hình thức này nhằm khuyến khích ngời lao động quan tâm đến chất lợng sản phẩm. +Trả lơng khoán qũi lơng: áp dụng cho các phòng ban của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tính giao khoán quĩ lơng cho từng phòng ban theo nguyên tắc hoàn thành kế hoạch hay không hoàn thành kế hoạch 4 +Trả lơng khoán thu nhập: Dựa vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hình thành quĩ lơng để phân chia cho ngời lao động. III/ Nội dung quĩ tiền lơng , BHXH, BHYT, KPCĐ: 1)Quỹ tiền l ơng : Quỹ lơng cuả doanh nghiệp là toàn bộ tiền lơng của doanh nghiệp dùng để trả cho tất cả các loại lao động thuộc doanh nghiệp quản lý sử dụng. - Tiền lơng trả cho ngời lao động theo thời gian làm việc, theo số lợng sản phẩm hoàn thành - Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian ngừng việc vì lí do khách quan. - Tiền lơng trả cho ngời lao động trong thời gian điều động công tác - Tiền lơng trả cho ngời lao động nghỉ phép định kỳ, nghỉ theo chế độ Nhà nớc - Tiền lơng cho những ngời đi học nhng vẫn thuộc biên chế - Các loại tiền thởng thờng xuyên - Các khoản phụ cấp đợc thờng xuyên đợc tính vào lơng . 2)Bảo hiểm xã hội: BHXH là một chính sách kinh tế xã hội quan trọng của Nhà nớc. Quỹ BHXH đợc hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ qui định trên tổng số quỹ tiền lơng cấp bậc các khoản phụ cấp của ngời lao động.Theo chế độ hiện hành là 20% trong đó: - 15% do đơn vị sử dụng lao động chịu (tính vào chi phí SXKD) - 5% do ngời lao động chịu (trừ vào lơng) 3)Bảo hiểm y tế: Bảo hiểm y tế là loaị hình bảo hiểm do Nhà nớc tổ chức quản lý nhằm huy động sự đóng góp của cá nhân, tập thể cộng đồng xã hội để tăng cờng chất lợng trong công tác khám chữa bệnh. Quỹ này đợc hỗ trợ một phần của nhà nớcvà đợc hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ quy định trên tổng tiền l- 5 ơng của ngời lao động thực tế phát sinh trong tháng. Tỷ lệ trích hiện hành là 3%, trong đó: - 1% do ngời lao động chịu(trừ vào lơng) - 2% do ngời sở hữu lao động đóng từ quỹ tiền lơng , tính vào chi phí SXKD. 4)Kinh phí công đoàn: Kinh phí công đoàn đợc hình thành bằng cách tính theo tỷ lệ 2% trên tổng tiền lơng phải trả cho ngời lao động đợc tính vào chi phí SXKD .Thông th- ờng DN phải nộp 1% cho công đoàn cấp trên, 1% còn lại để chi tiêu cho hoạt động công đoàn cơ sở. IV/Tổ chức hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng 1)Hạch toán số l ợng ng ời lao động : Quản lý lao động trong DN phải nắm chắc số ngời làm việc thực tế trong DN(theo nghề nghiệp công việc , theo trình độ tay nghề, cấp bậc kỹ thuật cả số lao động dài hạn lẫn tạm thời, lao động trực tiếp hay gián tiếp) , Việc hạch toán này đợc phản ánh dựa trên sổ Danh sách lao động.Sổ này đợc chia thành hai bản: - Một bản do phòng quản lý lao động giữ theo dõi - Một bản do phòng kế toán quản lý Căn cứ ghi sổ là các hợp đồng lao động, chứng từ về thuyên chuyển công tác, nâng bậc. 2)Hạch toán thời gian lao động: Hạch toán thời gian lao động là việc ghi chép kịp thời chính xác thời gian lao động của từng ngời lao động trên cơ sở đó tính tiền lơng phải trả cho ngời lao động đợc chính xác. Hạch toán thời gian lao động phản ánh số ngày công , số giờ làm việc, ngừng sản xuất, nghỉ việc của từng ngời lao động, từng bộ phận sản xuất, từng phòng ban Chứng từ hạch toán gồm: Bảng chấm công, phiếu làm thêm giờ, phiếu nghỉ hởng BHXH 6 Bảng chấm công đợc lập riêng cho từng bộ phận sản xuất, do tổ trởng (ban, phòng, nhóm) căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình để chấm công cho từng ngời trong ngày . Bảng chấm công cần đợc công khai giám sát Phiếu làm thêm giờ là chứng từ xác nhận số giờ công ngời lao động đã làm thêm là cơ sở để trả lơng cho ngời lao động. Phiếu nghỉ hởng BHXH(khi nghỉ ốm đau , thai sản )là chứng từ xác nhận số ngày nghỉ BHXH của ngời lao động, làm căn cứ tính trợ cấp BHXH trả thay lơng theo chế độ qui định. Cuối tháng Bảng chấm công các chứng từ có liên quan đợc chuyển về phòng kế toán để kiểm tra, đối chiếu quy ra công để tính lơng BHXH. 3)Hạch toán kết quả lao động: Yêu cầu của hạch toán kết quả lao động là phải ghi chép tổng hợp số lợng, chất lợng sản phẩm làm ra của từng cá nhân, từng tổ sản xuất, phân xởng, để có căn cứ để tính tiền lơng sản phẩmvà theo dõi tình hình thực hiện định mức của tổ.Tuỳ theo loại hình đặc điểm sản xuất ở từng doanh nghiệp mà ngời ta sử dụng các loại chứng từ khác nhau. Có thể bao gồmPhiếu giao nhận sản phẩm Phiếu khoán Hợp đồng giao khoán Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 4) Thanh toán tiền l ơng cho ng ời lao động : Trình tự công việc: 4.1. Thu thập kiểm tra chứng từ: Kế toán thu thập kiểm tra chứng từ ban đầu về tiền lơng, kiểm tra tính hợp lý , hợp pháp của vấn đề. 4.2 .Tính lơng lập bảng thanh toán tiền lơng: Sau khi đã kiểm tra các chứng từ kế toán tiến hành tính tiền lơng cho CBCNV trong DN.Sau khi tính lơng kế toán sẽ lên Bảng thanh toán tiền lơng. Đây là chứng cứ làm căn cứ thanh toán tiền lơng, phụ cấp cho ngời lao động đồng thời là căn cứ để thống về lao động tiền lơng. Bảng thanh toán tiền lơng đợc lập hàng tháng theo từng bộ phận tơng ứng với bảng chấm công. 7 4.3.Tính BHXH lập bảng thanh toán BHXH: Công việc tính BHXH phải trả cho CNV phải đợc tiến hành trên : Phiếu nghỉ hởng BHXH. Sau khi tính toán xong kế toán lập bảng thanh toán BHXH cho từng phòng ban, bộ phận hoặc toàn DN.Việc BHXH phải trả đợc thực hiện thống nhất theo quy định của Nhà nớc. V/ Hạch toán tổng hợp tiền lơng các khoản trích theo lơng 1)Sổ kế toán: Hình thức Nhật ký sổ cái: -Các sổ kế toán chi tiết, bảng giá tiền lơng các khoản trích theo lơng ;Sổ nhật ký sổ cái Hình thức Chứng từ ghi sổ: -Sổ cái ; Sổ đăng ký chứng từ khi sổ;Bảng cân đối tài khoản Hình thức nhật ký chứng từ: -Sổ nhật ký chứng từ ; Sổ cái; Bảng kê; Bảng phân bổ; Sổ chi tiết Hình thức Nhật ký chung: -Sổ nhật ký đặc biệt; Sổ nhật ký chung; Sổ cái; Các sổ chi tiết liên quan ;Bảng phân bổ tiền lơng các khoản trích theo lơng 2)Hạch toán tổng hợp tiền l ơngvà các khoản trích theo l ơng Tài khoản sử dụng: hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng sử dụng chủ yếu là : Tài khoản 334, 338 Tài khoản 334:dùng để phản ánh tình hình thanh toán với CNV của DN về tiền lơng, tiền công, phụ cấp, BHXH, tiền thởng các khoản khác thuộc về thu nhập của họ. Ngoài tài khoản 334, kế toán còn sử dụng các TK tập hợp chi phí sản xuất có liên quan đến tiền lơng nh: TK 622 : Chi phí nhân công trực tiếp TK 627(6271): Chi phí nhân viên quản lý phân xởng TK 641(6411): Chi phí nhân viên bán hàng 8 TK 642(6421): Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp TK 111: Tiền mặt TK 112: Tiền gửi ngân hàng Căn cứ vào các chứng từ có liên quan, kế toán có thể tổng hợp tiền lơng theo sơ đồ 1: 9 Sơ đồ số 1 Sơ đò kế toán tiền lơng các khoản khác phải trả công nhân viên Ghi chú: (1a) Tiền lơng phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất (1b) Tiền lơng phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý doanh nghiệp (2) Tiền thởng phải trả cho CNV từ quỹ KT (3) BHXH phải trả trực tiếp cho CNV. (4) Các khoản khấu trừ vào lơng của CNV. (5) BHXH, BHYT công nhân viên chịu. (6) Trả lơng các khoản khác cho CNV. 10 TK 141, 138, 333 TK 334 TK 622 TK 3383, 3384 TK 641, 627, 642 TK 4311 (4) (5) (1b) (1a) (2) TK 111, 512 TK 4311 (6) (3) [...]... cấp bù, BHXH đã thực chi đợc cơ quan BHXH thanh toán 12 PHần II THựC TRạNG Tổ CHứC Kế TOáN TIềN LƯƠNG CáC KHOảN TRíCH THEO LƯƠNG TạI CÔNG TY TNHH SảN XUấT BAO DịCH Vụ THƯƠNG MạI NộI I/ Khái quát chung về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công tác kế toán tại công ty: 1- Qúa trình hình thành: Công ty TNHH Sản xuất Bao Dịch vụ Thơng mại nội (TNHH SXBBDVTMHN) Tên giao dịch : Hanoi... cứ vào bảng tổng hợp tiền lơng của toàn bộ công ty nên kế toán thành lập bảng phân bổ tiền lơng 30 PHần III Một số nhận xét đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty TNHH sản xuất bao Dịch Vụ Thơng Mại Nội I/ Nhận xét đánh giá hiệu quả công tác hạch toán kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty Qua quá trình thực. .. quản lý trình độ mỗi cán bộ kế toán Bộ máy kế toán hiện nay của công ty gồm 5 ngời (Kế toán trởng, Kế toán tổng hợp, kế toán tiêu thụ, kế toán hàng hoá, kế toán thanh toán ) Sơ đồ bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán hàng hoá Kế toán thanh toán Kế toán TH kiêm TQ b) Tổ chức công tác kế toán : Công ty TNHHSXBBDVTMHN là đơn vị sản xuất kinh doanh công 17 nghiệp, yêu cầu của công tác... thực tế công tác tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty TNHH Sản Xuất Bao Dịch Vụ Thơng Mại Nội dựa trên những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán đã học, em xin mạn phép nêu ra một số nhận xét sau: Trên thực tế , công ty đã tính trả lơng theo đúng chế độ hiện hành (áp dụng hình thức trả lơng theo thời gian cho bộ phận gián tiếp sản xúât trả lơng theo sản phẩm đối với công. .. Dốc Đoàn kết, Phờng Vĩnh Hng, Quận Hoàng Mai HN Công ty đợc thành lập vào năm 1989, vào thời điểm đó Công ty lấy tên là Công ty TNHH INPACO nhng đến năm 2002 Công ty đổi tên thành Công ty TNHH sản xuất bao dịch vụ thơng mại Nội (TNHHSXBBDVTMHN) Với tên viết tắt : Hanoi PTS Co , Ltd Nhiệm vụ kinh doanh : Công tytổ chức kinh doanh hoạt động theo cơ chế hạch toán kinh doanh độc lập có t cách pháp... chuyển chừng từ kế toán tiền lơng 3 qũy : Chứng từ gốc Bảng quyết toán tiền lương Bảng thanh toán tiền lương Sổ tổng hợp lương Bảng phân bổ tiền lương, BHXH Sổ kế toán chi tiết tiền lương Nhật ký chứng từ : Ghi cuối tháng : Đối chiếu : Ghi cuối quý II/ Kế toán tiền lơng, tình hình hình quản lý lao động tiền lơng các khoản trích theo lơng tại công ty 1- Các hình thức tiền lơng của công ty: - Đối với... .5 IV Tổ chức hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng 6 1 Hạch toán số lợng ngời lao động .6 2 Hạch toán thời gian lao động 6 3 Hạch toán kết quả lao động 7 4 Thanh toán tiền lơng cho ngời lao động 7 V Hạch toán tổng hợp tiền lơng các khoản trích theo lơng .7 1 Sổ kế toán .7 2 Hạch toán tổng hợp tiền lơng các khoản trích theo lơng... động sản xuất kinh doanh Thực hiện công tác chế độ, đóng góp cho nhà nớc các chế độ cho ngời lao động các kế hoạch tài chính khác Mỗi phòng ban có chức năng nhiệm vụ quyền hạn riêng, song đều có một mục đích là hỗ trợ cho giám đốc để chỉ đạo lãnh đạo điều hành công ty đứng vững trên thị trờng 14 Sơ đồ cơ cấu tổ chức kinh doanh quản lý của Công ty TNHH sản xuất bao dịch vụ thơng mại Hà. .. tổ chức bộ máy kế toán của công ty : a) Bộ máy kế toán : Phòng kế toán tài vụ của công ty đặt dới sự chỉ đạo trực tiếp của phó giám đốc, chịu trách nhiệm chung là kế toán trởng Phòng kế toán không quản lý trực tiếp về mặt hành chính Để thực hiện nhiệm vụ của mình, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất trực tiếp của kế toán trởng, đồng thời căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức. .. bảo giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này Nội tháng 4 2004 Sinh viên thực hiện Đặng Lan Hơng 35 Mục lục Lời nói đầu Phần I: Lý luận chung về kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong các doanh nghiệp .1 I Bản chất chức năng của tiền lơng các khoản trích theo lơng 1 1 Bản chất chức năng của tiền lơng các khoản trích theo lơng 1 2 Các . PHần II THựC TRạNG Tổ CHứC Kế TOáN TIềN LƯƠNG Và CáC KHOảN TRíCH THEO LƯƠNG TạI CÔNG TY TNHH SảN XUấT BAO Bì DịCH Vụ THƯƠNG MạI Hà NộI I/ Khái quát. động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán tại công ty: 1- Qúa trình hình thành: Công ty TNHH Sản xuất Bao bì Dịch vụ Thơng mại Hà nội (TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất bao bì dịch vụ thương mại Hà Nội, Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất bao bì dịch vụ thương mại Hà Nội, Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH sản xuất bao bì dịch vụ thương mại Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay