ma trận đề kiểm tra cả năm vật lí 12

14 406 2
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2014, 10:40

TaiLieuVatLy.com MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CẢ NĂM VL 12 WWW.TAILIEUVATLY.COM MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - BÀI 1 TIẾT SỐ 1 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CÓ TỰ CHỌN – CHƯƠNG I VÀ CHƯƠNG II I. Chuẩn kiến thức, kỷ năng: CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ 1. Dao động điều hòa Kiến thức + Các khái niệm: dao động cơ, dao động tuần hoàn, dao đông điều hòa. + Các phương trình: li độ, vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa. + Các đại lượng trong dao động điều hòa: biên độ, chu kỳ, tần số, tần số góc, pha dao động, pha ban đầu. + Dạng đồ thị li độ, vận tốc, gia tốc của vật dao động điều hòa. Kĩ năng + Tính toán được một số đại lượng trong dao động điều hòa. + Xác định được mối liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều. 2. Con lắc lò xo Kiến thức + Cấu tạo của con lắc lò xo, các lực tác dụng lên vật nặng trong con lắc lò xo. + Phương trình động lực học và phương trình dao động của con lắc lò xo. + Năng lượng trong dao động của con lắc lò xo. Kĩ năng + Viết được phương trình dao động của con lắc lò xo. + Tính toán được một số đại lượng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo. 3. Con lắc đơn Kiến thức + Cấu tạo của con lắc đơn, các lực tác dụng lên vật nặng trong con lắc đơn. + Phương trình động lực học và phương trình dao động của con lắc đơn. + Năng lượng trong dao động của con lắc đơn. Kĩ năng + Viết được phương trình dao động của con lắc đơn. + Tính toán được một số đại lượng trong dao động điều hòa của con lắc đơn. 4. Dao động tắt dần, dao động cưởng bức Kiến thức + Các khái niệm: dao động riêng, dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưởng bức. + Đặc điểm của dao động cưởng bức, hiện tượng cộng hưởng, điều liện cộng hưởng, tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng. Kĩ năng + Giải được một số bài toán liên quan đến dao động tắt dần. + Giải được một số bài toán liên quan đến hiện tượng cộng hưởng. 5. Tổng hợp các dao động điều hòa cùng phương cùng tần số Kiến thức + Biểu diễn dao động điều hòa bằng véc tơ quay, phương pháp giãn đồ Fre-nen. + Ảnh hưởng của độ lệch pha của hai dao động thành phần đến dao động tổng hợp. Kĩ năng Giải được một số bài toán về tổng hợp dao động. 6. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ Kiến thức + Các khái niệm: sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang. + Các đại lượng đặc trưng của sóng: biên độ, chu kỳ, tần số, bước sóng, vận tốc truyền sóng, năng lượng sóng. + Phương trình sóng, tính tuần hoàn theo thời gian và theo không gian của sóng. Kĩ năng + Tính toán được một số đại lượng đặc trưng của sóng. + Viết được phương trình sóng. 7. Giao thoa sóng Kiến thức + Sự giao thoa của sóng cơ, điều kiện để có sự giao thoa. + Dao động của một điểm trong vùng giao thoa, vị trí các cực đại, cực tiểu trong vùng giao thoa. Kĩ năng: Xác định được số cực đại, cực tiểu trên một đoạn thẳng trong cùng giao thoa. 8. Sóng dừng Kiến thức + Sự phản xạ của sóng khi gặp vật cản. + Khái niệm sóng dừng, điều kiện để có sóng dừng. www.tailieuvatly.com 1 TaiLieuVatLy.com Kĩ năng: Xác định được một số đại lượng đặc trưng của sóng nhờ sóng dừng. 9. Sóng âm Kiến thức + Các khái niệm: sóng âm, âm nghe được, siêu âm, hạ âm. + Môi trường truyền âm, vận tốc truyền âm. + Các đặc trưng vật lý và sinh lý của âm. Kĩ năng + Giải được một số bài toán liên quan đến các đặc trưng vật ký của âm. + Giải thích được một số hiện tương liên quan đến đặc trưng sinh lý của âm. II. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra 1 tiết, trắc nghiệm khách quan, 30 câu. 1. Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình Tính số tiết thực: số tiết thực LT = số tiết LT x 0,7; số tiết thực VD = Tổng số tiết – số tiết thực LT. Tính trọng số: trọng số = (số tiết thực x 100)/tổng số: làm tròn thành số nguyên. NỘI DUNG TỔNG SỐ TIẾT LÝ THUYẾT SỐ TIẾT THỰC TRỌNG SỐ Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng Chương I – Dao động cơ. 16 7 4,9 11,1 18 39 Chương II – Sóng cơ và sóng âm. 12 6 4,2 7,8 15 28 Tổng 28 12 8,4 19,6 33 67 2. Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ Tính số câu: số câu = (trọng số x số câu của đề kiểm tra)/100: làm tròn thành số nguyên. Tính điểm số: (số câu x 10)/số câu của đề kiểm tra. NỘI DUNG TRỌNG SỐ SỐ CÂU ĐIỂM SỐ Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng Chương I – Dao động cơ. 18 39 6 11 2 3,6 Chương II – Sóng cơ và sóng âm. 15 28 5 8 1,7 2,7 Tổng 33 67 11 19 3,7 6,3 III. Thiết lập khung ma trận: LĨNH VỰC KIẾN THỨC MỨC ĐỘ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng ở cấp độ thấp Vận dụng ở cấp độ cao Tổng số 1. Dao động điều hòa Các khái niệm dao động cơ, dao động tuần hoàn, dao động điều hòa. Các đại lượng trong dao động điều hòa. Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa trong một số trường hợp đơn giãn. Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa ở mức độ cao hơn. Số câu hỏi 1 2 1 4 2. Con lắc lò xo Sự biến thiên của thế năng, động năng và sự bảo toàn cơ năng của con lắc lò xo dao động điều hòa. Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo. Viết phương trình dao động của con lắc lò xo. Tính toán một số đại lượng liên quan đến năng lượng của con lắc lò xo. Số câu hỏi 1 2 1 4 3. Con lắc đơn Các yếu tố ảnh hưởng đến chu kỳ dao động của con lắc đơn. Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa của con lắc đơn trong một số trường hợp đơn giãn. Viết phương trình dao động của con lắc đơn. Tính sức căng của dây treo con lắc đơn. Xác định chu kỳ dao động của con lắc đơn trong một số trường hợp đặc biệt. Số câu hỏi 1 1 2 4 4. Dao động tắt dần, dao động cưởng bức Các khái niệm dao động riêng, dao đông tắt dần, dao động duy trì, dao động cưởng bức. Các yếu tố ảnh hưởng đến biên độ của dao động cưởng bức. Tính toán một số đại lượng liên quan đến dao động cưởng bức và hiện tượng cộng hưởng. Tính toán một số đại lượng liên quan đến dao động tắt dần. www.tailieuvatly.com 2 TaiLieuVatLy.com Số câu hỏi 1 1 1 1 4 5. Tổng hợp các dao động điều hòa cùng phương cùng tần số Các biểu diễn dao động điều hòa và tổng hợp các dao động bằng giãn đồ véc tơ. Ảnh hưởng của độ lệch pha của hai dao động thành phần đến dao động tổng hợp. Tìm một số đại lượng liên quan đến tổng hợp dao động. Số câu hỏi 1 1 1 3 6. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ Các khái niệm liên quan đến sóng cơ. Tính các đại lượng đặc trưng của sóng. Viết phương trình sóng. Số câu hỏi 1 1 1 3 7. Giao thoa sóng, sóng dừng. Điều kiện để có giao thoa của sóng cơ, để có sóng dừng trên dây. Xác định một số đại lượng của sóng nhờ sóng dừng. Tính toán một số đại lượng liên quan đến sự giao thoa của sóng và sóng dừng. Số câu hỏi 1 1 2 4 8. Sóng âm Các khái niệm sóng âm, hạ âm, âm nghe được, siêu âm. Các đặc trưng vật lý và sinh lý của âm. Giải thích một số hiện tương liên quan đến đặc trưng sinh lý của âm. Tính toán một số đại lượng liên quan đến các đặc trưng vật ký của âm. Số câu hỏi 1 1 1 1 4 Tổng số câu 5 6 9 10 30 Tổng số điểm 1,7 2 3 3,3 10 Tỉ lệ 17% 20% 30% 33% 100% Mỗi g/v dạy Lý 12 ra 1 đề gốc (30 câu trắc nghiệm) và trộn thành 6 phiên bản cho học sinh làm bài kiểm tra. www.tailieuvatly.com 3 TaiLieuVatLy.com MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - BÀI 1 TIẾT SỐ 2 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CÓ TỰ CHỌN – CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU I. Chuẩn kiến thức, kỷ năng: CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ 1. Đại cương về dòng điện xoay chiều Kiến thức + Khái niệm dòng điện xoay chiều, nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. + Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều. Kĩ năng : Tính toán được một số đại lượng trong dòng điện xoay chiều. 2. Các loại mạch điện xoay chiều Kiến thức + Các loại đoạn mạch xoay chiều chỉ có một thành phần. + Đoạn mạch xoay chiều có nhiều thành phần mắc nối tiếp, hiện tượng cộng hưởng điện. Kĩ năng: Tính toán được một số đại lượng trên các loại đoạn mạch xoay chiều. 3. Công suất tiêu thụ trên mạch điện xoay chiều Kiến thức + Công suất và điện năng tiêu thụ trên đoạn mạch xoay chiều. + Hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều, tầm quan trọng của hệ số công suất trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng. Kĩ năng Tính toán được một số đại lượng có liên quan đến công suất của đoạn mạch xoay chiều. 4. Truyền tải điện năng, máy biến áp Kiến thức + Hao phí điện năng khi truyền tải điện năng đi xa. + Cấu tạo và hoạt động của máy biến áp, sự biến đổi điện áp và cường độ dòng điện trong máy biến áp. + Công dụng của máy biến áp. Kĩ năng: Tính toán được một số đại lượng liên quan đến sự truyền tải điện năng đi xa và máy biến áp. 5. Máy phát điện xoay chiều Kiến thức + Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha và ba pha. + Khái niệm dòng điện xoay chiều ba pha, những ưu việt của dòng điện xoay chiều ba pha. Kĩ năng: Tính toán được một số đại lượng liên quan đến tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát điện xoay chiều tạo ra. 6. Động cơ điện xoay chiều Kiến thức: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ. Kĩ năng : Giải thích được sự quay không đồng bộ. II. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra 1 tiết, trắc nghiệm khách quan, 30 câu. 1. Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình NỘI DUNG TỔNG SỐ TIẾT LÝ THUYẾT SỐ TIẾT THỰC TRỌNG SỐ Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng Chương III: Dòng điện xoay chiều 20 10 7 13 35 65 Tổng 20 10 7 13 35 65 2. Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ NỘI DUNG TRỌNG SỐ SỐ CÂU ĐIỂM SỐ Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng Chương III: Dòng điện xoay chiều 35 65 11 19 3,6 6,4 Tổng 35 65 11 19 3,6 6,4 III. Thiết lập khung ma trận: LĨNH VỰC KIẾN THỨC MỨC ĐỘ Nhận biết Thông hiểu VD ở cấp độ thấp VD ở cấp độ cao Tổng 1. Đại cương về dòng điện xoay chiều. Khái niệm dòng điện xoay chiều, các đại lượng trong dòng điện xoay chiều. Cách tạo ra dòng điện xoay chiều. Xác định một số đại lượng của dòng điện xoay chiều khi biết biểu thức của điện áp hoặc cường độ dòng điện. Viết biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây khi biết sự biến thiến của từ thông. Số câu hỏi 1 1 2 2 6 2. Các loại mạch điện xoay chiều. Các đại lượng trên các loại đoạn mạch xoay chiều. Sự lệch pha của u và i trên các loại đoạn mạch xoay Xác định một số đại lượng trên các loại đoạn mạch xoay chiều trong Viết biểu thức của u và i trên các loại đoạn mạch xoay chiều. www.tailieuvatly.com 4 TaiLieuVatLy.com chiều. một số trường hợp đơn giãn. Số câu hỏi 1 2 2 2 7 3. Công suất tiêu thụ trên mạch điện xoay chiều. Các khái niệm công suất, điện năng tiêu thụ, hệ số công suất của đoạn mạch xoay chiều. Tầm quan trọng của hệ số công suất trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng. Xác định một số đại lượng trên đoạn mạch xoay chiều liên quan đến công suất của mạch điện xoay chiều. Giải một số bài toán về cực trị trên đoạn mạch xoay chiều. Số câu hỏi 1 1 2 2 6 4. Truyền tải điện năng, máy biến áp. Cấu tạo và hoạt động của máy biến áp, sự biến đổi điện áp và cường độ dòng điện trong máy biến áp. Hao phí điện năng khi truyền tải, công dụng của máy biến áp. Xác định một số đại lượng trên đường dây tải điện và trên máy biến áp trong một số trường hợp đơn giãn. Xác định một số đại lượng trên đường dây tải điện và trên máy biến áp trong một số trường hợp có yêu cầu cao hơn. Số câu hỏi 2 1 2 2 7 5. Máy phát điện, động cơ điện xoay chiều. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều. Giải thích hoạt động của động cơ không đồng bộ. Xác định tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát điện xoay chiều tạo ra. Giải một số bài toán liên quan đến máy phát điện, động cơ điện xoay chiều. Số câu hỏi 1 1 1 1 4 Tổng số câu 6 6 9 9 30 Tổng số điểm 2 2 3 3 10 Tỉ lệ 20% 20% 30% 30% 100% Mỗi g/v dạy Lý 12 ra 1 đề gốc (30 câu trắc nghiệm) và trộn thành 6 phiên bản cho học sinh làm bài kiểm tra. www.tailieuvatly.com 5 TaiLieuVatLy.com MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN VẬT LÝ LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CÓ TỰ CHỌN – GỒM CÁC CHƯƠNG I, II, III. I. Mục tiêu, nội dung đề kiểm tra: Theo chuẩn kỷ năng, kiến thức. II. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm (40 câu). 1. Tính t rọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình : NỘI DUNG TỔNG SỐ TIẾT LÝ THUYẾT SỐ TIẾT THỰC TRỌNG SỐ Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng Chương I – Dao động cơ. 16 8 5,6 10,4 12 21 Chương II – Sóng cơ và sóng âm. 12 6 4,2 7,8 9 16 Chương III: Dòng điện xoay chiều 20 10 7 13 15 27 TỔNG 48 24 16,8 33,1 36 64 2. Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ: NỘI DUNG TRỌNG SỐ SỐ CÂU ĐIỂM SỐ Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng Chương I – Dao động cơ. 12 21 5 8 1,25 2,00 Chương II – Sóng cơ và sóng âm. 9 16 4 6 1,00 1,50 Chương III: Dòng điện xoay chiều 15 27 6 11 1,50 2,75 TỔNG 36 64 15 25 3,75 6,25 3. Thiết lập khung ma trận: LĨNH VỰC KIẾN THỨC MỨC ĐỘ Nhận biết Thông hiểu VD ở cấp độ thấp VD ở cấp độ cao Tổng 1. Dao động điều hòa Quỹ đạo chuyển động, đồ thị li độ, vận tốc, gia tốc của vật dao động điều hòa. Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa trong một số trường hợp đơn giãn. Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa ở mức độ cao hơn. Số câu hỏi 1 1 1 2. Con lắc lò xo Sự biến thiên của thế năng, động năng và sự bảo toàn cơ năng của con lắc lò xo dao động điều hòa. Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo. Viết phương trình dao động của con lắc lò xo. Tính toán một số đại lượng liên quan đến năng lượng của con lắc lò xo. Số câu hỏi 1 1 1 3. Con lắc đơn Điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa, các yếu tố ảnh hưởng đến chu kỳ dao động của con lắc đơn. Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa của con lắc đơn trong một số trường hợp đơn giãn. Viết phương trình dao động của con lắc đơn. Tính sức căng của dây treo con lắc đơn. Xác định chu kỳ dao động của con lắc đơn trong một số trường hợp đặc biệt. Số câu hỏi 1 1 1 4. Dao động tắt dần, dao động cưởng bức Các khái niệm dao động riêng, dao đông tắt dần, dao động duy trì, dao động cưởng bức. Tính toán một số đại lượng liên quan đến dao động cưởng bức và hiện tượng cộng hưởng. Tính toán một số đại lượng liên quan đến dao động tắt dần. Số câu hỏi 1 1 1 5. Tổng hợp các dao động điều hòa cùng phương cùng tần số Ảnh hưởng của độ lệch pha của hai dao động thành phần đến dao động Tìm một số đại lượng liên quan đến tổng hợp dao động. www.tailieuvatly.com 6 TaiLieuVatLy.com tổng hợp. Số câu hỏi 1 1 6. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ Tính các đại lượng đặc trưng của sóng. Viết phương trình sóng. Số câu hỏi 1 1 7. Giao thoa sóng, sóng dừng. Điều kiện để có giao thoa của sóng cơ, để có sóng dừng trên dây. Xác định một số đại lượng của sóng nhờ sóng dừng. Tính toán một số đại lượng liên quan đến sự giao thoa của sóng và sóng dừng. Số câu hỏi 1 1 1 8. Sóng âm Các khái niệm sóng âm, hạ âm, âm nghe được, siêu âm. Các đặc trưng vật lý và sinh lý của âm. Giải thích một số hiện tương liên quan đến đặc trưng sinh lý của âm. Tính toán một số đại lượng liên quan đến các đặc trưng vật ký của âm. Số câu hỏi 1 1 1 9. Đại cương về dòng điện xoay chiều. Khái niệm dòng điện xoay chiều, các đại lượng trong dòng điện xoay chiều. Xác định một số đại lượng của dòng điện xoay chiều khi biết biểu thức của điện áp hoặc cường độ dòng điện. Viết biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây khi biết sự biến thiến của từ thông. Số câu hỏi 1 1 1 10. Các loại mạch điện xoay chiều. Các đại lượng trên các loại đoạn mạch xoay chiều. Sự lệch pha của u và i trên các loại đoạn mạch xoay chiều. Xác định một số đại lượng trên các loại đoạn mạch xoay chiều trong một số trường hợp đơn giãn. Viết biểu thức của u và i trên các loại đoạn mạch xoay chiều. Số câu hỏi 1 1 1 1 11. Công suất tiêu thụ trên mạch điện xoay chiều. Tầm quan trọng của hệ số công suất trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng. Xác định một số đại lượng trên đoạn mạch xoay chiều liên quan đến công suất của mạch điện xoay chiều. Giải một số bài toán về cực trị trên đoạn mạch xoay chiều. Số câu hỏi 1 1 2 12. Truyền tải điện năng, máy biến áp. Cấu tạo và hoạt động của máy biến áp, sự biến đổi điện áp và cường độ dòng điện trong máy biến áp. Hao phí điện năng khi truyền tải, công dụng của máy biến áp. Xác định một số đại lượng trên đường dây tải điện và trên máy biến áp trong một số trường hợp đơn giãn. Xác định một số đại lượng trên đường dây tải điện và trên máy biến áp trong một số trường hợp có yêu cầu cao hơn. Số câu hỏi 1 1 1 1 13. Máy phát điện, động cơ điện xoay chiều. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ. Xác định tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát điện xoay chiều tạo ra. Giải một số bài toán liên quan đến máy phát điện, động cơ điện xoay chiều. Số câu hỏi 1 1 1 Tổng số câu 7 8 12 13 40 Tổng số điểm 1,75 2,00 3 3,25 10 Tỉ lệ 17,5% 20,0% 30,0% 32,5% 100% Mỗi g/v dạy Lý 12 ra 1 đề gốc (40 câu trắc nghiệm) và trộn thành 6 phiên bản cho học sinh làm bài kiểm tra. www.tailieuvatly.com 7 TaiLieuVatLy.com MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - BÀI 1 TIẾT SỐ 3 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CÓ TỰ CHỌN – CHƯƠNG IV VÀ CHƯƠNG V I. Chuẩn kiến thức, kỷ năng: CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ 1. Mạch dao động điện từ. Kiến thức + Cấu tạo của mạch dao động LC. Vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch dao động LC. + Sự biến thiên điện tích q trên một bản tụ, điện áp u giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện i trên mạch dao động điện từ. + Tần số góc ω, chu kỳ T, tần số f của dao động điện từ tự do trong mạch dao động. + Năng lượng điện trường, năng lượng từ trường và năng lượng điện từ trên mạch dao động. + Mối liên hệ giữa các đại lượng trong mạch dao động. Kĩ năng + Tính toán được một số đại lượng trên mạch dao động. + Viết được biểu thức của q, u và i trên mạch dao động. 2. Điện từ trường. Kiến thức Khái niệm điện từ trường. Kĩ năng Giải thích được sự hình thành của điện từ trường. So sánh điện trường tĩnh và điện trường xoáy. 3. Sóng điện từ. Kiến thức + Khái niệm sóng điện từ. + Các đặc điểm của sóng điện từ. + Các loại sóng vô tuyến và sự lan truyền chúng trong khí quyển. Kĩ năng Tính toán được một số đại lượng liên quan đến sóng vô tuyến. 4. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Kiến thức + Nguyên tắc chung của thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. + Chức năng của từng khối trong máy phát và thu sóng vô tuyến đơn giãn. Kĩ năng Tính được bước sóng (hoặc tần số) mạch dao động điện từ trong anten của máy thu vô tuyến thu được. 6. Sự tán sắc ánh sáng. Kiến thức + Các khái niệm ánh sáng trắng, ánh sáng đơn sắc. + Nêu và giải thích được hiện tượng tán sắc ánh sáng. Kĩ năng Tính toán được một số đại lượng liên quan đến hiện tượng tán sắc. 7. Giao thoa ánh sáng. Kiến thức + Hiện tượng giao thoa ánh sáng. + Điều kiện để có sự giao thoa ánh sáng. + Kết luận về tính chất sóng của ánh sáng qua hiện tượng giao thoa. Kĩ năng Tính toán được một số đại lượng liên quan đến hiện tượng giao thoa ánh sáng. 8. Các loại quang phổ Kiến thức + Cấu tạo và hoạt động của máy quang phổ. + Các loại quang phổ, nguồn phát và đặc điểm của chúng. Kĩ năng So sánh và ứng dụng của các loại quang phổ. 9. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Kiến thức + Bản chất, nguồn phát, tính chất và công dụng của tia hồng ngoại. + Bản chất, nguồn phát, tính chất và công dụng của tia tử ngoại. Kĩ năng So sánh được sự giống và khác nhau của tia hồng ngoại và tia tử ngoại. 10. Tia X, thang sóng điện từ. Kiến thức + Bản chất, tính chất và công dụng của tia X. + Tên gọi và bước sóng trong chân không (không khí) của các vùng sóng trong thang sóng điện từ. Kĩ năng Xác định được mối liên hệ giữa bước sóng và tần số của sóng điện từ. www.tailieuvatly.com 8 TaiLieuVatLy.com www.tailieuvatly.com 9 TaiLieuVatLy.com II. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra 1 tiết, trắc nghiệm khách quan, 30 câu. 1. Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình NỘI DUNG TỔNG SỐ TIẾT LÝ THUYẾT SỐ TIẾT THỰC TRỌNG SỐ Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng Chương IV – Dao động và sóng điện từ 8 4 2,8 5,2 16 28 Chương V – Sóng ánh sáng. 10 5 3,5 6,5 20 36 Tổng 18 9 6,3 11,7 36 64 2. Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ NỘI DUNG TRỌNG SỐ SỐ CÂU ĐIỂM SỐ Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng Chương IV – Dao động và sóng điện từ 16 28 5 8 1,7 2,7 Chương V – Sóng ánh sáng. 20 36 7 10 2,3 3,3 Tổng 36 64 12 18 4 6 III. Thiết lập khung ma trận: LĨNH VỰC KIẾN THỨC MỨC ĐỘ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng ở cấp độ thấp Vận dụng ở cấp độ cao Tổng số 1. Dao động điện từ. Điện từ trường. Cấu tạo của mạch dao động điện từ. Khái niệm điện từ trường. Sự biến thiên của điện trường và từ trường trong mạch dao động. Tính tần số góc, chu kỳ, tần số của dao động điện từ tự do trong mạch dao động. Viết biểu thức của q, u và i trong mạch dao động. Tính các đại lượng liên quan đến năng lượng trong mạch dao động. Số câu hỏi 1 2 2 2 7 2. Sóng điện từ. Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. Khái niệm sóng điện từ. Nguyên tắc liên lạc bằng sóng vô tuyến. Chức năng của từng khối trong máy phát và thu sóng vô tuyến. Tính một số đại lượng trên mạch chọn sóng vô tuyến. Tính một số đại lượng trên mạch chọn sóng vô tuyến có các tụ điện ghép, tụ xoay. Số câu hỏi 1 1 2 2 6 3. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. Giải thích hiện tượng tán sắc ánh sáng. So sánh chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau. Tính góc khúc xạ, góc lệch của các tia sáng đơn sắc qua hai môi trường trong suốt khác nhau và qua lăng kính. Số câu hỏi 1 1 1 2 5 4. Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng. Hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng. Tính một số đại lượng trong giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Tính một số đại lượng trong giao thoa với ánh sáng hỗn hợp, giao thoa với ánh sáng trắng. Số câu hỏi 1 2 3 6 5. Các loại quang phổ. Máy quang phổ. Các loại quang phổ. So sánh các loại quang phổ. Số câu hỏi 1 1 2 6. Các bức xạ không nhìn thấy. Thang sóng điện từ. Các loại bức xạ không nhìn thấy trong thang sóng điện từ. Tính chất của các vùng bức xạ trong thang sóng điện từ. Bước sóng và tần số của các vùng sóng trong thang sóng điện từ. Số câu hỏi 1 1 2 4 Tổng số câu 6 6 9 9 30 Tổng số điểm 2 2 3 3 10 Tỉ lệ 20% 20% 30% 30% 100% Mỗi g/v dạy Lý 12 ra 1 đề gốc (30 câu trắc nghiệm) và trộn thành 6 phiên bản cho học sinh làm bài kiểm tra. www.tailieuvatly.com 10 [...]... 5 12 TaiLieuVatLy.com hạch nhiệt hạch nhiệt hạch phản ứng Số câu hỏi 1 1 2 4 Tổng số câu 6 6 9 9 30 Tổng số điểm 2 2 3 3 10 Tỉ lệ 20% 20% 30% 30% 100% Mỗi g/v dạy Lý 12 ra 1 đề gốc (30 câu trắc nghiệm) và trộn thành 6 phiên bản cho học sinh làm bài kiểm tra MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - MÔN VẬT LÝ LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CÓ TỰ CHỌN – GỒM CÁC CHƯƠNG IV, V, VI, VII I Mục tiêu, nội dung đề kiểm tra: ... phân hạch và nhiệt hạch II Hình thức kiểm tra: Kiểm tra 1 tiết, trắc nghiệm khách quan, 30 câu 1 Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình NỘI DUNG TỔNG SỐ TIẾT Chương VI – Lượng tử ánh 10 sáng Chương VII – Hạt nhân 14 nguyên tử Tổng 24 LÝ THUYẾT 5 SỐ TIẾT THỰC Lý thuyết Vận dụng 3,5 6,5 TRỌNG SỐ Lý thuyết Vận dụng 15 27 7 4,9 9,1 21 37 12 8,4 15,6 36 64 2 Tính số câu hỏi và điểm...TaiLieuVatLy.com MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - BÀI 1 TIẾT SỐ 4 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CÓ TỰ CHỌN – CHƯƠNG VI VÀ CHƯƠNG VII I Chuẩn kiến thức, kỷ năng: CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT 1 Hiện Kiến thức tượng quang + Hiện tượng quang điện ngoài... năng, kiến thức II Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm (40 câu) 1 Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình: NỘI DUNG TỔNG SỐ TIẾT Chương IV – Dao động và 8 sóng điện từ Chương V – Sóng ánh sáng 10 Chương VI – Lượng tử ánh 10 sáng Chương VII – Hạt nhân 15 nguyên tử Tổng 43 LÝ THUYẾT 4 SỐ TIẾT THỰC Lý thuyết Vận dụng 2,8 5,2 TRỌNG SỐ Lý thuyết Vận dụng 7 12 5 5 3,5 3,5 6,5 6,5 8 8 15... loại phản ứng hạt loại phản ứng hạt nhân nhân nhân ở mức độ thấp ở mức độ cao Số câu hỏi 2 2 2 2 8 Tổng số câu 7 7 12 14 40 Tổng số điểm 1,75 1,75 3 3,5 10 Tỉ lệ 17,5% 17,5% 32,5% 32,5% 100% Mỗi g/v dạy Lý 12 ra 1 đề gốc (40 câu trắc nghiệm) và trộn thành 6 phiên bản cho học sinh làm bài kiểm tra www.tailieuvatly.com 1 Xác định một số đại lượng liên quan đến ống Rơnghen, ống Culidơ 2 14 ... hỏi 2 3 8 Tính chất, cấu Các loại đơn vị Xác định một số đại Xác định một số đại tạo hạt nhân khối lượng, năng lượng liên quan đến lượng liên quan đến lượng dùng trong các loại hạt trong Vật chuyển động của các hạt Vật lý hạt nhân lý hạt nhân vi mô Số câu hỏi 1 1 1 3 9 Năng lượng liên Xác định năng lượng Xác định năng lượng kết của hạt nhân liên kết, năng lượng tỏa ra hay thu vào trong Năng lượng trong... IV – Dao động và sóng điện từ Chương V – Sóng ánh sáng Chương VI – Lượng tử ánh sáng Chương VII – Hạt nhân nguyên tử Tổng TRỌNG SỐ Lý thuyết Vận dụng 7 12 8 8 15 15 3 3 6 6 0,75 0,75 1,5 1,5 11 24 5 9 1,25 2,25 34 66 14 26 3,5 6,5 3 Thiết lập khung ma trận: LĨNH VỰC KIẾN THỨC Nhận biết 1 Dao động điện từ Điện từ trường Số câu hỏi 2 Sóng điện từ Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến Số câu hỏi 3 Các... nhân Số câu hỏi 5 Năng lượng liên kết của hạt nhân Phản ứng hạt nhân Số câu hỏi 6 Phóng xạ 1 Các khái niệm năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng, phản ứng hạt nhân 1 21 37 7 10 2,3 3,3 36 64 12 18 4 6 MỨC ĐỘ Thông hiểu VD ở cấp độ thấp Giải thích hiện Tính công thoát, giới tượng quang điện hạn quang điện của Lưỡng tính sóng – một số kim loại hạt của ánh sáng 1 2 VD ở cấp độ cao Tính một số... 9,1 21 37 12 8,4 15,6 36 64 2 Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ NỘI DUNG Chương VI – Lượng tử ánh sáng Chương VII – Hạt nhân nguyên tử Tổng TRỌNG SỐ Lý thuyết Vận dụng 15 27 III Thiết lập khung ma trận: LĨNH VỰC KIẾN THỨC Nhận biết 1 Hiện tượng Hiện tượng quang quang điện điện ngoài Nội ngoài Thuyết dung của thuyết lượng tử ánh lượng tử ánh sáng sáng Số câu hỏi 1 2 Hiện tượng Hiện tượng quang . TaiLieuVatLy.com MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CẢ NĂM VL 12 WWW.TAILIEUVATLY.COM MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - BÀI 1 TIẾT SỐ 1 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN CÓ TỰ CHỌN. g/v dạy Lý 12 ra 1 đề gốc (30 câu trắc nghiệm) và trộn thành 6 phiên bản cho học sinh làm bài kiểm tra. www.tailieuvatly.com 3 TaiLieuVatLy.com MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ LỚP 12 - BÀI 1 TIẾT. dạy Lý 12 ra 1 đề gốc (30 câu trắc nghiệm) và trộn thành 6 phiên bản cho học sinh làm bài kiểm tra. www.tailieuvatly.com 5 TaiLieuVatLy.com MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - MÔN VẬT LÝ LỚP 12 CHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: ma trận đề kiểm tra cả năm vật lí 12, ma trận đề kiểm tra cả năm vật lí 12, ma trận đề kiểm tra cả năm vật lí 12

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay