Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Da giầy Hải Phòng

80 213 0

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,101 tài liệu

  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/01/2013, 08:50

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Da giầy Hải Phòng Luận văn Tốt nghiệpTổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy hải phòngPhần mở đầu1. Tính cấp thiết của đề tài.Trong nền kinh tế thị trờng, bất kỳ một chủ sở hữu vốn nào cũng luôn quan tâm đến sự tồn tại phát triển của Doanh nghiệp mình. Mục đích của các nhà quản lý là làm sao có đợc lợi nhuận cao nhất. Để đạt đợc mục đích này, các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều biện pháp khác nhau. Một trong những biện pháp hiệu quả mà hầu hết các doanh nghiệp đều áp dụng đó là phấn đấu không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất (CPSX), hạ giá thành sản phẩm.Trong các doanh nghiệp sản xuất, chi phí chiếm một tỷ trọng lớn tính quyết định đến giá thành sản phẩm. Chi phí giá thành đợc coi là hai chỉ tiêu cơ bản, có mối quan hệ khăng khít với nhau trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế tài chính của một doanh nghiệp nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp trong từng chu kỳ kinh doanh. Tiết kiệm CPSX hạ giá thành sản phẩm có ý nghĩa to lớn đối với việc tăng tích lũy của doanh nghiệp, đóng góp cho nền kinh tế. Để tiết kiệm CPSX, hạ giá thành sản phẩm, yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện tổ chức kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm. Công tác này đã đợc ngày càng quan tâm hơn song cha toàn diện, cha đợc hoàn thiện cả về mặt lý luận thực tiễn. Thông tin về kế toán CPSX tính giá thành sản phẩm cha đợc thu thập, xử lý cung cấp một cách kịp thời có hiệu quả cho các đối tợng sử dụng thông tin, nhất là đối với các nhà quản lý kinh tế. Trong xu hớng phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu mang tính lý luận thực tiễn về tổ chức kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm phục vụ cho việc đề ra các quyết định kinh tế, nhằm nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện cả về mặt lý luận thực tiễn, từ đó giúp cho công tác Sv: Khúc Thị Hằng Lớp: K37-21-081 Luận văn Tốt nghiệpkế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm có thể cung cấp những thông tin kinh tế tin cậy, có hiệu quả cho các đối tợng cần sử dụng thông tin.2. Mục đích của đề tài.Hệ thống hóa, hoàn thiện bổ sung các vấn đề mang tính lý luận phơng pháp luận về tổ chức kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm phục vụ đề ra các quyết định kinh tế ở doanh nghiệp.Trên cơ sở làm rõ các nguyên nhân về thực trạng của việc tổ chức kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩmCông ty Da Giầy Hải Phòng để đa ra phơng hớng, giải pháp cải tiến công tác tổ chức kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩmcông ty nhằm nâng cao chất lợng thông tin kế toán cho các đối tợng sử dụng phục vụ cho các quyết định kinh tế trong nền kinh tế thị trờng.3. Đối tợng, phạm vi phơng pháp nghiên cứu.Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận thực tiễn về tổ chức kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm.Phạm vi nghiên cứu: Tại công ty Da Giầy Hải Phòng.Phơng pháp nghiên cứu: Sử dụng phơng pháp chứng từ kế toán, tài khoản, tính giá, tổng hợp cân đối dựa trên cơ sở lý luận khoa học của kinh tế chính trị học.4. Kết cấu, nội dung chính của đề tài:Ngoài phần mở đầu, kết luận, Luận văn đợc chia thành ba chơng:Chơng 1: Cơ sở lý luận của việc tổ chức công tác kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.Chơng 2: Thực trạng về tổ chức kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩmcông ty Da Giầy Hải Phòng.Chơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩmcông ty Da Giầy Hải Phòng.Chơng 1: Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán tập hợp Sv: Khúc Thị Hằng Lớp: K37-21-082 Luận văn Tốt nghiệpchi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.1.1. Sự cần thiết tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất giá thành sản phẩm.a. Chi phí sản xuất.Chi phí sản xuất (còn gọi là chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm) của doanh nghiệp là toàn bộ hao phí về lao động sống cần thiết, lao động vật hóa các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp phải chi ra trong quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm trong một thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng tiền.Nội dung của CPSX: CPSX không những bao gồm yếu tố lao động sống cần thiết liên quan đến sử dụng lao động (tiền lơng, tiền công), lao động vật hóa (khấu hao tài sản cố định, chi phí về nguyên nhiên vật liệu ) mà còn bao gồm một số khoản mà thực chất là một phần giá trị mới sáng tạo ra (BHXH, BHYT, KPCĐ, các loại thuế không đợc hoàn trả )Xét trên bình diện doanh nghiệp loại trừ các qui định của luật thuế thu nhập, CPSX luôn có tính cá biệt, nó phải bao gồm tất cả các chi phí mà doanh nghiệp phải chi ra để tồn tại tiến hành các hoạt động sản xuất, bất kể đó là các chi phí cần thiết hay không.Độ lớn của CPSX là một đại lợng xác định phụ thuộc vào hai yếu tố chủ yếu: Khối lợng lao động hao phí đơn giá tính cho đơn vị khối lợng (thời gian) lao động; Khối lợng t liệu sản xuất đã tiêu hao vào sản xuất đơn giá một đơn vị t liệu sản xuất. CPSX vừa liên quan đến sản phẩm hoàn thành, vừa liên quan đến sản phẩm cha hoàn thành. Ngoài ra để hiểu rõ hơn nội dung của CPSX ta cần phân biệt CPSX với chi tiêu. Sv: Khúc Thị Hằng Lớp: K37-21-083 Luận văn Tốt nghiệpChi tiêu là việc chuẩn bị yếu tố của quá trình sản xuất. Còn CPSX là việc sử dụng các yếu tố của quá trình sản xuất vào quá trình sản xuất biểu hiện bằng tiền. CPSX phát sinh trên cơ sở chi tiêu nhng nó khác chi tiêu cả về thời gian số lợng. Có những khoản chi tiêu kỳ này nhng cha đợc tính vào CPSX nh chi mua vật t nhập kho nhng cha đem vào sử dụng, ngợc lại có những khoản thực tế cha chi nh-ng lại đợc tính vào chi phí nh chi phí trích trớc. Hiểu đợc sự khác biệt này giúp ta tính đúng, tính đủ CPSX vào giá thành sản phẩm.b. Giá thành sản phẩm.Giá thành sản phẩm là CPSX tính cho một khối lợng hoặc một đơn vị sản phẩm (công việc) do doanh nghiệp sản xuất đã hoàn thành.Về bản chất, CPSX giá thành sản phẩmhai khái niệm giống nhau: đều là hao phí về lao động sống, lao động vật hóa các chi phí khác doanh nghiệp chi ra cho quá trình sản xuất chế tạo sản phẩm.Tuy nhiên, giữa chúng có điểm khác nhau:CPSX gắn với một kỳ nhất định, vừa liên quan đến sản phẩm hoàn thành, vừa liên quan đến sản phẩm cha hoàn thành. Còn giá thành sản phẩm là CPSX gắn liền với sản phẩm, lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành thành.Xét trong một kỳ nhất định độ lớn của tổng CPSX tổng giá thành sản phẩm cũng khác nhau. Nó chịu ảnh hởng bởi chênh lệch giá trị sản phẩm làm dở đầu kỳ, cuối kỳ, chi phí trả trớc, chi phí phải trả (nếu có), thể hiện ở công thức sau: Zsp = CPSXDDđk + CPSXtrong kỳ - CPSXDDCKNếu CPSXDDĐK = CPSXDDCK thì Zsản phẩm = CPSXTK Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả sử dụng tài sản, vật t, lao động, tiền vốn trong quá trình sản xuất cũng nh tính đúng đắn của các giải pháp tổ chức, kinh tế, kỹ thuật, công nghệ mà doanh nghiệp đã sử dụng. Nó còn là căn cứ quan trọng để định ra giá bán xác định hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất.1.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm. Sv: Khúc Thị Hằng Lớp: K37-21-084 Luận văn Tốt nghiệpa. Sự cần thiết phải quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm.Trong nền kinh tế thị trờng, có nhiều doanh nghiệp cùng sản xuất một loại mặt hàng giống nhau nên các sản phẩm có sự cạnh tranh nhau về chất lợng giá cả, ngoài ra sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra còn phải cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Cho nên, muốn tồn tại phát triển đợc thì vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải giảm tối đa các khoản chi để hạ giá thành sản phẩm, từ đó hạ đợc giá bán sản phẩm, tăng lợi nhuận mà vẫn đảm bảo chất lợng sản phẩm để có thể đứng vững trên thị trờng. Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải quản lý tốt CPSX giá thành sản phẩm. Việc quản lý sử dụng hợp lý, tiết kiệm CPSX là cơ sở để hạ giá thành sản phẩm. Đây là con đờng cơ bản để tăng doanh lợi cho doanh nghiệp tăng tích lũy cho nền kinh tế.b. Các nhân tố tác động đến chi phí sản xuất giá thành sản phẩm.- Nhóm nhân tố khách quan: Nh thị trờng (thị trờng lao động, thị trờng nguyên vật liệu, thị trờng vốn, thị trờng đầu ra )Đối với thị trờng đầu vào ảnh hởng tới CPSX giá thành sản phẩm của doanh nghiệp xét trên khả năng cung cấp giá cả các yếu tố. Doanh nghiệp phải xem xét lựa chọn nhà cung cấp, phơng thức thanh toán để các chi phí bỏ ra cho yếu tố đầu vào là thấp nhất.Đối với thị trờng đầu ra, Doanh nghiệp cũng cần xem xét tới giá bán, phơng thức thanh toán sao cho chi phí bỏ ra hợp đem lại hiệu quả cao.Các nhân tố khác nh: điều kiện tự nhiên, chính sách chế độ của Nhà nớc- Thứ hai là nhóm nhân tố chủ quan nh:+ Trình độ trang bị về kỹ thuật công nghệ sản xuất, khả năng tận dụng công suất máy móc thiết bị trong doanh nghiệp.+ Trình độ sử dụng nguyên vật liệu, năng lợng+ Trình độ sử dụng lao động.+ Trình độ tổ chức sản xuất.+ Trình độ quản lý tài chính của doanh nghiệp. Sv: Khúc Thị Hằng Lớp: K37-21-085 Luận văn Tốt nghiệpSự tác động của các nhân tố khách quan cũng nh chủ quan có thể làm tăng hoặc giảm CPSX. Do vậy trong công tác quản lý CPSX giá thành sản phẩm, muốn hạ thấp đợc CPSX giá thành sản phẩm đòi hỏi phải nắm bắt đợc những nguyên nhân gây ảnh hởng để hạn chế loại bỏ những ảnh hởng làm tăng CPSX phát huy những nhân tố tích cực để hạ CPSX giá thành sản phẩm. c. Biện pháp quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm.Nhà quản lý phải xem xét trên cơ sở các chi phí thực tế phát sinh ra sao trong doanh nghiệp để tìm ra các biện pháp có thể tác động tới khâu nào, tới chi phí, tới giá thành sản phẩm nào. Từ đó nhà quản lý sẽ sử dụng tổng hợp các biện pháp một cách hợp lý nhất, phát huy sử dụng cả những tác động khách quan từ bên ngoài phối hợp các biện pháp một cách đồng bộ để nhằm tiết kiệm triệt để CPSX mà không ảnh hởng đến kết quả sản xuất của doanh nghiệp.Các Doanh nghiệp nên sử dụng các biện pháp sau:- Chú trọng tới việc áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải xem xét hiệu quả của sự đầu t mang lại.- Quản lý sử dụng lao động có hiệu quả để giảm chi phí tiền lơng, hạ giá thành sản phẩm. Cần cải tiến việc tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, đào tạo nâng cao trình độ ngời lao động, có các biện pháp khuyến khích ngời lao động.- Tổ chức quản lý bố trí các khâu sản xuất hợp lý.- Quản lý việc sử dụng CPSX. - Tăng cờng công tác kiểm tra tài chính đối với từng khoản chi: Phân biệt rõ CPSX với chi phí hoạt động khác, bởi vì các khoản chi phí không đúng tính chất kinh doanh đã có nguồn thu chi khác tài trợ, nếu đa vào CPSX sẽ xảy ra hiện tợng tính trùng hoặc không đúng tính chất của nó. Do vậy doanh nghiệp không đợc tính vào CPSX các khoản nh: vi phạm pháp luật, chi mua tài sản cố định, chi ủng hộ từ thiện Sv: Khúc Thị Hằng Lớp: K37-21-086 Luận văn Tốt nghiệp1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm.a. Vai trò.Trong quản trị doanh nghiệp, CPSX giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn đợc các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm vì chúng phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tính đúng, tính đủ CPSX giá thành sản phẩm là tiền đề để tiến hành hạch toán kinh doanh, xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài liệu về CPSX giá thành sản phẩm còn là căn cứ quan trọng để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí dự toán chi phí, tình hình sử dụng tài sản, vật t, lao động, tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp để có các quyết định quản lý phù hợp nhằm tăng cờng hạch toán kinh tế nội bộ doanh nghiệp. Do vậy việc tổ chức kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp là hết sức quan trọng.b. Nhiệm vụ.Để tổ chức tốt kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý CPSX giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp, kế toán tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:- Xác định đối tợng kế toán tập hợp CPSX đối tợng tính giá thành phù hợp với đặc điểm yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.- Tổ chức vận dụng các tài khoản kế toán để hạch toán CPSX giá thành sản phẩm phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho mà doanh nghiệp lựa chọn.- Tổ chức tập hợp, kết chuyển hoặc phân bổ CPSX theo đúng đối tợng kế toán tập hợp CPSX đã xác định, theo các yếu tố chi phí khoản mục giá thành.- Lập báo cáo CPSX theo yếu tố, định kỳ tổ chức phân tích CPSX giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp. Sv: Khúc Thị Hằng Lớp: K37-21-087 Luận văn Tốt nghiệp- Tổ chức kiểm đánh giá khối lợng sản phẩm dở dang khoa học hợp lý, xác định giá thành hạch toán giá thành sản phẩm hoàn thành sản xuất trong kỳ một cách đầy đủ chính xác.1.2. Phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất.Để phục vụ cho yêu cầu quản lý CPSX để tạo điều kiện hạch toán CPSX thì CPSX trong doanh nghiệp có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau tùy thuộc vào mục đích phân loại chi phí, cụ thể:a. Theo nội dung, tính chất kinh tế: CPSX đợc chia thành 5 loại:- Chi phí nguyên vật liệu: Gồm toàn bộ chi phí về nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm dùng cho từng tổ đội sản xuất.- Chi phí nhân công: Bao gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng của công nhân trực tiếp các nhân viên quản lý ở các phân xởng tổ đội sản xuất.- Chi phí khấu hao tài sản cố định: Số trích khấu hao các tài sản cố định dùng trong sản xuất.- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Gồm các khoản chi trả về các loại dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài phục vụ khâu sản xuất.- Chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ chi phí bằng tiền phục vụ cho khâu sản xuất.Tác dụng của cách phân loại này:+ Cho biết trong quá trình sản xuất doanh nghiệp chi ra những chi phí gì làm cơ sở để xác định tỷ trọng từng yếu tố chi phí trong tổng CPSX để xác định kết cấu CPSX.+ Là cơ sở để dự trù chi phí lập kế hoạch cung cấp vật t, kế hoạch huy động lao động, tiền vốn cho kỳ sản xuất tiếp theo. Thông qua cách phân loại này để thực hiện tập hợp CPSX kinh doanh theo yếu tố phục vụ cho việc lập thuyết minh báo cáo tài chính phần CPSX kinh doanh theo yếu tố.+ Thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện dự toán chi phí. Sv: Khúc Thị Hằng Lớp: K37-21-088 Luận văn Tốt nghiệpb. Theo mục đích công dụng của chi phí: thì CPSX trong doanh nghiệp đợc chia thành các khoản mục chi phí. Các chi phí có chung mục đích, công dụng thì đợc xếp vào một khoản mục chi phí, không phân biệt nội dung tính chất kinh tế của chi phí đó. Theo quy định hiện hành CPSX trong doanh nghiệp đợc chia thành 3 khoản mục:- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT): Bao gồm chi phí về các loại nguyên vật liệu chính, phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp vào việc sản xuất, chế tạo sản phẩm. Không tính vào khoản mục này những chi phí nguyên vật liệu dùng vào mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất chung lĩnh vực ngoài sản xuất.- Chi phí nhân công trực tiếp (CPNCTT): Gồm tiền lơng các khoản trích theo lơng của công nhân trực tiếp sản xuất chế tạo sản phẩm, thực hiện các lao dịch vụ nhất định. Không tính vào các khoản mục này khoản tiền lơng, phụ cấp các khoản trích trên lơng của nhân viên phân xởng, nhân viên bán hàng quản lý.- Chi phí sản xuất chung (CPSXC): Là chi phí dùng vào việc quản lý phục vụ sản xuất chung tại bộ phận sản xuất (phân xởng, đội trại ). Bao gồm:+ Chi phí nhân viên phân xởng (nhân viên quản lý, thống kê, nhân viên tiếp liệu). + Chi phí vật liệu: Gồm vật liệu các loại sử dụng cho nhu cầu sản xuất chung của phân xởng.+ Chi phí dụng cụ sản xuất: Chi phí về các loại công cụ dụng cụ cho nhu cầu sản xuất chung ở phân xởng sản xuất.+ Chi phí khấu hao tài sản cố định: Số khấu hao tài sản cố định sử dụng ở phân xởng.+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: Sử dụng cho nhu cầu sản xuất chung của phân xởng sản xuất nh chi phí về điện, nớc+ Chi phí bằng tiền khác. Sv: Khúc Thị Hằng Lớp: K37-21-089 Luận văn Tốt nghiệpTác dụng của cách phân loại này: Thông qua cách phân loại này, kế toán thực hiện tập hợp chi phí sản xuất theo từng khoản mục chi phí nhằm cung cấp số liệu cho việc tính giá thành sản xuất sản phẩm hoàn thành theo từng khoản mục.Cách phân loại này là cơ sở để kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện định mức CPSX, là cơ sở để phân tích đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành kế hoạch hạ giá thành.c. Theo phơng pháp tập hợp chi phí cho các đối tợng: Theo cách này CPSX đợc chia thành:- Chi phí trực tiếp: Là những chi phí chỉ quan hệ trực tiếp đến việc sản xuất một loại sản phẩm, một công việc nhất định hoàn toàn có thể hạch toán, qui nạp trực tiếp cho sản phẩm, công việc đó.- Chi phí gián tiếp: Là các chi phí có liên quan đến nhiều sản phẩm, công việc, nhiều đối tợng khác nhau nên phải tập hợp, qui nạp cho từng đối tợng bằng phơng pháp phân bổ gián tiếp.Cách phân loại này có ý nghĩa thuần túy đối với kỹ thuật hạch toán.d. Theo mối quan hệ với khối lợng sản phẩm công việc lao vụ sản xuất trong kỳ: thì CPSX đợc phân thành:- Chi phí khả biến: Là các chi phí thay đổi về tổng số tỷ lệ với sự thay đổi của mức độ hoạt động (số lợng sản phẩm hoàn thành) trong kỳ. Gồm CPNVLTT, CPNCTT.- Chi phí cố định: Là các chi phí mà tổng số không thay đổi khi có sự thay đổi về khối lợng hoạt động thực hiện. Thuộc loại này là chi phí khấu hao tài sản cố định theo phơng pháp bình quân.Cách phân loại này có tác dụng lớn đối với quản trị kinh doanh, phân tích điểm hòa vốn phục vụ cho việc ra quyết định quản lý.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. a. Theo cơ sở số liệu thời điểm tính giá thành thì giá thành sản phẩm đợcchia thành ba loại: Sv: Khúc Thị Hằng Lớp: K37-21-0810 [...]... thụ: Gồm giá thành sản xuất ,chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm tiêu thụ Nó là căn cứ để tính toán xác định mức lợi nhuận trớc thuế của doanh nghiệp 1.3 Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất 1.3.1 Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp a Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất - Khái... kế toán tập hợp chi phí sản xuất là tiền đề, điều kiện để tính giá thành theo các đối tợng tính giá thành trong doanh nghiệp Trong thực tế một đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất có thể trùng với một đối tợng tính giá thành, có thể lại bao gồm nhiều đối tợng tính giá thành sản phẩm ngợc lại b Kỳ tính giá thành sản phẩm Là thời kỳ bộ phận kế toán giá thành cần tiến hành công việc tính giá thành. .. 622 từ sản phẩm hỏng đem bán hoặc Kết chuyển CPNCTT nhập kho vào cuối kỳ TK 627 TK 632 Kết chuyển (phân bổ) Giá thành sản xuất sản phẩm hoàn thành CPSXC vào cuối kỳ Chi phí SXC cố định không phân bổ (Trờng hợp hoạt động dới mức công suất bình thờng) 1.4 Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm 1.4.1 Đối tợng tính giá thành sản phẩm a Đối tợng tính giá thành sản phẩm - Đối tợng tính giá thành sản phẩm. .. Chơng 2: thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty da giầy Hải Phòng 2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý sản xuất kinh doanh 2.1.1 Lịch sử hình thành quá trình phát triển của công ty Công ty Da Giầy Hải Phòng tên giao dịch: HaiPhong Leather Products and footwear company Địa chỉ: Số 276 Đờng Hàng Kênh Quận Lê Chân Hải Phòng Đây là một... trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh - Giá thành thực tế: Đợc tính trên cơ sở số liệu CPSX thực tế đã phát sinh tập hợp đợc trong kỳ sản lợng sản phẩm thực tế đã sản xuất trong kỳ Việc tính giá thành sản phẩm thực tế đợc thực hiện sau khi kết thúc quá trình sản xuất sản phẩm đợc tính toán cho cả chỉ tiêu tổng giá thành giá thành đơn vị Giá thành thực tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp. .. đối tợng tính giá thành Xác định kỳ tính giá thành cho từng đối tợng tính giá thành thích hợp sẽ giúp cho tổ chức công việc tính giá thành sản phẩm khoa học, hợp lý đảm bảo cung cấp số liệu thông tin về giá thành thực tế sản phẩm trung thực, kịp thời 1.4.2 Công tác kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ (SPDDCK) Sản phẩm dở dang là khối lợng sản phẩm còn đang trong quá trình sản xuất, gia công, chế... định giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm riêng biệt Zi qi:Khối lợng sản phẩm đã sản xuất của loại sản phẩm thứ i i = Hi: Hệ số giá thành của loại sản phẩm i qi c Phơng pháp tính giá thành theo tỷ lệ - Điều kiện áp dụng: Cùng một quá trình sản xuất nhng kết quả cho ra các loại sản phẩm khác nhau Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất: là toàn bộ qui trình công nghệ sản xuất một loại sản phẩm. .. (nh trên) TK 631 giá thành sản xuất: Dùng để tập hợp chi phí sản xuất, cung cấp số liệu để tính giá thành sản xuất phản ánh giá thành sản xuất sản phẩm hoàn thành TK 154 CPSXKDDD: Chỉ phản ánh CPSXKDDD đầu kỳ cuối kỳ các Tài khoản liên quan 1.3.3 Trình tự kế toán a Trờng hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên (KKTX) - Phơng pháp tập hợp chi phí nguyên vật... kiện áp dụng: Kết quả của quá trình sản xuất, ngoài việc thu đợc sản phẩm chính còn thu đợc sản phẩm phụ ĐTTHCPSX: Qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm chính Đối tợng tính giá thành: Sản phẩm chính phụ - Công thức: Zc = DĐK + C - DCK - CPSX sản phẩm phụ e Tính giá thành sản phẩm theo phơng pháp phân bớc có tính giá thành nửa thành phẩm - Điều kiện áp dụng: Qui trình công nghệ sản xuất phức tạp... phẩm ở giai đoạn trớc kết chuyển sang giai đoạn sau một cách tuần tự để tính tiếp tổng giá thành giá thành đơn vị của nửa thành phẩm ở giai đoạn kế tiếp cứ tiếp tục nh vậy cho đến khi tính đợc tổng giá thành giá thành đơn vị của thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng f Tính giá thành sản phẩm theo phơng pháp phân bớc không tính giá thành nửa thành phẩm - Điều kiện áp dụng (nh trên) Đối tợng tính . Luận văn Tốt nghiệpTổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty da giầy hải phòngPhần mở đầu1. Tính cấp thiết của đề. việc tổ chức kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Da Giầy Hải Phòng để đa ra phơng hớng, giải pháp cải tiến công tác tổ chức kế toán tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Da giầy Hải Phòng, Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Da giầy Hải Phòng, Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Da giầy Hải Phòng, Tính cấp thiết của đề tài. Mục đích của đề tài., Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm., Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm., Vai trò, nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm., Chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng., Công tác kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ SPDDCK., Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty., Quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty., Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty., Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp., Kế toán chi phí nhân công trực tiếp CPNCTT., Kế toán chi phí sản xuất chung., Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. Phơng pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay