Chương trình Quản lý Hộ Khẩu

32 438 1
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2014, 22:20

                             !"#$%&"'($'()*+, /#$01$23$   /#$01$23$4$/#$  ! -   "#$% 5678&79:;<!=7>%?01;@*A$B1&$6 C"D?$:ED$$D$$F?0G$59HD$ ED$I$=J4K5&9!"#$LGMNO:P@%LG& ?Q$?H$/&LG=*J$NQ!NR$S( I1N<!E$Q*%29"2T/&UV=$W$!7XE/#$ 01$23$7;$$E"@*7YZ6&$&$F78&( 56Z70[:;<!=$&"@*A$7\VBLG=*J$Q$&$1 DFNguyễn Thị Lan Anh]7Y<!E$Q*M7^%&$GE$<!_ V!7601$23$@*&$&$*`$S78&?$G E$<!E( I178!:$GE$Z9$a$$0:$$*b$9$;XE *`N$/#$$#$78&XE@*:D$?$:P$c$ ;!AZ(d*?S*$$$70[NUV=%7Z$Z_:;$XE<!_C" De$&$6V9$76@*Z78!:$VfN!$Z6&$&$78& &$U$J$( g`LC$$cE@*A$Q$&$=*J$h Thi Nguyên, Ngy Thng Năm 2014 4$/#$   ! /#$01$23$4$/#$  ! +   "&'() Z7;$D$D$$%M$E=$Z7;$$c$O$2i$ j$%$c$$k2$Z*E$L97GN$$$0G(l$c$O$2i$T ?[:EH7;$$c$O$2i$<!=$L_%?$7ZO$2i$<!=$L_70[A@* L&8*$)$LQ!2&(Z7;$O$2i$XED$D$$?$<!=$L_ =$Z7;$O$2i$?$<!=$L_:$;%:$2E$/&$$0G(&"$E" 2Q$N;1$Z!$%2Q$NIE*$Z?#$7E$Ve$$f*`2c2` /&e$/1N2&$C!ZE?$*`AY`*KBEL&*$!C!7L9 XE$$0Ga$)$@(I"L&*;$&76<!=$L_$$0G*`Z !<!=7Q"m58!$&"=$G7;$O$2i$XED$D$$?$ D$<!=$L_( !=$L_$Q$%`:n!?$G79*KBEL&*`V&$0J$7O9 7/1$&<!=$L_($$0G$&"$E"Z$!C!7L9)$Eo72!Lp% 7L&*)$%Hq(I"76Z6<!=$L_$$0G*`!<!=C$=Z *`C$*8*T?[D$<!=$L_( r$c$$!C!;$0?#$%$#$?$7[LC$$&"@*H$ 78&AQ"2$0J$?W$<!=$L_`:!0G$Q$p$&$ !"#$L&*V&V!"#$$&$(0J$?W$70[AQ"2$!Q$X@ L!VE$&$/87p$0%9*?MXE$&$01/&<!?W$<!=$L_$Q$%` :n!XEV`D$E$(0J$?W$70[AQ"2$/1E2$Q$$%2jNB 2i$  /#$01$23$4$/#$  ! s   &** +,%-./ -010+02345(6(07&8+9: ;4<-=->?@AB+ /   !" #" $%##&'( +,%-C.D 8+9: ;E@+FG+4<+0H8H+2+I-.D $)*+ $,--&./01#2*3$4 $$,0-&$4 $5#67&&67$4 $$,89#*$ $$:68#;#<#=$ $$$:66>$ $$/!?#@A$ $BAA#CD>$ +,%-JCK <0(L+,%-AB+CK 1*>#EC !$" MNO$P#J. /#$01$23$4$/#$  ! .   +,%-. -010+02345(6(07&8+9: ;4<-=-> ?@AB+ ..-OQRRS$P#T      5pE76*:=NXE@*L&0G$Q$p$]&$!"#$% 0G$Q$p$Z2$ks%t:*u%2Q$N$)*+,,.L&.v++$0G%*7`2Q$ N79-s+v$0Gw:*u( .C&#URVOW D$/<!=$L_$Q$%`:n!L&*`D$/0G$A!"#$XE7pEV&$ 2Q$0( g`D$2Q$!`7pEV&$0?M$&W=$7C"7X$xE/iXE *W$7/17pEV&$2Q$07Z/8:EV$Q$:n!XE`*W$( D$2Q$!"6$7;$7pEV&$0?M=7;$:EV%D$E$7pEV&$NyL0! L9$c$D$$$Q$XED$2Q$7Z/&D$2Q$e$`:n!/1*W$ oD$$$Q$7ZL&zH#$%$&"N$%1k$%NO$*$0%$J 7)$:_`:n!0G$?M%<!#<!$%$JK$9%$8$%<!E$% Mq(D$$$&"Ny70[L0!?$JNK2cL!XED$E$7pEV&$(;!L& D$2Q$7;$0?MLQ!2&WD$E$7pEV&$;$&$Xi$`:n! D$2Q$7Z(;!D$2Q$U7;$7pEV&$/1*i7k0?M9*GWD$ 2Q$7ZNy70[S*`S"9*?MZG9$%S"9*?M7ZUZ?p ?$VE$(;!NE!VE$D$2Q$7Z/3$;iK7ZW=7;$D$E$ 7pEV&$:EVL9/&Ny70[S*`S"9*?M*1( D$2Q$!"6$7%D$E$7pEV&$ZD$2Q$7Z0?M;$&$ !"6$D$2Q$7Z7;$$J9*?M%i6L&Ny!$SD$2Q$7ZS":E V9*/R$7/1$c$D$2Q$Z*i7k!"6$7pEV&$0?M76${* /#$01$23$4$/#$  ! |   *i7kH%L&*/(b$7/1$c$D$2Q$Z*i7k!"6$7pE V&$0?M%WNy70[L&*Xi!"6$:n!/&NyVpAZE:PJNK<!=$L_( I<!=$L_$Q$%`:n!?#$NfNS"G2j$?E?SO9/&:Z:)$ $0G<!=$L_%7\VL&NyL&**S$8!GE$/&D$W*:;*%:6*:# /&V( .J-OQXNYZ[ .J.-OQX   @\NM[] }4(dL&/;RXE}/@4@?/@?E@N(dFD$$ ?6$O$2i$~@V70[?6$VKg?N•(;!7Yl$$@<!E}4 WR€$V9$Ny$x7Q"L&V=$$Q$SE"Z6L&;;@XE }4(58!$&"&$&$:D$k$A/W}4(dL&*`D$$ 70[?6$l7C!%b$}4U7J$!C$L&$D$$c:pV=$70[ $M$?$g/1O$)$?!"A!SrEEVEN@70EL#$?E$•@V( }4(dL&D$$L?W$T?[C$+,$D$$cL?W$:$E! 2E?#$$8$=$(d‚?E*@•?:(V#$2p$D$$cNy70[V#$ 2pNE$*Yƒ%7Q"k$L&$D$$cXE(d/&VRV!`=2p?Eƒ /W7Q"L&$D$$c76„o**$E$!E@„!$*@qZ66!70[( }4(dL&D$$01$70[$o}4(dN…V†@]…?@$@2q $Z7;$}4(dW=$x$E"?{$*HO78!L&70[$% S=78!70[L0!?c20129$LENN(gHV;$%!`k$%0J$O78! L&&$C$XE70[$(D$Z:$*V;$2(a$$G/& k$01$70[$$#$O$2i$}4(dZk$7Z$Z%\yE% 70[$L&*/7`L%2j2&$?$/:6*N$9L( /#$01$23$4$/#$  ! t   ‡^Z[_`\ g`O$2i$}476Z6C$?=<!E+E79$V#$2pz ]E79$7C!z$D$$c(doNE?%I(d'qNy70[ g4ƒog?N•ƒ$@?*@2E@E$!E@qV#$2p&$*Yƒ(I1*TL9 $D$$c$c:$E!NyZD$iV#$2p0J$O$%S=78!70[ 70E/8-L9*YL&ƒ( ]E79$EzgYƒ70[V#$2p&$*Y*"76(gY *"oE/@gE$@2@qL&L9*Y2!"$S*"k$Z6?;6! 70[( ˆ$2i$}4(@$Z?#$/&O$2i$(d$Z!$NE!:V#$2p 78!Z69"?#$*H*"k$Z&7\(d‚?E*@•?:(o0J$*" =?$‰E/EF‰Igq56?6$:EO$2i$}4(dM$EUC$NE Š$/&0*i=?#$*"XoN@?/@?q/&*"UUC$ Z(d‚?E*@•?:(IS!W$2j2&$7J$=$:D$i!`/&ƒƒ4 oƒ$@?$@ƒ$•?*E$4@?/@Nq(S!W$?$}4(d70[7\?$ •@V($•(•@V($•70[76e$/10*OE?E$•@VXE M$E(•@V($•:D$VEGVp:ZE%M$EZ6?!"VS :‹LM$&%/NBE$&"&$&$2j29$/WM$70[L0!20129$ Œg( a @\bc l#$V=$}4(ds(|}‰}Œ70[#*/&$0*`&$C$ V#$ ?$ o#$V=$  }4(d  $ 9  L&.(,q  }4(d}‰}Œ  $?L dA@$2@?N70[k[/&LAXEIN!EL+,,v?K/8NE!%M /AQ"2$$?L70[2j2&$/&$E$Z$J$($?La$ 70[k[*`Nk$$)$T?[/ABL_L$9J$( /#$01$23$4$/#$  ! •   adeY0^ ]ƒL&$D$$c?!"/S$2cL!l2EEVEN@?;l$D$$c L?W$$0NE?%I(d%ƒ!$S:=$)$?!"/S$2cL!7J$ =$%M$#$/1:=$)$?!"A!S*9$*y(ƒZ6E ?;L#$$8!:6!2cL!:$E!$0LL@$%Œg%4' ]g`N}NN@*VL"70[T?[l#$V=$s(| Ž4"N@*(?@(2LLz*L@*@$E$ƒ…V†@N Ž4"N@*(rEE($<(2LLz*L@*@$E$ƒ4 Ž4"N@*(Œ*L($<(2LLz*L@*@$E$ƒŒg Ž4"N@*(rEE(rEE4@dA@$N$N(2LLz@*L@*@$E$ƒ rEE4@ Ž4"N@*(~@V(dA@$N$N(2LLz*L@*@$E$•?}4(d}‰}Œ a&[&4 ]5Q"L&*DW$L?W$•@V%?$7ZO$2i$70[E&$s C$?#$VZ<!E$7`L%0J$\y/1$E!(I1gIO$ 2i$Ny70[!"#$ZE&$s*=$!"#$V%7n"*9$k$!"#$ *D$XE*TC$z ]g2@LzV`$/i%ABL_*H97`$V#$ ?$l"#!C!$$XE*":(5=*$*/?!"A!S%ABL_/&L0! ?c2cL!( ]I@•z&$c$W$0G2e$S"?#$?W$2!"'I@•!"#$ V#$*=$;:;E2$$0G2e$( ]$?Lz&V`$?!$E$cEg2@L/&I@•%$?L7Z$/E ?bC!$(?!"8$=2cL!%?=/8:;<!=$0G2e$%E"$Z :L&/yL#$E2$XE?E$•@VK?#$L@$( /#$01$23$4$/#$  ! v   I1*DW$gI7YV&$&$/E?bXE$0G;:Šo2@N$q /&$0GL?W$o2$q4E!:2@N$?EE2$?E$•@V%NyV&$E V`$2$'D$/7n"*9$k$!"#$*D$%$0/"*TV#$ U$D$/XE*W$%:D$=6!/8s*=$e$LM( a*YZS ]re$IN!EL4!2/;:;/&L?W$}4(d%$&?E Z6V`D$idA?@NN$4!2T?[!"#$2i$/L?W$ E2$O$2i$(d(?$dA?@NN$L@$2T?[*9$*y/8 $?La$$0k$$)$:•*@76/;:;E2$2j J$VEG;( .JCMRf  4TN Cg.C a. Giới thiệu g?N•IN!ELENoIq+,-+E"IN!ELEN(dL&*`D$iL ?W$  T  ?[  $D$  $c  L  ?W$IN!EL  EN(d?$  V`  D$  i  L ?W$g?N•IN!EL4!2+,-+(?$g?N•IN!EL4!2+,,|%V9$Z6 :;[?†@o2$q/;V{$$D$$c:$0•%‰•(((/1I+,-+( I+,,|70[9"?#$$8$(d‚?E*@•?:.(|%:7Z$Z0J$?W$ a$C$V`‚?E*@•?:$&"769"0J$?W$(a$$0It(,%I+,-+a$ L&$D$$cL?W$!1$7![$( b. Một số chú ý khi Cài đặt Visual Studio 2012 Ž‘#!C!$z • ~$2•N•4-oAvtE$2At.q • ~$2•NvoAvtE$2At.q • ~$2•NN@?/@?+,,v„+4-oAt.q • ~$2•NN@?/@?+,-+oAt.q ŽI8C$O$:&7\z • -(t’?•EN@??@NN?-•„}go-(|•?!$$$$E/?!EL *E$@q • -,•E/ELEVL@E?22N:NE@ • t,,g•E/ELEVL@E?22N:NE@oLE$!E@E:q • |.,,„gE?22/@? /#$01$23$4$/#$  ! “   • r@?Œ“FEEVL@/2@E?2?!$$$E-,+.A•tv?@?2NLE" ?@NL! 4E!:=/8IN!EL4!2+,-+%E=$Š$/&70[V`&7\$0NE!z &7\IN!EL4!2+,-+]4@- L:/&•L@/N”!L*E@76;$&$&7\ /#$01$23$4$/#$  ! -, [...]... viên thực tập Nguyễn Sơn Tin Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp QUẢN HỘ KHẨU PHƯỜNG TÂN THỊNH 2.2.2.3 Mức dưới đỉnh a Mức dưới đỉnh của chức năng quản sổ t/t y/c đổi sổ Lập sổ hộ khẩu t/t cấp sổ hộ khẩu Hộ khẩu t/t phản hồi Công dân Công dân Sổ hộ khẩu t/t nhập khẩu Quản ly nhập khẩu t/t phản hồi Công dân t/t chuyển khẩu Quản ly chuyển khẩu t/t phản hồi Giáo viên hướng dẫn Cô Nguyễn Thị Lan... tạm vắng Quản ly nhập khẩu Cung cấp giấy tạm vắng Nhập khẩu & chuyển khẩu Quản ly nhập khẩu 2.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu 2.2.2.1 Mức khung cảnh Bản báo cáo T/T tạm trú & tạm vắng Ban lãnh đạo T/T y/c đổi sổ hộ khẩu Công dân T/T Y/c cấp sổ hộ khẩu T/T nhập khẩu hoặc chuyển khẩu + sổ hộ khẩu Quản ly hộ khẩu T/T y/c báo cáo T/T phản hồi Sổ hộ khẩu Giấy tạm trú & tạm vắng Giáo viên hướng dẫn Cô... Tốt Nghiệp QUẢN HỘ KHẨU PHƯỜNG TÂN THỊNH 2.1.1 Phát biểu bài toán (Mô tả hoạt động của hệ thống mới) Hệ thống quản ly hộ khẩu bao gồm các nghiệp vụ sau: - Lưu trữ thông tin nhân khẩuhộ khẩu thường trú tại địa phương bao gồm: Lưu trữ thông tin về hộ khẩu, thông tin nhân khẩu khai báo tạm trú và thông tin nhân khẩu khai báo tạm vắng - Thực hiện việc cấp mới, sửa, xóa sổ hộ khẩu khi... Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp QUẢN HỘ KHẨU PHƯỜNG TÂN THỊNH CHƯƠNG 3 CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 3.1 Giới thiệu một số giao diện chương trình  Trang đăng nhập Giáo viên hướng dẫn Cô Nguyễn Thị Lan Anh 26 Sinh viên thực tập Nguyễn Sơn Tin Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp QUẢN HỘ KHẨU PHƯỜNG TÂN THỊNH  Trang cập nhật và tìm kiếm Hộ Khẩu  Trang cập nhật và tìm kiếm Nhân Khẩu Giáo viên hướng dẫn... đầu ra: cấp sổ hộ khẩu, giấy tạm trú và giấy tạm vắng Giáo viên hướng dẫn Cô Nguyễn Thị Lan Anh 20 Sinh viên thực tập Nguyễn Sơn Tin Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp QUẢN HỘ KHẨU PHƯỜNG TÂN THỊNH 2.2 Phân tích hệ thống 2.2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng Q ly hộ khẩu Quản ly Sổ Quản ly tạm trú tạm vắng Thống kê Lập sổ hộ khẩu Cung cấp giấy tạm trú Thống kê tạm trú tạm vắng Quản ly nhập khẩu Cung cấp... hướng dẫn Cô Nguyễn Thị Lan Anh 21 Sinh viên thực tập Nguyễn Sơn Tin Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp QUẢN HỘ KHẨU PHƯỜNG TÂN THỊNH 2.2.2.2 Mức đỉnh t/t nhập khẩu/ chuyển khẩu t/t y/c đổi sổ t/t y/c cấp sổ hộ khẩu Công dân Công dân Quản ly sổ t/t phản hồi Sổ hộ khẩu t/t tạm trú tạm vắng t/t phản hồi Hộ khẩu Quản ly tạm trú & tạm vắng Công dân Giấy tạm trú / tạm vắng Giấy tạm trú & tạm vắng t/t y/c báo... điều chỉnh về hộ khẩu nhân khẩu - Cấp giấy chứng nhận chuyển đi cho nhân khẩu và thu hồi sổ hộ khẩu khi hộ khẩu đó chuyển đi nơi khác - Cấp giấy chứng nhận tạm trú sửa đổi và xóa bỏ nhân khẩu tạm trú khi đã hết thời gian tạm trú - Cấp giấy tạm vắng sửa đổi và xóa bỏ nhân khẩu tạm vắng tại nơi thường trú quá thời gian cho phép mà không có ly do 2.1.2 Phạm vi bài toán Quản ly hộ khẩu cấp Phường,... hướng dẫn Cô Nguyễn Thị Lan Anh 29 Sinh viên thực tập Nguyễn Sơn Tin Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp  QUẢN HỘ KHẨU PHƯỜNG TÂN THỊNH Báo Cáo Hộ Khẩu  Báo Cáo Nhân Khẩu Giáo viên hướng dẫn Cô Nguyễn Thị Lan Anh 30 Sinh viên thực tập Nguyễn Sơn Tin Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp QUẢN HỘ KHẨU PHƯỜNG TÂN THỊNH KẾT LUẬN Trải qua một thời gian thực tập với sự tìm hiểu, thực hiện của em cùng... Tốt Nghiệp QUẢN HỘ KHẨU PHƯỜNG TÂN THỊNH b Mức dưới đỉnh của chức năng quản tạm trú, tạm vắng Giấy tạm vắng t/t tạm vắng QL cấp giấy tạm vắng Giấy tạm trú & tạm vắng t/t phản hồi Công dân Công dân Hộ khẩu t/t phản hồi t/t tạm trú QL cấp giấy tạm trú Giấy tạm trú c Mức dưới đỉnh của chức năng thống kê t/t y/c báo cáo tạm trú tạm vắng Bản báo cáo Thông kế tạm trú tạm vắng Hộ khẩu Ban lãnh... Tin Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp QUẢN HỘ KHẨU PHƯỜNG TÂN THỊNH CHƯƠNG 2 KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Khảo sát hệ thống Công việc quản ly nhân, hộ khẩu là một công việc thường xuyên của các địa bàn dân cư Một công dân thuộc địa bàn cư trú nào thì phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với địa bàn dân cư đó về khai báo nhân khẩu của hộ mình Khi công dân chuyển đến địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình Quản lý Hộ Khẩu, Chương trình Quản lý Hộ Khẩu, Chương trình Quản lý Hộ Khẩu, GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH, 3 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình, KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG, CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay