sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề để nâng cao hiệu quả chương trình hóa vô cơ lớp 11 ở trường trung học phổ thông

95 747 6

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2014, 18:00

1 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐÀ NẴNG KHOA HÓA  SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHƢƠNG TRÌNH HÓA LỚP 11 TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN SƢ PHẠM Sinh viên thực hiện : Dƣơng Thị Thu Hƣơng Lớp : 08SHH Giáo viên hƣớng dẫn : ThS. Phan Văn An 2 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÖC KHOA HÓA NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Dƣơng Thị Thu Hƣơng Lớp : 08SHH 1. Tên đề tài: “Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề để nâng cao hiệu quả chương trình hóa lớp 11 trường trung học phổ thông”. 2. Nguyên liệu, dụng cụ thiết bị: - Dựa vào quy trình dạy học sinh giải quyết vấn đề học tập để xây dựng các quy trình dạy học sinh giải quyết vấn đề học tập cho những trƣờng hợp cụ thể trong chƣơng trình hóa lớp 11 biên soạn các bài giảng sử dụng quy trình đó. - Gần 200 học sinh trƣờng trung học phổ thông thuộc thành phố Đà Nẵng. - Máy vi tính, phần mềm tin học. 3. Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn liên quan đến đề tài. - Xây dựng các nguyên tắc quy trình dạy học sinh giải quyết vấn đề khi nghiên cứu bài về nguyên tố, chất hóa học bài luyện tập – tổng kết. - Biên soạn các bài giảng chƣơng trình hóa lớp 11 sử dụng dạy học nêu vấn đề giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. - Thực nghiệm sƣ phạm để xác định hiệu quả những đề xuất. 4. Giáo viên hƣớng dẫn: ThS. Phan Văn An 5. Ngày giao đề tài: 6. Ngày hoàn thành: Chủ nhiệm khoa Giáo viên hƣớng dẫn ( Ký ghi rõ họ tên) ( Ký ghi rõ họ tên) Sinh viên đã hoàn thành nộp báo cáo cho Khoa ngày tháng năm 2012 Kết quả điểm đánh giá Ngày tháng năm 2012 CHỦ NHIỆM HỘI ĐỒNG (Ký ghi rõ họ tên) 3 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo – ThS. Phan Văn An đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo em trong suốt thời gian hoàn thành khóa luận này. Em xin cảm ơn các thầy giáo trong khoa Hóa Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Đà Nẵng đã nhiệt tình giảng dạy trang bị cho em những kiến thức quý báu trong bốn năm học vừa qua tất cả các thành viên trong lớp 08SHH đã giúp em hoàn thành khóa luận này. Em xin cảm ơn Ban giám hiệu cùng các thầy học sinh trƣờng THPT Nguyễn Trãi THPT Thanh Khê – Đà Nẵng đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian qua. Đà Nẵng, 5-2012 Sinh viên Dƣơng Thị Thu Hƣơng 4 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 9 II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 10 III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 10 V. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 11 VI. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 11 NỘI DUNG 12 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 12 1.1. sở phƣơng pháp luận quá trình dạy học 12 1.1.1. Những vấn đề bản về nhận thức 12 1.1.2. Quá trình dạy học theo quan điểm nhận thức luận 12 1.2. Xu thế đổi mới phát triển phƣơng pháp dạy học hiện nay 13 1.2.1. Những nét đặc trƣng của xu hƣớng đổi mới PPDH trên thế giới 13 1.2.2. Một số định hƣớng đổi mới phát triển PPDH Việt Nam hiện nay 14 1.3. Một số mô hình đổi mới PPDH hiện nay Việt Nam 16 1.3.1. Dạy học lấy học sinh làm trung tâm 16 1.3.2. Đổi mới PPDH theo hƣớng hoạt động hoá ngƣời học 18 1.4. Dạy học phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề - một tổ hợp PPDH tác dụng hoạt động nhận thức hình thành năng lực giải quyết vấn đề cho HS . 20 1.4.1. sở lý luận 20 1.4.2. Đặc điểm bản chất của dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề 22 1.4.3. Bài toán nêu vấn đề giải quyết vấn đề cấu trúc của nó 24 1.4.4. Tình huống vấn đề 25 1.4.5. Các mức độ của dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề 29 1.5. Thực trạng việc sử dụng PPDH các trƣờng THPT 30 CHƢƠNG 2: SỬ DỤNG DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG TRÌNH HOÁ LỚP 11 TRƢỜNG PHỔ THÔNG NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG HỌC TẬP HÌNH THÀNH NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH 32 5 2.1. Những vấn đề bản của chƣơng trình hoá học lớp 11 trƣờng THPT 32 2.1.1. Vị trí nhiệm vụ của chƣơng trình 32 2.1.2. Nội dung cấu trúc của chƣơng trình hoá học lớp 11 trƣờng THPT 33 2.2. Sử dụng dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề trong các bài giảng về chất 35 2.2.1. Sử dụng dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề trong các bài thí nghiệm hoá học 36 2.2.2. Sử dụng dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề trong các bài không thí nghiệm hoá học 49 2.3. Sử dụng dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề trong các bài giảng luyện tập - tổng kết 54 2.3.1. Đặc điểm về nội dung cấu trúc của các bài luyện tập – tổng kết 54 2.3.2. Xây dựng giải quyết các tình huống vấn đề trong các bài luyện tập - tổng kết 55 2.4. Một số giáo án minh hoạ theo hƣớng sử dụng phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề tích cực hoá hoạt động ngƣời học 55 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 74 3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 74 3.2. NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 74 3.3. KẾ HOẠCH THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 74 3.4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 75 3.4.1. Kết quả kiểm tra 75 3.4.2. Nhận xét chung: 82 KẾT LUẬN 83 I. Kết luận 83 II. Kiến nghị 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 6 NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN GV: Giáo viên HS: Học sinh PPDH: Phƣơng pháp dạy học THPT: Trung học phổ thông TN: Thí nghiệm SGK: Sách giáo khoa SXHH: Sản xuất hóa học PP: Phƣơng pháp PTPƢ: Phƣơng trình phản ứng GQVĐ: Giải quyết vấn đề 7 DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1. Kết quả kiểm tra bài nitơ, trƣờng THPT Nguyễn Trãi 68 Bảng 1.2. Thống kê chất lƣợng kiểm tra bài nitơ, trƣờng THPT Nguyễn Trãi 68 Bảng 2.1. Kết quả kiểm tra bài nitơ, trƣờng THPT Thanh Khê 69 Bảng 2.2. Thống kê chất lƣợng kiểm tra bài nitơ, trƣờng THPT Thanh Khê 69 Bảng 3.1 Kết quả kiểm tra bài axit nitric muối nitrat, trƣờng THPT Nguyễn Trãi 70 Bảng 3.2 Thống kê chất lƣợng kiểm tra bài axit nitric muối nitrat, trƣờng THPT Nguyễn Trãi 70 Bảng 4.1 Kết quả kiểm tra bài axit nitric muối nitrat, trƣờng THPT Thanh Khê 71 Bảng 4.2 Thống kê chất lƣợng kiểm tra bài axit nitric muối nitrat, trƣờng THPT Thanh Khê 71 Bảng 5.1 Kết quả kiểm tra bài luyện tập: Tính chất của nitơ hợp chất của nitơ, trƣờng THPT Nguyễn Trãi 72 Bảng 5.2 Thống kê chất lƣợng kiểm tra bài luyện tập: Tính chất của nitơ hợp chất của nitơ, trƣờng THPT Nguyễn Trãi 72 Bảng 6.1 Kết quả kiểm tra bài luyện tập: Tính chất của nitơ hợp chất của nitơ, trƣờng THPT Thanh Khê 73 Bảng 6.2 Thống kê chất lƣợng kiểm tra bài luyện tập: Tính chất của nitơ hợp chất của nitơ, trƣờng THPT Thanh Khê 73 8 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Tên đồ thị Trang Hình 1: Đồ thị bài nitơ, trƣờng THPT Nguyễn Trãi 68 Hình 2: Đồ thị bài nitơ, trƣờng THPT Thanh Khê 69 Hình 3: Đồ thị bài axit nitric muối nitrat, trƣờng THPT Nguyễn Trãi 70 Hình 4: Đồ thị bài axit nitric muối nitrat, trƣờng THPT Thanh Khê 71 Hình 5: Đồ thị bài luyện tập, trƣờng THPT Nguyễn Trãi 72 Hình 6: Đồ thị bài luyện tập, trƣờng THPT Thanh Khê 73 9 MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nhân loại bƣớc vào thế kỷ 21, thế kỷ của khoa học kỹ thuật phát triển, nền kinh tế cạnh tranh cao, tri thức kỹ năng của con ngƣời đƣợc xem là yếu tố quyết định sự phát triển xã hội. Trong xã hội mới đòi hỏi con ngƣời phải trí tuệ, phải tri thức, phải năng lực hành động, tính sáng tạo, tự lực trách nhiệm, kỹ năng, kỹ xảo, khả năng thích ứng tự điều chỉnh. Để đào tạo con ngƣời đáp ứng đƣợc nhu cầu xã hội, hòa nhập với nền giáo dục trên thế giới, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của sự phát triển xã hội, nghị quyết Đại hội Đảng IX đã khẳng định: “Sự cần thiết phải đổi mới phƣơng pháp dạy học, phát huy tƣ duy sáng tạo năng lực đào tạo của ngƣời học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, học chay, đổi mới tổ chức thực nghiệm nghiêm chỉnh chế độ thi cử”. Hiện nay, quá trình giải quyết các vấn đề thực tiễn đòi hỏi con ngƣời phải kiến thức phƣơng pháp tƣ duy độc lập, sáng tạo. Nhà trƣờng phổ thông phải trang bị kiến thức bản rèn luyện năng lực tƣ duy độc lập, sáng tạo thông qua quá trình học tập của các em - học hƣớng dẫn của giáo viên tự học của học sinh. Muốn vậy, cần phải sự đổi mới về nội dung lẫn phƣơng pháp dạy học. Vì vậy việc áp dụng phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề là một trong những giải pháp tốt để nâng cao hiệu quả dạy học theo các quan điểm chỉ đạo của Đảng Nhà nƣớc đã đề ra. Bản chất của dạy học nêu vấn đề phù hợp với xu thế hiện đại về định hƣớng cải cách phƣơng pháp, trong đó “ nhấn mạnh đến việc bồi dƣỡng năng lực giải quyết vấn đề”. Đây còn là phƣơng pháp giải quyết một mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa khối lƣợng kiến thức cần truyền thụ quỹ thời gian dành cho dạy học trong nhà trƣờng không thay đổi. Nhƣ vậy, với dạy học phát hiện vấn đề đã hình thành cho học sinh “một năng lực hết sức quý báu, đó là năng lực tự học, tự đào tạo không những để học tốt trong nhà trƣờng, mà còn để tự học suốt đời sau khi ra trƣờng”. 10 Phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề đã quá trình hình thành phát triển khá lâu. Đã nhiều tác giả trong ngoài nƣớc quan tâm nghiên cứu về lý luận dạy học ứng dụng phƣơng pháp dạy học này vào các môn học cụ thể. Vì vậy, trong quá trình học tập trƣờng Đại học Sƣ phạm Đà Nẵng đợt kiến tập sƣ phạm mà tôi quyết định chọn đề tài: “ Sử dụng phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề để nâng cao hiệu quả chƣơng trình hóa học lớp 11 trƣờng trung học phổ thông”. Tôi chọn đề tài này với mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp nâng cao chất lƣợng giáo dục, đổi mới PPDH để nâng cao hiệu quả dạy học trƣờng phổ thông. II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Sử dụng hệ thống phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề trong giảng dạy chƣơng trình hóa lớp 11 nhằm nâng cao hiệu quả theo hƣớng hoạt động hóa nhận thức hình thành năng lực giải quyết vấn đề cho HS. III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1. Hệ thống hóa các sở lý thuyết liên quan đến việc sử dụng dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề để nâng cao hiệu quả dạy học hóa học trƣờng THPT: sở phƣơng pháp luận của quá trình dạy học; xu thế đổi mới phát triển phƣơng pháp dạy học hiện nay; một số mô hình đổi mới PPDH hiện nay Việt Nam; dạy học phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề - một tổ hợp PPDH tác dụng hoạt động nhận thức hình thành năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh; thực trạng việc sử dụng PPDH các trƣờng THPT. 2. Xây dựng các bài giảng về hóa học sử dụng phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề trong dạy học chƣơng trình hóa lớp 11 trƣờng phổ thông nhằm phát huy tính tích cực trong học tập hình thành năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh: Những vấn đề bản của chƣơng trình hóa học lớp 11 trƣờng THPT; sử dụng dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề trong các bài giảng về chất; sử dụng dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề trong các bài giảng luyện tập – tổng kết; một số giáo án minh họa theo hƣớng sử dụng phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề tích cực hóa hoạt động ngƣời học. [...]... vậy áp dụng PPDH mới đây gặp rất nhiều khó khăn 31 CHƢƠNG 2: SỬ DỤNG DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG TRÌNH HOÁ LỚP 11 TRƢỜNG PHỔ THÔNG NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG HỌC TẬP HÌNH THÀNH NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH 2.1 Những vấn đề bản của chƣơng trình hoá học lớp 11 trƣờng THPT 2.1.1 Vị trí nhiệm vụ của chương trình Nội dung kiến... chất của dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề 1) Đặc điểm của dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề Trong dạy học nêu giải quyết vấn đề (GQVĐ), thầy giáo tạo ra những tình huống gợi vấn đề, điều khiển HS phát hiện vấn đề, hoạt động tự giác, tích cực chủ động, sáng tạo để GQVĐ, thông qua đó mà kiến tạo kiến thức, rèn luyện kĩ năng đạt đƣợc những mục tiêu học tập khác Dạy học nêu GQVĐ có... toán học thốngđể xử lý các kết quả thực nghiệm sƣ phạm VI ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1 Áp dụng hệ thống PPDH phức hợp nêu vấn đề giải quyết vấn đề vào các bài học nghiên cứu tài liệu mới trong chƣơng trình hóa lớp 11 trƣờng THPT 2 Đề xuất nguyên tắc xây dựng tình huống vấn đề quy trình dạy HS giải quyết vấn đề khi dạy học các nội dung 11 NỘI DUNG CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 sở phƣơng... độ thấp hay cao của việc áp dụng dạy học giải quyết vấn đề trong dạy học Mức 1: GV đặt vấn đề, nêu cách giải quyết vấn đề HS thực hiện cách giải quyết vấn đề theo sự hƣớng dẫn của GV GV đánh giá kết quả hoạt động của HS Mức 2: GV nêu vấn đề, gợi ý để HS tìm ra cách giải quyết để HS thực hiện cách giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của GV khi cần GV HS cùng đánh giá Mức 3: GV cung cấp thông tin tạo... tôi xây dựng quy trình dạy học sinh giải quyết vấn đề đối với từng loại bài toán nhận thức cụ thể 2.2 Sử dụng dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề trong các bài giảng về chất [14] Nguyên tố hóa học, các chất hóa học những biến đổi hóa học của chúng là những đối tƣợng của hóa học Việc nghiên cứu nguyên tố chất hóa học phải đƣợc tiến hành 2 trạng thái: Tĩnh (mô tả) động (các quy luật... cách khác HS đƣợc học bản chất của việc học 22 2) Bản chất của dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề Bản chất của dạy học đặt giải quyết vấn đề là giáo viên đặt ra trƣớc học sinh các vấn đề của khoa học (các bài toán nhận thức) mở ra cho các em những con đƣờng giải quyết các vấn đề đó; việc điều khiển quá trình tiếp thu kiến thức của học sinh đây đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp tạo ra một hệ... phạm để xác định hiệu quả tính khả thi của những đề xuất Từ đó rút ra những biện pháp thực tiễn nhằm giúp cho sinh viên khoa hóa học mạnh dạn dạy học nêu vấn đề giải quyết vấn đề trong tập giảng cũng nhƣ thực tập sƣ phạm đƣa vào giảng dạy cho HS các trƣờng phổ thông V PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1 Phân tích tổng hợp lý thuyết: Nghiên cứu cở sở khoa học của đề tài, các phƣơng pháp dạy. .. quá trình dạy - học Ngƣời ta coi thí nghiệm là sở của việc học hoá học để rèn kĩ năng thực hành a) Thí nghiệm đƣợc dùng để nêu vấn đề trong dạy học hóa học [13] Sử dụng thí nghiệm theo phƣơng pháp nêu giải quyết vấn đề Khi thí nghiệm đƣợc dùng để tạo tình huống vấn đề đƣa học sinh vào trạng thái tâm lý quá trình biến mâu thuẫn khách quan của toán nhận thức thành mâu thuẫn chủ quan mà học. .. bài học (hoặc một phần bài học) theo phƣơng pháp đặt giải quyết vấn đề thƣờng nhƣ sau: - Đặt vấn đề, xây dựng bài toán nhận thức + Tạo tình huống vấn đề + Phát hiện, nhận diện vấn đề nảy sinh + Phát hiện vấn đề cần giải quyết - Giải quyết vấn đề đặt ra + Đề xuất cách giải quyết + Lập kế hoạch giải quyết + Thực hiện kế hoạch giải quyết 24 - Kết luận + Thảo luận kết quả đánh giá + Khẳng định và. .. những tình huống vấn đề, những điều kiện bảo đảm việc giải quyết những tình huống đó những chỉ dẫn cụ thể cho học sinh trong quá trình giải quyết các vấn đề Dạy học đặt giải quyết vấn đềsự tổng hợp những hoạt động nhằm: - Tổ chức các tình huống vấn đề, trình bày các vấn đề - Giúp đỡ cần thiết cho học sinh trong việc giải quyết vấn đề kiểm tra những cách giải quyết đó - Cuối cùng . 1. Tên đề tài: Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề để nâng cao hiệu quả chương trình hóa vô cơ lớp 11 ở trường trung học phổ thông . 2. Nguyên liệu, dụng cụ và thiết. bản của chƣơng trình hóa học vô cơ lớp 11 ở trƣờng THPT; sử dụng dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề trong các bài giảng về chất; sử dụng dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề trong các. thống hóa các cơ sở lý thuyết có liên quan đến việc sử dụng dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề để nâng cao hiệu quả dạy học hóa học ở trƣờng THPT: Cơ sở phƣơng pháp luận của quá trình dạy học;
- Xem thêm -

Xem thêm: sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề để nâng cao hiệu quả chương trình hóa vô cơ lớp 11 ở trường trung học phổ thông, sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề để nâng cao hiệu quả chương trình hóa vô cơ lớp 11 ở trường trung học phổ thông, sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề và giải quyết vấn đề để nâng cao hiệu quả chương trình hóa vô cơ lớp 11 ở trường trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay